ТЕМА 2. 7 ОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА В

Скачать презентацию ТЕМА 2. 7 ОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА В Скачать презентацию ТЕМА 2. 7 ОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА В

Osnovy_PR_2_7.ppt

 • Количество слайдов: 15

>ТЕМА 2. 7 ОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА В  Д ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ. ПЛАНУВАННЯ В ПАБЛІК ТЕМА 2. 7 ОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА В Д ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ. ПЛАНУВАННЯ В ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ Викладач Солдатенко Ірина Олександрівна Курс «Основи паблік рилейшнз»

>ПЛАН ЛЕКЦІЇ Паблік рилейшнз і дослідження громадськості. Типи досліджень Стратегічне планування ПЛАН ЛЕКЦІЇ Паблік рилейшнз і дослідження громадськості. Типи досліджень Стратегічне планування Місія і бачення Вибір і встановлення цілей і завдань Цільове планування

>ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Дослідження Стратегічне планування Місія Бачення Цільове планування ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Дослідження Стратегічне планування Місія Бачення Цільове планування

>ДОСЛІДЖЕННЯ Дослідження - систематичний збір інформації, необхідної для всебічного розуміння ситуації, перевірки припущень щодо ДОСЛІДЖЕННЯ Дослідження - систематичний збір інформації, необхідної для всебічного розуміння ситуації, перевірки припущень щодо громадськості та наслідків зв’язку з нею

> ТИПИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Неформальні дослідження: метод ненав’язливого вивчення, аудит думки ТИПИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ Неформальні дослідження: метод ненав’язливого вивчення, аудит думки і комунікаційний аудит. Формальні дослідження: якісні і кількісні

>ФОРМАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Етапи: Визначення проблеми. Вибір частини проблеми, яку можливо вимірювати. Вибір методів дослідження. ФОРМАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Етапи: Визначення проблеми. Вибір частини проблеми, яку можливо вимірювати. Вибір методів дослідження. Вивчення опублікованої літератури з подібних досліджень. Розробка гіпотези. Розробка експериментів. Отримання даних. Аналіз даних. Інтерпретація даних для висновків і узагальнень. Підготовка і представлення звіту про результати

>ФОРМАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Якісні дослідження. Історіографія, кейс-стаді, щоденники, глибинне інтерв’ю, фокус-група. Кількісні ФОРМАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Якісні дослідження. Історіографія, кейс-стаді, щоденники, глибинне інтерв’ю, фокус-група. Кількісні дослідження. Контент-аналіз, оглядове дослідження.

>КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Основи кількісних досліджень: Вибірка – спеціально відібрана група одиниць опитування, що КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Основи кількісних досліджень: Вибірка – спеціально відібрана група одиниць опитування, що повинна репрезентувати генеральну сукупність людей. Вірогідність, надійність вибірки дослідження. Інформація про аудиторію: перехресні огляди, панелі споживачів, анкети. Анкета соціологічного опитування.

>СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ • Стратегічне планування – створення системи ключових кроків на шляху до мети, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ • Стратегічне планування – створення системи ключових кроків на шляху до мети, визначення того, чого ми хочемо досягти. Стратегічне планування є засобом використання можливостей і нейтралізації перешкод. Основні етапи стратегічного планування і програмування. Оцінка поточного стану. Визначення і декларація філософії рішення проблеми (цінності, норми, правила як орієнтири для досягнення бажаного стану в майбутньому). Залучення співробітників до нової філософії засобами оцінювання і економічного заохочення.

>ОСНОВНІ ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ. Оцінка поточного стану. Визначення і декларація філософії рішення ОСНОВНІ ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ. Оцінка поточного стану. Визначення і декларація філософії рішення проблеми (цінності, норми, правила як орієнтири для досягнення бажаного стану в майбутньому). Залучення співробітників до нової філософії засобами оцінювання і економічного заохочення.

>МІСІЯ • Місія (короткий вираз функції, яку організація чи проект названі виконати в МІСІЯ • Місія (короткий вираз функції, яку організація чи проект названі виконати в майбутньому) і бачення (описання організації чи проекту в перспективі, яку б хотілося бачити автору описування) організації. • Визначення розривів - ключових проблемних розділів плану, де потрібні зрушення.

>ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ • Вибір і встановлення цілей і завдань. Основна мета стратегічного планування ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ • Вибір і встановлення цілей і завдань. Основна мета стратегічного планування формулюється баченням, а другорядні цілі визначаються як подолання розривів у розділах планування. Завдання - зміна кінцевих результатів діяльності організації. Підготовка планів дій (програмування, складання графіка, складання бюджету, розподіл відповідальності, рецензування і доопрацювання). Налагодження контролю. Комунікація. Реалізація.

>ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ Цільове планування – визначення цілей організації. Типи цілей. Цілі виходу (розподіл неконтрольованих ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ Цільове планування – визначення цілей організації. Типи цілей. Цілі виходу (розподіл неконтрольованих ЗМІ, розподіл або використання контрольованих ЗМІ). Цілі впливу (інформаційні, у сфері установок, у сфері поведінки).

>ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Які види дослідження громадськості використовуються в паблік рилейшнз? ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Які види дослідження громадськості використовуються в паблік рилейшнз? Що таке «цільове планування» ? Які визначають типи цілей? Що таке «стратегічне планування» ? Які визначаються завдання стратегічного планування? Дайте визначення понять «місія» і «бачення» . Порівняйте.

>ЛІТЕРАТУРА: Основна Катлип, Скотт, М. , Сентер, Аллен, Х. , Брум, Глен, М. ЛІТЕРАТУРА: Основна Катлип, Скотт, М. , Сентер, Аллен, Х. , Брум, Глен, М. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2000. – С. 410 – 443. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник, 2 -е вид. доп. – К. : Видавничий дім “Скарби”, 2001. – С. 114 – 120, 164 – 187. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: Учебное пособие. 3 -е изд. – М. : Дело, 2001. – С. 34 – 46. Додаткова Ньюсом Даг, Терк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. Все о паблик рилейшнз. 7 - е изд. : Пер. с англ. – М. : Консалтинговая группа “Имидж-Контакт”: ИНФРА – М, 2001. – С. 385 – 397, 535 – 541, 565. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Навчальний посібник – К. : Т-во «Знання» , КОО, 2000. – С. 133, 281. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В. С. Комаровского. – М. : Издательство РАГС, 2001. – С. 348 – 358, 513 – 518. WILSON LAURIE J and OGDEN JOSEPH. Strategic Communications Planning for Effective Public Relations and Marketing, 2008 The Handbook of Strategic Public Relations & Integrated Communications (English). -Publisher: Mc. Graw-Hill, April 1997 Kelly, Kathleen S. , "Effective Fund Raising Management, " Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, N. J. , 1998