Скачать презентацию Тема Виконавча влада в Україні Лектор доц Скачать презентацию Тема Виконавча влада в Україні Лектор доц

Tema_Vikonavcha_vlada_v_Ukrayini.ppt

  • Количество слайдов: 29

Тема. Виконавча влада в Україні. Лектор – доц. Л. В. Міхневич Тема. Виконавча влада в Україні. Лектор – доц. Л. В. Міхневич

Уряд України n n Кабінет Міністрів в системі державної виконавчої влади. Порядок формування, склад, Уряд України n n Кабінет Міністрів в системі державної виконавчої влади. Порядок формування, склад, компетенція КМ. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації

Література: n n n n Конституція України. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від Література: n n n n Конституція України. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 р. № 2591 -VІ // ВВРУ – 2011. – № 9. – Стор. 429. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586 -XIV // ВВРУ– 1999. – № 20. – Ст. 190 Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. // Офіційний вісник України – 2011. – № 27. – Ст. 20. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № N 1085/2010 від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України – 2010. – № 94. – Ст. 15, стаття 3334, код акту 53839/2010. Указ Президента «Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України» від 12. 03. 1996 № 179/96. // Урядовий кур'єр вiд 28. 03. 1996. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18 липня 2007 р. № 950.

Виконавча влада – відносно самостійна форма єдиної державної влади України, вона має притаманні лише Виконавча влада – відносно самостійна форма єдиної державної влади України, вона має притаманні лише їй функції, які здійснюються системою органів виконавчої влади на підставі визначеного правового механізму реалізації законів та інших нормативно-правових актів за допомогою державного управління з метою реалізації прав і свобод людини і громадянина. n n n Місце виконавчої влади в системі державної влади визначається метою - забезпечення реалізації прав і свобод громадян Мета потребує визначення суто виконавчих функцій реалізації для того, щоб відмежувати її від законодавчої влади Суб’єктами виконавчої влади в Україні є: вищі органи у системі органів виконавчої влади; центральні органи виконавчої влади; місцеві органи державної виконавчої влади

Орган виконавчої влади – частина державного апарату, яка має власну структуру та штат службовців Орган виконавчої влади – частина державного апарату, яка має власну структуру та штат службовців і в межах встановленої компетенції здійснює від імені і за дорученням держави функції в економічній, соціально-культурній, адміністративно-політичній сферах суспільного життя. Функції виконавчої влади: n Соціально-політична; n Правозастосувальна; n Правоохоронна; n Координаційна; n Регулювання організації

Система органів виконавчої влади: вищий орган – КМ (уряд України) n середня ланка – Система органів виконавчої влади: вищий орган – КМ (уряд України) n середня ланка – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що підпорядковуються КМ n органи виконавчої влади місцевого та територіального рівня: - органи виконавчої влади загальної компетенції (місцеві державні адміністрації в областях, районах, містах Києві та Севастополі) - підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня; - органи спеціальної компетенції (галузевої та функціональної) підзвітні та підконтрольні центральним органам виконавчої влади та підпорядковуються місцевим органам виконавчої влади n ( компетенція кожного органу визначається окремо для кожної ланки) n

Кабінет Міністрів України: n n n n n є вищим органом виконавчої влади відповідальний Кабінет Міністрів України: n n n n n є вищим органом виконавчої влади відповідальний перед Президентом України підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України, у межах, передбачених ст. 85, 87 КУ; владу здійснює безпосередньо та через центральні та місцеві органи (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АРК та місцеві державні адміністрації); є колегіальним органом; очолює єдину систему виконавчої влади; забезпечує, здійснює функцій і повноважень на території України; спрямовує діяльність міністерств і інших органів; самостійно вирішує питання віднесені до його відання; діяльності базується на принципах (верховенства права, законності, поділу влад, колегіальності, солідарної відповідальності, відкрит ості та прозорості, безперервності).

