Та ырыбы: “қ Философия тарихы ––

Скачать презентацию Та ырыбы: “қ Философия тарихы –– Скачать презентацию Та ырыбы: “қ Философия тарихы ––

filosofiya_tarihy_–_adamzat_mәdenietіnің_өzіndіk_sanasynyң_tarihy_retіnde.ppt

 • Размер: 5.3 Мб
 • Автор: Откір Серікбаев
 • Количество слайдов: 28

Описание презентации Та ырыбы: “қ Философия тарихы –– по слайдам

 Та ырыбы: “қ Философия тарихы –– адамзат м дениетіні зіндік санасыны тарихы ретінде” ә Та ырыбы: “қ Философия тарихы –– адамзат м дениетіні зіндік санасыны тарихы ретінде” ә ң ө ң Ма саты: қ студенттерге философия тарихына ыс аша экскурссия жасау ар ылы оны қ қ қ ңыс аша экскурссия жасау ар ылы оны қ қ қ ң п німен, дістерімен, принциптерімен таныстыру. ә ә

Философия тарихы дегеніміз не ж не оны ә алай т сінуге болады? қ ү ФилософияФилософия тарихы дегеніміз не ж не оны ә алай т сінуге болады? қ ү Философия тарихыны ң м нін жете т сіну шін, оны философияны мір с ру ә ү ү ң ө ү формасы т рінде арастыру ажет ж не философияны ү қ қ ә ң дамуын адамзат ркениетіні дамуымен, ты ыз бірлікте ө ң ғ зерттегенде ана оны ма ызы ай ындала т седі. ғ ң ң қ ү Философия тарихын білмеу , оны ба аламау адами ғ ойлау процесіні рухани ж тандануына, ылыми – ң ұ ғ зерттеу ж мыстарыны ж йесіздігіне, сіресе, ұ ң ү ә жаратылыстану ылымдары саласында ы д мшелікке, ғ ғ ү жала практикашылды а кеп со тырады. ылымны ң ққ ә қ Ғ ң ай саласыны кілі шін де философия тарихын білу қ ң ө ү таби и ж не тарихи ажеттілік болып табылады ғ ә қ

 Б дан шы атын орытынды: ұ ғ қ барлы алымдарды қ ғ ң теориялы Б дан шы атын орытынды: ұ ғ қ барлы алымдарды қ ғ ң теориялы ойлау нері мен арулануына жол ашатын қ ө қ тек философия тарихы болма қ. «Теориялы ойлауқ тек абілеттілікті дамыту а, жетілдіруге тиіс, ал ол қ ғ шін осы уа ыт а дейінгі б кіл философияны ү қ қ ү зерттеу йренуден бас а ешбір жол жо » ү қ қ деген пікірде шы ды бар. ткен д уірді философиясын ң қ Ө ә ң зерттеу, оны логикалы тарихи даму жолын білу – ң қ б гінгі адамдар санасында ойлауды диалектикалы ү ң қ дісін алыптастыруды бірден – бір жолы. М ндай ә қ ң ұ пікір философия тарихын логикалы , теориялы қ қ ойлаумен ты ыз байланыстырып, диалектиканы ғ дамуыды логикасы мен таным теориясы ретінде ң алыптас ан ылыми ж йе т рінде негіздеуге жол қ қ ғ ү ү ашады.

