Скачать презентацию Тема 6 ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ План Скачать презентацию Тема 6 ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ План

Тема 1.6_Планування як заг.ф.мен.ppt

  • Количество слайдов: 42

Тема 6 ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ План лекції 1. Сутність планування як функції Тема 6 ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ План лекції 1. Сутність планування як функції управління. 2. Стратегічне та оперативне планування. 3. Планування часу.

1. Сутність планування як функції управління Планування – процес визначення цілей та завдань розвитку 1. Сутність планування як функції управління Планування – процес визначення цілей та завдань розвитку організації та прийняття рішень щодо шляхів та засобів їх досягнення.

Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними, вони повинні знати, що від них очікується. Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними, вони повинні знати, що від них очікується. Для цього необхідно: сформулювати цілі, до яких прагне організація; визначити шляхи досягнення встановлених цілей; на підставі цього поставити задачі перед підрозділами організації та конкретними виконавцями.

Цілі управлінського планування Мета – це кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний Цілі управлінського планування Мета – це кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний момент у майбутньому.

. Глобальна мета – характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства. . Глобальна мета – характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства. Місія організації – характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства і самої організації.

Вимоги до цілей конкретність та вимірюваність; орієнтація у часі; реалістичність, досяжність, не перевищення можливостей Вимоги до цілей конкретність та вимірюваність; орієнтація у часі; реалістичність, досяжність, не перевищення можливостей організації; несуперечливість, узгодженість, взаємопов’язаність; сформульованість письмово.

. Задачі організації – це заяви організації про те, як, за допомогою чого вона . Задачі організації – це заяви організації про те, як, за допомогою чого вона збирається виконувати свою місію. Задачі організації формулюються у конкретних показниках діяльності і розраховані на певні строки. Організації, як правило, встановлюють декілька задач.

Зміст процесу планування полягає у пошуку відповідей на три ключових питання: де організація знаходиться Зміст процесу планування полягає у пошуку відповідей на три ключових питання: де організація знаходиться у даний момент (теперішній стан)? чого організація прагне досягти (куди вона прямує)? як організації потрапити звідти, де вона є, туди, куди вона прагне

До підфункцій планування відносяться: цілевстановлення, прогнозування, моделювання, програмування. МЕТА ПЛАНУВАННЯ ПОЛЯГАЄ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ До підфункцій планування відносяться: цілевстановлення, прогнозування, моделювання, програмування. МЕТА ПЛАНУВАННЯ ПОЛЯГАЄ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ ПЛАНОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ ТА ПЕВНИЙ ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРИВАЛОГО ІСНУВАННЯ

Прогнозування це погляд у майбутнє, оцінка можливих шляхів розвитку, наслідків тих чи інших рішень Прогнозування це погляд у майбутнє, оцінка можливих шляхів розвитку, наслідків тих чи інших рішень Планування - це розробка послідовності дій, які дозволяють досягти бажаного

Чому прогнозувати складно? Через певні невизначеності Недостатньо знань про природні явища і процеси Невизначеність, Чому прогнозувати складно? Через певні невизначеності Недостатньо знань про природні явища і процеси Невизначеність, щодо найближчих партнерів і конкурентів фірми невизначеність на рівні країни (майбутньої ринкової ситуації) Зовнішньоекономічні невизначеності (іноземні партнери)

Класифікації планів організації Ø Ø Ø за критерієм широти охоплюваної сфери розрізняють стратегічні й Класифікації планів організації Ø Ø Ø за критерієм широти охоплюваної сфери розрізняють стратегічні й оперативні плани; за критерієм часового горизонту планування плани поділяють на довгострокові й короткострокові; за ступенем конкретизації виділяють завдання й орієнтири.

Завдання планування: свідома організація виробничо-господарської діяльності; спонукання працівників «заглядати в майбутнє» , тобто прищеплення Завдання планування: свідома організація виробничо-господарської діяльності; спонукання працівників «заглядати в майбутнє» , тобто прищеплення їм здатності погоджувати щоденні дії з перспективою розвитку організації; використання плану як критерію для контролю фактичних параметрів; організація щоденної особистої праці всіх працівників управління.

