Т здар гидролизіұ Кейбір т здарды

Скачать презентацию Т здар гидролизіұ Кейбір т здарды Скачать презентацию Т здар гидролизіұ Кейбір т здарды

tuzdar-gidrolizi-prezentaciya.pptx

 • Размер: 110.8 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Т здар гидролизіұ Кейбір т здарды по слайдам

Т здар гидролизіұ Т здар гидролизіұ

Кейбір т здарды суда ұ ң диссоциациялан анда т зілген ғ ү гидраттанКейбір т здарды суда ұ ң диссоциациялан анда т зілген ғ ү гидраттан ан катиондары немесе ғ аниондарыны су молекуласымен ң с йкесінше ыш ылды немесе ә қ қ сілтілі орта т зе рекеттесуі ү ә т здарды гидролизі ұ ң деп аталады.

 Санды жа ынан гидролизді қ ғ гидролиздену д режесі ә (h) ар ылы Санды жа ынан гидролизді қ ғ гидролиздену д режесі ә (h) ар ылы қ рнектейді ө h=гидролизденген молекулар саны молекулаларды жалпы саны ң Температураны арттырып ж не ерітінді ә с йылту ар ылы гидролиздену ұ қ д режесін сіруге болады. ә ө

Гидролиз процесіне рамында лсіз ыш ыл құ ә қ қ немесе лсіз негізді Гидролиз процесіне рамында лсіз ыш ыл құ ә қ қ немесе лсіз негізді иондары бар т здар ә ң ұ ана т седі. Ал к шті ыш ылдар мен к шті ғ ү ү қ қ ү негіздерді рекеттесуінен т зілген т здар ң ә ү ұ (Na. Cl, KNO 3 , Ba. Cl 2 ж не т. б. ) ә гидролизденбейді. Себебі, оларды ң гидраттан ан иондары су молекуласымен ғ рекеттеспейді ж не н тижесінде лсіз ә ә электролит т зілмейді. ү

Т здарды таби атына байланысты ш т рлі ұ ң ғ ү ү гидролизденуТ здарды таби атына байланысты ш т рлі ұ ң ғ ү ү гидролиздену реакциясы болады: 1. К шті ыш ыл мен лсіз негізді рекеттесуінен т зілген т здарды Cu. Cl ү қ қ ә ң ә ү ұ ң 2 , NH 4 Cl, Al 2 (SO 4 ) 3 ж не т. б. гидролизі. Б л жа дайда гидролиз реакциясына, я ни т зды ә ұ ғ ғ ұ ң рамында ы гидраттан ан катион мен су молекуласы рекеттеседі де, н тижесінде құ ғ ғ ә ә т зілген оксоний ионына байланысты ерітінді ыш ылды (р. Н < 7) болады. Мысалы Al. Cl ү қ қ 3 т зы суда ерігенде диссоциацияланып, иондар а толы ыдырайды: ұ ғ қ Диссоциациялану те деуі: ң Al. Cl 3 → Al 3+ + 3 Cl — HOH → H + + OH Al 3+ + 3 Cl — + HOH → Al(OH) 2+ + H + + 3 Cl — Гидролиз реакциясыны ионды те деуі: ң қ ң Al 3+ + 3 Cl — + HOH → Al(OH) 2+ + H + + 3 Cl — Гидролиз реакциясыны молекулалы те деуі: ң қ ң Al. Cl 3 + H 2 O → Al(OH)Cl 2 + HCl Ерітіндіде Al 3+ ионы су молекуласынан гидроксид-ионды OH — о ай осып алып, те нашар ң қ ө диссоциацияланатын (Al(OH) 3 -ке ара анда) қ ғ Al(OH) 2+ ионына ауысады. М ны н тижесінде ұ ң ә суды келесі молекуласы диссоциацияланады. Сонымен, ерітіндіде сутегі иондарыны ң ң к беюіне сер етеді. ө ә

Т з ерітінділеріндегі индикатор ұ бояулары: алюминий хлориді  Al. Cl 3Т з ерітінділеріндегі индикатор ұ бояулары: алюминий хлориді Al. Cl 3 натрий карбонаты Na 2 CO 3 натрий хлориді Na. Cl

Алюминий хлоридіні гидролиз механизмің H 2 O H + + OH -Алюминий хлоридіні гидролиз механизмің H 2 O H + + OH — Al. Cl 3 Al 3+ + 3 Cl — Al 3+ +3 Cl — +HOH Al OH 2 — + H + + 3 Cl —

