{ Та ырыбы: Медициналы қ қ ызмет

Скачать презентацию { Та ырыбы: Медициналы қ қ ызмет Скачать презентацию { Та ырыбы: Медициналы қ қ ызмет

alimhan_s.5-_tak.pptx

 • Размер: 510.7 Кб
 • Автор: Саида Алимхан
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации { Та ырыбы: Медициналы қ қ ызмет по слайдам

{ Та ырыбы: Медициналы қ қ ызмет сапасына ішкі ж не қ ә{ Та ырыбы: Медициналы қ қ ызмет сапасына ішкі ж не қ ә сырт ы сараптау ж ргізу ж не қ ү ә йымдастыру ережелері. ұ Орында ан: лімхан С. М ғ Ә Факультет: ДС Қ Тобы: 13 -001 -01 абылда ан: Д рмен Н. Ж Қ ғ әС. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КАФЕДРАСЫ

 Кіріспе Негізгі б лімө - ДД регламенттейтін медициналы к мек Кіріспе Негізгі б лімө — ДД регламенттейтін медициналы к мек Ұ қ ө сапасын амтамасыз ету ж не ба ылауды 4 қ ә қ ң т рі ү Сапамен амтамсыз етуді ба алауды 3 жолына қ ғ ң с йкес ( Донабедиан триадасы) ә Медициналы ызметтер к рсету сапасына қ қ ө ішкі сараптаманы йымдастыру ж не ж ргізу ұ ә ү Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә Жоспар:

 азіргі уа ытта, к рделі леуметтік – экономикалы Қ қ ү ә қ азіргі уа ытта, к рделі леуметтік – экономикалы Қ қ ү ә қ жа дайды ма ызды міндеттері мен мемлекеттік ғ ң ң леуметтік саясатты рушы б лігі — денсаулы са тау ә ң құ ө қ қ ж не халы ты ол жетімді, ауіпсіз ж не сапалы ә қ қ қ ә медициналы к мекпен амтамасыз ету. Халы аралы қ ө қ қ қ т жірибеде денсаулы са тау саласында олданылатын, ә қ қ қ медициналы к мек сапасы (МКС) деп — нау асты қ ө қ ң ажеттіліктеріне с йкес, азіргі медициналы ылым ж не қ ә қ қ ғ ә технология де гейінде к рсетілетін медициналы к мек ң ө қ ө сапасын сипаттайтын жиынты ты айтамыз. Сонымен атар қ қ медициналы к мек сапасына сапалы к сіпке негізделген, қ ө ә д рігерді нау ас а тиімді ж не білікті медициналы к мек ә ң қ қ ә қ ө к рсетудегі д рігер мен нау асты зара іс- рекетін ө ә қ ң ө ә жат ызу а болады. қ ғ Кіріспе

 Д неж зілік Денсаулы са тау йымы (ДД ) Еуропалы ү ү қ Д неж зілік Денсаулы са тау йымы (ДД ) Еуропалы ү ү қ қ Ұ Ұ қ айма ты ж не медициналы к мек сапасымен (МКС) қ қ ә қ ө амтамасыз ету ж не ба ылау а с йкес 4 негізгі ызмет қ ә қ ғ ә қ т рлерін есепке алады: к сіптік – емдеу-диагностикалы ү ә қ рдісті технологиясын орындау; нау ас шін ауіпті жа дай, ү ң қ ү қ ғ орларды йлесімді олдану, нау асты талаптарын барлы қ ү қ қ ң қ медициналы ызмет т рлерімен ана аттандыру. қ қ ү қ ғ Медициналы к мек сапасын ба алауда нау ас а к рсетілетін қ ө ғ қ қ ө 4 ба ытта ы медициналы ызмет т рлерін есепке алады: 1) ғ ғ қ қ ү медициналы ызметті ол жетімділігі; 2) медициналы қ қ ң қ қ к мекті ауіпсіздігі; 3) медициналы ызметті йлесімділігі; ө ң қ қ қ ң ү 4) нау асты медициналы ызметке ана аттанушылы ы. қ ң қ қ қ ғ ғ ДД регламенттейтін медициналы Ұ қ к мек сапасын амтамасыз ету ж не ө қ ә ба ылауды 4 т рі қ ң ү