Планування як діяльність охоплює: деталізацію цілей у формі завдань, вирішення яких необхідне для досягнення Планування як діяльність охоплює: деталізацію цілей у формі завдань, вирішення яких необхідне для досягнення загальних цілей; визначення засобів і способів вирішення завдань; забезпечення виконання завдань необхідними ресурсами — пошук їх джерел і способів оптимального розподілу в часі, між сферами (галузями) діяльності організації та між виконавцями.

види планування послідовне планування (новий план складається після закінчення терміну попереднього) Жорстке планування (конкретно види планування послідовне планування (новий план складається після закінчення терміну попереднього) Жорстке планування (конкретно вказуються всі цілі і заходи) Гнучке планування (враховується можливість виникнення неоднозначних умов і перегляду плану з їх урахуванням)

Принципи управлінського планування Принцип повноти. Принцип точності. Принцип економічності. Принцип гнучкості. Принцип безперервності. Принцип Принципи управлінського планування Принцип повноти. Принцип точності. Принцип економічності. Принцип гнучкості. Принцип безперервності. Принцип участі виконавців у розробленні планів.

 2. Оперативне та стратегічне та планування. Оперативне планування повсякденний вплив менеджера на перебіг 2. Оперативне та стратегічне та планування. Оперативне планування повсякденний вплив менеджера на перебіг господарських процесів та виконання об'єктом управління запланованих завдань і прийнятих рішень. Виконання оперативних планів та завдань розпочинається з конкретизації оперативних планів у формі завдань і доведення їх до виконавців.

Методи оперативного планування. 1. Метод послідовного опису операцій Полягає у складанні деталізованого плану послідовного Методи оперативного планування. 1. Метод послідовного опису операцій Полягає у складанні деталізованого плану послідовного виконання робіт, який може бути поданий у формі послідовного опису операцій, схеми або таблиці

2. Графіки виконання ПЕРЕДБАЧАЮТЬ, ЩО, КОЛИ І КИМ МАЄ БУТИ ЗРОБЛЕНЕ У МЕЖАХ ПЕВНИХ 2. Графіки виконання ПЕРЕДБАЧАЮТЬ, ЩО, КОЛИ І КИМ МАЄ БУТИ ЗРОБЛЕНЕ У МЕЖАХ ПЕВНИХ СТРОКІВ ( ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ )

А) Графік Гантта – інструмент розробки графіків виробничих процесів Графік Гантта щодо виконання робіт А) Графік Гантта – інструмент розробки графіків виробничих процесів Графік Гантта щодо виконання робіт із виготовлення письмових столів

Б) Метод оцінки та перегляду планів (PERT) – це метод складання виробничого графіку, при Б) Метод оцінки та перегляду планів (PERT) – це метод складання виробничого графіку, при якому виробничий процес розбивається на окремі операції. Операції можуть здійснюватись як одночасно, так і послідовно. Далі визначається час, необхідний для виконання кожної операції. На основі цього складається таблиця наступного вигляду: Операція А Б В Г. . . Час (год. , хв. ) Попередня операція А АБ. . .

В) Мережеві графіки. Мережеве планування та управління (МПУ) Система МПУ дозволяє: формувати календарний план В) Мережеві графіки. Мережеве планування та управління (МПУ) Система МПУ дозволяє: формувати календарний план виконання комплексу робіт; мобілізувати часові, трудові, матеріальні та грошові ресурси; управляти комплексом робіт за принципом "провідної ланки" із прогнозуванням та попередженням можливих зривів у ході робіт; підвищити ефективність управління шляхом чіткого поділу відповідальності між керівниками різних рівнів та виконавцями.

3. Метод мережевого планування - це графічне зображення послідовності робіт і подій. Його процес 3. Метод мережевого планування - це графічне зображення послідовності робіт і подій. Його процес полягає у побудові таблиці робіт, в якій вказують їх тривалість, та мережевого графіка із зазначенням послідовності робіт. Основними поняттями мережевого планування є «події» , «роботи» , «мережа» , «критичний шлях» . Події — певні проміжні або остаточні результати роботи.

