Скачать презентацию ТЕМА 12 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1 Поняття Скачать презентацию ТЕМА 12 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1 Поняття

12.ppt

  • Количество слайдов: 36

ТЕМА 12 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1. Поняття та види фінансових результатів діяльності підприємства ТЕМА 12 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1. Поняття та види фінансових результатів діяльності підприємства 2. Формування прибутку підприємства 3. Методика розрахунку прибутку від реалізації продукції 4. Сутність і методи обчислення рентабельності 5. Розподіл і використання прибутку

1. Поняття та види фінансових результатів діяльності підприємства • Економічний підсумок виробничої діяльності суб'єктів 1. Поняття та види фінансових результатів діяльності підприємства • Економічний підсумок виробничої діяльності суб'єктів господарювання, що виражається у вартісній (грошовій) формі, є фінансовими результатами. • Валовий дохід є узагальнюючим показником, який характеризує результати діяльності підприємств.

 • Чистий дохід — це частина вартості продукту, яка залишається після відшкодування витрат • Чистий дохід — це частина вартості продукту, яка залишається після відшкодування витрат живої і уречевленої праці. • Загальний прибуток — це прибуток від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, скоригований на суму позареалізаційних (надзвичайних) доходів і витрат. • Чистий прибуток — це частина загального прибутку після сплати з нього відповідних податків і платежів у бюджет.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є • вивчення можливостей одержання прибутку; • систематичний Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є • вивчення можливостей одержання прибутку; • систематичний контроль за процесом формування прибутку; • визначення впливу факторів на фінансові результати й оцінювання якості прибутку; • виявлення резервів підвищення рівня прибутковості бізнесу; • оцінювання роботи підприємства; • вироблення рекомендацій з підвищення ефективності системи керування прибутком.

Дохід (виручка від реалізації) «» ПДВ, акцизний збір, інші відрахування з доходу «=» Чистий Дохід (виручка від реалізації) «» ПДВ, акцизний збір, інші відрахування з доходу «=» Чистий дохід (виручка від реалізації продукції) «» Собівартість реалізованої продукції «=» Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції Адміністратив ні витрати «» Витрати на збут «+ » «=» «+ » Інші операційні витрати Прибуток (збиток) від операційної діяльності Дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи, інші доходи «+ » «=» Фінансові витрати, витрати від участі в капіталі, інші витрати Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування «» Податок на прибуток від звичайної діяльності Доходи «-» «+ » Надзвичайні витрати «=» Чистий прибуток (збиток) «-» Податки

2. Формування прибутку підприємства • • • П = ЧВ – ПС П=ДВ-ОП-ОПП П=ЧВ-СР-АВ-ВЗ 2. Формування прибутку підприємства • • • П = ЧВ – ПС П=ДВ-ОП-ОПП П=ЧВ-СР-АВ-ВЗ де П – прибуток, ЧВ – чиста виручка; ПС – повна собівартість; ДВ – додана вартість; ОП – оплата праці; ОПП – обов’язкові платежі підприємства за використання трудових ресурсів; СР – собівартість реалізованої продукції; АВ – адміністративні витрати; ВЗ – витрати на збут продукції

Види прибутку: • 1. Маржинальний прибуток (Пм) - це різниця між чистим доходом підприємства Види прибутку: • 1. Маржинальний прибуток (Пм) - це різниця між чистим доходом підприємства та змінними витратами. Він є джерелом покриття всіх постійних витрат підприємства: • Пм = ЧД - Сзм ,

 • 2. Валовий прибуток (Пв), що обчислюється як різниця між чистим доходом підприємства • 2. Валовий прибуток (Пв), що обчислюється як різниця між чистим доходом підприємства та виробничою собівартістю реалізованої ним продукції: • Пв=ЧД-Сп. в ,

 • 3. Операційний прибуток, або прибуток від операційної діяльності підприємства (По. д) являє • 3. Операційний прибуток, або прибуток від операційної діяльності підприємства (По. д) являє собою різницю між валовим прибутком та постійними витратами підприємства: По. д = Пв + Дін. о - Вадм - Взб Він. о

 • 4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (Пзв. оп) - визначається як • 4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (Пзв. оп) - визначається як алгебраїчна сума загального прибутку від операційної діяльності та доходів і втрат від іншої діяльності: П зв. оп = По. д + Ду. к + Дін. ф + Дін – Ву. к. - Він. ф - В ін

 • 5. Прибуток від звичайної діяльності підприємства (Пзв. д) визначається як різниця між • 5. Прибуток від звичайної діяльності підприємства (Пзв. д) визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку: • Пзв. д = Пзв. оп – Пзв. оп x %податку

