Скачать презентацию Тема 1 Міждисциплінарний характер політичної лінгвістики як галузі Скачать презентацию Тема 1 Міждисциплінарний характер політичної лінгвістики як галузі

ПЛ 1.ppt

  • Количество слайдов: 17

Тема 1 Міждисциплінарний характер політичної лінгвістики як галузі мовознавства Тема 1 Міждисциплінарний характер політичної лінгвістики як галузі мовознавства

Предмет дослідження політичної лінгвістики політична комунікація, тобто мовленнєва діяльність, орієнтована на пропаганду тих або Предмет дослідження політичної лінгвістики політична комунікація, тобто мовленнєва діяльність, орієнтована на пропаганду тих або інших ідей, емоційний вплив на громадян країни та спонукання їх до політичних дій, для вироблення суспільної згоди, прийняття та обґрунтування соціально-політичних рішень в умовах множинності точок зору в суспільстві

Політична лінгвістика є галуззю міждисциплінарних досліджень, що виникла на стику мовознавства та політології, та Політична лінгвістика є галуззю міждисциплінарних досліджень, що виникла на стику мовознавства та політології, та скерована на вивчення політичної комунікації та підставі мовних фактів. Розширення предметного поля політичної лінгвістики відбувається за рахунок дослідження не лише вербальних, а й невербальних компонентів політичної комунікації, що має яскраво виражений семіотичний характер.

Етапи розвитку лінгвістичних досліджень політичної комунікації 1) етап до виникнення політичної лінгвістики як науки Етапи розвитку лінгвістичних досліджень політичної комунікації 1) етап до виникнення політичної лінгвістики як науки – публікації мали «рецептурний» та аналітичний характер (Д. Карнегі, П. Сопер); 2) виникнення політичної лінгвістики як самостійної науки в другій половині ХХ ст. – переважно праці із питань соціальних аспектів функціонування мови (Дж. Оруелл, В. Клемпер); 3) вивчення комунікативної практики в сучасних західних демократичних державах, зокрема дослідження мовної маніпуляції (Р. Водак, Й. Гейзинга, Т. А. ван Дейк, Дж. Лакофф та ін. ); 4) формування критичного дискурс-аналізу, який вивчає засоби отримання влади в суспільстві (Т. А. ван Дейк, Р. Водак) А. П. Чудінов

Етапи розвитку політичної лінгвістики в Радянському Союзі 1. Перший період 20– 30 -ті роки Етапи розвитку політичної лінгвістики в Радянському Союзі 1. Перший період 20– 30 -ті роки ХХ ст. (Г. О. Винокур, С. І. Карцевський, Є. Д. Поливанов, О. М. Селіщев, Р. О. Якобсон) пов’язаний з вивченням у мові абревіатур, варваризмів, діалектизмів, просторіччя та емоційноекспресивного забарвлення лексем. Зафіксовані тенденції засвідчили тяжіння до «народності» мовлення, зсуви норми літературної мови та зниження загальної культури мовленнєвої культури. 2. Другий період 30– 40 -і роки ХХ ст. (М. Я. Марр та його послідовники) пов’язаний з розмежуванням «мови експлуататорів» та «мови трудящих» як окремих систем у межах національної мови. У цей період виходять праці, присвячені мовностилістичному аналізу стилістики радянських політичних лідерів В. І. Леніна, І. В. Сталіна, С. М. Кірова та ін. ). Значною мірою наукові розвідки цього періоду були ідеологічно заангажованими. 3. Третій період 50– 80 -ті роки ХХ ст. (Г. З. Апресян, Л. О. Введенська, В. Г. Костомаров, М. М. Кохтєв, В. В. Одинцов, Г. Я. Солганик та ін. ) пов’язаний з вивченням проблем агітації та пропаганди й представлений передусім працями з мови ЗМІ та реклами. На цьому етапі політична лінгвістика мала переважно описовий, «рецептурний» (А. П. Чудінов) характер, оскільки за умов тотальної цензури допускали лише рекомендації та поради щодо покращення впливової сили політичної риторики, аж ніяк не критичний аналіз цих текстів

Періодизація політичної лінгвістики 1. Перший донауковий (риторичний) етап сягає від античності до початку ХХ Періодизація політичної лінгвістики 1. Перший донауковий (риторичний) етап сягає від античності до початку ХХ ст. Характеризується наданням переваги риторичним та стилістичним дослідженням політичної комунікації: аналіз промов відомих політиків, виявлення стилістичних прийомів та фігур в ораторському мовленні, актуалізація ролі мови в політичній комунікації (Аристотель, Демосфен, Цицерон).

