Скачать презентацию Тема 6 АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ МОНОПОЛІЇ 1 6 Скачать презентацию Тема 6 АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ МОНОПОЛІЇ 1 6

Тема_6.ppt

  • Количество слайдов: 22

Тема 6 АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ МОНОПОЛІЇ 1 Тема 6 АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ МОНОПОЛІЇ 1

6. 1 Поняття та види монополій. 2 6. 1 Поняття та види монополій. 2

Монополія (від гр. monos – один, poleo – продаю) – ситуація, коли на ринку Монополія (від гр. monos – один, poleo – продаю) – ситуація, коли на ринку існує тільки один продавець, у якого немає конкурентів. Ознаками монополії є те, що: 1) у товару немає близьких замінників; 2) фірма впливає на процес ціноутворення; 3) існують високі бар’єри для входження в галузь. Якщо конкурентна галузь не регулюється державою, то рано чи пізно в ній заходиться фірмі-лідер (завдяки кращим технологіям чи здібностям управлінців), яка починає успішно розвиватись і витісняти з ринку конкурентів. 3

4 4

Види монополій: 1. Природна монополія виникає внаслідок об’єктивних (природних) причин (Бразилія – кава, ПАР Види монополій: 1. Природна монополія виникає внаслідок об’єктивних (природних) причин (Бразилія – кава, ПАР - алмази). 2. Технологічна монополія виникає в тих галузях, де існуючого попиту вистачає на ефективне існування лише однієї компанії (енергозабезпечення, газопостачання, залізниця та ін. ). 3. Адміністративна монополія виникає внаслідок надання державою окремим фірмам виключного права на заняття певного роду діяльністю чи виробництва певних товарів (зброї, деяких медикаментів, документів державної звітності тощо). 4. Піонерська монополія виникає внаслідок виникнення на ринку нового товару та заборони входження на ринок за допомогою відповідних патентів та ліцензій. 5. Економічна монополія виникає на основі закономірного господарського розвитку, коли фірма-лідер завдяки успішному розвитку завоювує монополістичне становище на ринку. 6. Штучна монополія виникає на основі цілеспрямованої змови підприємств з метою уникнення конкуренції та контролю над ринком. 5

6. 2 Максимізація прибутку монополії. 6 6. 2 Максимізація прибутку монополії. 6

Фірма-монополіст може самостійно обирати не тільки обсяг виробництва продукції, а і її ціну. Щоб Фірма-монополіст може самостійно обирати не тільки обсяг виробництва продукції, а і її ціну. Щоб отримати максимальний прибуток, монополія може вдаватися до цінової дискримінації (price discrimination), тобто продажу однакової продукції за різними цінами. Цінова дискримінація першого ступеня представляє собою абсолютну цінову дискримінацію при якій кожна одиниця товару продається споживачу за ціною його попиту. В цьому випадку монополія продасть такий же обсяг продукції як і за умов досконалої конкуренції, але за вищими цінами. Цінова дискримінація другого ступеня представляє собою продаж різних партій товару за різними цінами. Приклад - оптова торгівля. Цінова дискримінація третього ступеня представляє собою продаж товару за різними цінами на різних сегментах ринку (для різних груп покупців). 7

Обсяг виробництва, при якому максимізується прибуток монополії, обирається за допомогою умови MR=MC, а ціна Обсяг виробництва, при якому максимізується прибуток монополії, обирається за допомогою умови MR=MC, а ціна встановлюється на рівні максимальної ціни попиту. Рис. 6. 1 – Максимізація економічного прибутку монополістом 8

Якщо обернена функція попиту представлена функцією P = a – b. Q , то Якщо обернена функція попиту представлена функцією P = a – b. Q , то функцію граничного доходу визначається формулою: . Співвідношення монопольної ціни та граничного доходу монополії залежить від еластичності попиту: де Е – коефіцієнт еластичності попиту за ціни Р. 9

Рис. 6. 2 – Попит, граничний і сукупний доход монополії 10 Рис. 6. 2 – Попит, граничний і сукупний доход монополії 10

Як і за умов досконалої конкуренції, монополія повинна закритись, якщо ціна при оптимальному обсязі Як і за умов досконалої конкуренції, монополія повинна закритись, якщо ціна при оптимальному обсязі виробництва менша за середні змінні витрати (Р

6. 3 Індекси монопольної влади та антимонопольне законодавство. 12 6. 3 Індекси монопольної влади та антимонопольне законодавство. 12

Рис. 6. 4 – Збитки суспільства від монопольної влади 13 Рис. 6. 4 – Збитки суспільства від монопольної влади 13

