Скачать презентацию Szpital publiczny w ubezpieczeniowym paradygmacie systemu ochrony zdrowia Скачать презентацию Szpital publiczny w ubezpieczeniowym paradygmacie systemu ochrony zdrowia

3deadd5e10b217fd5d75e33f4bd34c37.ppt

  • Количество слайдов: 12

Szpital publiczny w ubezpieczeniowym paradygmacie systemu ochrony zdrowia – aspekty formalno-prawne Державна лікарня в Szpital publiczny w ubezpieczeniowym paradygmacie systemu ochrony zdrowia – aspekty formalno-prawne Державна лікарня в страховій парадигмі системи охорони здоров’я: формально-правові аспекти Государственная больница в страховой парадигме системы здравоохранения: формально-правовые аспекты „The successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries – looking for the right way” 3 – 4 listopada 2011 r. Kijów adw. Grzegorz Mączyński адвокат Гжегож Мачиньські

Spis treści / Зміст Содержание 1. Wprowadzenie – system w trakcie zmian 1. Вступ Spis treści / Зміст Содержание 1. Wprowadzenie – system w trakcie zmian 1. Вступ – система в період змін 2. Проблеми з визначенням гарантованих медичних послуг – наслідки для державних лікарень 3. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych Możliwość współpracy szpitali publicznych z prywatnymi ubezpieczycielami 3. Можливості співробітництва державних лікарень з недержавними страховими компаніями 4. Підсумки 4. Podsumowanie 1. 2. Вступление – система в период изменений Проблемы с определением гарантированных медицинских услуг – следствия для государственных больниц Возможности сотрудничества государственных больниц с частными страховыми компаниями Итоги 3. 4.

1. 1. 1. Wprowadzenie - system w trakcie zmian Вступ – система в період 1. 1. 1. Wprowadzenie - system w trakcie zmian Вступ – система в період змін ВСТУПЛЕНИЕ – СИСТЕМА В ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЙ Wejście w życie nowej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej porządkuje regulacje prawne dotyczące tworzenia, przekształcania i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce. Wcześniej obowiązująca ustawa o zakładach opieki zdrowotnej była krytykowana za ukształtowanie zasad funkcjonowania jednego z rodzajów jednostek ochrony zdrowia - SPZOZ (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – szpital publiczny). Od jednostek tych (SPZOZ) wymagało się jednoczesnego obowiązku realizacji zadań i celów publiczno-politycznych oraz spełniania określonych wymogów prawnych, takich jak w szczególności zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń dla obywateli, przy konieczności efektywnego funkcjonowania w warunkach konkurencyjności rynkowej. Вступ в дію закону Республіки Польща “Про лікувальну діяльність” від 15 квітня 2011 р. впорядковує юридичні норми стосовно утворення, перетворення та діяльності закладів охорони здоров”я в Польщі. Попередній закон про заклади охорони здоров”я критикували визначення засад діяльності одного з видів медичних закладів, а саме самостійного публічного закладу охорони здоров”я –СПЗОЗ, тобто державної (публічної) лікарні. Такі лікарні повинні були одночасно виконувати як публічно-політичні завдання, так і дотримуватись певних юридичних норм, зокрема забезпечувати постійність надання послуг для громадян з вимогою ефективної діяльності в умовах ринкової конкуренції. Введение в действие закона Республики Польша «О лечебной деятельности» от 15 апреля 2011 г. Упорядочивает юридические нормы, касающиеся образования, преобразования и деятельности учреждений здравоохранения в Польше. Предыдущий закон о медицинских учреждениях критиковали за определение принципов деятельности одного из видов медицинских учреждений, а именно самостоятельного публичного учреждения здравоохранения – СПУЗО, то есть государственной (публичной) больницы. Такие больницы должны были одновременно выполнять как публично-политические задания, так и придерживаться определенных юридических норм, в частности обеспечивать постоянное оказание услуг для граждан с требованием эффективной деятельности в условиях рыночной конкуренции.

2. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych (część 1) 2. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych (część 1) 2. Проблеми з визначенням гарантованих медичних послуг – наслідки для лікарень 2. Проблемы с определением гарантированных медуслуг – последствия для больниц Art. 68 Konstytucji RP „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia” PACJENT пацієнт * Źródło: Prawo i regulacje w ochronie zdrowia, XX Forum Ekonomiczne Krynica-Zdrój, 2010, dr M. Matczak Art. 38 Konstytucji RP „Rzeczpospolita zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” WŁADZE PUBLICZNE Органи влади пациент Prawo Закон Органы власти Obowiązek Обов”язок Обязанность Art. 68 ust. 2 Konstytucji RP „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp doświadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres świadczeń określa ustawa” Конституція РП “Громадянам, незалежно від їх матеріальної ситуації, органи влади забезпечують однаковий доступ до медичних послуг, які фінансуються з державних джерел. Умови і обсяг послуг визначаються окремим законом. ” Конституция РП «Гражданам, независимо от их материального состояния, органы власти обеспечивают равный доступ к медицинским услугам, которые финансируются с государственных источников. Условия и объемы услуг определяются отдельным законом.

2. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych (część 2) 2. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych (część 2) 2. Проблеми з визначенням гарантованих медичних послуг – наслідки для лікарень 2. Проблемы с определением гарантированных медуслуг – последствия для больниц Brak precyzyjnego określenia gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. „Koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych” w Polsce: Відсутній перелік гарантованих медичних послуг. В законі знаходиться тільки перелік визначених медичних процедур або аналізів. - jedynie nazwano określone procedury medyczne lub rozpoznania; Відсутній точний перелік послуг, які входять в ці процедури. - brak określenia, jakie dokładnie świadczenia zdrowotne składają się na te procedury; Відсутня інформація про те, чи ці гарантовані послуги охоплюють традиційні процедури і чи передбачають вони надання інноваційних процедур, а також яким повинні бути ці процедури – дешевими чи дорогими. - brak informacji, czy gwarantowane świadczenia zdrowotne obejmują procedury tradycyjne czy też innowacyjne, tanie czy drogie; - jaki powinien być maksymalny termin oczekiwania na gwarantowane świadczenie zdrowotne? Відсутня інформація про максимальний термін очікування на гарантовані медичні послуги. Отсутствие перечня гарантированных медицинских услуг. В законе находится только перечень определенных медицинских процедур или анализов. Отсутствует точный перечень услуг, которые входят в эти процедуры. Отсутствует информация о том, включают ли эти гарантированные услуги традиционные процедуры и предусматривают ли они оказание инновационных процедур, а также какими должны быть эти процедуры – дешевыми или дорогими. Отсутствует информация о максимальном сроке ожидания гарантированных медицинских услуг.

2. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych (część 3) 2. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych (część 3) 2. Проблеми з визначенням гарантованих медичних послуг – наслідки для лікарень 2. Проблемы с определением гарантированных медуслуг – последствия для больниц Source: Law and regulation in health-care, XX Economic Forum Krynica, 2010, Dr. M. Matczak Органи соціального страхування KRUS / ZUS (Social Insurance) (PREMIUM) Національний фонд здоров”я SKŁADKA ZDROWOTNA Платежі з медстрахування Держлікарня Szpital publiczny (Public hospital) NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (PUBLIC SUBSIDY) Держбюджет DOTACJA Дотації BUDŻET PAŃSTWA (State Budget) (National Health Fund) Держлікарня Szpital publiczny (Public hospital) Обмежений обсяг послуг Ograniczona ilość świadczeń (Limited amount of services)

2. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych (część 4) 2. Problemy z definicją gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - skutki dla szpitali publicznych (część 4) 2. Проблеми з визначенням гарантованих медичних послуг – наслідки для лікарень 2. Проблемы с определением гарантированных медуслуг – последствия для больниц Skutki praktycznego ograniczania prawa do ochrony zdrowia dla pacjentów oraz publicznych szpitali: Наслідки реального обмеження права на охорону здоров”я для пацієнтів та державних лікарень: - ograniczenie dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej; - обмеження доступу пацієнтів до отримання медичних послуг; - brak pełnego wykorzystania zasobów publicznych szpitali; - неповне використання лікарнями державних коштів; - ograniczenie możliwości wyboru metod leczenia przez lekarza; - nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na publiczne szpitale. - обмеження можливостей лікаря щодо вибору методів лікування; - накладання на лікарні штрафів Національним фондом здоров”я. Последствия реального ограничения права на здравоохранение для пациентов и государственных больниц: - ограничение доступа пациентов к получению медицинских услуг; - неполное использование больницами государственных средств; - ограничение возможностей врача при выборе методов лечения; - применение Национальным фондом здоровья штрафных санкций к больницам.

3. Możliwość współpracy szpitali publicznych z prywatnymi ubezpieczycielami (część 1) 3. Можливості співробітництва державних 3. Możliwość współpracy szpitali publicznych z prywatnymi ubezpieczycielami (część 1) 3. Можливості співробітництва державних лікарень з недержавними страховими компаніями 3. Возможности сотрудничества государственных больниц с негосударственными страховыми компаниями Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej, SPZOZ może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Umowy, o których mowa o odpłatne świadczenia zdrowotne mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 55 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej). Згідно закону «Про лікувальну діяльність» державні лікарні можуть отримувати фінансові кошти за платні послуги, які надаються на підставі договорів. Вказані договори про надання медичних послуг можуть також укладатися страховими компаніями, що передбачено страховим законодавством. В соответствии с законом “О лечебной деятельности” государственные больницы могут получать финансовые средства за платные услуги, оказываемые на основании договоров. Указанные договоры об оказании медицинских услуг могут также заключаться страховыми компаниями, что предусмотрено страховым законодательством.

