Та ырыбы: қ “ Adobe Photoshop ба дарламасы”

Скачать презентацию Та ырыбы: қ “ Adobe Photoshop ба дарламасы” Скачать презентацию Та ырыбы: қ “ Adobe Photoshop ба дарламасы”

ghanar_slayd.ppt

 • Размер: 1.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Та ырыбы: қ “ Adobe Photoshop ба дарламасы” по слайдам

 Та ырыбы: қ “ Adobe Photoshop ба дарламасы” ғ Орында ан: Та ырыбы: қ “ Adobe Photoshop ба дарламасы” ғ Орында ан: Толешова Жанар ғ Тобы: Инф-13 “ Сырдария ” университеті

   Жоспары: 1. Adobe Photoshop ба дарламасы. ғ 2. Adobe Жоспары: 1. Adobe Photoshop ба дарламасы. ғ 2. Adobe Photoshop ба дарламасыны ғ ң олданылуы мен қ тиімділігі. 3. Арты шылы ы қ ғ мен кемшілігі.

 Adobe компаниясы зіні е мы ты ж не ата ты ө ң Adobe компаниясы зіні е мы ты ж не ата ты ө ң ң қ ә қ графикалы пакеттерін біріктіріп, жа а Creative қ ң Suite, ыс аша айт анда CS атты толы графикалы қ қ қ пакетін сынды. Оны рамына Photoshop–пен ұ ң құ бірге. Image. Ready, Illustrator, In. Design, Go. Live ж не ә Acrobat программалары кірді. Photoshop CS зіні жа артыл ан згерістерімен ө ң ң ғ ө графикалы кескіндер мен суреттерді же іл, қ ң тымды згертуге ж не деуге м мкіндік береді. ұ ө ә өң ү Б л на ыз а паратты цифрлік деу ж ргізетін ұ ғ қ өң ү к сіби осымша пакет. Photoshop CS-ты ә қ ң сипаттамаларыны ерекшеліктері ар асында ң қ ж мысты кез келген адам, я ни арапайым ұ ғ қ олданушыдан к сіпкер біліктілер тез рі о ай қ ә ә ң орындай алады.

  Басты бет 1. Меню жолы 2. ралдар Құ панелі 3. Басты бет 1. Меню жолы 2. ралдар Құ панелі 3. асиеттер Қ панельі (а ымда ы ғ ғ ралды баптау а құ ғ арнал ан панель) ғ 4. Палитра 5. алып к й Қ ү атары қ

 Adobe Photoshop ба дарламасығ Adobe Photoshop ба дарламасы р т рлі бейнелік Adobe Photoshop ба дарламасығ Adobe Photoshop ба дарламасы р т рлі бейнелік ж не н ктелік ғ ә ү графикалы ж мыстар а арнал ан ба дарламаларды бірі. қ ұ ғ ғ ғ ң Осы ба дарламамен ж мыс істейтін бейнелерге кітап ж не ғ ұ ә журнал иллюстрацияларын т рлі фотосуреттер, слайдтар, ү видеобейнелер, мультипликациялы графиканы кадрларын қ ң жат ызу а болады. лкен бейнелік м мкіндіктері бар. қ ғ Ү ү Б л ба дарлама р т рлі салада ы мамандар а арнал ан к біне ұ ғ ә ү ғ ғ ғ ө бейнемен ж мыс істейтіндерге. Егер сіз суретші иллюстратор ұ немесе мультипликатор болса ыз онда сіз зі ізді ой ң ө ң ң иялы ыз а арай экранда неше т рлі композициялар сала қ ң ғ қ ү аласыз ж не оны са тап, сканерлік бейне т рінде к птеген ә қ ү ө т сілдермен трансформациясын істей аласыз. ә

  Adobe Photoshop - суреттерді, м тіндерді згертуге, ә ө т рлендіруге, Adobe Photoshop — суреттерді, м тіндерді згертуге, ә ө т рлендіруге, са тау а арнал ан е танымалы ү қ ғ ғ ң графикалы ба дарлама болып табылады. Adobe қ ғ Photoshop графикалы ба дарламасы т стер қ ғ ү палитрасымен ж мыс істеуге, суреттерді е гізуге ж не ұ ң ә шы ару а, контурларын ерекшелеуге, т с тандау а, ғ ғ ү ғ сурет фильтрін тандау а, лшемі мен ке ейтілімін ғ ө ң згертуге, суреттерді т стендіруге ж не басып ө ү ә шы ару а м мкіндік береді. ғ ғ ү Adobe Photoshop интерфейсі ба дарламамен зара ғ ө рекеттесу рт рлі де гейдегі олданушылар а ә ә ү ң қ ғ арналып ойластырыл ан. Ба дарламамен ж мыс істеу: ғ ғ ұ командаларды тыш анды басу ар ылы ж зеге асыру қ қ ү ж не пернета тада белгілі бір перне комбинацияларын ә қ басу ар ылы операцияларды ж зеге асыру. қ ү Операцияларды ж зеге асыруды екі т рі де бір ү ң ү бірінен о айлы ымен ж не функцияны орындау ң ғ ә жылдамды ымен ерекшеленеді. деттегідей: ғ Ә ба дарламамен енді ж мыс ісеуді баста ан адам меню ғ ұ ғ ар ылы ж мыс істегенді та дайды, ал маман қ ұ ң пернета та ар ылы. қ қ