 « Философия тарихы – на ты тарихи дамуды логикасы, қ ң ал логика – м « Философия тарихы – на ты тарихи дамуды логикасы, қ ң ал логика – м нге ие бол ан философия тарихы» ә ғ деген пікір де осыдан келіп шы ан. ққ Гегельді ң «Тарихта философияны ң дамуы логикалы философияны дамуына с йкес болу а қ ң ә ғ тиіс» дейтіне де осыдан. Б дан келіп философия мен философия тарихыны бірлігі ұ ң м селесі шы ады, я ни ткен заманны философиялы ә ғ ғ ө ң қ проблемалары бізді тарапымыздан ткінші, айтып ң ө қ оралмайтын процесс екен деп аралмауы керек. Керісінше, қ жа а тарихи заманда ткен д уірді философиялы ң ө ә ң қ ойларыны айта жа ыруы, практикалы ызметпен, о ам ң қ ңғ қ қ қ ғ мірімін ты ыз штасуы жиі кездеседі. Я ни б рын ы ө ғ ұ ғ д уірлерде тек ы тимал болып келген ой – пікірлер, ә қ теориялы тол амдар жа а д уірде ы тималды тан қ ғ ң ә қ қ шы ды а айналып, адамзатты тол андыратын на тылы ң ққ ғ қ проблемалар атарына осылу ажап емес. М ндай қ қ ғ ұ жа дайда, философиялы ойларды тарихи т р ыдан зерттеп ғ қ ұ ғ отыру, азіргі заман ы философия дамуыны бірден – бір қ ғ ң жол болып табылады.

 ткен д уір ойшылдарымен Ө ә философтарыны шы армалары ай заманда ң ғ қ да ткен д уір ойшылдарымен Ө ә философтарыны шы армалары ай заманда ң ғ қ да лшеусіз ма ызы бар, о амды ой а ө ң қ ғ осылатын азына болып есептеледі. Осы қ қ т р ыдан келгенде философия тарихын тарих ұ ғ пен философияны осындысы, екі ілімні ң қ ң бірлігі ана деп арау а атты болады. ғ қ Адамдарды практикалы ндірістік ызметі ң қ ө қ жете т сіну философия тарихында ма ызды ү ң р л ат арады. рбір философиялы ө қ Ә қ теорияны , ж йені д ниеге келуі, оларды ң ү ң сол д уірдегі адамдар а сері, оларды ә ғ ә ойландыруы, зара айтыстыруы сол ортада ы ө ғ о амды мір салтына, о амды ндірістік қ ғ қ ө атынастар а ты ыз байланысты болады. қ ғ ғ

 Философия тарихын ж йе ретінде д лелдеген ү ә немісті лы ойшылы В. Ф. Философия тарихын ж йе ретінде д лелдеген ү ә немісті лы ойшылы В. Ф. Гегель ң ұ болатын: 1. Оны айтуынша, кез келген ң философиялы ілім кейбір қ проблемаларды негіздей отырып, тарихи ажеттілікке арай қ қ дами келе т тас ж йені даму ұ ү ң кезе інде белгілі р лге ие болады. ң ө

2. “ Философия тарихы – на ты тарихи дамуды қ ң логикасы, ал логика- м нге2. “ Философия тарихы – на ты тарихи дамуды қ ң логикасы, ал логика- м нге ие бол ан ә ғ философия тарихы ”

3. “ Тарихта философияны дамуы ң логикалы философияны қ ң дамуына с йкес болу а3. “ Тарихта философияны дамуы ң логикалы философияны қ ң дамуына с йкес болу а ә ғ тиіс. ”

 Ал аш рет философия тарихыны п ні ғ ң ә туралы т сінікті алыптастыру а Ал аш рет философия тарихыны п ні ғ ң ә туралы т сінікті алыптастыру а талпыныс ү қ ғ жаса ан ғ XX асырда ы Ресейлік Ке ес ғ ғ ң Ода ыны философы П. В. Копнин болды. ғ ң 1. “ Кез келген д уірдегі философия ә философия тарихынсыз мір с ре алмайды ө ү ”

2. “ Философия тарихы жалпы тарих п німен абысып жатыр. йткені, оны ә қ Ө ң2. “ Философия тарихы жалпы тарих п німен абысып жатыр. йткені, оны ә қ Ө ң міндеті о ам міріні материалды қ ғ ө ң қ жа ын ана емес, рухани жа ын да ғ ғ ғ к рсету. Ал философия болса, рухани ө м дениетті ма ызды б лігі. Сонды тан ә ң ң ө қ тарих рухани м дениетсіз, сіресе ә ә философия тарихынсыз мір с ре ө ү алмайды. ”

 1. “ рбір жа а заман рпа ы Ә ң ұ ғ философияны 1. “ рбір жа а заман рпа ы Ә ң ұ ғ философияны алдында т р ан ң ұ ғ жа а м селелерден ана емес, ң ә ғ сондай-а ткен д уірді алдыр ан қ ө ә ң қ ғ проблемаларынан да, азіргі заман қ талабына сай шешімді іздейді ”.

