Скачать презентацию Тема 11 1 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Скачать презентацию Тема 11 1 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 11.1.Правове регулювання ЗЕД.ppt

  • Количество слайдов: 40

Тема 11. 1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Тема 11. 1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

План лекції n n n 1. Поняття, суб’єкти, види, принципи зовнішньоекономічної діяльності. 2. Характеристика План лекції n n n 1. Поняття, суб’єкти, види, принципи зовнішньоекономічної діяльності. 2. Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціального режиму. 3. Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нетарифне регулювання: поняття та основні засоби. 4. Відповідальність у зовнішньоекономічних відносинах

Мета : n визначити суб’єктів, принципи, види зовнішньоекономічної діяльності, навести характеристику правових режимів у Мета : n визначити суб’єктів, принципи, види зовнішньоекономічної діяльності, навести характеристику правових режимів у цих відносинах, зупинити увагу на державному регулюванні та відповідальності у зовнішньоекономічних відносинах

Ключові слова теми: n зовнішньоекономічна діяльність(ЗЕД), режим найбільшого сприяння, національний режим, тарифне регулювання, нетарифне Ключові слова теми: n зовнішньоекономічна діяльність(ЗЕД), режим найбільшого сприяння, національний режим, тарифне регулювання, нетарифне регулювання, ліцензування, квотування, майнова відповідальність, кримінальна відповідальність, службова особа.

Література : n n n Конституція України ст. 18. Закон України « Про зовнішньоекономічну Література : n n n Конституція України ст. 18. Закон України « Про зовнішньоекономічну діяльність» Господарський кодекс України розділ УІІ гл 37.

n Перше питання Поняття, суб'єкти, види, принципи, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. n Перше питання Поняття, суб'єкти, види, принципи, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність n господарська діяльність, яка в процесі здійснення потребує перетинання митного кордону України Зовнішньоекономічна діяльність n господарська діяльність, яка в процесі здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та робочою силою.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: n n Господарські організації – юридичні особи, створені Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: n n Господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до ЦК, державні, комунальні та інші підприємства, створені в установленому законом порядку; Громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі виробничих, транспортно експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних ( від лат письмовий доказ, документ форма комісійного продажу товарів, при якій їх володілець(консигнант) передає комісіонеру(консигнатору) товар для продажу зі складу комісіонера), управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n n наукова, науково технічна, науково виробнича, навчальна та Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n n наукова, науково технічна, науково виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України; кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами; підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках; товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n роботи на контрактній основі фізичних осіб України з Видами зовнішньоекономічної діяльності є: n n роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами; інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України

Принципи зовнішньоекономічної діяльності : n n n принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної Принципи зовнішньоекономічної діяльності : n n n принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва принцип юридичної рівності і недискримінації принцип верховенства закону принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності принцип еквівалентності обміну

Друге питання Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціального режиму Друге питання Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціального режиму

Для іноземних суб’єктів запроваджуються такі правові режими n n n національний режим найбільшого сприяння Для іноземних суб’єктів запроваджуються такі правові режими n n n національний режим найбільшого сприяння спеціальний режим

Правові режими для товарів n n національний режим найбільшого сприяння Правові режими для товарів n n національний режим найбільшого сприяння

Третє питання Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нетарифне регулювання: поняття та основні засоби. Третє питання Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Нетарифне регулювання: поняття та основні засоби.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності – n це здійснення державою комплексних заходів щодо впорядкування, контролю, Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності – n це здійснення державою комплексних заходів щодо впорядкування, контролю, нагляду за ЗЕД та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Державне регулювання ЗЕД спрямоване на досягнення кількох результатів, а саме на: n n захист Державне регулювання ЗЕД спрямоване на досягнення кількох результатів, а саме на: n n захист економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів ЗЕД; створення рівних можливостей для суб’єктів ЗЕД розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму у сфері ЗЕД.

Основними засобами регулюючого впливу держави на ЗЕД є: n засоби тарифного регулювання(До їх числа Основними засобами регулюючого впливу держави на ЗЕД є: n засоби тарифного регулювання(До їх числа належать регулювання цін і тарифів, встановлення різних видів мит, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, надання інвестиційних, податкових та інших пільг, дотацій, цільових інновацій та субсидій, встановлення штрафних санкцій за порушення правил здійснення ЗЕД тощо; )

Основними засобами регулюючого впливу держави на ЗЕД є n засоби нетарифного регулювання (охоплюють комплекс Основними засобами регулюючого впливу держави на ЗЕД є n засоби нетарифного регулювання (охоплюють комплекс таких заходів, як заборона окремих видів експорту або імпорту, ліцензування, квотування, патентування, сертифікація, стандартизація, , застосування нормативів та лімітів, встановлення індикативних цін, екологічний, фітосанітарний, ветеринарний, валютний та інші види контролю. )

На сьогодні в Україні заборонені n n n експорт з території України предметів, які На сьогодні в Україні заборонені n n n експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; імпорт або транзит будь яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров’ю, або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або призвести до руйнування навколишнього середовища; імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду тощо, які суперечать відповідним нормам Конституції України. експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності. експорт з території України товарів у межах виконання рішень Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй про застосування обмежень або ембарго на поставки товарів у відповідну державу.

Державне регулювання ЗЕД Верховною Радою України. n n n прийняття, зміна та скасування законів, Державне регулювання ЗЕД Верховною Радою України. n n n прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються ЗЕД; затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України; розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання ЗЕД; укладання міжнародних договорів України відповідно до законів України про міжнародні договори України та приведення чинного законодавства України у відповідність до правил, встановлених цими договорами. встановлення спеціальних режимів ЗЕД на території України.

