Скачать презентацию Тема 6 Аналіз грошових потоків 1 Звіт про Скачать презентацию Тема 6 Аналіз грошових потоків 1 Звіт про

Тема 6.pptx

  • Количество слайдов: 12

Тема 6. Аналіз грошових потоків 1. Звіт про рух грошових коштів, як інформаційне джерело Тема 6. Аналіз грошових потоків 1. Звіт про рух грошових коштів, як інформаційне джерело аналізу грошових потоків. Загальний аналіз грошових потоків: горизонтальний і вертикальний аналіз. 2. Методика аналізу руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 3. Методика аналізу та оцінки капітальних інвестиційних проектів (дисконтування грошових потоків).

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Негрошові операції – операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів. Грошовий потік – це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів Приток грошових коштів – відбувається за рахунок виручки від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), необоротних активів, фінансових інвестицій, інших доходів (дивідендів, відсотків), та надходжень за кредитними операціями Відтоки грошових коштів - виникають в результаті оплати придбаних товарів (робіт, послуг), виплати заробітної плати, сплати дивідендів і відсотків, платежів в бюджет, придбання необоротних активів, погашення кредитів і іншої заборгованості. Чистий грошовий потік – результат зіставлення обсягів позитивного і негативного грошових потоків за певний часовий період. Чистий рух коштів від операційної діяльності – результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. Чистий рух коштів від фінансової діяльності – результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. Дисконтований грошовий потік – приведення майбутніх потоків грошових коштів у відповідність з поточним часовим періодом.

Потоки грошових коштів від операційній діяльності Вхідний грошовий потік Виручка від реалізації товарів, робіт, Потоки грошових коштів від операційній діяльності Вхідний грошовий потік Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг Аванси, отримані від покупців Погашення дебіторської заборгованості Надходження від погашення бартеру Вихідний грошовий потік Оплата рахунків постачальників і підрядників Виплата заробітної плати Відрахування до бюджету та позабюджетних фондів Оплата відсотків за кредит Потоки грошових коштів від інвестиційної діяльності Вхідний грошовий потік Виручка від реалізації основних засобів і нематеріальних активів Дивіденди, проценти від довгострокових капітальних вкладень Повернення інших фінансових вкладень Вихідний грошовий потік Придбання основних засобів і нематеріальних активів Капітальні вкладення Довгострокові фінансові вкладення Потоки грошових коштів від фінансової діяльності Вхідний грошовий потік Короткострокові кредити і позики Довгострокові кредити і позики Надходження від емісії акцій Вихідний грошовий потік Повернення короткострокових кредитів і позик Повернення довгострокових кредитів і позик Виплата дивідендів Погашення векселів

Горизонтальний аналіз грошових потоків Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності Стаття Горизонтальний аналіз грошових потоків Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності Стаття Код 1 2 За звітний період За аналогічний період попереднього року 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Погашення векселів одержаних 015 Покупців і замовників авансів 020 Повернення авансів 030 Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 Бюджету податку на додану вартість 040 Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 Отримання субсидій, дотацій 050 Цільового фінансування 060 Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 Інші надходження 080 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 () () Авансів 095 () () Повернення авансів 100 () () Працівникам 105 () () Витрат на відрядження 110 () () Зобов'язань з податку на додану вартість 115 () () Зобов'язань з податку на прибуток 120 () () Відрахувань на соціальні заходи 125 () () Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 () () Цільових внесків 140 () () Інші витрачання 145 () () Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 Рух коштів від надзвичайних подій 160 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 (63821) 576179 Відхилення, Абсолютне, (+; -) Відносне, (+; -) 5 6

Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності Стаття Код За звітний період Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності Стаття Код За звітний період 1 2 3 Відхилення За аналогічний період попереднього року Абсолютне, (+; -) 4 5 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 55498 19965 необоротних активів 190 9 0 майнових комплексів 200 0 0 Отримані: відсотки 210 49605 139187 дивіденди 220 553 Інші надходження 230 58 0 фінансових інвестицій 240 (40792) (450017) необоротних активів 250 (96519) (450017) майнових комплексів 260 (0) Інші платежі 270 (0) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 31921 304232 Рух коштів від надзвичайних подій 290 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 31921 304232 Придбання: Відносне, (+; -)

Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності Стаття Код За звітний період Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності Стаття Код За звітний період 1 2 3 За аналогічний період попереднього року 4 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0 Отримані позики 320 1582120 1324473 Інші надходження 330 0 0 Погашення позик 340 (1636567) (1976288) Сплачені дивіденди 350 (1) (3971) Інші платежі 360 (0) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 54448 Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 Чистий рух коштів від фінансової 390 діяльності 0 54448 Чистий рух коштів за звітний період 400 0 150190 Залишок коштів на початок року 410 480386 722789 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 Залишок коштів на кінець року 430 324160 480386 Відхилення Абсолютне, (+; -) Відносне, (+; -) 5 6