Алюминий хлоридіні гидролиз ң сызбасы   Al. Cl 3 Алюминий хлоридіні гидролиз ң сызбасы Al. Cl 3 Al(OH) 3 HCl лсіз негіз ә к шті ыш ылү қ қ [OH] — < [H] + ЫШ ЫЛДЫ ОРТА Қ Қ

2. лсіз ыш ыл мен к шті негіздерді рекеттесуінен т зілген т2. лсіз ыш ыл мен к шті негіздерді рекеттесуінен т зілген т здарды Ә қ қ ү ң ә ү ұ ң CH 3 COONa, Na 2 CO 3 , KCN, Na 2 SO 3 , KNO 2 ж не т. б. гидролизі. Б л жа дайда ә ұ ғ гидролиз реакциясына т зды рамында ы лсіз ыш ылды алды ы болып ұ ң құ ғ ә қ қ ң қ ғ саналатын гидраттан ан анион т седі де, н тижесінде ерітінді сілтілі (р. Н > 7) ғ ү ә болады. Диссоциациялану те деуі: ң Na 2 CO 3 ⇄ 2 Na + + CO 3 2 — H 2 O ⇄ H + + OH — 2 Na + + CO 3 2 — + HOH ⇄ 2 Na + + HCO 3 — + OH — Гидролиз реакциясыны ионды те деуі: ң қ ң 2 Na+ + CO 3 2 — + HOH ⇄ 2 Na+ + HCO 3 — + OH — Гидролиз реакциясыны молекулалы те деуі: ң қ ң Na 2 CO 3 + H 2 O ⇄ Na. OH + Na. HCO

Натрий карбонатыны гидролиз ң механизмі H 2 O H + + OHНатрий карбонатыны гидролиз ң механизмі H 2 O H + + OH — Na 2 CO 3 2 Na + + CO 3 2 — 2 Na + +CO 3 2 — +HOH HCO 3 — +2 Na + + OH —

Натрий карбонатыны гидролиз ң сызбасы Na 2 CO 3  Na OHНатрий карбонатыны гидролиз ң сызбасы Na 2 CO 3 Na OH H 2 CO 3 к шті негіз ү лсіз ыш ылә қ қ [OH] — > [H] + СІЛТІЛІ ОРТА

Натрий хлоридіні гидролиз механизмің H 2 O H + + OH -Натрий хлоридіні гидролиз механизмің H 2 O H + + OH — Na. Сl Na + + Cl — Na + +Cl — +HOH Cl — + Na + + HOH Б л т зды т рі гидролиз а шырамайды. ұ ұ ң ү ғ ұ

Натрий хлоридіні гидролиз сызбасың Na. Cl  Na OH  Натрий хлоридіні гидролиз сызбасың Na. Cl Na OH H Cl к шті негіз к шті ыш ыл ү ү қ қ [OH] — = [H] + БЕЙТАРАП ОРТА

3. лсіз негіз бен лсіз ыш ылдан т зілген т здар Ә ә3. лсіз негіз бен лсіз ыш ылдан т зілген т здар Ә ә қ қ ү ұ да гидролизге шырайды. Б л жа дайда ұ ұ ғ гидролиздену процесі со ына дейін ж ріп, ыш ыл ң ү қ қ мен негіз т зіледі. Мысалы, алюминий сульфиді Al ү 2 S 3 сумен рекеттескенде алюминий гидроксиді Al(OH) ә 3 мен к кіртсутек H ү 2 S т зіліп, гидролиздену реакциясы ү айтымсыз болады: қ Al 2 S 3 + 6 H 2 O = 2 Al(OH) 3 ↓ + 3 H 2 S↑ Олай болса, т здарды гидролизге шырауы, ұ ң ұ оларды иондарыны рамы мен асиетіне ң ң құ қ байланысты.

Гидролизді о амды мірдегі м нің қ ғ қ ө ә ШикіГидролизді о амды мірдегі м нің қ ғ қ ө ә Шикі ба алы німдерді даярлау ( а аз, сабын, ғ ө қ ғ спирт, глюкоза, а уызды ашыт ылар) қ қ қ ндірістік а ыс ж не ішімдік суларды тазалау Ө ғ ә (алюминий сульфаты + алюминий гидроксиді) Маталарды бояу а даярлау ғ

Гидролизді к нделікті адам міріндегі р лің ү ө ө Кір жуу Ыдыс-ая жууГидролизді к нделікті адам міріндегі р лің ү ө ө Кір жуу Ыдыс-ая жуу қ Сабынмен жуыну Ас орыту процессі қ

Назар аудар андары ыз а ғ ң ғ рахмет!!! Назар аудар андары ыз а ғ ң ғ рахмет!!!