Державне регулювання ЗЕД Кабінетом Міністрів України n n n уживає заходи стосовно здійснення зовнішньоекономічної Державне регулювання ЗЕД Кабінетом Міністрів України n n n уживає заходи стосовно здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України; здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності; координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах; приймає нормативні акти управління з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України;

Державне регулювання ЗЕД Кабінетом Міністрів України n n проводить переговори і укладає міжурядові договори Державне регулювання ЗЕД Кабінетом Міністрів України n n проводить переговори і укладає міжурядові договори України з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України про міжнародні договори України, забезпечує виконання міжнародних договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності всіма державними органами управління, підпорядкованими Кабінету Міністрів України, та залучає до їх виконання інші суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності на договірних засадах; відповідно до своєї компетенції, визначеної законами України, вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції про систему міністерств, державних комітетів і відомств – органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, повноваження яких не можуть бути вищими за повно важення Кабінету Міністрів України, які вона має згідно з законами України;

Державне регулювання ЗЕД Національним банком України n n n здійснює зберігання і використання золотовалютного Державне регулювання ЗЕД Національним банком України n n n здійснює зберігання і використання золотовалютного резерву України та інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України; представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших держав, міжнародними банками та іншими фінансово кредитними установами та укладає відповідні міжбанківські угоди; регулює курс національної валюти України стосовно грошових одиниць інших держав; здійснює облік і розрахунки за наданими і одержаними державними кредитами і позиками, провадить операції з централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України у розпорядження Національного банку України; здійснює інші функції відповідно до Закону «Про банки і банківську діяльність» та інших законів України. Національний банк України може делегувати виконання покладених на нього функцій банку для зовнішньоекономічної діяльності України.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України n n n забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики Міністерством економічного розвитку і торгівлі України n n n забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійснені суб’єктами ЗЕД виходу на зовнішній ринок, координує їх ЗЕД, у тому числі відповідно до міжнародних договорів України; здійснює контроль за додержанням усіма суб’єктами ЗЕД чинних законів України та умов міжнародних договорів України. здійснює заходи нетарифного регулювання ЗЕД, зокрема реєстрацію учасників ЗЕД, реєстрацію окремих видів контрактів; проводить антидемпінгові , антисубсидиційні та спеціальні розслідування у порядку, визначеному законами; виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

Державна митна служба: n здійснює митний контроль в Україні згідно чинного законодавства. Державна митна служба: n здійснює митний контроль в Україні згідно чинного законодавства.

Антимонопольний комітет України: n здійснює контроль за додержанням суб’єктами ЗЕД законодавства про захист економічної Антимонопольний комітет України: n здійснює контроль за додержанням суб’єктами ЗЕД законодавства про захист економічної конкуренції.

четверте питання Відповідальність у зовнішньоекономічних відносинах четверте питання Відповідальність у зовнішньоекономічних відносинах

Види відповідальності n майнова відповідальність(формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування Види відповідальності n майнова відповідальність(формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових санкцій )

Види відповідальності n кримінальна відповідальність Види відповідальності n кримінальна відповідальність

Відповідальність України як держави Україна як держава несе майнову відповідальність у повному обсязі перед Відповідальність України як держави Україна як держава несе майнову відповідальність у повному обсязі перед суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності за всі свої дії, що суперечать чинним законам України і спричиняють збитки (прямі, побічні), моральну шкоду цим суб'єктам та призводять до втрати ними вигоди, а також за інші свої дії, в тому числі й ті, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність і прямо не передбачені в цьому Законі, що спричиняють зазначені збитки (шкоду) та призводять до втрати вигоди, крім випадків, коли такі дії зумовлені неправомірними діями зазначених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Відповідальність України як держави Україна як держава відповідає за дії всім своїм майном. Дії Відповідальність України як держави Україна як держава відповідає за дії всім своїм майном. Дії державних органів та офіційних службових осіб цих органів вважаються діями України як держави в цілому. Держава несе за них відповідальність. Будь який суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності або іноземний суб'єкт господарської діяльності має право подати позов до України як держави. Україна як держава має право на регресне відшкодування своїх збитків, що виникли у результаті задоволення зазначеного позову з боку державних органів та/або службових осіб за рахунок їх майна (відповідно балансового або власного).

Спеціальні санкції n накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Спеціальні санкції n накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;

Спеціальні санкції n Застосування індивідуального режиму ліцензування (у випадках порушення такими суб'єктами Закону та/або Спеціальні санкції n Застосування індивідуального режиму ліцензування (у випадках порушення такими суб'єктами Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій)

Спеціальні санкції n тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності ( у випадках порушення о Закону або Спеціальні санкції n тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності ( у випадках порушення о Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки. )

Запитання для самоперевірки n n n n Що таке зовнішньоекономічна діяльність? Хто є суб’єктами Запитання для самоперевірки n n n n Що таке зовнішньоекономічна діяльність? Хто є суб’єктами ЗЕД? Визначте принципи ЗЕД. Що таке державне регулювання ЗЕД? Визначте тарифне регулювання ЗЕД. Визначте нетарифне регулювання ЗЕД. Визначте відповідальність у ЗЕД. Для яких осіб у ЗЕД настає кримінальна відповідальність?