2. Другий етап має загальнонауковий характер і пов’язаний із соціологічними, культурологічними, філософськими та філологічними 2. Другий етап має загальнонауковий характер і пов’язаний із соціологічними, культурологічними, філософськими та філологічними дослідженнями політичної комунікації (перша половина ХХ ст. – 60 -ті роки ХХ ст. ). Сюди належать наукові та художні твори Й. Гейзинги, М. Замятіна, П. Лазарсфельда, Г. Лассвела, Н. Лейтеса, У. Ліппмана, Дж. Оруелла та ін.

3. Третій етап пов’язаний з виокремленням політичної лінгвістики як міждисциплінарної галузі знань (60 -ті 3. Третій етап пов’язаний з виокремленням політичної лінгвістики як міждисциплінарної галузі знань (60 -ті – 90 -ті роки ХХ ст. ). На цьому етапі формується методологія досліджень політичної лінгвістики, здебільшого в межах дискурсивнокомунікативної парадигми. Сюди належать власне лінгвістичні розвідки Т. Адорно, Р. Водака, Т. А. ван Дейка, М. Едельмана, Ч. Елдера, Г. Маркузе, Р. Кобба, М. Хоркхаймера та ін.

4. Четвертий етап відображає сучасний стан політичної лінгвістики (90 -ті роки ХХ ст. – 4. Четвертий етап відображає сучасний стан політичної лінгвістики (90 -ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст. ). Характерною рисою цього етапу є розширення наукової географії досліджень через залучення науковців з країн колишнього Радянського Союзу, де в цей час лише почала формуватися політична лінгвістика як наука. Сюди належать праці Е. Лассан, Л. М. Синельникової, А. П. Чудінова, О. Й. Шейгал та ін.

Напрями лінгвістичних досліджень політичної комунікації Дослідження в галузі теоретичних засад політичної лінгвістики та аналіз Напрями лінгвістичних досліджень політичної комунікації Дослідження в галузі теоретичних засад політичної лінгвістики та аналіз мовних одиниць у конкретних політичних текстах (А. М. Баранов, Ю. М. Караулов, Л. П. Крисін, Г. К. Михальська, Ю. О. Сорокін, О. Й. Шейгал та інші російські дослідники). А. М. Шарова зазначає, що в Україні цей напрям представлено працями Л. П. Нагорної, А. В. Литовченко та К. С. Серажим. 2. Дослідження тоталітарної та посттоталітарного політичного дискурсу, переважно на матеріалі текстів радянської та пострадянської доби. Цей напрям бере початок ще з 30 -х років ХХ ст. та оруелівської «новомови» із жорсткою аргументацією, метафоричністю, клішованістю (О. А. Ворожбітова, М. А. Кронгауз, Н. О. Купіна, Е. Лассан, Б. Ю. Норман, А. П. Чудінов та ін. ). Серед українських мовознавців цей аспект висвітлила Г. М. Яворська. 1.

3. Нормативний і дескриптивний підходи до вивчення політичного дискурсу – ґрунтовний аналіз помилок у 3. Нормативний і дескриптивний підходи до вивчення політичного дискурсу – ґрунтовний аналіз помилок у мовленні політиків та фіксації нових явищ у політичному мовленні (М. В. Горбаневський, Х. П. Дацишин, Ю. М. Караулов, К. С. Серажим, В. М. Шаклеїн та ін. ). 4. Автономне дослідження окремих рівнів політичної мови – фонетичних, лексичних, синтаксичних, насамперед це рівень лексики та фразеології (О. І. Андрейченко, Л. О. Васильєва, О. І. Воробйова, О. О. Земська, В. Г. Костомаров та ін. ). 5. Дослідження жанрів і стилів політичного дискурсу – зосереджено на окремих жанрових різновидів політичних текстів (А. М. Баранов, Є. Г. Казакевич, М. В. Китайгородська, Н. Н. Розанова, О. А. Семенюк та ін. ).

