Скачать презентацию Тема 5 Громадянство України n Лектор доц Міхневич Скачать презентацию Тема 5 Громадянство України n Лектор доц Міхневич

Tema_5.ppt

  • Количество слайдов: 18

Тема 5. Громадянство України. n Лектор: доц. Міхневич Л. В. Тема 5. Громадянство України. n Лектор: доц. Міхневич Л. В.

Питання: n Поняття і принципи громадянства. n Способи набуття громадянства. Підстави набуття громадянства України. Питання: n Поняття і принципи громадянства. n Способи набуття громадянства. Підстави набуття громадянства України. n Припинення громадянства України. n Повноваження державних органів, що вирішують питання громадянства. Процедури з питань громадянства

Література: n n n n Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 Література: n n n n Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВРУ. – 1996. – № 20. – Ст. 141. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. // ВВРУ. – 2001. – № 13. – Ст. 65. Європейська конвенція про громадянство від 6 листопада 1997 р. ратифіковану із застереженням та заявою Законом № 163 -V від 20 вересня 2006 р. // ВВРУ. – 2006. – № 45. – Ст. 437. Указ Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» від 27 березня 2001 р. № 215/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 13. – С. 19. – Ст. 533. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – 1 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка» , 2006. – 544 с. Конституційне право України. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К. : «Видавничий Дім «Ін Юре» , 2002. – 544 с. Скрипнюк О. В. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипнюк. – К. : Ін. Юре, 2010. – 672 с.

Інститут громадянства в Україні забезпечується: n n n Конституція 1996 р. Ст. 4, ст. Інститут громадянства в Україні забезпечується: n n n Конституція 1996 р. Ст. 4, ст. 25. Закон про правонаступництво від 12 вересня 1991 р. ст. 9. Закон «Про громадянство» 18 січня 2001 р. “Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень” затверджений Указом Президента від 27 березня 2001 р. “Питання організації виконання Закону України “ Про громадянство України”, затверджено Указом Президента від 27 березня 2001 р. “Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства”, затверджене Указом Президента від 27 березня 2001 р.

Громадянство - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у Громадянство - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках n n n Невід’ємне право людини (ст. 15 Зальної декларації прав людини, ст. 24 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) Постійний (стійкий) зв’язок Двосторонній зв’язок Правовий зв’язок Документально підтверджений зв’язок (ст. 5 Закон України «Про громадянство України» ): паспорт громадянина України; свідоцтво про належність до громадянства України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну)

Принципи громадянства – вихідні положення, що закріплені в нормах права і які визначають істотні Принципи громадянства – вихідні положення, що закріплені в нормах права і які визначають істотні риси взаємовідносин між державою та особою. загальні: n n n повновладдя народу (ст. 5 Конституції України); демократизму (ст. 1, 3 Конституції України); інтернаціоналізму (ст. 10, 11, 24, 26 Конституції України); втілення в інституті громадянства ознак суверенітету держави (ст. 1, 2, 4, 25 Конституції України), пріоритету норм міжнародного права (ст. 9 Конституції України).

Спеціальні: (ст. 4, 25 Конституції та ст. 2 Закону) n n n n n Спеціальні: (ст. 4, 25 Конституції та ст. 2 Закону) n n n n n принцип єдиного громадянства ст. 4 КУ; запобігання виникненню випадків безгромадянства (ст. 2 ЗУ, ст. 4 ЄК); неможливості позбавлення громадянина громадянства(ч. 1 ст. 25 КУ, п. 3 ст. 2 ЗУ, ст. 15 ЗДПЛ) визнання права громадянина України на зміну громадянства (ч. 1 ст. 25 КУ, п. 4 ст. 2 ЗУ); неможливості автоматичного набуття чи припинення громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або припинення шлюбу (п. 5 ст. 2 ЗУ, ст. 5 ЄК, ст. 1 Конвенції про громадянство заміжньої жінки (1957 р. )) рівності перед законом незалежно від підстав набуття громадянства (ч. 1 ст. 24 КУ, п. 6 ст. 2 ЗУ) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України (ч. 2, 3 ст. 25 КУ, п. 7 ст. 2 ЗУ ). не видачі громадян України іноземним державам (ст. 25 КУ) принцип захисту і піклування про громадян України, що перебувають за межами України (ч. 3 ст. 25 КУ)

Способи набуття громадянства: n n Філіація – набуття громадянства за народженням (право крові + Способи набуття громадянства: n n Філіація – набуття громадянства за народженням (право крові + право ґрунту) Укорінення – натуралізація (індивідуально за заявами, в силу правонаступництва держав) Репатріація (реінтеграція) (повертання на батьківщину та відновлення в громадянстві). За міжнародними угодами, щодо територіальних змін (оптація – вибір громадянства за бажанням; трансферт – автоматична зміна громадянства разом із передачею території).

