ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 1.

Скачать презентацию ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 1. Скачать презентацию ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 1.

do_lektsiya_3.ppt

 • Размер: 852.5 Кб
 • Количество слайдов: 42

Описание презентации ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 1. по слайдам

 ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 1. Основніпоняттяуправліннязапасами. 2. Основнамодельуправліннязапасами. 3. Модельекономічногорозмірупартії. 4. Знижканакількість. 5. Модельвиробництвапартіїпродукції. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 1. Основніпоняттяуправліннязапасами. 2. Основнамодельуправліннязапасами. 3. Модельекономічногорозмірупартії. 4. Знижканакількість. 5. Модельвиробництвапартіїпродукції. 6. Випадокневиконаннязамовлення. 7. Випадоквиконаннязамовлення.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 2 Однією із перших кількісних моделей в1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 2 Однією із перших кількісних моделей в менеджменті була модель економічногорозмірупартії, запропонована. Ф. Харрісомв 1910 р. , якавідноситьсядотеоріїоптимальногоуправліннязапасами. Заданимирічнихфінансовихзвітівамериканськихвиробничихі дистибюторськихфірм, близько 20%загальноївартостіфірми зосередженовїїтоварнихзапасах, запасахсировиниі незавершеноговиробництва. Прицьому, витратинаскладування длятиповоїамериканськоїкомпаніїскладають15 -30%вартості запасівврік. Запасом називаєтьсябудь-якийматеріальнийресурс, який зберігаєтьсянапідприємствідлязадоволеннямайбутніхпотреб

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 3Існують причини , якістимулюютькомпанії створювати запаси :1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 3Існують причини , якістимулюютькомпанії створювати запаси : а) дискретністьпоставокприбезперервномуспоживанні; б) втраченийприбутокувипадкувідсутностізапасу; в)випадковіколивання: • попитузаперіодміжпоставками; • об’ємупоставок; • тривалостіінтервалуміжпоставками; г)очікуванізміниконюктури: • сезонністьпопиту; • сезонністьвиробництва.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 4 Всистеміуправліннязапасамимаютьмісцетакі види витрат : витрати,1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 4 Всистеміуправліннязапасамимаютьмісцетакі види витрат : витрати, пов’язанізутриманнямзапасів; витрати, пов’язаніізорганізацієювиробництвапродукції, яка утворюватимезапас; витрати, пов’язаніізоформленнямтадоставкоюусіхзамовлень напоставкиокремихпартійпродукції; витрати, пов’язанііздефіцитомпродукції.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 5 Задача управління запасами полягаєувизначенні моментівчасуіобсягівзамовленьнапоповнення запасівірозподілінадісланихзамовленьпоієрархії1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 5 Задача управління запасами полягаєувизначенні моментівчасуіобсягівзамовленьнапоповнення запасівірозподілінадісланихзамовленьпоієрархії ланоксистемипостачання. Сукупністьправил , заякимиприймаютьсятакірішення, називається стратегієюуправліннязапасами. Кожнастратегіяуправліннязапасамипов’язаназ відповіднимифінансовимивитратами. Оптимальною називаєтьсятакастратегія, приякій мінімізуютьсяцівитрати.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 6 Основнимиелементами задачіуправліннязапасамиє: системапостачання; 1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 6 Основнимиелементами задачіуправліннязапасамиє: системапостачання; попитнапредметипостачання; можливістьпоповненнязапасів; функціївитрат; обмеження, яківпливаютьнаобсягизапасів; прийнятастратегіяуправліннязапасами, тобтозазначеналінія поведінкипостачальника, щовизначаєйогодіїумоделі управліннязапасами.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 7 Система постачання —цесукупністьскладів, міжякимив процесіопераційпопостачаннюздійснюєтьсяпереміщення матеріалів,1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 7 Система постачання —цесукупністьскладів, міжякимив процесіопераційпопостачаннюздійснюєтьсяпереміщення матеріалів, щозберігаютьсявзапасі. Функція витрат складаєтьсяімінімізуєтьсядлявсієїсистеми постачання, анедляїїокремогопідрозділу.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 8 Системи постачання класифікують за конкретними ознаками:1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 8 Системи постачання класифікують за конкретними ознаками:

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 9 Поточним називаєтьсязапаснамоментрозгляду. Страховий —запас, зменшеннярівняякогоможевикликати небажаніпроцесинавиробництві,1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 9 Поточним називаєтьсязапаснамоментрозгляду. Страховий —запас, зменшеннярівняякогоможевикликати небажаніпроцесинавиробництві, щознижуютьефективністьйого функціонування. Нормативним називаєтьсязапас, якийдозволяєзабезпечити ритмічністьвиробництванаконкретномунапередзаданому інтервалі. Важливимпоняттямвтеоріїуправліннязапасамиє розмір партії замовленнянапоповненнязапасів, прицьомувраховуютьсятакі показники: вартістьзбереженнязапасів; вартістьвиконання замовленнянапоповненнязапасів; інтенсивністьспоживання продукції, яказберігаєтьсявзапасах.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 10 Вартість зберігання —єдинийфактор, якийстимулює скороченнявеличинизапасів. Внійвраховується:1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 10 Вартість зберігання —єдинийфактор, якийстимулює скороченнявеличинизапасів. Внійвраховується: вартістьскладськихприміщень; витратинаперсоналітехнікускладу; витратинарегламентніроботипризберіганніпродукції; витративідприродногозменшенняпродукції, щозберігається; втративідзниженняспоживчоїякості; втративід «замороження» коштіввзапасах.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 11 Вартість складських приміщень незалежитьвідвеличини створенихзапасівівключає: платузаосновніфонди,1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 11 Вартість складських приміщень незалежитьвідвеличини створенихзапасівівключає: платузаосновніфонди, амортизаційнівідрахування, витратизаопаленняіт. ін. Оплата персоналу і техніки складувключаєоплатувсіхробітз обслуговуваннязапасівіспоживачів, загальнівитративідносяться доодиниціплощі, щозайнятаданоюпродукцією. Втрати від природного зменшення запасів оцінюютьсяза експоненціальнимзаконом. Втрати від зниження споживчих якостей приймаються пропорційнимивартостіодиниціпродукції(С 0 )ізниженнюїї споживчихякостейякфункціїчасу. Втрати від замороження коштів в запасах визначаютьсяяк добутоквартостіодиницізапасунанормуефективностіобігових коштів 10— 15%нарік.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 12 Отже, в класичнійпостановцізадач. УЗ критерієм оптимальностіємінімізаціясукупнихвитрат,1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 12 Отже, в класичнійпостановцізадач. УЗ критерієм оптимальностіємінімізаціясукупнихвитрат, які складаютьсязтрьохосновнихчастин: Витрати, пов’язаніізстворенняміформуванням запасів. Витрати, пов’язанізутриманнямабозберіганням запасів. Витратиздефіцитом: потенційнівитрати; витрати, пов’язаніізствореннямнадлишкових запасів, колиобсягзапасівпереважаєобсяг споживання; потенційнаупущенавигода, колиобсягзапасів меншийзаобсягспоживання.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 13 Основні положення теорії управління запасами: В1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 13 Основні положення теорії управління запасами: В теорії управління запасами розглядається проміжок часу 1 рік. Розглядається модель одиничного складу. Вважається, що на складі зберігається запас однотипної продукції (однономенклатурний запас). Попит на цю продукцію може бути постійним або випадковим. Поповнюватися склад може або періодично (циклічна модель), або при зниженні запасів до деякого рівня (рівнева модель).

