Та ырыбы: қ Ас азанқ — ішек жолдарыны

Скачать презентацию Та ырыбы: қ Ас азанқ — ішек жолдарыны Скачать презентацию Та ырыбы: қ Ас азанқ — ішек жолдарыны

kaz.funkcionalynaya_narushen._ghkt..ppt

 • Размер: 198.0 Кб
 • Автор: Ералкассынкызы Динара
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Та ырыбы: қ Ас азанқ — ішек жолдарыны по слайдам

 Та ырыбы: қ Ас азанқ -- ішек жолдарыны жо ар ы ң Та ырыбы: қ Ас азанқ — ішек жолдарыны жо ар ы ң ғ ғ б лігіндегі а заларды ө ғ ңб лігіндегі а заларды ө ғ ң функционалды б зылыстары ұб зылыстарыұ. . доцент Ксетаева Г. . Қ

 Функционалды гастродуоденалды ауруларды ң жіктелуі: 1. 1. функционалды диспепсия 2. аэрофагия Функционалды гастродуоденалды ауруларды ң жіктелуі: 1. 1. функционалды диспепсия 2. аэрофагия 3. функционалды су құ 3. функционалды суқұ

 Функционалды диспепсия Диспепсия –– ас орытуды қ ң б зылыстары. ұ Бірінші Функционалды диспепсия Диспепсия –– ас орытуды қ ң б зылыстары. ұ Бірінші кезекте ауыру синдромы ж не жо ар ы ас орыту ә ғ ғ қ жолдарында моторлы қжолдарында моторлы қ б зылыстар (тама танудан ұ қ кейінгі ауырлы ты болуы, ерте қ ң тою сезімі, кекіру, кейде ж рек ү айнуы)

 Эпидемиологиясы айталамалы ауру сезіміне Қ 20 о ушылар жиі ша ымданады қ Эпидемиологиясы айталамалы ауру сезіміне Қ 20% о ушылар жиі ша ымданады қ ғо ушылар жиі ша ымданадық ғ Ауыру сезімі к бінесе ө 5 -15 жаста пайда болады Балаларда ауыру 30 -50% еш андай ем қ абылдамай басылады қабылдамай басыладық

 Этиологиясы ж не патогенезіә Алиментарлы: ретсіз тама тану, бірден диетаны қ ауыстыру, Этиологиясы ж не патогенезіә Алиментарлы: ретсіз тама тану, бірден диетаны қ ауыстыру, р а тама тану құ ғ қ қауыстыру, р а тама тануқұ ғ қ қ Нервтік — психикалы факторлар: ор у, от қ қ қ басында ата — анасыны ата арауы, ң қанасыны ата арауы, ң қ атаата -анасыны ажырасуы ж не т. б. ң ә Алиментарлы ж не психоэмоционалды себептер: әАлиментарлы ж не психоэмоционалды себептер: ә ас азан секрециясыны алыпты т уліктік қ ң қ ә ыр а ын б зады, ғ ғ ұ гастроинтестиналды гормондарды к п б лінуін туындатады, ол т з ң ө ө ұ ыш ылыны гиперсекрециясына келеді, қ қ ң ә

 Патогенезі Диспепсиялы б зылыстар а ас азанны қ ұ ғ қ ң Патогенезі Диспепсиялы б зылыстар а ас азанны қ ұ ғ қ ң абыр аларыны созылу сезімталды ыны т мендеуі қ ғ ң ғ ң ө белгілі бір ролді ат арады. қбелгілі бір ролді ат арады. қ 75% АІЖ (ЖКТ) жо ар ы б ліктеріндегі моторлы ғ ғ ө қАІЖ (ЖКТ) жо ар ы б ліктеріндегі моторлы ғ ғ ө қ ызметіні б зылыстары кездеседі. Ас азанны моторлы қ ң ұ қ ң қызметіні б зылыстары кездеседі. Ас азанны моторлы қ ң ұ қ ң қ –– эвакуаторлы ызметі етайда ышты ж мысын еске қ қ ғ ң ұ т сіреді: ас азан т біні перисталтикасына арай ү қ ү ң қ фундалды б ліміндегі рам антралды б ліміне арай ө құ ө қ жылжиды, сол жерде араласып, са талынып, ары арай ұ қ қ ауысады. Та амды б ліктерді м лшері ғ қ ө ң ө 1 мм жеткенде ауысады, антродуоденалды координацияны ма ызы зор ң ң – – антралды б лікті перисталтикасына арай пилорикалы ө ң қ қантралды б лікті перисталтикасына арай пилорикалы ө ң қ қ сфинктер ашылады.