Роботами (діями) є процеси, необхідні для здійснення всіх подій, крім початкових. Між подіями встановлюються Роботами (діями) є процеси, необхідні для здійснення всіх подій, крім початкових. Між подіями встановлюються такі зв'язки: - робота яка характеризується тривалістю, вартістю, витратами трудових, фінансових матеріальних ресурсів; - очікування, яке відбувається тоді, коли обладнання, робоча сила чи інший ресурс зайняті іншим видом робіт.

Метод критичного шляху (СРМ) – це найдовший шлях (розраховується як сума часу операцій). Він Метод критичного шляху (СРМ) – це найдовший шлях (розраховується як сума часу операцій). Він визначає тривалість усього виробничого процесу

Послідовність виконання основних етапів планування Послідовність виконання основних етапів планування

Сутність концепці МВО: [управління за цілями” (MBO – management by objectives)]. визначення мети діяльності Сутність концепці МВО: [управління за цілями” (MBO – management by objectives)]. визначення мети діяльності кожному працівнику організації; забезпечення взаємозв’язку всіх цілей; забезпечення досягнення кожним виконавцем встановленої мети; співробітництво керівника та підлеглого у визначенні цілей діяльності підлеглого.

Переваги МВО: q. Оптимізація організаційної структури управління організацією. q. Забезпечення цілеспрямованої мотивації працівників. q. Переваги МВО: q. Оптимізація організаційної структури управління організацією. q. Забезпечення цілеспрямованої мотивації працівників. q. Ефективні методи контролю

Недоліки МВО: Складність кількісного визначення цілей діяльності певних робіт. Імовірність витоку інформації за умов Недоліки МВО: Складність кількісного визначення цілей діяльності певних робіт. Імовірність витоку інформації за умов доведення цілей до кожного підлеглого. МВО вимагає: - встановлення короткострокових цілей; - значної бюрократії; - високої кваліфікації персоналу.

3. Стратегічне планування Стратегія – це генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу приорітетів 3. Стратегічне планування Стратегія – це генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу приорітетів та ресурсів організації для досягнення її цілей.

Основні елементи стратегії: § Сфера стратегії; § Розподіл ресурсів; § Конкурентні переваги; § Синергія. Основні елементи стратегії: § Сфера стратегії; § Розподіл ресурсів; § Конкурентні переваги; § Синергія.

Піраміда стратегій Піраміда стратегій

Послідовність етапів стратегічного планування Послідовність етапів стратегічного планування

Елементи змісту місії: головні цілі діяльності; основні споживачі; товари (послуги), що виробляються (надаються); ринки Елементи змісту місії: головні цілі діяльності; основні споживачі; товари (послуги), що виробляються (надаються); ринки або сегменти ринку діяльності; специфіка фірми з точки зору задоволення потреб клієнтів; конкурентні переваги.

Зовнішній аналіз – процес оцінки зовнішніх щодо організації факторів. Для вивчення впливу зовнішніх факторів Зовнішній аналіз – процес оцінки зовнішніх щодо організації факторів. Для вивчення впливу зовнішніх факторів усю їх сукупність поділяють на: а) глобальні фактори; б) галузеві фактори.

Внутрішній аналіз – це процес оцінки факторів, які виникають в межах самої організації та Внутрішній аналіз – це процес оцінки факторів, які виникають в межах самої організації та є результатом діяльності або бездіяльності її керівництва.

SWOT- аналіз S – strenght – сила, W – weakness – слабкість, O – SWOT- аналіз S – strenght – сила, W – weakness – слабкість, O – opportunites – можливості, T – threats – загрози.

Класифікація стратегій за цілями: стратегія зростання; стратегія стабільності; реструктивна стратегія; комбінована стратегія. Класифікація стратегій за цілями: стратегія зростання; стратегія стабільності; реструктивна стратегія; комбінована стратегія.

Класифікація типових стратегій бізнесу: стратегія контролю за витратами; стратегія диференціації; стратегія фокусування. Класифікація типових стратегій бізнесу: стратегія контролю за витратами; стратегія диференціації; стратегія фокусування.

Дякую за увагу Дякую за увагу