Скачать презентацию Тема 4 Зміст і форми філософського вчення Скачать презентацию Тема 4 Зміст і форми філософського вчення

t_4_1.ppt

  • Количество слайдов: 27

Тема № 4: Зміст і форми філософського вчення про розвиток Заняття № 1: Проблеми Тема № 4: Зміст і форми філософського вчення про розвиток Заняття № 1: Проблеми діалектики Навчальні питання 1. 2. 3. Джерела філософської концепції розвитку Класична теорія розвитку Становлення сучасної філософської концепції розвитку

1. Джерела філософської концепції розвитку 1. Джерела філософської концепції розвитку

Ідеал метафізики - непорушна сталість та її буттєві підстави. Ідеал діалектики - змінюваність і Ідеал метафізики - непорушна сталість та її буттєві підстави. Ідеал діалектики - змінюваність і рух.

Метафізика Діалектика Метафізика Діалектика

Особливості діалектики софійно-містичний характер l інтуїтивний, афористичномістичний опис суперечностей та їх розв'язок l тяжіння Особливості діалектики софійно-містичний характер l інтуїтивний, афористичномістичний опис суперечностей та їх розв'язок l тяжіння до раціональнопонятійного оформлення l прагнення стати науковою теорією l

Визначення діалектики l Діалектика - розділ філософії, що утворюється системою Діалектика понять, покликаних описати Визначення діалектики l Діалектика - розділ філософії, що утворюється системою Діалектика понять, покликаних описати передумови, рушійні сили, послідовність змін та розвитку об'єктивного і суб'єктивного світу, зобразити закони цих змін. l Діалектика - мистецтво ведення суперечки і розв'язання Діалектика суперечностей. l Діалектика - наука, яка відображає об'єктивні закони Діалектика розвитку природи, суспільства і позаіндивідуальних форм духу. l Діалектика - філософська концептуалізація розвитку в його Діалектика онтологічних і логіко-понятійних вимірах, виражена в історії філософії у двох якостях - теорії і методу.

Діалектика - розділ філософії, що утворюється системою понять, покликаних описати передумови, рушійні сили, послідовність Діалектика - розділ філософії, що утворюється системою понять, покликаних описати передумови, рушійні сили, послідовність змін та розвитку об'єктивного і суб'єктивного світу, зобразити закони цих змін. l l Перша версія – “об'єктивна діалектика” - діалектика” діалектика зовнішнього світу та його найзагальніших законів, незалежних від суб'єкта. Друга версія – “суб'єктивна діалектика” - діалектика” діалектика змінюваності знань людини, її самості, внутрішнього “Я”.

Діалектика - мистецтво ведення суперечки і розв'язання суперечностей Зенон – творець суб‘єктивної ділектики як Діалектика - мистецтво ведення суперечки і розв'язання суперечностей Зенон – творець суб‘єктивної ділектики як спростування тез супротивників шляхом доведення їх до абсурду Апорії Зенона про рух l l l Ахіллес і черепаха Стріла Дихотомія

Софісти – творці негативної діалектики як досягнення істини шляхом протиборства думок Протагор Горгій Людина Софісти – творці негативної діалектики як досягнення істини шляхом протиборства думок Протагор Горгій Людина - міра всіх речей, існуючих, що вони існують, неіснуючих, що вони не існують. l l l нічого не існує навіть якщо щось існує, воно непізнаване навіть якщо воно й пізнаване, то невимовне.

Складові діалектичного методу Сократа: Сократа • іронія (“Я знаю, що нічого не знаю”) • Складові діалектичного методу Сократа: Сократа • іронія (“Я знаю, що нічого не знаю”) • майєвтика • індукція

Діалектика - наука, яка відображає об'єктивні закони розвитку природи, суспільства і позаіндивідуальних форм духу. Діалектика - наука, яка відображає об'єктивні закони розвитку природи, суспільства і позаіндивідуальних форм духу. Це намагання діалектики побудувати у світі знань і свідомості узагальнену понятійну картину розвитку об'єктивного світу.

Діалектика - філософська концептуалізація розвитку в його онтологічних і логіко-понятійних вимірах, виражена в історії Діалектика - філософська концептуалізація розвитку в його онтологічних і логіко-понятійних вимірах, виражена в історії філософії у двох якостях - теорії і методу. l Теорія - вища форма систематизації наукових знань, яка характеризується їхньою впорядкованістю з метою освітньої передачі, обґрунтованістю, істинністю, перевірюваністю і застосовністю. l Метод - спосіб досягнення мети, сукупність прийомів, операцій, стереотипів діяльності, її алгоритмів, узгоджених з об'єктом і метою, з іншими засобами.