 Патогенезі ФД ФД -- 1212 елі ішекті моторикасыны б зылыстарыны Патогенезі ФД ФД — 1212 елі ішекті моторикасыны б зылыстарыны ң ң ұ ң белгілі бір ма ыздылы ы бар, ол ас азанны ң ғ қ ңбелгілі бір ма ыздылы ы бар, ол ас азанны ң ғ қ ң горманалды реттелу ызметін ат арады. қ қ Гастродуоденалды моторикасыны б зылыстарына ң ұ жатады: Гастропарез (ас азанны моторлы қ ң қГастропарез (ас азанны моторлы қ ң қ –– эвакуаторлы қ ызметіні т мендеуі) қ ң өызметіні т мендеуі)қ ң ө Антродуоденалды координациясыны б зылуы ң ұАнтродуоденалды координациясыны б зылуың ұ Антралды б ліктегі постпрандиалды моторикасыны ө ңАнтралды б ліктегі постпрандиалды моторикасыны ө ң т мендеуі өт мендеуіө Ас азанны ішінде та амды б луді б зылуы қ ң ғ ө ң ұАс азанны ішінде та амды б луді б зылуық ң ғ ө ң ұ Ас азанны белсенділігіні б зылыстары (тахигастрия, қ ң ң ұАс азанны белсенділігіні б зылыстары (тахигастрия, қ ң ң ұ брадигастрия, антралды фибрилляция) Дуоденогастралды рефлюкс

 ФД Жіктелуі Жарат різдесә Дискинетикалы қДискинетикалық Спецификалы емес қ ФД Жіктелуі Жарат різдесә Дискинетикалы қДискинетикалық Спецификалы емес қ

 Клиникасы Жарат різдес т рінде эпигастри айма ында ауыру ә ү Клиникасы Жарат різдес т рінде эпигастри айма ында ауыру ә ү ғ сезіміні болуы, детте аш арында болады, тама ң ә қ қсезіміні болуы, детте аш арында болады, тама ң ә қ қ ішкенде басылады, кейде кешке немесе т нде ауыру ү сезімі болады. Ішті жо ар ы б лігінде жа ымсыз сезінуді болуы ң ғ ғ ө ғ ң дискинетикалы т рін к рсетеді. Ауырлы сезімі, тез қ ү ө қ тою, ж ректі айнуы, кекіру, т бетті т мендеуі. ү ң ә ң ө Егерде симптомдар жарат різдес ж не дискинетикалы ә ә қЕгерде симптомдар жарат різдес ж не дискинетикалы ә ә қ т рлеріне жатпаса, спецификалы емес т рі туралы ү қ ү айтады. Ауыру сезімі немесе зін жа ымсыз сезіну ө ғ згеріп отырады, тама тану а байланыссыз болады. ө қ ғ

 Диагнозы ФЭГДС, УДТ, рентгеноскопия баримен Электрогастрография К нделік ж ргізуү ү Диагнозы ФЭГДС, УДТ, рентгеноскопия баримен Электрогастрография К нделік ж ргізуү ү Дифференциалды диагнозды созылмалы гастритпен ж ргізеді үсозылмалы гастритпен ж ргізедіү

 ЕміЕмі Тама тану т ртібі, диетақ ә Жарат різдес т рінде антисекреторлы ЕміЕмі Тама тану т ртібі, диетақ ә Жарат різдес т рінде антисекреторлы д рілер ә ү ә та айындалады: Фамотидин ғ 2 мг/кгх 2 рет немесе Ранитидин 8 мг/кгх 2 рет; Омепразол, Рабепразол 0, 5 -1 мг/кг х 1 рет, 10 -14 к н үнү Дискинетикалы т рінде: мотилиум 1 мг/кг қ ү т улігіне х 3 рет, 30 минут тама танудан б рын ә қ ұ Спецификалы емес т рінде патогенетикалы қ ү қСпецификалы емес т рінде патогенетикалы қ ү қ емі арастырылма ан қ ғемі арастырылма ан қ ғ

 Аэрофагия – к п м лшерде ауаны ө ө ж ту, эпигастриді Аэрофагия – к п м лшерде ауаны ө ө ж ту, эпигастриді керілуі ж не ұ ң ә кекіру Ауаны ж ту к бінесе ему кезінде, ұ өАуаны ж ту к бінесе ему кезінде, ұ ө емізікте тесікті лкен болуы ң ү салдарынан болады.

 Клиникасы Аэрофагия кезінде балалар те мазасыз болады. ө Тама тандыр аннан кейін Клиникасы Аэрофагия кезінде балалар те мазасыз болады. ө Тама тандыр аннан кейін қ ғТама тандыр аннан кейін қ ғ 5 -10 минуттан со (срыгивание) емген с тті ң ү ңминуттан со (срыгивание) емген с тті ң ү ң б лінуі бай алады. К лемді рентгенография ө қ ө жаса анда ас азанда лкен газды к піршікті к руге ғ қ ү ө ө болады. Ересек балаларда ауаны ж ту тама тану а ұ қ ғ байланыссыз, с йлегенде, са ыз шайна анда болуы ө ғ ғ м мкін. Ауаны ж ту атты кекірумен ж реді. ү ұ қ үм мкін. Ауаны ж ту атты кекірумен ж реді. ү ұ қ ү Кекіру ы ылы атумен болуы м мкін. қ қ үКекіру ы ылы атумен болуы м мкін. қ қ ү

