Скачать презентацию ТЕМА СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ Скачать презентацию ТЕМА СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ

СА_Тема_9.ppt

  • Количество слайдов: 19

ТЕМА. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ ТЕМА. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ

Методи прогнозування банкрутства підприємства Методи прогнозування банкрутства підприємства

Підходи до оцінки й прогнозування ймовірності банкрутства підприємства ü Експертні методи, ü Економіко-математичні методи, Підходи до оцінки й прогнозування ймовірності банкрутства підприємства ü Експертні методи, ü Економіко-математичні методи, ü Штучні інтелектуальні системи, ü Методи оцінки фінансового стану

Підходи до моделей прогнозування банкрутства q Фундаментальний підхід прогнозування банкрутства - заснований на збиранні Підходи до моделей прогнозування банкрутства q Фундаментальний підхід прогнозування банкрутства - заснований на збиранні та аналізі всієї інформації про підприємство із внутрішніх та зовнішніх стосовно нього джерел. q Технічний підхід прогнозування банкрутства - ґрунтується на аналізі даних звітності попередніх періодів.

Найважливішим інструментом системи раннього попередження та методом прогнозування банкрутства підприємств є дискримінантний аналіз комплекс Найважливішим інструментом системи раннього попередження та методом прогнозування банкрутства підприємств є дискримінантний аналіз комплекс методів математичної статистики з допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (підприємств) в залежності від значень обраної сукупності показників у відповідності до побудованої метричної шкали. Однофакторний та багатофакторний

Моделі прогнозування банкрутства на основі однофакторного дискримінантного аналізу є: q. Система показників Вайбеля (1970) Моделі прогнозування банкрутства на основі однофакторного дискримінантного аналізу є: q. Система показників Вайбеля (1970) q. Системи показників Бівера

Система показників діагностики банкрутства підприємств за У. Бівером Показник Коефіцієнт Бівера Рентабельність активів Коефіцієнт Система показників діагностики банкрутства підприємств за У. Бівером Показник Коефіцієнт Бівера Рентабельність активів Коефіцієнт фінансової залежності Частка власних оборотних коштів в активах Коефіцієнт покриття Розрахунок показника (Чистий прибуток + Амортизація) / Зобов’язання (Чистий прибуток / Активи)100 Зобов'язання / Активи Значення показників За 5 р. до За 1 р. до Стійка банкрутств банкрутст компанія а ва 0, 4 - 0, 45 0, 17 - 0, 15 6 - 8 4 - 22 ≥ 0, 37 ≥ 0, 50 ≥ 0, 80 Власний оборотний капітал / Активи 0, 4 ≥ 0, 3 0, 06 Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання ≥ 3, 2 ≥ 1

Моделі прогнозування банкрутства на основі багатофакторного дискримінантного аналізу є: qтест на банкрутство Тамарі (1964), Моделі прогнозування банкрутства на основі багатофакторного дискримінантного аналізу є: qтест на банкрутство Тамарі (1964), qмодель Альтмана (1968) США, qмодель Беєрмана (1976), qсистема показників Бетге-Хуса-Ніхауса (1987), qмодель Краузе (1993), qмодель Спрінгейта, qмоделі Ліс, Таффлер, Тишоу (Великобританія), qмодель Гольдер, Конан (Франція), qмодель Фулмера, qмодель Чессера та ін.

Алгоритм лінійної багатофакторної дикримінантної функції Z = a 0 + a 1 x 1 Алгоритм лінійної багатофакторної дикримінантної функції Z = a 0 + a 1 x 1 + a 2 x 2 + a 3 x 3 + …+ anxn , де а 1, а 2, а 3, …, аn — коефіцієнти (ваги) дискримінантної функції; х1, х2, х3, …, хn — показники (змінні) дискримінантної функції.

Z - рахунок Альтмана (базова модель) Z = 1, 2 х1 + 1, 4 Z - рахунок Альтмана (базова модель) Z = 1, 2 х1 + 1, 4 х2 + 3, 3 х3 + 0, 6 х4 + х5 х1 – оборотний капітал/сукупні активи х2 - нерозподілений прибуток/сукупні активи х3 - прибуток від операційної діяльності/сукупні активи х4 - ринкова вартість акцій/зобов'язання х5 - виручка від реалізації/сукупні активи Прогнозування можливості банкрутства з допомогою Z - рахунок Альтмана Z - рахунок Імовірність банкрутства 1, 8 і менше від 1, 81 до 2, 7 від 2, 71 до 2, 9 від 2, 91 і вище дуже висока можлива дуже низька 12

Z - рахунок Альтмана (уточнений) Z = 0, 717 х1 + 0, 847 х2 Z - рахунок Альтмана (уточнений) Z = 0, 717 х1 + 0, 847 х2 + 3, 107 х3 + 0, 42 х4 + 0, 998 х5 х1 – оборотний капітал/сукупні активи х2 - нерозподілений прибуток/сукупні активи х3 - прибуток від операційної діяльності/сукупні активи х4 - облікова вартість акцій/зобов'язання х5 - виручка від реалізації/сукупні активи Прогнозування можливості банкрутства з допомогою Z - рахунок Альтмана 1, 2 - Z - 2, 9 13