2. Методика аналізу руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності КОЕФІЦІЄНТИ РУХУ 2. Методика аналізу руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності КОЕФІЦІЄНТИ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ Коефіцієнти результатів діяльності qвідношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу; qнадходження грошових коштів від активів; qнадходження грошових коштів на власний капітал; qрух грошових коштів на акцію. Коефіцієнти достатності qрух грошових коштів від операційної діяльності; qпокриття боргу; qпокриття відсотків; qреінвестування; qвиплата дивідендів; qінвестиційна і фінансова діяльність.

Коефіцієнти руху грошових коштів Відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу Надходження Коефіцієнти руху грошових коштів Відношення руху грошових коштів від операційної діяльності до доходу Надходження грошових коштів від активів Надходження грошових коштів на власний капітал Коефіцієнт покриття боргу за фінансовими зобов’язаннями Коефіцієнт реінвестування Розрахунок Економічна суть коефіцієнту Грошові кошти, генеровані кожною грошовою одиницею доходу Грошові кошти, генеровані загальними активами Грошові кошти, генеровані з власного капіталу Здатність погашати короткострокові зобов’язання чистими грошовими коштами від операційної діяльності Здатність погашати короткострокові фінансові зобов’язання чистими грошовими коштами від операційної діяльності Здатність придбання необоротних активів за рахунок грошових коштів від операційної діяльності

3. Методика аналізу та оцінки капітальних інвестиційних проектів (дисконтування грошових потоків) КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ – 3. Методика аналізу та оцінки капітальних інвестиційних проектів (дисконтування грошових потоків) КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ – це вкладання грошових коштів в різноманітні проекти чи придбання власності з метою одержання доходу та приросту власного капіталу. НЕОБХІДНОЮ УМОВОЮ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ –є відшкодування вкладених коштів за рахунок одержаних вигід. ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ: • Ризик проекту: чим довший період інвестування, тим проект ризикованіший • Вартість грошей у часі: гроші втрачають вартість під впливом інфляції • Привабливість проекту порівняно із альтернативними варіантами • Масштаби проекту: придбання ( поглинання ) іншої компанії чи будівництво нового заводу ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ КАПІТАЛЬНИГО ІНВЕСТУВАННЯ • Рентабельність проекту з врахуванням вартості грошей у часі • Збалансованість ризиків інвестування грошей • Дохідність капітального інвестування

Методи оцінки капітальних вкладень Методи дисконування грошових потоків Методи, у яких вартість грошей у Методи оцінки капітальних вкладень Методи дисконування грошових потоків Методи, у яких вартість грошей у часі не враховується Чиста теперішня вартість Період окупності Внутрішня норма прибутковості КОНЦЕПЦІЯ вартості грошей у часі Облікова норма прибутковості Майбутня вартість грошей - це вартість інвестиції через певний період, враховуючи відсоткову ставку: FV = PV x (1+ I ) N, де FV-майбутня вартість, PV - теперішня вартість, І-ставка вартості грошей, N- кількість періодів. Теперішня вартість – це вартість майбутніх надходжень у теперішній час. PV= FV : (1+ I ) N

Методи дисконтування грошових потоків Вартість грошей з урахуванням часу – сума доходу на інвестиції, Методи дисконтування грошових потоків Вартість грошей з урахуванням часу – сума доходу на інвестиції, яка отримана або може бути отримана за певний період часу Метод Чиста теперішня вартість (ЧТВ) Внутрішня норма прибутковості (ВНП) Теперішня (дисконтована) вартість майбутніх грошових надходжень мінус сума первісних інвестицій Ставка дисконту, за якою чиста теперішня вартість проекту капітальних вкладень дорівнює нулю Чиста теперішня вартість (ЧТВ) Ставка відсікання (СВ) ЧТВ 0 ЧТВ<0 ВНП<СВ проект прийняти проект відхилити

Методи у яких вартість грошей у часі не враховується Період окупності (ПО) період часу, Методи у яких вартість грошей у часі не враховується Період окупності (ПО) період часу, необхідний для повного відшкодування інвестиції за рахунок чистих грошових надходжень від її використання Розрахунок Облікова норма прибутковості (ОНП) співвідношення суми середнього чистого прибутку, одержаного в результаті проекту капітальних інвестицій до первісної вартості інвестицій Розрахунок Облікова. норма рентабельності= Період окупності= Сума середнього прибутку =