Скачать презентацию Тенденции и предизвикателства в развитието на социалните предприятия Скачать презентацию Тенденции и предизвикателства в развитието на социалните предприятия

003d2c55d59200b6e7b1179fd8a3b7c2.ppt

  • Количество слайдов: 18

Тенденции и предизвикателства в развитието на социалните предприятия в България Практически семинар София, 22 Тенденции и предизвикателства в развитието на социалните предприятия в България Практически семинар София, 22 - 23. 05. 2012 г.

Понятието “Социално предприятие” В българското законодателство липсва легално определение на понятието “социално предприятие” v Понятието “Социално предприятие” В българското законодателство липсва легално определение на понятието “социално предприятие” v de facto в правния мир съществуват и развиват дейност правни субекти, основно ЮЛНЦ, които можем да определим като социални предприятия. Основно поле на дейност на тези предприятия са публичните услуги в социалната сфера, здравеопазването и образованието. v

Нови форми на Социална икономика в България v v Три основни организационни форми в Нови форми на Социална икономика в България v v Три основни организационни форми в България: кооперации, общински предприятия и нестопански организации (ЮЛНЦ). Тенденции от последните години – формите на социалната икономика са основен инструмент за социално включване Засилване на ролята на местните власти за използване на социалните предприятия за създаване на заетост на лица от уязвимите групи; Хибридни форми за предоставяне на социални услуги

Социалното предприятие в български контекст Стопанска дейност на юридическо лице с нестопанска цел, която Социалното предприятие в български контекст Стопанска дейност на юридическо лице с нестопанска цел, която има изразен социален ефект спрямо лица от уязвими групи за подобряване на жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и/или други форми на пряка подкрепа за преодоляване на социалната им изолация. БЦНП (2006)

Исторически преглед v v Дълбоки корени и традиции за социално предприемачество в България - Исторически преглед v v Дълбоки корени и традиции за социално предприемачество в България - кооперативно движение Годините на прехода – разрушени социални връзки и ценности; нови социални нужди и необходимост от адекватни инициативи в социалната икономика Загубила актуалност форма - специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания Бум на развитие на неправителствените организации – НПО активно навлизат в различни сфери на обществения живот

Институционална основа на социалната икономика в България Ос 5 на ОП “Развитие на човешките Институционална основа на социалната икономика в България Ос 5 на ОП “Развитие на човешките ресурси” – подкрепа за развитие на социални предприятия v Наличие на практически опит сред нестопанските организации и доставчици на социални услуги v Засилен интерес от местните власти за развитие на иновативни форми на социални предприятия (Закон за общинската собственост) v Приемане на Национална Концепция за социална икономика – 04. 2012 г. v

Предпоставки за развитие v v v Засилен донорски интерес - 2002 -2006 г. Програма Предпоставки за развитие v v v Засилен донорски интерес - 2002 -2006 г. Програма за развитие на социални предприятия на Каунтърпарт Инт. – България с финансиране от ААМР Реформа в социалната сфера, насърчаване на децентрализацията и развитие на алтернативни социални услуги Ориентация към ефективност на публичния сектор - засилен стремеж към ефективност на политиките и оптимизация на разходите в публичния сектор, прилагане на бизнес практики Политически и изследователски приоритет бурно развитие на социалната икономика в Европа, приоритет за ЕСФ Добри практики на ниво Европейски Съюз – доказани ползи в различни страни – членки на ЕС, възможност за обмяна на ноу-хау и добри

Иновативния подход “ социално предприятие” в България Съдейства за възстановяване на доверието и изграждане Иновативния подход “ социално предприятие” в България Съдейства за възстановяване на доверието и изграждане на социални мрежи за подкрепа v Ангажира пазарни механизми в работата на нестопанските организации v Възможности за предоставяне на услуги в сфери и райони с ниска пазарна възвращаемост v Механизъм за социално включване и развитие на общностите v Възможност за заетост и интеграция на трудовия пазар на групи в неравностойно положение v

Какво беше направено в България v v v Комплексно приложена донорска програма за подкрепа Какво беше направено в България v v v Комплексно приложена донорска програма за подкрепа на социални предприятия в България (2001 – 2006 г. ) 45 НПО, предоставящи социални услуги, развиват или планират СП Повишена информираност на НПО, местната власт и бизнеса за СП Разработени модули за обучение, методология за финансова и техническа подкрепа, мрежа от обучители и бизнес- консултанти Разработени инструменти за финансова помощ (грантове и безлихвени заеми) за стартиране и развитие на СП Анализ на законодателната рамка и предложения за законодателни промени