 • 6. Чистий прибуток підприємства (Пч) визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної • 6. Чистий прибуток підприємства (Пч) визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності, доходу, витрат та податку з прибутку від надзвичайної діяльності: • Пч = П зв. д + Д н. д – В н. д %под. надзв

 • Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним доходом і явними витратами. • Економічний • Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним доходом і явними витратами. • Економічний прибуток - різниця між загальним доходом і загальними витратами фірми, явними і неявними. • Нормальний прибуток - це той мінімальний прибуток, що повинен заробити підприємець, якщо він хоче залишитися у своєму бізнесі

схема формування прибутку від реалізації продукції схема формування прибутку від реалізації продукції

3. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції 1. Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за 3. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції 1. Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються. • Приклад 1. • Підприємство планує реалізувати 400 виробів. Собівартість одного виробу 12 грн. Ціна виробу 15 грн. • Розрахунок: • Прибуток від реалізації одного виробу 3 грн. (15 грн. — 12 грн. ). Прибуток від реалізації всіх виробів 1200 грн. (400 * 3 грн. ).

 • Розрахунок прибутку на підставі показника витрат на 1 грн. продукції - використання • Розрахунок прибутку на підставі показника витрат на 1 грн. продукції - використання даних про виробничі витрати та реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоді. • Приклад 2. • Витрати на 1 грн. продукції, що реалізується в звітному періоді, — 82 коп. Планується зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована, на 2 коп. Обсяг реалізації продукції в періоді, що планується, в оптових цінах — 1100 тис. грн. • Розрахунок: • Витрати, що плануються на 1 грн. реалізованої продукції, — 80 коп. (82 коп. – 2 коп. ). Прибуток на 1 грн. продукції, що її буде реалізовано в плановому періоді, — 20 коп. (100 коп. — 80 коп. ). Прибуток від реалізації продукції в плановому періоді 220 тис. грн. (1100 тис. грн. 0, 20 грн. ).

 • Економічний (аналітичний) метод. Він відрізняється від уже розглянутих методів тим, що дає • Економічний (аналітичний) метод. Він відрізняється від уже розглянутих методів тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, а й вплив на неї зміни окремих чинників: • Обсягу виробництва • Собівартості • Рівня цін • Асортименту та якості

 • Приклад 3. • Базова рентабельність визначається діленням базового прибутку (30 000 грн. • Приклад 3. • Базова рентабельність визначається діленням базового прибутку (30 000 грн. ) на очікувану собівартість продукції за період, що передує плановому (150 000 грн. ). • Базова рентабельність становитиме 20% (30 000 : 150 000 * 100%). • Собівартість порівнянної продукції в попередньому періоді — 160 000 грн. Зниження собівартості продукції в періоді, що планується, — 1%. • Собівартість порівнянної продукції в плановому періоді дорівнюватиме 158 400 грн. • Прибуток від зниження собівартості порівнянної продукції в періоді, що планується, проти попереднього дорівнюватиме 1600 грн. (160 000 грн. – 158 400 грн. ). • Прибуток від випуску продукції в періоді, що планується, виходячи з рівня базової рентабельності, становитиме 31 680 грн. (158 400 грн. * 20% : 100%). • Різниця 1680 грн. (31 680 грн. – 30 000 грн. ) — це збільшення прибутку від випуску порівнянної продукції в періоді, що планується, унаслідок впливу такого чинника, як збільшення обсягу випуску продукції.

 • Прибуток від випуску непорівнянної продукції може бути розрахований методом прямого розрахунку, якщо • Прибуток від випуску непорівнянної продукції може бути розрахований методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані. За браком таких прибуток розраховується для всієї непорівнянної продукції з використанням показника середньої рентабельності продукції • Приклад 4. • Собівартість непорівнянної продукції, що планується до випуску і реалізації, — 25 000 грн. Середня рентабельність продукції на підприємстві в поточному періоді — 20%. Прибуток становитиме 5 тис. грн. (25 тис. грн. *20% : 100%).