 2. “ Кейбір абстрактылы ойлайтын адамдарды айтуынша, философия тарихы ң рбір д уірдегі рбір 2. “ Кейбір абстрактылы ойлайтын адамдарды айтуынша, философия тарихы ң рбір д уірдегі рбір халы тарды рт рлі ә ә ә қ ң ә ү к з арастарыны жиынты ы ана. Б л ө қ ң ғ ғ ұ д рыс емес пікір. ұ Ендеше, философия тарихын т сіндіруде ү абстрактылы тан на тылы а арай рлеу қ қ ққ қ ө негізгі р л ат арады. Б л діс философия ө қ ұ ә тарихын сы ар жа т сінуден, жала ң қ ү ң пайымдау мен зердеден са тандырады қ ”

Философия тарихы Зерттеу дісіә Адамзат танымыны ң алыптасуы, дамуы туралы қ тарихи білім. Негізгі принципіФилософия тарихы Зерттеу дісіә Адамзат танымыны ң алыптасуы, дамуы туралы қ тарихи білім. Негізгі принципі Тарихилы пен қ логикалы қ Абстрактылы қ тан на тылы а қ ққ ту ө. Негізгі ма саты- қ философиялы ойды қ ң демелі дамуын ашып ү беру. Даму Философия тарихыны ң таным ралы құ

Философия тарихы, негізінен ал анда, адам ғ баласыны ана емес ң ғ , бФилософия тарихы, негізінен ал анда, адам ғ баласыны ана емес ң ғ , б кіл адамзат тарихыныү ң зіндік санасы екенін мытпа анымыз ж н ө ұ ғ ө. Ендеше, философия тарихын зерттеп білу б кіл адамзат ү тарихына т н ойлау процесіні , адамны д ниеге ә ң ң ү атынысыны негізін о ам міріні илы – илы қ ң қ ғ ө ң қ қ б рылыс а, айшылы а толы жолдарымен ұ қ қ ққ байланыстыра отырып, ыну деген с з. рбір ұғ ө Ә философия тарихын о ып йренуші, зерттеуші адам е қ ү ң алдымен адамзатты даму тарихын ой елегінен ткізе ң ө отырып, рбір тарихи кезе ні , д уірді сырын ашып, ә ң ң ә ң онда ы процестерді жан – жа ты білуге мтылады. олай ғ қ ұ болса, философия тарихы ж й ойлауды емес, ә диалектикалы ойлауды , тарихи ойлауды жолдарын қ ң ң к рсетеді. ө

 Сол ар ылы тере ойлауды , диалектикалы , қ ң ң қ логикалы ойлауды Сол ар ылы тере ойлауды , диалектикалы , қ ң ң қ логикалы ойлауды негізі ашалады. қ ң Философия тарихы б кіл адамзат а т н ү қ ә ойлауды жолдарын к рсете отырып, ң ө шы армашылы процеске жол ашады. ғ қ Шы армашылы , теориялы ойлау рбір ғ қ қ ә ылымны негізгі зекті м селесі. Онсыз бір ғ ң ө ә де бір ылымны дамуы, рі жетілуі м мкін ғ ң ә ү емес. Философия мен бас а да ылымдарды қ ғ ң бір – бірімен байланыстылы ыны зі, міне, ғ ң ө осыдан басталады.

