Та ырып: Сыр аттылы ж не оны медико-

Скачать презентацию Та ырып: Сыр аттылы ж не оны медико- Скачать презентацию Та ырып: Сыр аттылы ж не оны медико-

3_srs_oz.pptx

 • Размер: 68.2 Кб
 • Автор: Сейілбек Сайді
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Та ырып: Сыр аттылы ж не оны медико- по слайдам

Та ырып: Сыр аттылы ж не оны медико- леуметтік ма ызы. қ қ қТа ырып: Сыр аттылы ж не оны медико- леуметтік ма ызы. қ қ қ ә ң

  Жоспар: I Кіріспе II Негізгі б лімө  Жоспар: I Кіріспе II Негізгі б лімө а) аза станда ы сыр аттылы шамасы ж не к рсеткіштері Қ қ ғ қ қ ә ө б) о амны медико- леуметтік де гейдегі сыр аттылы ы Қ ғ ң ә ң қ ғ III орытынды Қ IV олданыл ан дебиеттер Қ ғ ә

аза станда со ы жылдары жалпы сыр аттылы 100000 адам а Қ қ ңғаза станда со ы жылдары жалпы сыр аттылы 100000 адам а Қ қ ңғ қ қ ғ ша анда шамамен 92 мы кісі рады. 1996 жылы б л к рсеткіш ққ ң құ ұ ө 17%-ке т мендеген, б л лбетте, халы ты медициналы к мекке ө ұ ә қ ң қ ө олыны жеткізуі мен о ан ж гінуіні азаюымен байланысты болса қ ң ғ ү ң керек.

 Сыр аттылы рылымындақ қ құ • тыныс органдары (28), • Сыр аттылы рылымындақ қ құ • тыныс органдары (28%), • ж йке ж йесі мен сезім органдары (12%), ү ү • ан айналымы ж йесі (7, 2%), қ ү • несеп-жыныс ж йесі (6, 8), ү • тері мен тері асты клеткалары (6, 8%) ауруларыны лес салма ы не рлым ң ү ғ ғұ лкен. ү

 Сыр аттылы ты не рлым жо ары к рсеткіштері ара анды, Шы ыс Сыр аттылы ты не рлым жо ары к рсеткіштері ара анды, Шы ыс қ қ ң ғұ ғ ө Қ ғ ғ аза стан облыстарында ж не Алматы аласында аны талуда. Қ қ ә қ қ Жара аттану к рсеткіші 100 мы т р ын халы а 4483 адам рап, жо ары қ ө ң ұ ғ ққ құ ғ к йінде алып отыр. Жара аттану, улану ж не жазым о и алар халы ты лім- ү қ қ ә қ ғ қ ң ө жітім себептері ішінде ан айналымы ж йесі ауруларынан кейін екінші орында қ ү т р. Жыл сайын осы себептерден 26 мы нан астам адам аза табады. ұ ң қ Егер халы ты денсаулы к йіні зге к рсеткіштері туу мен лім-жітім қ ң қ ү ң ө ө ө ж нінде жо арыда келтірілген статистикалы деректер т різді сондайлы ке ө ғ қ ә қ ң шекте ауыт ып т рады деп пайымдайтын болса , б л, демек, денсаулы са тау қ ұ қ қ саласында ы ажеттіктер т р ысында да, ресурстар а ол жеткізу т р ысында ғ қ ұ ғ да аза станны жекелеген айма тары арасында ы айырмашылы тар ай ын Қ қ ң қ ғ қ қ білініп т ру а тиіс деген с з. ұ ғ ө

 Сыр аттанушылы рылымындақ қ құ • бірінші орынды тыныс алу органдарыны аурулары Сыр аттанушылы рылымындақ қ құ • бірінші орынды тыныс алу органдарыны аурулары (39, 37%), ң • екінші – жара аттанушылы пен уланулар (6, 88%), қ қ • шінші – несеп-жыныс ж йелеріні аурулары (6, 86%), ү ү ң • одан кейін ас орыту а заларыны аурулары (6, 46%), қ ғ ң • тері ж не теріасты жасушаларыны аурулары (6, 08%), ә ң • ан ж не ан ндіру а заларыны аурулары (4, 24%), қ ә қ ө ғ ң • анайналым ж йесіні аурулары (3, 72%), қ ү ң • инфекциялы ж не паразиттік аурулар (3, 24%), қ ә бас а да аурулар (23, 14%) алады. қ

Мемлекеттіік ба дарламаны іске асыру кезе інде сыр аттанушылы ты с л ғМемлекеттіік ба дарламаны іске асыру кезе інде сыр аттанушылы ты с л ғ ң қ қ ң ә л аю (1, 7%) дерісі белгіленді. Ел ірлерінде барлы аурулар бойынша ұ ғ ү өң қ сыр аттанушылы 100 мы адам а ша анда : қ қ ң ғ ққ • Солт стік аза стан — 9, 7%- а, ү Қ қ ғ • Батыс аза стан — 4, 0%- а, Қ қ ғ • Алматы — 3, 8%- а, ғ • Ма ыстау – 1, 1%- а, ңғ ғ • А т бе облыстарында — 0, 5%- а қ ө ғ • Астана аласында– 7, 9%- а л ай анды ы бай алды. То ыз облыста ж не қ ғ ұ ғ ғ ғ қ ғ ә Алматы аласында т мендеу бай алады. қ ө қ