Зведений розрахунок прибутку від реалізації продукції можна подати так (тис. грн. ). 1. Залишки Зведений розрахунок прибутку від реалізації продукції можна подати так (тис. грн. ). 1. Залишки продукції на початок планового періоду: — за оптовими цінами - 220 — за собівартістю - 190 Прибуток - 30. 2. Випуск продукції в плановому періоді: — за оптовими цінами - 7000 — за собівартістю - 5600 Прибуток - 1400 3. Залишки продукції на кінець планового періоду: — за оптовими цінами - 200 — за собівартістю - 160 Прибуток - 40. 4. Реалізація продукції в плановому періоді (1 + 2 – 3): — за оптовими цінами - 7020 — за собівартістю - 5630 Прибуток - 1390

визначення фінансових результатів від операційної діяльності підприємства • • • • 1. Дохід (виручка) визначення фінансових результатів від операційної діяльності підприємства • • • • 1. Дохід (виручка) від реалізації продукції - 6300. 2. Відрахування з доходу: — податок на додану вартість- 1050 — акцизний збір - 320 — рентні платежі — — інші відрахування- 250 3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (1 – 2) - 4680. 4. Собівартість реалізованої продукції - 3000. 5. Валовий прибуток (збиток) (3 – 4) - 1680 6. Інші операційні доходи - 1240 7. Адміністративні витрати - 950 8. Витрати на збут - 220 9. Інші операційні витрати - 660 10. Фінансові результати (прибуток) від операційної діяльності (5 + 6 – 7 – 8 – 9) - 1090

4. Сутність і методи обчислення рентабельності • Рентабельність — це відносний показник, що вимірюється 4. Сутність і методи обчислення рентабельності • Рентабельність — це відносний показник, що вимірюється у відсотках і характеризує: • прибутковість або дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих її видів; • дохідність підприємств у цілому як суб’єктів господарської діяльності; • прибутковість різних галузей економіки.

 • 1) Рентабельність продукції (основної діяльності) – характеризує вигідність виробництва продукції, яка випускається • 1) Рентабельність продукції (основної діяльності) – характеризує вигідність виробництва продукції, яка випускається або реалізується підприємством • Rпрод = ВП / С • Ф 2 р 050 / Ф 2 р 040 • Ф 2 р 2090 / Ф 2 р 2050

 • 2) Рентабельність продажу (реалізації) – характеризує вигідність продажу випущеної продукції та розраховується • 2) Рентабельність продажу (реалізації) – характеризує вигідність продажу випущеної продукції та розраховується як співвідношення між валовим прибутком та чистим доходом підприємства: • Rпрод = ВП / ЧД • Ф 2 р 050 / Ф 2 р 035 • Ф 2 р 2350 / Ф 2 р 2000

 • 3) Операційна рентабельність продажу – показує частку чистого прибутку у виручці: • • 3) Операційна рентабельність продажу – показує частку чистого прибутку у виручці: • Rопер = ЧП / ЧД • Ф 2 р 220 / Ф 2 р 035 • Ф 2 р 2090 / Ф 2 р 2000

 • 4) Рентабельність основних виробничих фондів називається рентабельністю виробництва: • Rовф = ЧП • 4) Рентабельність основних виробничих фондів називається рентабельністю виробництва: • Rовф = ЧП / ОФ • Р. 220 Ф 2 / Р. 030 Ф 1 • Р. 2350 Ф 2 / Р. 1010 Ф 1

 • 5) Рентабельність активів характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства: • Rак • 5) Рентабельність активів характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства: • Rак = ЧП / А • Р. 220 Ф 2 / Р. 280 Ф 1 • Р. 2350 Ф 2 / Р 1300 Ф 1

 • 6) Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних • 6) Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів: • Rвк= ЧП / ВК • Р. 220 Ф 2 / Р. 380 Ф 1 • Р. 2350 Ф 2 / Р 1495 Ф 1

 • 7) У багато номенклатурному виробництві поряд з рентабельністю всієї продукції визначається також • 7) У багато номенклатурному виробництві поряд з рентабельністю всієї продукції визначається також рентабельність окремих її різновидів. Рентабельність певного виробу: • Ri = (Ці - Сi ) Сi *100

5. РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ • Перший етап — це розподіл загального прибутку. На 5. РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ • Перший етап — це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. • Другий етап — це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.

 • Основними варіантами дивідендної політики можуть бути: • 1) виплата постійного рівня дивідендів • Основними варіантами дивідендної політики можуть бути: • 1) виплата постійного рівня дивідендів протягом кількох років; • 2) виплата дивідендів зі щорічним певним зростанням; • 3) спрямування на дивіденди встановленої (нормативної) частки чистого прибутку; • 4) виплата дивідендів із залишку прибутку після фінансування інвестиційних потреб; • 5) виплата дивідендів не грошима, а додатковим випуском акцій.

 • За розподілу прибутку підприємства величина дивіденду у відсотках визначається за формулою • За розподілу прибутку підприємства величина дивіденду у відсотках визначається за формулою

 • Абсолютна сума дивідендів у розрахунку на одну акцію (D) відповідно становитиме • Абсолютна сума дивідендів у розрахунку на одну акцію (D) відповідно становитиме