 Себебі, философия тарихы – адамны д ниеге деген ң ү атынасыны алыптасу ж Себебі, философия тарихы – адамны д ниеге деген ң ү атынасыны алыптасу ж не даму тарихы. М ндай к з арас қ ң қ ә ұ ө қ д ниетануды ралы ана емес, оны адамдарды а ыл – ү ң құ ғ ң қ ойымен жа аша айта руыны бірден бір дісі. Сондай – а ң қ құ ң ә қ философия тарихы тере ойланбай, жада ай жаттап алу а арсы ң ғ ғ қ ба ыттал ан ілім. Оны мазм ны – шы армашыл. зімізге ғ ғ ң ұ ғ қ Ө белгілі жада айлы а, жаттанпазды а ойлауды арсы ою а ғ ққ ққ қ қ ғ болады. Б гінгі к ні жа аша ойлау, жа аша ж мыс істеу негізгі ү ү ң ң ұ талап а айналып, жас рпа а білім мен т рбие беру процесі қ ұ ққ ә к п жа дайда жа аша руды талап етіп отыр. Философия ө ғ ң құ тарихы – теориялы ойлауды алыптастыру мектебі. Сонымен, қ қ философия ойда ыныл ан д уір. ұғ ғ ә

Агностицизм Д ние еш ү танылмайды Релятивизм Д ниені бір б лігі ү ң өАгностицизм Д ние еш ү танылмайды Релятивизм Д ниені бір б лігі ү ң ө ана субьективті ғ т рде танылуы ү м мкін (а и ат ү қ қ рдайым ә салыстырмалы) Д ние танылады ү Ежелгі Д ние д уірі ү ә Буддизм Антикалы скептицизм қ (Пиррон, Секст Эмпирик) Ежелгі Д ние д уірі ү ә Софистика Ежелгі Д ние д уіріү ә Д ниені жо ар ы ү ң ғ ғ м нін идеяларды адым ә жаны оларды еске т сіру ар ылы таниды ү қ (Платон). Д ние ү сезімдік ж не ә рационалды таным ар ылы танылады қ (Аристотоель)

Орта асырлы д уірғ қ ә Христианды ислам қ Ислам Орта асырлы д уір ғ қОрта асырлы д уірғ қ ә Христианды ислам қ Ислам Орта асырлы д уір ғ қ ә Таби ат (жаратыл ан ғ ғ д ние) танылады, ал ү Жаратушыны тану м мкін емес. ү айта рлеу Қ Ө Ренессансты қ скептицизм (Монтень) айта рлеу Қ Ө айта рлеуҚ Ө Жаратушы да оны ң жарат ан д ниесі де қ ү интеллектуалды интуиция ар ылы қ танылады (Николай Кузанский) Жа а Заман Д уірі ң ә (Юм, Кант) Жа а Заман Д уірің ә Позитивизм Прагматизм Жа а Заман Д уірің ә Д ниеде танылмайтын ү н рсе жо , тек зірше ә қ ә танылма ан ғ былыстар ана бар құ ғ (Ленин).

№ 1 № 2 № 1 №

1. “ зі ді - зін Ө ң ө танып ал!” 2. “ Мені ң1. “ зі ді — зін Ө ң ө танып ал!” 2. “ Мені ң білетінім — мені ештене ң білмейтінім”

 «Ба ыт а жол қ қ сілтеу» тракататында ба ыт а, о ан жетуге «Ба ыт а жол қ қ сілтеу» тракататында ба ыт а, о ан жетуге қ қ ғ бастайтын жол а ғ айры ша назар қ аудар ан ж не ғ ә ба ыт а жету шін қ қ ү адам зін ө — зі ө жетілдіре отырып, иын жолдан туі қ ө керек деген ойшыл ?

1. Основы философии. Аблеев С. Р. , 2003 2. История философии. Гриненко Г. В. М.1. Основы философии. Аблеев С. Р. , 2003 2. История философии. Гриненко Г. В. М. , 2006 3. Философиялы с здік. А. қ ө 1996 4. Философия. Мананикова Е. Н. М. , 2006 5. Есім . Ф лсафа тарихы: Ғ ә о улы , -хрестоматия. -Алматы: қ қ 2004 6. Кішібеков Д. Философия: о улы. қ қ — Алматы: арасай, Қ 2008 7. Н рышева Г. Ж. Философия тарихы: о у ралы. ұ қ құ — Алматы: Зият Пресс, 2005 8. Серік Мырзали. Философия: о у қ ралы. құ — Алматы: Бастау,