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 14 Основні поняття теорії управління запасами: Обсягзамовлення1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 14 Основні поняття теорії управління запасами: Обсягзамовлення –цекількістьпродукції, щозамовляється. Рівеньповторногозамовлення –кількістьпродукціїнаскладі, приякійподаєтьсязамовленнянановупродукцію. Часпоставки можебутиабомиттєвим, абофіксованим, або випадковим. Штраф за дефіцит –цезбитки, пов’язанізвідсутністюзапасу.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 15 Основні поняття теорії управління запасами: Плата1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 15 Основні поняття теорії управління запасами: Плата зазберігання одиницізапасу s. Річнийпопит напродукцію d. Вартістьдоставкипартіїзамовлення C d –ценакладні витрати, пов’язанізреалізацієюдоходу, реалізацієюзамовлення (витратинапідготовчо-заготівельніоперації, якінезалежатьвід обсягузамовлення). Всятеоріяуправліннязапасамибудуєтьсязметоюмінімізації сумарнихвитрат.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 16 Рис. 1. Залежність витрат від величини1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 16 Рис. 1. Залежність витрат від величини запасів виробництва. Величиназапасів 1 23 q. Задача управління запасами полягає у знаходженні оптимальної величини виробничого запасу певного ресурсу, досягнення якої забезпечує найкращі сумарні техніко-економічні показники діяльності підприємства

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 17 Крива 1 відображає ті витрати, 1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 17 Крива 1 відображає ті витрати, що зі збільшенням запасів спочатку скорочуються, а потім починають зростати. Точка q характеризує оптимальну величину запасів, за якої сумарні витрати, пов’язані з доставкою та зберіганням запасів, виявляються мінімальними.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 18 Усівиробничізапасинапідприємствізазвичайподіляютьна: поточні, страхові, 1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 18 Усівиробничізапасинапідприємствізазвичайподіляютьна: поточні, страхові, підготовчі, сезонні. Останнідвавидизапасівнепотребуютьоптимізації. Вонимають нормативнийхарактерізалежатьвідконкретнихумов виробництва. Задачазводитьсядознаходженнявеличинипоточногоі страховогозапасів.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 19 Поточний запас призначений для задоволення потреб1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 19 Поточний запас призначений для задоволення потреб процесу виробництва у необхідних видах сировини, матеріалів, палива. З цього запасу цехи і дільниці підприємства щоденно беруть ресурси, щонимиспоживаються. Величина поточного запасу залежить від розміру партії поставки та добового споживання певного ресурсу, а, отже, від періоду поставки.

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 20 Рис. 2. Схема зміни поточного запасу.1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 20 Рис. 2. Схема зміни поточного запасу. Період поставки Страхови й запас Середній запас

1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 21 Модель оптимізації страхового запасу розробляють на1. Основніпоняттяуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 21 Модель оптимізації страхового запасу розробляють на підприємстві для того, щоб убезпечити можливу зупинку виробничого процесу або попередити нераціональні витрати, пов’язані з недотриманням терміну чергової поставки партії конкретного ресурсу. Якщо встановлений термін буде порушено і чергова партія надійде на підприємство раніше призначеної дати, то цехи та ділянки працюватимуть за рахунок страхового запасу.

2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 22 Припущення основної моделі: 1) Попит на2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 22 Припущення основної моделі: 1) Попит на продукцію є рівномірним і постійним. 2) Час поставки постійний. 3) Відсутність замовлень недопустима. 4) Кожного разу замовляється постійна кількість – оптимальний розмір замовлення.

2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 23 Витратинауправліннязапасами: L = вартість доставки товарів2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 23 Витратинауправліннязапасами: L = вартість доставки товарів + вартість зберігання де q – оптимальнийрозмірзамовлення; q /2 –середнійобсягзапасу, щозберігається. min 2 sq q d. С Ld

2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 24 min 2 sq q d. С2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 24 min 2 sq q d. С Ld 0 22 s q d. C dqd. L d 22 s q d. C d s d. C q d

2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 25 Приклад 1. Річнийпопит d =1500 одиниць,2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 25 Приклад 1. Річнийпопит d =1500 одиниць, вартість постачанняпартіїпродукції C d =150 грн. /партію, витратина зберіганняодиниціпродукції s =45 грн. /рік, тривалістьпостачання 6 днів, 1 рік=300 робочихднів. Знайтиоптимальнийрозмірзамовлення, витати, рівень повторногозамовлення.