 ЕміЕмі Аэрофагия кезінде тама тандыруды д рыс қ ұ алпына келтіру, баланы ЕміЕмі Аэрофагия кезінде тама тандыруды д рыс қ ұ алпына келтіру, баланы жартылай қ вертикалды алыпта стап тама тандыру, қ ұ қ ж т ан ауаны шы уын амтамасыз етеді. ұ қ ң ғ қж т ан ауаны шы уын амтамасыз етеді. ұ қ ң ғ қ Баланы жат ыз анда бас жа ы к тері кі қ ғ ғ ө ң болуы ажет қболуы ажетқ Ересек жаста ы балалар тама ты асы пай аз ғ қ қ м лшерде абылдауы ажет. ө қ қ оз ыш балалар а седативті ем Қ ғ ғ та айындалады, психотерапевті ке есі ғ ң ң беріледі

 Функционалды суқұ АХЖ (МКБ -10 -10 ) функционалды су, регургитация құ ж Функционалды суқұ АХЖ (МКБ -10 -10 ) функционалды су, регургитация құ ж не руминациялы синдром а б леді. ә қ ғ ө су Құ –– ас азанда ы рамны еріксіз т рде ас орыту қ ғ құ ң ү қ жолынан шы уы, я ни ас азанны тегіс ғ ғ қ ң мускулатурасыны жиырылуы салдарынан ана емес, ң ғмускулатурасыны жиырылуы салдарынан ана емес, ң ғ сонымен бірге к лдене ө ңсонымен бірге к лденеө ң — жола ты б лшы етті ж не қ ұ қ ң ә диафрагманы белсенді жиырылуына байланысты ң болады. Регургитация –– ас азаннан тама ты ешке ж не ауыз қ қ ң өң ә уысына пассивті т рде т суі, тек ана ас азанны қ ү ү қ қ ңуысына пассивті т рде т суі, тек ана ас азанны қ ү ү қ қ ң мускулатурасыны жиырылуына негізделген. ң Руминация — ештік су, тама тандыру кезінде өң құ қ ештегі тама ты кері ауыз уысына т суі. өң қ ң қ ү

 Этиологиясы Ж туды ж не ештегі ұ ң ә өң перисталтиканы б Этиологиясы Ж туды ж не ештегі ұ ң ә өң перисталтиканы б зылуы ң ұперисталтиканы б зылуың ұ Саливацияны т мендігі ң өСаливацияны т мендігің ө Ас азан мен ішектегі перисталтиканы қ ңАс азан мен ішектегі перисталтиканы қ ң жеткіліксіздігі Ас азаннан тама ты баяу ауысуы қ қ ңАс азаннан тама ты баяу ауысуық қ ң Ас азанны керілісіні жо ары болуы қ ң ң ғАс азанны керілісіні жо ары болуық ң ң ғ Пилороспазм

 Патогенезі Нейровегетативті, интрамуралды ж не горманалды ж йені ә ү ң жетілмеуіні Патогенезі Нейровегетативті, интрамуралды ж не горманалды ж йені ә ү ң жетілмеуіні н тижесі болып ң ә табылады.

 Диагностикасы Ж А, ЖНА, копрология, н жісті Қ ә паразитологиялы ж Диагностикасы Ж А, ЖНА, копрология, н жісті Қ ә паразитологиялы ж не бактериологиялы қ ә қпаразитологиялы ж не бактериологиялы қ ә қ тексеру, биохимиялы анализ, ФЭГДС, қтексеру, биохимиялы анализ, ФЭГДС, қ рентгеноскопия, УДТ, ЭЭГ, нейросонография, к рсеткішке арай ө қ компьютерлік ж не МРТ ә (магниттік — резонансты томография), қрезонансты томография), қ невропатологты ж не психотерапевті ң ә ңневропатологты ж не психотерапевті ң ә ң ке есі. ң

 Емі Арнайы с т оспаларын та айындауү қ ғ Седативті ж Емі Арнайы с т оспаларын та айындауү қ ғ Седативті ж не спазмолитиктер: холинолитик ә Риабал 0, 4 мл (2 мг) х 3 рет к ніне, 15 -30 минут ү тата ма тан б рын беріледі қ ұма тан б рын беріледіқ ұ атты су кезінде нейролептиктер Қ құ парентералды т рде беріледі: үпарентералды т рде беріледі: ү 0, 4 мл 2, 5% аминазин ж не әаминазин ж неә пипольфенді 9, 2 мл физ. ертіндімен бірге енгізеді Прокинетиктер: мотилиум 1 мг/кг х 3 рет, 30 минут тама тан б рын қ ұ тама тан б рынқ ұ Ересек балалар а антидепрессанттар беріледі ғЕресек балалар а антидепрессанттар беріледіғ