6. Дослідження ідіостилей різних політичних діячів та політичних течій, зокрема орієнтовано на мовленнєві складники 6. Дослідження ідіостилей різних політичних діячів та політичних течій, зокрема орієнтовано на мовленнєві складники політичних портретів та політичних іміджів (А. І. Башук, В. В. Демецька, Н. В. Петлюченко, Л. Л. Славова та ін. ). 7. Дослідження комунікативних ролей, стратегій і тактик, тобто вивчення політичного дискурсу в лінгвопрагматичному аспекті (Д. Ю. Арабажиєв, Г. Бєляков, О. С. Іссерс, І. Імшинецька, Л. О. Кудрявцева, В. В. Петренко, Л. О. Ставицька та ін. ). 8. Методи дослідження політичного дискурсу – орієнтовано на метафоричне моделювання, лінгвостилістику, когнітивний та дискурсивний аналіз, психолінгвістичні методи тощо (А. М. Баранов, К. С. Головінський, Ю. М. Караулов, І. М. Кобозєва, А. П. Чудінов, О. Г. Алтунян, О. С. Фоменко, Ю. С. Ганжуров, О. Вознесенська, Н. Ф. Непийвода та ін. )

9. Порівняльні дослідження політичної комунікації, побудовані на зіставленні російськомовних або україномовних текстів та переважно 9. Порівняльні дослідження політичної комунікації, побудовані на зіставленні російськомовних або україномовних текстів та переважно англомовних чи німецькомовних текстів (М. Р. Желтухіна, А. О. Каслова, О. Й. Шейгал та ін. ). 10. Міждисциплінарні дослідження, виконані на стику політичної лінгвістики та журналістикознавства, психології, соціології, філософії та політології

Методи дослідження 1. Критичний аналіз політичної комунікації скеровано на вивчення засобів, за допомогою яких Методи дослідження 1. Критичний аналіз політичної комунікації скеровано на вивчення засобів, за допомогою яких соціальна влада здійснює своє панування в суспільстві. Представники цього напряму займають активну соціальну позицію та шукають шляхів для попередження соціальних конфліктів, їхня мета полягає у виявленні комунікативної природи соціальної нерівності (гендерної, етнічної) та виробленні способів мовного супротиву (Дж. Бломмаэрт, Т. ван Лейвен, М. В. Гаврилова, Г. Уиддоусон, К. О’Халлоран, Л. Чоулиараки и Н. Фэрклаф).

2. Контент-аналіз політичної комунікації передбачає об’єктивність дослідження через аналіз великих корпусів текстів з використанням 2. Контент-аналіз політичної комунікації передбачає об’єктивність дослідження через аналіз великих корпусів текстів з використанням методів комп’ютерного оброблення матеріалу: орієнтуючись на квантитативні дані, дослідники роблять висновки про якісні характеристики політичної комунікації. У межах контент-аналізу вивчають як великі корпуси текстів, так і окремі мовленнєві жанри, поширені в політичному дискурсі, а також комунікативні стратегії і тактики, репрезентовані в політичних промовах (У. Бенуа, Л. Бразеаль, А. Клюковскі, В. Мак. Хейл, П. Пір, В. Уеллс, А. Харткок та ін. ).

3. Риторична критика передбачає використання традиційних методичних прийомів аналізу дискурсу, зокрема орієнтована на публічні 3. Риторична критика передбачає використання традиційних методичних прийомів аналізу дискурсу, зокрема орієнтована на публічні промови політиків та їхні риторичні складники, пов’язані з впливовим ефектом. Сюди також належить вивчення політичної риторики в мас-медійних мовленнєвих жанрах (телебачення, кіно, реклама, газети та журнали). Насамперед представників цього напряму цікавлять не риторичні прийоми та фігури, а здатність політичного тексту формувати очікування та норми суспільства, впливає на культурні стереотипи, актуалізує ідеологію та інтенції політиків тощо. При цьому послуговується риторична критика переважно мовностилістичним і текстуальним аналізом (Р. Айві, Р. Д. Андерсон, Р. Карпентер, М. Осборн, В. Риккерт та ін. ).

4. Когнітивний аналіз пов’язано зі становленням теорії політичної метафори, що ґрунтується на концепції когнітивної 4. Когнітивний аналіз пов’язано зі становленням теорії політичної метафори, що ґрунтується на концепції когнітивної метафори (А. М. Баранов, Ю. М. Караулов, А. П. Чудінов та ін. ). 5. Інтент-аналіз пов’язаний з виявленням прихованого підтексту в політичному дискурсі та експлікацією прихованих інтенцій політиків (Ю. М. Іванова, О. С. Іссерс, О. М. Паршина, Т. С. Скопинцева та ін. ). Цей напрям насамперед орієнтований на маніпулятивний потенціал політичного дискурсу, на розроблення специфічної методики встановлення інтенцій у політичній комунікації.