Медициналы к мек сапасыны 3 компонентін қ ө ң ажыратады: - рылымды сапаМедициналы к мек сапасыны 3 компонентін қ ө ң ажыратады: — рылымды сапа ( рылымды т сіл); құ қ ә — технологиялы сапа (іс ж ргізу т сілі); қ ү ә — н тижелік сапасы (н тижелік т сіл ). ә ә ә Сапамен амтамсыз етуді ба алауды 3 қ ғ ң жолына с йкес ( Донабедиан триадасы) ә

 рылымды сапа Құ қ – б л к рсетілетін медициналы к мек ұ рылымды сапа Құ қ – б л к рсетілетін медициналы к мек ұ ө қ ө сапасын сипаттайтын рам (компонент). «Жа дай» құ ғ т сінігіне кіретіндер: білікті маман, жабды тарды болуы ү қ ң мен жа дайы, жабды тарды ж йелі олданылуы, о ам ғ қ ң ү қ қ ғ йлері мен имаратты жа дайы, медициналы мекемелерді ү ғ ң ғ қ д рі-д рмекпен амтамасыз ету, ж мсал ан материалдарды ә ә қ ұ ғ толы тыру ж не т. б. рылымды сапа а, сонымен атар қ ә Құ қ ғ қ медициналы мекемелер ж не оны қ ә ң материалды -техникалы базасы, мамандармен амтамасыз қ қ қ етілуі, ж мысыны йымдастырылуы, сервистік жа дайлары ұ ң ұ ғ (б л жа дайды емдеу-профилактикалы мекемелерді (ЕПМ) ұ ғ қ ң медициналы ызметті ажетті де гейде к рсете алу қ қ қ ң ө м мкіндігі деп т сінуге болады), ж не де рбір медициналы ү ү ә ә қ ызметкерді жекеше іс- рекетіні де гейі де жатады. Тіпті қ ң ә ң ң со ы жа дайда, оны на ты бір емдеу-диагностикалы ңғ ғ ң қ қ амалдарды орындауда ы білімі, да дылары ж не к сіпкерлік ғ ғ ә ә сапасы да ба аланады. ғ

 Технологиялы сапа қ – б л на ты бір нау ас а ұ Технологиялы сапа қ – б л на ты бір нау ас а ұ қ қ қ йлесімді к рсетілген емдеу-диагностикалы ү ө қ шараларды кешенін сипаттайтын медициналы ң қ к мек компоненті. Сапамен амтамасыз етуді ө қ іске асыруды негізгі станымы — медициналы ң ұ қ технологияны орындауда рдісті здігінен ү ң ө ауыт уынан немесе на ты орындаушыны қ қ ң жіберген атесінен медициналы к мек қ қ ө н тижесіні т мендеуін болдырмайтын ә ң ө жа дайды ру. ғ құ

 Н тижелік сапа ә – б л жоспарлан ан н тижеге ұ ғ Н тижелік сапа ә – б л жоспарлан ан н тижеге ұ ғ ә жетуді сипаттайтын медициналы к мек сапасыны қ ө ң компоненті. (жоспарлан ан). Ба аланатын объектіге ғ ғ байланысты жоспарланатын н тижені т сінуге ә ү болады: 1) на ты бір нау асты денсаулы жа дайыны қ қ ң қ ғ ң динамикасы; 2) есеп беру кезе індегі емдеу-профилактикалы ң қ мекемелердегі (ЕПМ) барлы нау асты емделу қ қ ң н тижесі; ә 3) айма та ы халы денсаулы ыны жа дайы. қ ғ ң ғ

