Скачать презентацию ТЕМА 12 Фактори сталого розвитку План 1 Комплексний Скачать презентацию ТЕМА 12 Фактори сталого розвитку План 1 Комплексний

Тема 12.ppt

  • Количество слайдов: 21

ТЕМА 12 Фактори сталого розвитку План 1. Комплексний соціально-економічний розвиток територій. 2. Сутність та ТЕМА 12 Фактори сталого розвитку План 1. Комплексний соціально-економічний розвиток територій. 2. Сутність та основні чинники сталого розвитку продуктивних сил економічних регіонів. 3. Прогноз територіальної організації продуктивних сил регіонів України в контексті сталого розвитку.

1. Комплексний соціально-економічний розвиток територій Комплексний розвиток продуктивних сил – це заснований на раціональній 1. Комплексний соціально-економічний розвиток територій Комплексний розвиток продуктивних сил – це заснований на раціональній спеціалізації економічно ефективний тип розвитку продуктивних сил, який характеризується взаємопов’язаністю, пропорційністю, збалансованістю поєднання галузей, виробництв і споживачів в економічному циклі, раціональним ресурсоспоживанням та оптимальною щодо цього територіальною організацією економічної діяльності.

Рівень комплексного розвитку господарства району визначають (у %) за формулою К = (Рк / Рівень комплексного розвитку господарства району визначають (у %) за формулою К = (Рк / Рс)*100, де Рк частка сукупного суспільного продукту, який споживається у районі, Рс сукупний суспільний продукт району у вартісному вираженні.

Взаємозв’язок між поняттями “спеціалізація” та “комплексний розвиток” Рв / С = Рк / К Взаємозв’язок між поняттями “спеціалізація” та “комплексний розвиток” Рв / С = Рк / К Підвищення рівня спеціалізації призводить зниження рівня комплексного розвитку і навпаки. до

Комплексний розвиток і раціональна спеціалізація відповідають головній вимозі господарювання – досягненню в інтересах суспільства Комплексний розвиток і раціональна спеціалізація відповідають головній вимозі господарювання – досягненню в інтересах суспільства найвищих результатів при мінімальних витратах.

2. Сутність та основні чинники сталого розвитку продуктивних сил регіонів Сталий розвиток – це 2. Сутність та основні чинники сталого розвитку продуктивних сил регіонів Сталий розвиток – це процес розбудови держави на основі узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь.

Основна мета сталого розвитку України – забезпечення динамічного соціально економічного зростання, збереження якості навколишнього Основна мета сталого розвитку України – забезпечення динамічного соціально економічного зростання, збереження якості навколишнього середовища і раціональне використання природно ресурсного потенціалу, задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь через побудову високоефективної економічної системи, що стимулює екологічну сталість, продуктивну працю, науково технічний прогрес, а також має соціальну спрямованість.

Основними цілями сталого розвитку є: üекономічне зростання; üохорона навколишнього природного середовища; üдобробут; üсправедливість; üефективне Основними цілями сталого розвитку є: üекономічне зростання; üохорона навколишнього природного середовища; üдобробут; üсправедливість; üефективне (стале) використання природних ресурсів; üстабілізація чисельності населення; üосвіта; üміжнародне співробітництво.

На регіональному рівні сталий розвиток передбачає розробку соціально економічних та екологічних програм розвитку територій, На регіональному рівні сталий розвиток передбачає розробку соціально економічних та екологічних програм розвитку територій, формування місцевих бюджетів з урахуванням пріоритетності цілей і завдань сталого розвитку

Регіональна політика сталого розвитку передбачає профілювання виробництва – створення так званих точок росту, підвищення Регіональна політика сталого розвитку передбачає профілювання виробництва – створення так званих точок росту, підвищення зайнятості населення та інвестиційної привабливості територій, більш тісну міжрегіональну інтеграцію, вирішення специфічного комплексу екологічних проблем.