Склад Кабінету Міністрів: n n 1. 2. 3. 4. Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Склад Кабінету Міністрів: n n 1. 2. 3. 4. Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, 3 віце-прем'єр-міністри та міністри України. Вимоги до членів КМ: посади членів КМУ належать до політичних посад, на які не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту, володіють державною мовою. Не можуть бути: особи, які мають судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку. не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку (у разі виникнення таких обставин, у 20 -денний строк припиняє таку діяльність або подає заяву про відставку). У разі призначення на посаду члена КМУ особи, яка є народним депутатом, до подання додається заява про дострокове припинення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена КМУ.

n n n Формування КМУ: Прем'єр-міністр України призначається ПУ за згодою більше ніж половини n n n Формування КМУ: Прем'єр-міністр України призначається ПУ за згодою більше ніж половини від конституційного складу ВРУ ПУ після прийняття рішення про відставку КМУ або припинення повноважень Прем'єр-міністра України вносить до ВРУ письмове подання про надання згоди на призначення на посаду Прем'єр-міністра України; ПУ подає до ВРУ письмове подання про надання згоди на призначення на посаду Прем'єр-міністра України, до якого додаються: відомості про громадянство; відомості про освіту; відомості про трудову діяльність і автобіографія; довідка органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (декларацію за рік); відомості про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; відомості про судимість кандидата. ВРУ розглядає подання ПУ про надання згоди на призначення на посаду Прем'єр -міністра України не пізніше ніж у 15 -денний строк з дня внесення такого подання до Верховної Ради України. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за пропозицією депутатських фракцій до розгляду питання на пленарному засіданні ВРУ зустрічається з депутатськими фракціями та відповідає на їхні запитання. Під час розгляду питання про надання згоди на призначення на посаду Прем'єрміністра України у пленарному засіданні ВРУ бере участь ПУ.

n n n Голосування у ВРУ щодо надання згоди на призначення Прем'єр-міністра України проводиться n n n Голосування у ВРУ щодо надання згоди на призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення про надання згоди на призначення Прем'єр-міністра України приймається у формі постанови ВРУ. Особа, призначена Прем'єр-міністром України, набуває повноважень за цією посадою з моменту видання Указу ПУ про призначення цієї особи Прем'єр-міністром України. Інші члени Кабінет Міністрів України призначаються ПУ за поданням Прем'єр-міністра України. Подання Прем'єр-міністра України про персональний склад КМУ може вноситися єдиним списком. Подання також можуть вноситися окремо на кожну посаду члена КМУ. На кожну посаду члена КМУ Прем'єр-міністром України вноситься одна кандидатура. За результатами розгляду подання Прем'єр-міністра України ПУ приймає рішення щодо призначення внесених кандидатур на посади членів КМУ або доручає Прем'єр-міністрові України внести нове подання щодо персонального складу КМУ або щодо кандидатур на окремі посади членів КМУ. Рішення про призначення членів КМУ може прийматися як списком, так і щодо окремих посад членів КМУ. Особа, призначена членом КМУ, набуває повноважень за посадою з моменту видання Указу ПУ про призначення цієї особи членом КМУ. Прем'єр-міністр України подається до ВРУ програму діяльності КМУ, яка базується на передвиборній програмі ПУ. Програма діяльності КМУ вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу ВРУ. Рішення про схвалення Програми діяльності КМУ приймається у формі постанови ВРУ може надати КМУ можливість доопрацювати Програму діяльності КМУ. Повторний розгляд Програми діяльності КМУ Верховною Радою України проводиться не пізніше ніж на 15 день після прийняття такого рішення.

Складення повноважень КМУ у зв'язку з обранням ПУ: КМУ складає повноваження перед новообраним ПУ. Складення повноважень КМУ у зв'язку з обранням ПУ: КМУ складає повноваження перед новообраним ПУ. n Заява про складення повноважень КМУ подається Прем'єр-міністром чи особою, яка виконує його повноваження, новообраному ПУ у день вступу на пост ПУ. n

Відставка КМУ: Відставку КМУ приймає ПУ і настає внаслідок: 1) прийняття ВРУ резолюції недовіри Відставка КМУ: Відставку КМУ приймає ПУ і настає внаслідок: 1) прийняття ВРУ резолюції недовіри КМУ - ВРУ (1/3 н. д. може розглянути питання про відповідальність КМУ та прийняти резолюцію недовіри; - Питання про відповідальність розглядається не пізніше ніж через 10 днів на пленарному засіданні ВРУ (може брати участь ПУ) - Резолюція недовіри КМУ вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу ВРУ - Прийняття ВРУ резолюції недовіри КМУ має наслідком відставку КМУ. - Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати ПУ заяву про відставку КМУ у день прийняття ВРУ такої резолюції. - Питання про відповідальність КМУ не може розглядатися ВРУ більше ніж 1 раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності КМУ) n