модель Таффлера Z = 0, 53*X 1 + 0, 13*X 2 + 0, 18*X модель Таффлера Z = 0, 53*X 1 + 0, 13*X 2 + 0, 18*X 3 + 0, 16*X 4 Х 1 - відношення операційного прибутку до короткострокових зобов'язань; Х 2 - відношення обігових активів до суми зобов'язань підприємства; Х 3 - відношення короткострокових зобов'язань до суми активів; Х 4 - відношення виручки від реалізації до суми активів. Якщо величина інтегрального показника більша за 0, 3, це говорить про те, що у підприємства непогані довгострокові перспективи, а якщо менша за 0, 2, то банкрутство є більш ніж вірогідним. Проміжок від 0, 2 до 0, 3 становить так звану „зону невизначеності".

Модель Спрінгейта Z = 1, 3 А + 3, 07 В + 0, 66 Модель Спрінгейта Z = 1, 3 А + 3, 07 В + 0, 66 С + 0, 4 Д, де А = робочий капітал/загальна вартість активів; В = прибуток до сплати податків/ загальна вартість активів; С = прибуток до сплати податків/короткострокові зобов’зання; Д = обсяг продажу/загальна вартість активів. Якщо значення Z менше ніж 0. 862, підприємство є потенційним банкрутом з імовірністю 92%.

Модель Беєрмана Параметри дискримінантної функції Беєрмана Показник Х 1 = Позичковий капітал / валюта Модель Беєрмана Параметри дискримінантної функції Беєрмана Показник Х 1 = Позичковий капітал / валюта балансу Х 2 = Чистий прибуток / валюта балансу Х 3 = Чистий прибуток / позичковий капітал Х 4 = Чистий прибуток / чиста виручка від реалізації Х 5 = Cash-flow / позичковий капітал Х 6 = Чиста виручка від реалізації / валюта балансу Х 7 = Запаси / Чиста виручка від реалізації Х 8 = Сума амортизації / Вартість основних засобів на кінець періоду Х 9 = Введені основні засоби / Сума амортизації Х 10 = Заборгованість за банківськими позичками / Позичковий капітал Вага +0, 077 +0, 813 +0, 124 – 0, 105 – 0, 063 +0, 061 +0, 268 +0, 217 +0, 012 +0, 165 Z > 0, 32 - підприємство знаходиться під загрозою банкрутства; 0, 32 > Z > 0, 236 - неможливо чітко ідентифікувати, потребує додаткового якісного аналізу Z < 0, 236 - підприємству не загрожує банкрутство.

R - модель Давидової, Бєлікова R = 0, 38 к 1 + к 2 R - модель Давидової, Бєлікова R = 0, 38 к 1 + к 2 + 0, 054 к 3 + 0, 63 к 4 к 1 – оборотний капітал/ активи к 2 - чистий прибуток/власний капітал к 3 – виручка від реалізації/ активи к 4 – чистий прибуток/затрати Прогнозування можливості банкрутства з допомогою R - модель R Імовірність банкрутства, % менше 0 0 – 0, 18 - 0, 32 - 0, 42 більше 0, 42 максимальна (90 -100) висока (60 – 80) середня (35 – 50) низька (15 – 20) мінімальна ( до 10) 17

Модель оцінки ймовірності банкрутства українських підприємств Z = 1, 04 X 1+0, 75 X Модель оцінки ймовірності банкрутства українських підприємств Z = 1, 04 X 1+0, 75 X 2+0, 15 X 3+0, 42 X 4+1, 8 X 5 -0, 06 X 6 - 2, 16 Zi <= -0, 55 - фінансовий стан підприємства є незадовільним (знаходиться у фінансовій кризі або вона йому загрожує); -0, 55 <= Zi <= 0, 55 - однозначних висновків щодо якості фінансового стану підприємства зробити неможливо, необхідний додатковий експертний аналіз; Zi > 0, 55 - фінансовий стан підприємства є задовільним.

Модель оцінки ймовірності банкрутства за Терещенко О. О. Україна, 2003 р. Z = 1, Модель оцінки ймовірності банкрутства за Терещенко О. О. Україна, 2003 р. Z = 1, 5 Х 1 + 0, 08 Х 2 + 10 Х 3 + 5 Х 4 + 0, 3 Х 5 + 0, 1 Х 6 Х 1 – чистий грошовий потік/ зобов’язання; Х 2 – валюта балансу/ зобов’язання; Х 3 – прибуток/ валюта балансу; Х 4 – прибуток/ виручка від реалізації; Х 5 – виробничі запаси/ виручка від реалізації; Х 6 – виручка від реалізації/ валюта балансу >0, 55 задовільний стан; 0, 55 > Z > - 0, 55 потрібен додатковий аналіз; >-0, 55 незадовільний фінансовий стан