 Медициналы к мек сапасын ба ылау ж йесіне атынасатындар: қ ө қ ү Медициналы к мек сапасын ба ылау ж йесіне атынасатындар: қ ө қ ү қ — медициналы ызмет к рсететін ызметкерлерді ба ылауы (сапаны қ қ ө қ ң қ ішкі ба ылау); қ — медициналы ызметті т тынушыларды ба ылауы ( сапаны қ қ ұ ң қ т тынушылы ба ылау); ұ қ қ — медициналы ызмет к рсететіндер мен т тынатындар а қ қ ө ұ ғ байланыссыз мекеме ба ылауы ( сапаны сырт ы ба ылау). қ қ қ азіргі та да медициналы ызмет сапасын ба ылау Қ ң қ қ қ т сілдеріне с йкес ба ылауды негізгі ралдары: ә ә қ ң құ 1) медициналы стандарттар; 2) емдеу-профилактикалы мекеме қ қ (ЕПМ) ж мысыны к рсеткіштері; 3) сараптамалы ба а. ұ ң ө қ ғ Қазіргі таңда медициналық қызмет сапасын бақылау тәсілдеріне

 Стандарттар — б л стандарттау туралы ж мыстарымен ұ ұ айналысатын органдарымен бекітілген Стандарттар — б л стандарттау туралы ж мыстарымен ұ ұ айналысатын органдарымен бекітілген ж не міндетті ә стандарттау объектілеріні талаптары, ережелері, ң белгіленген нормалары к рсетілген нормативтік-техникалы ө қ жаттар. құ Денсаулы са тауда ы стандарттау қ қ ғ – б л денсаулы ұ қ са тау саласында талаптарды бекітіп ж не оны іске асыруда қ ә олайлы де гейге жетуге ба ыттал ан, денсаулы са тауда қ ң ғ ғ қ қ олданылатын ызмет, ж мыс, технология, нім, жа дай қ қ ұ ө ғ сипаты, ережелер ж не нормалар. Стандарттауды ма саты — ә ң қ халы ты медициналы к мекті олжетімділігімен қ қ ө ң қ амтамасыз ету ж не сапасын бас аруда денсаулы қ ә қ қ са тауда ы нормативтік жаттарды талаптарын са тауды қ ғ құ ң қ алыпты нормативті ада алау ж йесін ру. қ қ ғ ү құ

 Медициналы к мек сапасын ба ылау а қ ө қ ғ медициналы мекемелерде Медициналы к мек сапасын ба ылау а қ ө қ ғ медициналы мекемелерде к рсетілетін қ ө медициналы к мек к лемін ба ылау мен сапасына сараптама жасау кіреді. қ ө ө қ Медициналы мекемелердегі сапалы сараптама та дамалы т рде ж ргізіледі, тек қ қ ң ү ү кейбір жа дайларда міндетті сараптама (ауруды ліммен ая талуы, аурухана ішілік ғ ң ө қ ж палар, емдеудегі ас ынулар, онкологиялы ауруларды , т беркулезді кездейсо ұқ қ қ ң ү ң қ жіберілген жа дайлары аны тал анда ж не т. б. ) ж ргізіледі. Медициналы ғ қ ғ ә ү қ ызметті сараптамалы сапасыны негізіне, д лелденген ж не з уа ытында ы қ ң ә ә ө қ ғ диагностикалы зерттеуді ж не емдеуді , емдеу-диагностикалы шараларды қ ң ә ң қ ң емдеу ж не диагностикалау бойынша стандарттар а с йкестігіне ба а беру. ә ғ Медициналы к мек к леміні орындалуына ба ылау медициналы мекемелердегі қ ө ө ң қ қ есеп-реестріндегі тіркелген т лемдерге сараптама жасау ар ылы ж ргізіледі. Осы ө қ ү ж ргізілген ба ылауларды н тижелері бойынша емдеу-профилактикалы ү қ ң ә қ мекемелерді (ЕПМ) экономикалы шаралары мен бюджеттен аржыландырылуы ң қ қ абылданады. Денсаулы са тау субъектілеріне атысты ж зеге асырылатын қ қ ү ба ылау ж мыстары бойынша министрлік ведомстваларыны іс- рекеттерін қ ұ ң ә йлестіру ма сатында денсаулы са тау Министріні б йры ымен, мемлекеттік ү қ қ қ ң ұ ғ санитарлы -эпидемиологиялы ада алау ж не медициналы ызмет сапасына қ қ қ ғ ә қ қ ба ылау жасау бойынша фармация Комитетіні мамандарымен бірге медициналы қ ң қ мекеме біріккен тексеру ж ргізу реті абылданып, онда олар тексерулер санын ү қ ыс артып ж не ба ылау ызметі айталанбайтын болды. қ қ ә қ қ қ