Няколко примера за създадени социални предприятия в рамките на ОП “РЧР” Социално предприятие “Работилница Няколко примера за създадени социални предприятия в рамките на ОП “РЧР” Социално предприятие “Работилница на мечтите” – Община Велико Търново; v Ателие за пачуърк към Дневен център за хора с увреждания – с. Вонеща вода, община Велико Търново v Ателие за реклама и детски център – Община Лясковец; v Общинско предприятие “Благоустройство, озеленяване и почистване” – Лясковец. v

Работилница на мечтите – Велико Търново v v Модел на социално предприятие - защитена Работилница на мечтите – Велико Търново v v Модел на социално предприятие - защитена заетост на лица с умствена изостаналост, настанени в институции и защитени жилища; Структура на социалното предприятие – производствена база (база за защитена заетост), база за опаковане на продукти, маркетинг на продукцията; Производство на масови и тематични сувенири от керамика и кожа; Социален ефект – трудова терапия и защитена заетост на лица, които никога не са работили;

Ателие за пачуърк – село Вонеща вода v v Модел на социално предприятие трудова Ателие за пачуърк – село Вонеща вода v v Модел на социално предприятие трудова заетост на лица с увреждания, които са потребители на социална услуга – Дневен център за възрастни с увреждания; Структура на социалното предприятие – трудово терапевтична база, обособена като творческо ателие за пачуърк и дистрибуция и управление към фондация “Милениум” Производство на спално бельо, детски комплекти и завивки, продукти тип подаръци; Социален ефект - лица с увреждания, включени в програми за трудова терапия, % от разходите на Дневния център се покриват от социалното предприятие

Ателие за реклама и детски център – Община Лясковец v v Модел на социално Ателие за реклама и детски център – Община Лясковец v v Модел на социално предприятие - развитие на нови услуги в малка общност и създаване на заетост ; Структура на социалното предприятие – включва два компонента : Ателие за реклама и детски център Предлагани услуги – изработка на рекламни материали, почасово гледане на деца, организиране на детски партита; Социален ефект – предлагане на нови услуги за общността и развитие на умения за по-добра реализация на пазара на труда.

Ползи от социалните предприятия За хората в неравностойно положение – заетост, развитие на умения, Ползи от социалните предприятия За хората в неравностойно положение – заетост, развитие на умения, обучение, достъпни социални услуги v За местната общност – запълват нишата от услуги за малки населени места, доставчик на социални услуги, предоставяне на подкрепящи услуги за достъп до трудовия пазар v За държавата – спестяват социални разходи, механизъм за социално включване, активизиране на хората извън пазара на труда с цел заетост v

Основни пречки пред СП Признаване на ролята и легитимността им v Липса на гъвкава Основни пречки пред СП Признаване на ролята и легитимността им v Липса на гъвкава правна регулация v Недостатъчно финансиране v Липса на бизнес капацитет и подкрепящи структури и мрежи v Липса на публична подкрепа за достъп до пазари и търговска реализация на продукти на социалните предприятия v Недостатъчна информация и познаване на формите на социална икономика сред общините и местните власти v

Възможности за развитие v v v Целенасочена държавна политика – припознаване на СП като Възможности за развитие v v v Целенасочена държавна политика – припознаване на СП като приоритет в борбата с бедността и социалната изолация Възможности за финансиране и добри практики в ЕС Европейски социален фонд и ОП “Развитие на човешките ресурси” Гъвкави програми с финансиране от държавния бюджет - развитие на социални услуги, програми за заетост Законодателни промени за регламентация на социалните предприятия Създаване на подкрепяща среда – центрове за бизнес подкрепа, обучение и техническа помощ, маркетинг и достъп до пазари, участие в мрежи за обмяна на опит Утвърждаване на методика за измерване на социалната добавена стойност и оценка на социалния ефект от дейността на социалните предприятия

Като заключение v v v В България, социалните предприятия съществуват фактически в правния мир Като заключение v v v В България, социалните предприятия съществуват фактически в правния мир Практиката показва, че социалните предприятия имат капацитета да се превърнат в един от най-надеждните партньори на централната и местна власт при решаване на въпросите в социалната сфера и да съдействат за социалното включване в обществото на лица от различни уязвими групи Социалните предприятия да получат своята изрична регламентация или да се създаде благоприятна правна и икономическа среда за тяхната дейност

Благодаря за вниманието! Мария Илчева Консултант и обучител Социално предприемачество mkilcheva@abv. bg Благодаря за вниманието! Мария Илчева Консултант и обучител Социално предприемачество [email protected] bg