Після монополізації ринку (монопольний обсяг виробництва Qm, монопольна ціна Рm): - надлишок споживача скорочується Після монополізації ринку (монопольний обсяг виробництва Qm, монопольна ціна Рm): - надлишок споживача скорочується на суму площ фігур А та В; - надлишок виробника скорочується на площу фігури С і збільшується на площу фігури А. В результаті монополія виграє, оскільки А>С, а суспільство в цілому програє. Чисті збитки від монопольної влади складають суму площ фігур В і С. Площу трикутника В+С називають «мертвим вантажем» (deadweight loss) монополії, оскільки ці втрати суспільства є безповоротними. 14

Крім суспільних втрат діяльність монополій характеризується і внутрішньою Х-неефективністю, що пов’язана зі збільшенням та Крім суспільних втрат діяльність монополій характеризується і внутрішньою Х-неефективністю, що пов’язана зі збільшенням та бюрократизацією управлінського апарату, ослабленням стимулів до інновацій, неприйняттям ризику тощо. Рисунок 6. 5 – Визначення Х-неефективності 15

У структурі апарату уряду багатьох країн створені спеціальні структури для підтримання конкуренції на ринках У структурі апарату уряду багатьох країн створені спеціальні структури для підтримання конкуренції на ринках та контролю за діяльністю монополій. Основними заходами для підтримки конкуренції на ринку є: - заборона угод, що призводять до створення монополій, - регулювання цін; - додаткове оподаткування підприємств-монополістів. В Україні для обмеження недобросовісної конкуренції та монополізму створено Антимонопольний комітет, який наділений широкими повноваження, аж до примусового поділу монопольних утворень. Стаття 12 «Закону про антимонопольний комітет України» свідчить: «монопольним вважається становище суб’єкта господарювання, частка становища якого перевищує 35%, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції» . 16

Існують такі індекси монопольної влади: 1. Індекс Герфіндаля-Гіршмана ІНН. де S 1… Sn – Існують такі індекси монопольної влади: 1. Індекс Герфіндаля-Гіршмана ІНН. де S 1… Sn – питома вага виробництва кожної фірми галузі у відсотках. Цей індекс має максимальне значення 10 000, якщо одна фірма займає усі 100% ринку. 17

2. Індекс Лернера (IL) – показник монопольної влади, який визначає її, як здатність встановлювати 2. Індекс Лернера (IL) – показник монопольної влади, який визначає її, як здатність встановлювати ціну продукції вище за граничні витрати виробництва: де Pm – монопольна ціна; МС – граничні витрати монополії; Е – коефіцієнт еластичності попиту за ціни Рm. Якщо граничні витрати замінити середніми витратами, індекс Лернера матиме вигляд: 18

3. Коефіцієнт концентрації К – запропонований У. Шепардом показник, що вимірює частку ринку, яку 3. Коефіцієнт концентрації К – запропонований У. Шепардом показник, що вимірює частку ринку, яку займають чотири найбільших фірми галузі: де q 1…q 4 – ринкові частки чотирьох провідних фірм. Якщо він більше 0, 6 – галузь вважається високомонополізованою, оскільки в ній існує висока можливість таємної змови провідних фірм. 19

4. Коефіцієнт Джині КD знаходиться як відношення заштрихованої на рисунки фігури (обмеженою лініями розподілу 4. Коефіцієнт Джині КD знаходиться як відношення заштрихованої на рисунки фігури (обмеженою лініями розподілу ринку за умов досконалої і недосконалої конкуренції) і площі трикутника ОАВ. Рис. 6. 6 – Графік розподілу обсягів виробництва За досконалої конкуренції КD=0, за чистої монополії КD=1. 20

Однак існують і позитивні наслідки діяльності монополій. 1. Об'єднання декількох фірм в єдину може Однак існують і позитивні наслідки діяльності монополій. 1. Об'єднання декількох фірм в єдину може призвести до значного зниження витрат за рахунок скорочення витрат на рекламу, створення єдиної служби збуту, постачання, та ін. 2. Тільки у великих монополій є необхідні кошти, щоб впроваджувати новітні технології, фінансувати діяльність науково-технічних лабораторій, здійснювати коштовну перекваліфікацію робітників. 3. Крім того в окремих галузях функціонування технологічних монополій забезпечує більшу ефективність, ніж існування конкуренції, і тому є бажаним для суспільства. 21

Кінець 6 -ї теми. Дякую за увагу. 22 Кінець 6 -ї теми. Дякую за увагу. 22