 Медициналы ызметкерлерді білім де гейіні қ қ ң ң ң с йкестігін Медициналы ызметкерлерді білім де гейіні қ қ ң ң ң с йкестігін ба ылау. ә қ Комитет ж мысыны бір ба ыты денсаулы са тау ұ ң ғ қ қ мекемелеріні жетекшілерін аттестациядан ткізу ж не ң ө ә медициналы ызметкерлерге жо ары ж не бірінші біліктілік қ қ ғ ә категориясын беру. Осы ж мыс т рін, я ни біліктілік ұ ү ғ категориясын беру шін экзамен ткізуге арнайы комиссия ү ө рылып ж не оны рамы та айындалды. Бірінші білім құ ә ң құ ғ категориясы бойынша комиссия м шелеріне жо ары ү ғ медициналы білімі бар мамандардан та далып алынып, қ ң жо ары медициналы о у орындары имараттарыны ғ қ қ ғ ң базасында йымдастырылады, ал бірінші ж не жо ары ұ ә ғ біліктілік санатын беретін комиссия міткерлеріне орташа ү медициналы білімі бар мамандардан та далып алынып, қ ң мемлекеттік медициналы колледждер базасында қ йымдастырылады. ұ

 Ішкі ба ылау (аудит) ызметі денсаулы са тау йымыны медициналы қ қ Ішкі ба ылау (аудит) ызметі денсаулы са тау йымыны медициналы қ қ ұ ң қ к мек сапасын бас ару ж ніндегі ызметін мынадай ба ыттар бойынша ө қ ғ йлестіреді: ү 1) пациентті проблемаларын (ша ымдарын) туындауына арай сол жерде ң ғ қ ж не 5 к нтізбелік к ннен аспайтын мерзімде сауалнама ж ргізу ар ылы ә ү ү ү қ медициналы ызметтер к рсету де гейі мен сапасына пациентті қ қ ө ң ң ана аттану д режесін зерделей отырып, шешу; қ ғ ә 2) кадрлы ж не материалды -техникалы ресурстарды пайдалануды қ ә қ қ ң ахуалын ж не тиімділігін ба алау; ә ғ 3) пациенттерге медициналы к мек к рсету технологияларыны қ ө ө ң белгіленген стандарттар а (клиникалы аудит) с йкестігін ба алау ж не ғ қ ә ғ ә комиссиялы ба алау а жататын жа дайларды іріктеу; қ ғ ғ ғ 4) тегін медициналы к мекті кепілдік берілген к лемін к рсету қ ө ң ө ө а идаларын са тау; қ ғ қ 5) ж мыста ы а ауларды алдын алу мен оларды жою а ба ыттал ан ж не ұ ғ қ ң ғ ғ ғ ә медициналы к мекті сапасы мен тиімділігін арттыру а ы пал ететін қ ө ң ғ қ ба дарламалы іс-шараларды зірлеу; ғ қ ә Медициналы ызметтер к рсету сапасына қ қ ө ішкі сараптаманы йымдастыру ж не ж ргізу ұ ә ү