2) прийняття ПУ рішення про відставку КМУ - ПУ має право прийняти рішення про 2) прийняття ПУ рішення про відставку КМУ - ПУ має право прийняти рішення про відставку КМУ. - Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати ПУ заяву про відставку КМУ у день прийняття рішення ПУ 3) відставки Прем'єр-міністра України; - Прем'єр-міністр України має право заявити ПУ про свою відставку. - Прем'єр-міністр України звільняється з посади з дня видання ПУ указу про відставку Прем'єр-міністра України. - Прийняття ПУ рішення про відставку Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу КМУ 4) смерті Прем'єр-міністра України. - Повноваження у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть. - Припинення повноважень у разі його смерті має наслідком відставку всього складу КМУ

n n - У разі смерті Прем'єр-міністра України його повноваження на період до початку n n - У разі смерті Прем'єр-міністра України його повноваження на період до початку роботи новосформованого КМУ виконує Перший віцепрем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним КМУ розподілом повноважень. КМУ, який склав повноваження перед новообраним ПУ або перебуває у відставці, за дорученням ПУ продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого КМУ, але не довше ніж 60 днів. Усі члени КМУ, які склали повноваження перед новообраним ПУ або перебувають у відставці, звільняються зі своїх посад з початку роботи новосформованим КМУ. Член КМУ (крім Прем'єр-міністра України) може бути звільнений з посади ПУ: за рішенням ПУ; шляхом прийняття відставки члена КМУ за поданою ним заявою про відставку. Рішення ПУ про звільнення з посади члена КМУ приймається у формі указу ПУ (звільняється з посади з дня видання ПУ указу про звільнення з посади члена КМУ). У разі смерті члена КМУ його повноваження вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

Повноваження: n n n n у сфері економіки та фінансів. у сферах соціальної політики, Повноваження: n n n n у сфері економіки та фінансів. у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина у сфері зовнішньої політики у сфері національної безпеки та обороноздатності у сфері вдосконалення державного управління нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України (ст. 117 Конституції України)

n n n Основна форма реалізації компетенції КМУ – прийняття правових актів Постанова Кабінету n n n Основна форма реалізації компетенції КМУ – прийняття правових актів Постанова Кабінету Міністрів – акт нормативного характеру з питань, що мають найбільш важливе загальне значення. (набирають чинності не раніше ніж з дня їх опублікування – публікуються в Офіційному віснику України) Розпорядження Кабінету Міністрів України – акт, що має індивідуальний характер та приймається з питань внутрішньо-організаційної та іншої поточної роботи Кабінету Міністрів (набирають чинності з моменту їх прийняття) Постанови та розпорядження КМУ приймаються на його засіданнях шляхом голосування більшістю голосів посадового складу КМУ. У разі рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.

Система центральних органів виконавчої влади України: n n n Міністерства України центральні органи виконавчої Система центральних органів виконавчої влади України: n n n Міністерства України центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

Міністерство України – центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику Міністерство України – центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених ПУ сферах, проведення якої покладено на КМУ Конституцією та законами України. n n n Міністерство забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах; міністерство очолює міністр України, який є членом КМУ; міністерство діє за принципом єдиноначальності; міністр як член КМУ здійснює повноваження щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, а як керівник міністерства, очолює міністерство та здійснює керівництво його діяльністю; міністр має першого заступника, а у разі необхідності для забезпечення здійснення міністерством окремих завдань рішенням ПУ у структурі міністерства може бути введено посаду заступника;

n n для забезпечення діяльності апарату міністерства, стабільності і наступності у його роботі, організації n n для забезпечення діяльності апарату міністерства, стабільності і наступності у його роботі, організації поточної роботи, пов'язаної із здійсненням повноважень міністерства за поданням Прем'єр-міністра України призначається та звільняється з посади Президентом України заступник міністра – керівник апарату; при міністерстві формується апарат міністерства (організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність міністра, а також виконання покладених на міністерство завдань), патронатна служба міністра (здійснює консультування міністра, підготовку необхідних для виконання завдань міністерства матеріалів, забезпечує зв'язок із посадовими особами інших органів державної влади, організацію зустрічей та зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації, а також виконує інші доручення міністра); для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства може утворюватися колегія міністерства як консультативно-дорадчий орган; міністерство у межах своїх повноважень видає накази, які підписує міністр.