 Демографиялы жа дайда ы о оз алыстар а арамастан, ана мен бала Демографиялы жа дайда ы о оз алыстар а арамастан, ана мен бала қ ғ ғ ң қ ғ ғ қ денсаулы ыны т мен де гейі са талуда. рпа ты болу денсаулы ы зекті ғ ң ө ң қ Ұ қ ғ ө проблема к йінде алып отыр, 16%- а дейінгі некелер бедеу болып отыр. Б л ү қ ғ ұ к бінесе жынысты жолмен берілетін инфекцияларды (ЖЖБИ) ке інен ө қ ң ң таралушылы ына ж не аборттарды жо ары де гейіне байланысты, б л з ғ ә ң ғ ң ұ ө кезегінде халы ты , сіресе жас адамдарды ауіпсіз жынысты мінез- л ымен қ ң ә ң қ қ құ қ аны талады. Тіркелген жа дайларды статистикасына с йкес елдегі 4 ж ктілікті қ ғ ң ә ү ң 1 -уі жасанды зумен ая талады. 15 жастан 19 жас а дейінгі жас спірім ыздарды ү қ қ ө қ ң босану жиілігіні л аю дерісі бар ж не 2008 жылы 1000 — а ша анда 31, 1 ң ұ ғ ү ә ғ ққ рады. құ

 2008 жылы аза стан Республикасында 5 жас а дейінгі балаларды Қ қ қ 2008 жылы аза стан Республикасында 5 жас а дейінгі балаларды Қ қ қ ң пневмониямен сыр аттанушылы ыны 33 774 жа дайы тіркелді. 2008 жылы 5 қ ғ ң ғ жас а дейін балалар лім-жітімі жа дайыны жалпы саны 8 225 баланы рады, қ ө ғ ң құ пневмониядан 1, 5 мы бала шетінеді. азіргі та да пневмококкты инфекциядан е ң Қ ң қ ң тиімді ж не экономикалы пайдалы профилактикалы іс-шаралар вакцинация ә қ қ болып табылады. Республиканы профилактикалы екпелеріні к нтізбесіне 2 ң қ ң ү айлы балалар а пневмококкты инфекция а арсы вакцинацияны енгізу 5 жас а қ ғ қ қ дейінгі балаларды пневмониямен сыр аттанушылы ын 50%- а дейін, лім-жітімін ң қ ғ ғ ө 20%- а дейін айтарлы тай т мендетуге ол жеткізуге м мкіндік береді. ғ қ ө қ ү

 ткен бесжылды кезе інде леуметтік елеулі ауруларды таралушылы ы мен халы Ө қ ткен бесжылды кезе інде леуметтік елеулі ауруларды таралушылы ы мен халы Ө қ ң ә ң ғ қ лім-жітіміні кейбір к рсеткіштеріні т мендеуі бай алады. Мемлекеттік ба дарламаны ө ң ө қ ғ іске асыру кезе інде халы ты сыр аттанушылы ы мен лім-жітіміні кейбір ң қ ғ ө ң к рсеткіштеріні т мендегендігі бай алады. Осылайша, туберкулезден бол ан ө ң ө қ ғ сыр аттанушылы пен лім-жітім к рсеткіші (100 мы адам а ша анда тиісінше қ қ ө ө ң ғ ққ 147, 3 -тен. 105, 5 -ке дейін ж не 20, 8 -ден 12, 5 -ке дейін) т мендеген. Сонымен атар ә ө қ туберкулез бойынша эпидемиологиялы жа дай ауыр к йінде алып отыр. Б секеге қ ғ ү қ ә абілеттілікті жа анды индексіні рейтингінде аза стан туберкулезбен қ ң һ қ ң Қ қ сыр аттанушылы бойынша 94 -орынды (2007 жыл ы к рсеткіш 130, 0) ж не туберкулезді қ қ ғ ө ә ң бизнеске сер етуі т р ысынан 111 орынды алады. ә ұ ғ

Сондай-а , халы ты денсаулы ы де гейіні т мен болуыны себептері салауатты қСондай-а , халы ты денсаулы ы де гейіні т мен болуыны себептері салауатты қ қ ң ғ ң ң ө ң мір салтын стану ж не ауруларды алдын алу, орша ан ортаны олайсыз ө ұ ә ң қ ғ ң қ жа дайыны са талуы, суды пайдалану мен тама тану м селелерінде халы ты ғ ң қ қ ә қ ң жеткіліксіз а параттандырылуы, сауаттылы ы мен д йектілігіні , суды т тыну мен қ ғ ә ң ұ тама тануды жеткіліксіздігі, халы ты леуметтік лсіз санатыны леуметтік қ ң ә ә ң ә экономикалы нашарлы ы болып табылады. Одан бас а, денсаулы са тау ж йесіні қ ғ қ қ қ ү ң профилактикалы белсенділігіні т мендігі, я ни ауруларды болдырмау а емес, қ ң ө ғ ғ оларды емдеуге ба ытталуды са талуда. ғ қ

олданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә 1. Би алиева. Р, Исмамлов. ғолданыл ан дебиеттер: Қ ғ ә 1. Би алиева. Р, Исмамлов. ғ Ш “ леуметтік медицина ж не Денсаулы са тауды бас ару. ” Алматы 2001. Ә ә қ қ қ 2. лімбеков Н. . Менежмент негіздері Алматы 1994. Ә Ә 3. Экономика и планирование здровохранения. Папов Г. А МГУ 1976 4. аза стан Республикасыны денсаулы са тау саласын дамытуды 2011 – 2015 Қ қ ң қ қ ң жылдар а арнал ан «Саламатты аза стан» мемлекеттік ба дарламасы ғ ғ Қ қ ғ