3. Możliwość współpracy szpitali publicznych z prywatnymi ubezpieczycielami (część 2) 3. Можливості співробітництва державних 3. Możliwość współpracy szpitali publicznych z prywatnymi ubezpieczycielami (część 2) 3. Можливості співробітництва державних лікарень з недержавними страховими компаніями 3. Возможности сотрудничества государственных больниц с негосударственными страховыми компаниями Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych (Ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 4. 03. 2011 r. - sformułowanie definicji dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego; - nowe obowiązki dla szpitali (np. obowiązek informowania Narodowego Funduszu Zdrowia o zawartych umowie z prywatnym ubezpieczycielem) ; - zmiany w podatkach (ulga związana z zakupem dodatkowego ubezpieczenia) Проект закону “Про додаткові медичні страхування”, оголошений 4 березня 2011 р. , передбачає: - визначення (дефініцію) додаткового медичного страхування; - нові обов”язки лікарень(наприклад, інформування Національного фонду здоров”я про договори, укладені з недержавними страховими компаніями); - зміни в податковому законодавстві (вводиться пільга у зв”язку з придбанням полісу додаткового страхування). Проект закона «О дополнительных медицинских страхованиях» , опубликованный 4 марта 2011 г. , предусматривает: - определение (дефиницию) дополнительного медицинского страхования; - новые обязанности больниц(например, информирование Национального фонда здоровья о договорах, заключенных с негосударственными страховыми компаниями; - изменения в налоговом законодательстве (вводится льгота в связи с приобретением полиса дополнительного страхования).

3. Możliwość współpracy szpitali publicznych z prywatnymi ubezpieczycielami (część 3) 3. Можливості співробітництва державних 3. Możliwość współpracy szpitali publicznych z prywatnymi ubezpieczycielami (część 3) 3. Можливості співробітництва державних лікарень з недержавними страховими компаніями 3. Возможности сотрудничества государственных больниц с негосударственными страховыми компаниями (PREMIUM) Органи соцстраху KRUS / ZUS (Social Insurance) SKŁADKA ZDROWOTNA Національний фонд здоров”я Платежі на медстрах. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (National Health Fund) (PUBLIC SUBSIDY) DOTACJA Дотації Держбюджет BUDŻET PAŃSTWA (State Budget) Лікарні Szpital publiczny (Public hospital) Обмежен ий обсяг послуг Ograniczona ilość świadczeń (Limited amount of services) Prywatny Ubezpieczyciel Недержавні СК Szpital publiczny (Public hospital) Обмеже ний обсяг послуг Ograniczona ilość świadczeń (Limited amount of services)

4. Podsumowanie 4. Підсумки 4. Итоги Dla lepszego funkcjonowania szpitali publicznych i ich efektywnej 4. Podsumowanie 4. Підсумки 4. Итоги Dla lepszego funkcjonowania szpitali publicznych i ich efektywnej konkurencji rynkowej potrzebne jest: - doprecyzowanie „koszyka świadczeń gwarntowanych”; - wprowadzenie do polskiego prawa kompleksowej ustawy szczegółowo regulującej tematykę prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; - należy zmniejszyć przewagę NFZ w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze szpitalami (np. umowy powinny być zawierane na kilka lat). Для кращого використання державних лікарень та їх ефективної ринкової конкуренції необхідно: - уточнити набір “Кошика медичних послуг“; - ввести в польське законодавство комплексний закон, який би детально регулював тематику недержавних медичних страхувань; - треба зменшити домінуючу роль Національного фонду здоров”я в процесах укладання договорів про надання медичних послуг з лікарнями (напр. , договори повинні укладатися на кілька років). Для лучшего использования государственных больниц и их эффективной рыночной конкуренции необходимо: -уточнить набор «Корзины медуслуг» ; -ввести в польское законодательство комплексный закон, который бы детально регулировал тематику негосударственных медицинских страхований; -необходимо уменьшить доминирующую роль Национального фонда здоровья в процессах заключения договоров об оказании медицинских услуг с больницами.

Dziękuję za uwagę Дякую за увагу Спасибо за внимание E-mail: grzegorz. maczynski@gmail. com Tel. Dziękuję za uwagę Дякую за увагу Спасибо за внимание E-mail: grzegorz. [email protected] com Tel. kom. : + 48 505 280 279 Adwokat - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Prawnik w Zespole Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologicznej (Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa). E-mail: grzegorz. [email protected] com mobile phone: + 48 505 280 279 Адвокат Окружної Адвокатської Ради в Варшаві Докторант Вищої Торгової Школи в Варшаві Юрист групи радників фармацевтичної та біотехнологічної промисловості (Адвокатське бюро Доманський, Закревський і Палінка, Варшава)