 Арты шылы ық ғ Кемшілігі Графикалы к ріністермен қ ө ж Арты шылы ық ғ Кемшілігі Графикалы к ріністермен қ ө ж мыс кезіндегі сапа ұ Ж мыс кезіндегі ұ ы айлылы пен жайлылы ңғ қ қ Ж мыс кезіндегі ұ жо ар ы функционалды ғ ғ қ м мкіншіліктер ү ойла ан операцияны ғ жасау а к мектеседі ғ ө Растрлы к ріністерді қ ө жасауда ы ке ғ ң автоматты м мкіндіктер ү Эффектілерді жасауда ы к п ғ ө та даулы фильтірлік ң командаларды к мегі ң ө К п т сті сызы ж не орбиталы ө ө қ ә қ исы салуда қ қ Симметриялы орналас ан қ к п к рініспен бір ө ө уа ытта ж мыс істегенде қ ұ Диалогты терезесінен қ шы пай рт рлі қ ә ү Фильтрлерді ісін к руге ң ө Corel photo — paint файылды ң форматы бар жатпен құ ж мыс кезінде ұ Мозайкалы суретті к ру кезіндегі ө к ріністі к бейткенде ө ө Photoshop ба дарламасы ғ

  А DOBE PHOTOSHOP ба дарламасы ар ылы ескі ғ қ суреттермен А DOBE PHOTOSHOP ба дарламасы ар ылы ескі ғ қ суреттермен ж мыс істеу ұ Ескі суреттер. . . Б л онда ан жылдар б рын мір ұ ғ ұ ө с рген адамдарды тарихы. Б л ескі альбомдарда ү ң ұ са тал ан, олдан ол а ткен, ескірген, сар ай ан қ ғ қ қ ғ ө ғ ғ суреттер. Осындай ескі м раларды к п б лігі ұ ң ө ө м ражайларда, м ра аттарда, жеке коллекцияларда, ұ ұ ғ альбомдарда са тал ан. Суреттерді барлы ы уа ыт қ ғ ң ғ қ те келе згеріске шырайды. Осы суреттерді алпына ө ө ұ қ келтіруге Adobe Photoshop ба дарламасы к мектеседі. ғ ө Осы ба дарлама ар ылы біз ескі суреттегі міндерді ғ қ тазалай аламыз, суреттерді т стендіре аламыз. Егер ү ескі суреттерді алатын болса ескі суреттерді к бі қ ң ө арнайы мамандармен сурет студияларында жасал ан. ғ Б л суреттерде сурет ашы тылы ы жа сы ойыл ан. ұ қ ғ қ қ ғ Осындай суреттерге т с беру те о ай. Сурет т ссіз ү ө ң ү бол анды тан (сканерден ткізген кезде ол RGB ғ қ ө форматта са талады ), біріншіден оны RGB қ форматынан Grayscale моделіне ауыстыру керек. Б л ұ суретті к лемін азайтады ж не Adobe Photoshop ң ө ә ба дарламасында ж мыс істеуді о айлатады. Одан ғ ұ ң кейін техникалы а аулармен ж мыс істеу керек, оны қ қ ұ ң ішінде т сін белгілеу, ре ін келтіру. ү ң

 Міне Adobe Photoshop ба дарламасы ар ылы ескі суреттерге жа а ғ Міне Adobe Photoshop ба дарламасы ар ылы ескі суреттерге жа а ғ қ ң сурет беруге болады. Б л ба дарлама сонымен оса суретті ұ ғ қ ң а ауларын жою а, кемшіліктерін толтыру а м мкіндік береді. қ ғ ғ ү

 Пайдалан ан дебиеттерғ ә 1. Жа а а паратты технологиялар. Б. Б Пайдалан ан дебиеттерғ ә 1. Жа а а паратты технологиялар. Б. Б рібаев, Е. ң қ қ ө Балапанов, Г. Мадьярова Р. Дузбаева. Алматы 2001 ж “ ылым” ылыми баспа орталы ы. Ғ ғ ғ 2. Информатика М. . Байж манов Л. . Қ ұ Қ Жапсарбаева Алматы 2004 ж. 3. “ Есептеуіш техника ж не программалау”, О. ә Камардинов, Алматы —