2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 26 Приклад 2. Визначити, якзмінятьсявитративприкладі 1, якщо2. Основнамодельуправліннязапасами. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 26 Приклад 2. Визначити, якзмінятьсявитративприкладі 1, якщо річнийпопит d =1400 одиниць, вартістьпостачанняпартіїпродукції C d =160 грн. /партію, витратиназберіганняодиниціпродукції s =50 грн. /рік.

3. Модельекономічногорозмірупартії. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 27 виробництво споживання. Рівень запасів q Час.3. Модельекономічногорозмірупартії. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 27 виробництво споживання. Рівень запасів q Час. Технологічнийпроцесможебутиорганізованийнаосновівиробництвапартії продукції: чергування процесів виробництва і реалізації виготовленої продукції.

3. Модельекономічногорозмірупартії. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 28 Позначимочерез C v –вартістьорганізаціївиробничогоциклу(фіксовані витративиробництва). L3. Модельекономічногорозмірупартії. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 28 Позначимочерез C v –вартістьорганізаціївиробничогоциклу(фіксовані витративиробництва). L = вартість організації виробничого циклу + вартість зберігання де q – економічнийрозмірзамовлення. Шуканийрозмірпартіїстановитиме: s d. C q v 2 min 2 sq q d. C L v

3. Модельекономічногорозмірупартії. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 29 Приклад 3. Річний попит d3. Модельекономічногорозмірупартії. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 29 Приклад 3. Річний попит d =14800 одиниць, вартість організації виробничого циклу C v =100 грн. /партію, витрати на зберігання одиниці продукції s =8 грн. /рік. Знайти економічний розмір замовлення, витати, рівеньповторногозамовлення.

4. Знижканакількість. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 30 Дужечасто, якщокількістьзамовленоготоварубільша, ніж певнечисло, надаєтьсязнижка. Вцьомувипадкузнижуються4. Знижканакількість. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 30 Дужечасто, якщокількістьзамовленоготоварубільша, ніж певнечисло, надаєтьсязнижка. Вцьомувипадкузнижуються витратиназакупівлю, алезбільшуютьсявитратиназберігання. Загальнівитрати: L = вартість закупки + вартість зберігання де C z – закупівельнаціна; Необхідновизначити, чивартокористуватисязнижкою. min 2 sq q d. CL v z

4. Знижканакількість. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 31 Приклад 4. Річний попит d4. Знижканакількість. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 31 Приклад 4. Річний попит d =1000 одиниць, вартість постачання партії продукції C d =40 грн. /партію, закупівельна ціна C z = 50 грн. /одиницю, річна вартість зберігання одиниці продукції становить 25% її ціни. Можна отримати знижку 3% у постачальників, якщо обсяг замовлення буде не менше 200 одиниць. Чи доцільно використатизнижку?

5. Модельвиробництвапартіїпродукції. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 32 Розглянемовипадок, колипродукціявикористовуєтьсяпоміріїївиробництва. виробництво, споживання Рівень запасів5. Модельвиробництвапартіїпродукції. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 32 Розглянемовипадок, колипродукціявикористовуєтьсяпоміріїївиробництва. виробництво, споживання Рівень запасів q Час

5. Модельвиробництвапартіїпродукції. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 33 p –темпвиробництва, k –темпспоживання. Виготовивши q5. Модельвиробництвапартіїпродукції. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 33 p –темпвиробництва, k –темпспоживання. Виготовивши q одиницьпродукції, виробництвозупиняють. Оскільки починаютьвикористовувативиготовленупродукціюодразуж, нечекаючи зупинкивиробництва, товмоментцієїзупинкинаскладібудене q одиниць, а менше. L = вартість організації технологічного процесу + вартість зберігання де q – економічнийрозмірзамовлення. Шуканийрозмірпартіїстановитиме . min 2 )( p qkps q d. C L v dp p s d. C q v

5. Модельвиробництвапартіїпродукції. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 34 Приклад 5. Підприємствовипускаєелектричніножі. Вономожевироблятив середньому150 ножів/день.5. Модельвиробництвапартіїпродукції. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 34 Приклад 5. Підприємствовипускаєелектричніножі. Вономожевироблятив середньому150 ножів/день. Попит– 40 ножів/день. Річнівитратина зберіганняодиниціпродукції s =8 грн. /нож. , вартістьорганізаціївиробничого циклу C v =100 грн. Знайдемоекономічнийрозмірзамовлення, витрати, кількістьциклівврік, відстаньміжциклами.