2. Класична теорія розвитку 2. Класична теорія розвитку

Ніколи ще, з тих пір як люди мислять, не було такої всеохопної системи філософії, Ніколи ще, з тих пір як люди мислять, не було такої всеохопної системи філософії, як система Геґеля. Ф. Енгельс Принципи діалектичного методу Георг Геґель розвинув у працях: l “Феноменологія духу” l “Наука логіки” Рене Магрітт Похвала діалектиці

Діалектика— це закономірність, що лежить в основі природи мислення і самої дійсності: у кожній Діалектика— це закономірність, що лежить в основі природи мислення і самої дійсності: у кожній тезі криється своя антитеза, обидві знімаються в синтезі. Абсолютна ідея – це субстанція і суб'єкт творення дійсності. Характеристики: - діяльна - діалектична - цілеспрямована

Закони діалектики Геґеля 1. 2. 3. закон переходу кількості в якість і навпаки закон Закони діалектики Геґеля 1. 2. 3. закон переходу кількості в якість і навпаки закон взаємного проникнення протилежностей закон заперечення

Маркс був. . . продовжувачем основних духовних течій 19 -го ст. : класичної німецької Маркс був. . . продовжувачем основних духовних течій 19 -го ст. : класичної німецької філософії, класичної англійської політекономії і французького соціалізму. В. І. Ленін Карл Маркс та Фрідріх Енгельс розвинули діалектику Геґеля, переносячи її закони на матеріальний світ, у працях: l Енгельс “Діалектика природи”, “Походження сім'ї, приватної власності і держави” l Маркс “Капітал. Критика політичної економії” Джерела і складові марксизму ( за Леніном 1913 р. )

Діалектичний матеріалізм (“Діамат”) полягає в описуванні об'єктивного, незалежного від людського пізнання процесу розвитку матерії Діалектичний матеріалізм (“Діамат”) полягає в описуванні об'єктивного, незалежного від людського пізнання процесу розвитку матерії Матерія у жодному разі не є статичною, а перебуває в постійному становленні, яке відбувається за трьома законами: l законом переходу кількості в якість l законом єдності боротьби протилежностей l законом заперечення

Діалектичний матеріалізм: саморозвиток матерії відбувається “стрибками”, дискретно в “перервах поступовості”. Діалектичний матеріалізм: саморозвиток матерії відбувається “стрибками”, дискретно в “перервах поступовості”.

Історичний матеріалізм: класова боротьба — це суперечності між суспільними групами, що розв'язуються в ході Історичний матеріалізм: класова боротьба — це суперечності між суспільними групами, що розв'язуються в ході революції і породжують нові суспільні формації.

Теорія капіталізму Теорія капіталізму

3. Становлення сучасної філософської концепції розвитку 3. Становлення сучасної філософської концепції розвитку

Негативна діалектика: Теодор Адорно і Жан. Поль Сартр Особливості негативної діалектики: l l l Негативна діалектика: Теодор Адорно і Жан. Поль Сартр Особливості негативної діалектики: l l l втілюється в різноманітних формах заперечення - негації, відкиданні, критиці, анігіляції, знищенні тощо; властива суб'єкту, має відношення тільки до свідомості; не має об'єктивного значення; “Я” - єдине джерело заперечення; “заперечення” не зможе за будь-яких умов перейти у позитивність; тотальний критицизм; “нетотожність”- це відмінність чогось, це багатоманітність всього сутнього.

Ж. Дельоз: заперечення повторення Різниці і розбіжності у процесі руху (заперечення) не долаються, вони Ж. Дельоз: заперечення повторення Різниці і розбіжності у процесі руху (заперечення) не долаються, вони лише множаться, і не виникає ніякої нової якості, можливе лише вічне повторення (повернення) до попереднього на новій стадії розвитку. Речення, що позначають несумісні об'єкти, мають сенс; ці об'єкти існують без значення, тобто вони абсурдні, проте вони мають сенс. . . об'єкти без місця, що знаходяться зовні буття, адже вони з над-буття - чисті, ідеальні події, що не реалізуються в стані речей.

Ілля Пригожин, Ганс Хакен, Сергій Курдюмов синергетика : хаос versus порядок l l l Ілля Пригожин, Ганс Хакен, Сергій Курдюмов синергетика : хаос versus порядок l l l нелінійність та багатоваріантність (альтернативність) стохастичність та непередбачуваність процесу розвитку конструктивна роль хаосу (безладдя) та випадковості в виникненні нового

Теорія хаосу Теорія хаосу

Альтернативи діалектики l l l Метафізика - це концепія розвитку, метод пізнання. Метафізика Софістика Альтернативи діалектики l l l Метафізика - це концепія розвитку, метод пізнання. Метафізика Софістика – це міркування, засноване на навмисному Софістика порушенні законів логіки. Еклектика - це алогічна концепція, що грунтується на Еклектика свавільному виборі координат; на випадковому поєднанні різних сторін речей; на ігноруванні їхніх суттєвих відмінностей. Догматизм – це абстрактний спосіб розгляду теоретичних і Догматизм практичних проблем, коли при вирішенні їх не враховуються ні обставини місця, ні обставини часу. Релятивізм – це теоретико-пізнавальна концепція, котра Релятивізм виходить з однобічного з'ясування суті істини, перебільшення моменту її відносності.