Перехід України до сталого розвитку передбачається здійснити протягом трьох етапів. Перший етап /перехідний/. Перехідний Перехід України до сталого розвитку передбачається здійснити протягом трьох етапів. Перший етап /перехідний/. Перехідний етап України до сталого розвитку повинен передбачати три стадії подолання кризи в економіці – стабілізацію, пожвавлення та зростання. Для кожної стадії мають бути виділені пріоритети і встановлена їх ієрархія.

Другий етап – передбачає: • ефективне вирішення завдань структурної перебудови економіки держави; • перехід Другий етап – передбачає: • ефективне вирішення завдань структурної перебудови економіки держави; • перехід до застосування переважно економічних механізмів стимулювання та регулювання структурних перетворень, • розв’язання паливно енергетичної проблеми, • забезпечення високої якості життя населення та рівноправного партнерства України у світовому економічному співтоваристві, • демократизацію суспільства, гармонізацію відносин суспільства і природи, • забезпечення збалансованого використання природно ресурсного потенціалу.

Третій етап – передбачає забезпечення сталого розвитку виробництва на базі: • нових секторів і Третій етап – передбачає забезпечення сталого розвитку виробництва на базі: • нових секторів і галузей, • створення екологічно чистих виробництв, • задоволення потреб населення з урахуванням екологічних вимог, • створення глобальної системи екологічної безпеки та фундаменту ноосферного розвитку.

3. Прогноз територіальної організації продуктивних сил регіонів України в контексті сталого розвитку У прогнозованому 3. Прогноз територіальної організації продуктивних сил регіонів України в контексті сталого розвитку У прогнозованому періоді не відбудеться суттєвих змін форми територіальної організації продуктивних сил, тобто в основному не буде створено нових значних територіальних форм розміщення виробництва, лише відбуватиметься певна переорієнтація їхньої виробничої спеціалізації.

Найпоширенішою галуззю спеціалізації багатьох регіонів у майбутньому стане харчова промисловість. Це ж саме стосується Найпоширенішою галуззю спеціалізації багатьох регіонів у майбутньому стане харчова промисловість. Це ж саме стосується промисловості будівельних матеріалів, легкої та лісової і деревообробної галузей промисловості.

В перспективі до 2015 року територіальна організація продуктивних сил характеризуватиметься наявністю районів пасивного й В перспективі до 2015 року територіальна організація продуктивних сил характеризуватиметься наявністю районів пасивного й активного розвитку, з різним темпом розвитку і станом депресивності. Цим буде визначатись також особливість територіальної структури господарства, функціонування ринку праці й капіталів.

У межах економічних районів деякі регіони (обласні господарські комплекси) відзначатимуться дещо вищою активністю економічного У межах економічних районів деякі регіони (обласні господарські комплекси) відзначатимуться дещо вищою активністю економічного розвитку. Це стосуватиметься Київською регіону, Донецького і Запорізької області.

Такий характер територіальної організації продуктивних сил на кінець 2015 р. свідчить про те, що Такий характер територіальної організації продуктивних сил на кінець 2015 р. свідчить про те, що активізація економічного розвитку в регіонах фундуватиметься в прогнозованому періоді переважно на ресурсномістких індустріальних виробництвах, які включають агропромислові, енергонафтохімічні, металургійно енергохімічні, металургійно машино будівні поєднання виробництв.

Особливістю державної політики у перспективі є нагальна необхідність конструктивних змін в існуючій структурі господарського Особливістю державної політики у перспективі є нагальна необхідність конструктивних змін в існуючій структурі господарського комплексу України і територіальних формувань у напрямі здійснення соціальної орієнтації економіки, прискореного розвитку обробних і переробних виробництв, які випускають кінцеву продукцію — продовольчі та непродовольчі товари для населення.

Запорукою реалізації регіональної соціально економічної політики має стати створення ефективної системи управління, яка повинна Запорукою реалізації регіональної соціально економічної політики має стати створення ефективної системи управління, яка повинна забезпечити оптимальне поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.