6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 35 Нехай b –максимальнийрозмірдефіциту(максимально можливакількістьодиницьпродукції, якамоглаббутиреалізована зачасїївідсутностівкожномуциклі).6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 35 Нехай b –максимальнийрозмірдефіциту(максимально можливакількістьодиницьпродукції, якамоглаббутиреалізована зачасїївідсутностівкожномуциклі). Привикористаннімоделейуправліннязапасамивитрати, зумовленідефіцитом, обчислитидоситьважко. Награфікуперіодидефіцитуумовновідображаютьсянижчеосі часу. – річнавартістьвідсутностіодиниціпродукціївзапасі(втрата довіриклієнтів, непроданапродукціяіт. д. ).

6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 36 Рівень запасів q Час- b 6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 36 Рівень запасів q Час- b

6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 37 Нехай b –максимальнийрозмірдефіциту(максимально можливакількістьодиницьпродукції, якамоглаббутиреалізована зачасїївідсутностівкожномуциклі).6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 37 Нехай b –максимальнийрозмірдефіциту(максимально можливакількістьодиницьпродукції, якамоглаббутиреалізована зачасїївідсутностівкожномуциклі). Привикористаннімоделейуправліннязапасамивитрати, зумовленідефіцитом, обчислитидоситьважко. Награфікуперіодидефіцитуумовновідображаютьсянижчеосі часу. – річнавартістьвідсутностіодиниціпродукціївзапасі(втрата довіриклієнтів, непроданапродукціяіт. д. ).

6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 38 L = вартість доставки товарів +6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 38 L = вартість доставки товарів + вартість зберігання + штраф за дефіцит де q – оптимальнийрозмірзамовлення; b –максимальнийрозмірдефіциту. Шуканийрозмірпартіїстановитиме: min )(2)(2 2 bq b. C bq sq bq d. С L bd bbd Сs s C d. C b Сs C s d. C q

6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 39 Приклад 6. Річнийпопит d =600 одиниць,6. Випадокневиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 39 Приклад 6. Річнийпопит d =600 одиниць, вартістьпостачання партіїпродукції C d =40 грн. /партію, витратиназберіганняодиниці продукції s =5 грн. /рік, річнавартістьвідсутностіпродукціївзапасі= 100 грн. /од. Порівнятидвімоделі: основнуіздефіцитом(замовленняне виконуються).

6. Випадоквиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 40 У випадку виконання заявок максимальний рівень6. Випадоквиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 40 У випадку виконання заявок максимальний рівень запасів буде дорівнюватине q , а ( q — b ). Рівень запасів q — b Час- b

6. Випадоквиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 41 L = вартість доставки товарів +6. Випадоквиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 41 L = вартість доставки товарів + вартість зберігання + штраф за дефіцит де q – оптимальнийрозмірзамовлення; b –максимальнийрозмірдефіциту. Шуканийрозмірпартіїстановитиме: min 22 )( 22 q b. C q bqs q d. С L bd b bd. Сs s C d. C b С Cs s d. C q

6. Випадоквиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 42 Приклад 7. Річнийпопит d =3000 одиниць,6. Випадоквиконаннязамовлення. ТЕМА 3. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 42 Приклад 7. Річнийпопит d =3000 одиниць, вартістьпостачання партіїпродукції C d =25 грн. /партію, витратиназберіганняодиниці продукції s =120 грн. /рік, річнавартістьвідсутностіпродукціївзапасі =225 грн. /од. Модельздефіцитом(заявкивиконуються).