Міністерства України: n n n n Міністерство аграрної політики та продовольства України; Міністерство внутрішніх Міністерства України: n n n n Міністерство аграрної політики та продовольства України; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство екології та природних ресурсів України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Міністерство закордонних справ України; Міністерство інфраструктури України; Міністерство культури України; Міністерство надзвичайних ситуацій України; Міністерство оборони України; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство фінансів України; Міністерство юстиції України.

Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як: Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як: n n n Служби – виконують функцій з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам Агентства – виконують функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління Інспекції – виконують контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства

n n n Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України n n n Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством; центральні органи виконавчої влади діють за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом; керівник центрального органу виконавчої влади та його заступники призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України; керівник центрального органу виконавчої влади та його заступники є державними службовцями; центральний орган виконавчої влади формує апарат, може утворювати колегію як консультативно-дорадчий орган та інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи; у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційнорозпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

n Центральні органи виконавчої влади, утворені для виконання окремих функцій з реалізації державної політики. n Центральні органи виконавчої влади, утворені для виконання окремих функцій з реалізації державної політики. n Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом (Антимонопольний комітет України; Державний комітет телебачення і радіомовлення України; Фонд державного майна України; Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Національне агентство України з питань державної служби). керівників (голів) центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом призначає на посади та звільняє з посад Президент України за згодою Верховної Ради України; їх заступників призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України; питання діяльності Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та інших органів зі спеціальним статусом у Кабінеті Міністрів України представляє Прем'єр-міністр України. - - -

Місцеві державні адміністрації n n n - це виконавчий орган виконавчої влади в областях, Місцеві державні адміністрації n n n - це виконавчий орган виконавчої влади в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі які наділені правом представляти інтереси держави, приймати від її імені розпорядження, що діють на території адміністративно-територіальної одиниці. Є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою

n n n М. Д. А утворюють управління, відділи, інші підрозділи. Де не утворюють n n n М. Д. А утворюють управління, відділи, інші підрозділи. Де не утворюють м. д. а. – виконкоми місцевих рад М. Д. А в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: виконання Конституції, законів , актів Пр Укр, КМ, інших органів вик. влади ; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання держ. і регіональних програм соц-екон та культурного розвитку, підготовку та виконання відповідних бюджетів; звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих радами повноважень. Місцеві державні адміністрації є юридичними особами Голови призначаються на посаду Пр за поданням КМ на строк повноважень ПУ. Кандидатури обл. вносяться Прем'єр-міністром України. Кандидатури районних вносяться головами обласних. На кожну посаду вноситься 1 канд. У разі відхилення ПУ вносять нову кандидатуру. Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення

Повноваження голів м. д. а. припиняються ПУ у разі: n n n n n Повноваження голів м. д. а. припиняються ПУ у разі: n n n n n порушення ними Конституції України законів України; втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; визнання судом недієздатним; виїзду на проживання в іншу країну; набрання законної сили обвинувальним вироком суду; порушення вимог несумісності; за власною ініціативою ПУ з підстав, передбачених законом про держслужбу; висловлення недовіри більшістю (дві третини) від складу ради; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження голів м д а можуть бути припинені ПУ у разі: прийняття відставки голови Повноваження голів м д а можуть бути припинені ПУ у разі: прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації; n подання КМУ з підстав, передбачених законом про державну службу; n висловлення недовіри простою більшістю від складу відповідної ради. n у разі їх смерті. n

Завдання n n n n n забезпечення законності, охорони прав, своб. і зак. інтересів Завдання n n n n n забезпечення законності, охорони прав, своб. і зак. інтересів громадян; соціально-економічного розвитку відповідних територій; бюджету, фінансів та обліку; управління майном, приватизації та підприємництва; промисловості, с/г, будівництва, транспорту і зв'язку; науки, осв, культ, охор здор, фіз і спорту, сім'ї, жін, мол. та неповн; використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; зовнішньоекономічної діяльності; оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати

Повноваження n n n здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями в галузі соціально-економічного розвитку Повноваження n n n здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями в галузі соціально-економічного розвитку в галузі бюджету та фінансів в галузі управління майном, приватизації та підприємництва в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення в галузі зайнятості населення, праці та заробітної в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин в галузі оборонної роботи