 Ішкі ба ылау (аудит) ызметіні функциялары: қ қ ң 1) жеке дерістер Ішкі ба ылау (аудит) ызметіні функциялары: қ қ ң 1) жеке дерістер мен р сімдерді ба алау, денсаулы са тау ү ә ғ қ қ стандарттарын енгізу, осы а идалар а 1 — осымшада белгіленген ішкі Қ ғ ғ қ индикаторларды олдану бойынша денсаулы са тау йымы қ қ қ ұ б лімшелері ызметіні тиімділігін талдау; ө қ ң 2) ауруханаішілік комиссиялар ызметін талдау; қ 3) денсаулы са тау йымыны басшылы ына тиісті бас ару қ қ ұ ң ғ қ шешімдерін абылдау шін талдау н тижесінде аны тал ан м селелер қ ү ә қ ғ ә туралы а парат беру; қ 4) денсаулы са тау йымыны персоналына медициналы к мекті қ қ ұ ң қ ө ң сапасын амтамасыз ету м селелері бойынша о ыту ж не дістемелік қ ә ә к мек; ө 5) йымда ы пациенттерге медициналы к мек к рсету сапасын ұ ғ қ ө ө жа сарту ж не ауіпсіздігін амтамасыз ету шаралары туралы қ ә қ қ денсаулы са тау йымы ызметкерлеріні пікірін зерделеу ж не қ қ ұ қ ң ә персоналды хабардар ету болып табылады.

 Ішкі ба ылау ызметі (аудит) йым басшысы бекітетін, қ қ ұ медициналы к Ішкі ба ылау ызметі (аудит) йым басшысы бекітетін, қ қ ұ медициналы к мекті сапасын амтамасыз ету ж не қ ө ң қ ә здіксіз арттыру ж ніндегі ба дарламаны зірлейді. ү ө ғ ә Ба дарлама мыналарды амтиды: ғ қ 1) ба дарламаны ма саты мен міндеттері; ғ ң қ 2) ішкі индикаторларды ба алай отырып, рылымды ғ құ қ б лімшелерді ызметін, сондай-а , б лімшелер ызметіні ө ң қ қ ө қ ң белгіленген денсаулы са тау саласында ы стандарттар а қ қ ғ ғ с йкестігін талдау н тижелері; ә ә 3) рбір б лімше ызметіні к рсеткіштерін жа сарту ә ө қ ң ө қ ж ніндегі іс-шаралар; ө 4) жо арыда к рсетілген іс-шаралар а жауапты т л аларды ғ ө ғ ұ ғ ж не орындалу мерзімдерін ай ындау; ә қ 5) ба дарламаны іске асырудан к тілетін н тижелер. ғ ү ә

 Ішкі сараптама ж ргізу барысында: ү 1) медициналық көмек көрсету технологияларының денсаулық Ішкі сараптама ж ргізу барысында: ү 1) медициналық көмек көрсету технологияларының денсаулық сақтау саласындағы белгіленген стандарттарға сәйкестігі бағаланады; 2) кадрлық және материалдық-техникалық ресурстарды пайдаланудың камтамасыз етілуі және тиімділігі бағаланады; 3) медициналық қызметтер сапасына негізделген шағымдардың саны бойынша көрсетілетін медициналық көмектің деңгейі мен сапасына азаматтардың қанағаттанушылық дәрежесі пациенттерге және (немесе) олардың туыстарына сауалнама жүргізу жолымен айқындалады; 4) пациенттердің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алу құқығының сақталуы және пациенттерді жүргізіліп отырған инвазивтік араласу туралы хабардар болуы бағаланады; 5) анықталған кемшіліктерді жою және алдын алу бойынша ұсынымдар әзірленеді.