Належність до громадянства України: n n Усі громадяни колишнього СРСР, що проживали на території Належність до громадянства України: n n Усі громадяни колишнього СРСР, що проживали на території України до 24 серпня 1991 р. особи незалежно від раси…. , які на момент набрання чинності Закону «Про громадянство» 13 листопада 1991 р. проживали на території України і не були громадянами інших держав. особи, що прибули на територію України після 13 листопада 1991 р. і в паспорт СРСР зразка 1974 р. внесено запис «громадянин України» та їх діти, що не досягли повноліття. особи, які набули громадянства відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Підстави набуття громадянства України: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Підстави набуття громадянства України: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) за народженням за територіальним походженням внаслідок прийняття до громадянства внаслідок поновлення у громадянстві внаслідок усиновлення внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини внаслідок встановлення батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Умовами прийняття до громадянства України є: n n n визнання і дотримання Конституції та Умовами прийняття до громадянства України є: n n n визнання і дотримання Конституції та законів України зобов'язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років отримання дозволу на постійне проживання в Україні володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування наявність законних джерел існування

До громадянства України не приймається особа, яка: вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; До громадянства України не приймається особа, яка: вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; n засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості); n вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином. n

Підстави припинення громадянства України n внаслідок виходу з громадянства n внаслідок втрати громадянства n Підстави припинення громадянства України n внаслідок виходу з громадянства n внаслідок втрати громадянства n за підставами, передбаченими міжнародними договорами

Вихід з громадянства України: для громадянина України, що постійно проживає за кордоном, за його Вихід з громадянства України: для громадянина України, що постійно проживає за кордоном, за його клопотанням. (дитина, що виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон за клопотанням одного з батьків разом з батьками може вийти з громадянства України) n n n допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою. Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.

втрата громадянства України: n n n добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо втрата громадянства України: n n n добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття; набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

Питання громадянства вирішують: n n n n Президент України Комісія при Президентові з питань Питання громадянства вирішують: n n n n Президент України Комісія при Президентові з питань громадянства спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань громадянства (Департамент громадянства паспортної та міграційної служби при МВС), Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, консульські установи, органи внутрішніх справ різних рівнів, суди.

Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень: Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень: n n n Подання заяв та інших документів з питань громадянства. Перевірка державними органами відповідності оформлення поданих документів з питань громадянства вимогам законодавства України. Прийняття спеціально уповноваженими державними органами рішення з питань громадянства України. Попереднє опрацювання та підготовка матеріалів з питань громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, що здійснює Служба забезпечення діяльності Комісії при Президентові України з питань громадянства. Розгляд матеріалів Комісією та прийняття рішення про внесення пропозицій ПУ щодо задоволення заяв з питань громадянства. Прийняття ПУ рішень з питань громадянства.

Документи, що подаються для прийняття до громадянства України: n n n n заява - Документи, що подаються для прийняття до громадянства України: n n n n заява - в 2 примірниках 3 фотокартки 1 із таких документів (декларацію про відсутність іноземного громадянства, заяву про зміну громадянства, документ, що підтверджує факт припинення іноземного громадянства, зобов’язання припинити громадянство) 1 із таких документів (документ, що підтверджує безперервне проживання на території України 5 р. чи 3 р. ) 1 з таких документів (копію документа, що підтверджує дозвіл на постійне проживання і Україні, копію паспорта громадянина колишнього СРСР) 1 з таких документів (документ про володіння мовою або розуміння її в обсязі достатньому для спілкування, копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома, документ, що підтверджує інвалідність) документ про наявність законних джерел для