 1. Медициналы ызметтер к рсету сапасына сараптама - жеке ж не 1. Медициналы ызметтер к рсету сапасына сараптама — жеке ж не за ды т л алар сынатын қ қ ө ә ң ұ ғ ұ медициналы ызметтер к рсету сапасыны де гейі ж нінде орытынды жасау шін медициналы қ қ ө ң ң ө қ ү қ ызметтер к рсетуді тиімділік, толымдылы ж не стандарттар а с йкестік к рсеткіштерін бейнелейтін қ ө ң қ ә ғ ә ө индикаторларды пайдалана отырып ж зеге асырылатын йымдастырушылы , талдамалы ж не ү ұ қ қ ә практикалы іс-шаралар жиынты ы. қ ғ 2. Медициналы ызметтер к рсету сапасына сараптама ішкі ж не сырт ы сараптама болып б лінеді. қ қ ө ә қ ө 3. Ішкі сараптама ж ргізу шін медициналы йымда пациентке олдау к рсету ж не ішкі ба ылау ү ү қ ұ қ ө ә қ (аудит) ызметі рылады. Осы ызметті рылымы мен рамын йым басшысы к рсетілетін қ құ қ ң құ құ ұ ө медициналы ызметтерді к леміне арай бекітеді. қ қ ң ө қ Пациентке олдау к рсету ж не ішкі ба ылау (аудит) ызметі медициналы йымны медициналы қ ө ә қ қ қ ұ ң қ к мек к рсетуді йымдастыруына, клиникалы ызметіне а ымда ы талдауды, медициналы к мек ө ө ұ қ қ ғ ғ қ ө к рсету т ртібі мен стандарттарды б зу фактілерін аны тауды, сондай-а емделуде жат ан пациенттерді ө ә ұ қ қ қ ң тініштерін к нтізбелік бес к ннен аспайтын мерзімде арауды ж ргізеді. ө ү ү қ ү Ішкі ба ылау (аудит) ызметі ж ргізілген аудит н тижелері бойынша медициналы йымны қ қ ү ә қ ұ ң басшысына к рсетілетін медициналы кызметтер сапасыны т мендеуіні аны тал ан себептері мен ө қ ң ө ң қ ғ жа дайларын жою ж нінде сыныстар енгізеді. ғ ө ұ Медициналы к рсетілетін ызметтерді сапасына ішкі сараптама ж ргізу шін аза стан қ ө қ ң ү ү Қ қ Республикасы Президенті Іс бас армасыны ведомствосы зіні ведомстволы ба ынысты медициналы қ ң ө ң қ ғ қ йымдары к рсететін медициналы ызметтерді сапасына ішкі сараптама ызметін рады. ұ ө қ қ ң қ құ Осы ызметті рылымы мен рамын аза стан Республикасы Президенті Іс бас армасыны қ ң құ құ Қ қ қ ң басшысы бекітеді. 58 -бап. Медициналы ызметтер к рсету қ қ ө сапасына сараптама

 Медициналы ызметтер к рсету сапасына қ қ ө сырт ы сараптаманы: Медициналы ызметтер к рсету сапасына қ қ ө сырт ы сараптаманы: қ 1) у кілетті орган, сондай-а у кілетті орган ай ында ан ә қ ғ жа дайлар бойынша комиссиялы тал ылау кезінде т уелсіз ғ қ қ ә сарапшыларды тарта отырып ж ргізіледі; ү 2) т уелсіз сарапшылар – оларды ішкі ж не сырт ы сараптама ә ә қ орытындыларымен келіспеген жа дайда жеке немесе за ды қ ғ ң т л алар тарт ан кезде, сондай-а шартты негізде т уелсіз ұ ғ қ қ қ ә сараптама ж ргізу шін денсаулы са тау субъектілері ж ргізеді. ү ү қ қ ү Медициналы к рсетілетін ызметтер сапасына ішкі ж не қ ө қ ә сырт ы сараптамаларды йымдастыру мен ж ргізу т ртібін қ ұ ү ә у кілетті орган белгілейді. ә

 1. Аканов А. А. , Куракбаев К. К. , Чен А. Н. , 1. Аканов А. А. , Куракбаев К. К. , Чен А. Н. , Ахметов У. И. Организация здравоохранения Казахстана. – Астана. Алматы, 2006. – 232 с. 2. Муминов Т. А. , Камалиев Т. А. Анализ здравоохранения с позиций социального маркетинга. — Алматы, 2003. — 170 с. 3. Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: результаты социологического исследования/ под ред. Г. Нокиной, В. Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век» , 2002. – 220 с. 4. Р Денсаулы са тау ж не леуметтік министріні 2015 ж Қ қ қ ә ә ң № 173 б йры ы ұ ғПайдаланыл ан дебиеттер ғ ә