Скачать презентацию Създаване на Регионален научноизследователски и учебен център по Скачать презентацию Създаване на Регионален научноизследователски и учебен център по

c26334ff64139a0a699f7dcdc4eb5a15.ppt

  • Количество слайдов: 37

Създаване на Регионален научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт Шеста рамкова програма на Създаване на Регионален научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт Шеста рамкова програма на Европейската комисия Проектът RRTC: Възможност за сътрудничество в научните изследвания и обучението в областта на транспорта

Програма: “Устойчиво развитие, глобални промени и екосистеми” промени и екосистеми Направление: “Транспорт-2” Инструмент: действие Програма: “Устойчиво развитие, глобални промени и екосистеми” промени и екосистеми Направление: “Транспорт-2” Инструмент: действие Определено поддържащо (SSA) Продължителност: 01. 09. 2005 -31. 08. 2007

 Цел: Създаване на Регионален научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт на Балканите Цел: Създаване на Регионален научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт на Балканите като част от Европейското научноизследователско и образователно пространство (ЕРА).

Координатор: Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” София 1574, ул. Гео Милев 158 www. vtu. Координатор: Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” София 1574, ул. Гео Милев 158 www. vtu. bg • създадено преди 84 години, училището е подготвило хиляди специалисти за работа в железниците и други транспортни сектори; • има държавна акредитация, международeн сертификат за качество по EN ISO 9001: 2000 и е оторизиран ECDL учебен и тест-център;

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” • успешно прилага изискванията за хармонизиране с европейските образователни Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” • успешно прилага изискванията за хармонизиране с европейските образователни критерии, включително системата за натрупване и трансфер на кредити и издава европейско приложение към дипломите; • разполага с висококвалифициран преподавателски състав и модерна база за учебна и научноизследователска работа; • заема челно място в националните класации на висшите училища в България.

Партньор: Машинен факултет Кралево (MFK) Кралево, Сърбия • престижна образователна институция към Университета в Партньор: Машинен факултет Кралево (MFK) Кралево, Сърбия • престижна образователна институция към Университета в Крагуевац, която от 35 години подготвя инженери за индустрията и транспорта; • създаването и развитието му е свързано е с индустрията в региона и най-вече с Фабриката за вагони, която е била един от най-големите производители на железопътни возила в света ;

Машинен факултет Кралево (MFK) Кралево, Сърбия • включва в структурата си Център за железопътни Машинен факултет Кралево (MFK) Кралево, Сърбия • включва в структурата си Център за железопътни возила, който е научноизследователска институция със сертификат за извършване на изпитания на железопътна техника; • работи по международни програми и поддържа контакти с транспортни компании и предприятия в областта на железопътната техника.

Основен екип: Координатор: доц. д-р инж. Добринка Атмаджова, Членове: ръководител катедра “Транспортна техника” (ВТУ) Основен екип: Координатор: доц. д-р инж. Добринка Атмаджова, Членове: ръководител катедра “Транспортна техника” (ВТУ) гл. ас. д-р Анна Джалева-Чонкова (ВТУ) гл. ас. инж. Маргарита Георгиева (ВТУ) доц. д-р инж. Борислав Бенчев (ВТУ) доц. д-р инж. Ненчо Ненов, ректор (ВТУ) проф. д-р Ранко Раканович (MFK) проф. д-р Драган Петрович (MFK) доц. д-р Златан Шошкич (MFK)

Предистория • 2001 г. : Идеята за по-широко сътрудничество между университетски и изследователски институции Предистория • 2001 г. : Идеята за по-широко сътрудничество между университетски и изследователски институции в балканските страни е заложена за първи път в проекта “Регионална програма за обучение и преквалификация на транспортни специалисти”, частично подкрепен от Институт “Отворено общество”. • юни 2002 г. : ВТУ “Тодор Каблешков” е домакин на Първата регионална среща на представители на висши училища в областта на транспорта – Технически факултет в Битоля, Македония, Факултет по морски науки и транспорт в Порторож към Университета в Любляна, Словения и Транспортен факултет към Университета в Белград, Сърбия. Участниците подписват протокол, в който декларират желанието си за съвместни дейности в региона. • юни 2002 г. : Представители на ВТУ “Тодор Каблешков” участват в Международна научна конференция по тежко машиностроене, организирана от Машинния Факултет в гр. Кралево (MFK) и установяват контакти с катедрата и Центъра за железопътни возила. • юни 2004: Делегация на Машинния факултет в Кралево към Университета в Крагуевац посещава ВТУ “Тодор Каблешков” и подготвя договор за сътрудничество, който е подписан същата година. • септември 2004: Екип от ВТУ “Т. Каблешков” и МФ Кралево разработват проекта за участие в конкурса по FP 6, направление Transport 2. • март 2005: Представители на българския екип са поканени на преговори за сключване на договор във връзка с одобреното предложение за проект от Комисията по Шеста рамкова програма към Европейския съюз в Брюксел. • август, 2005: Договорът е подписан от Комисията по Шеста рамкова програма към Европейския съюз и ВТУ “Т. Каблешков” и влиза в сила от29. 08. 2005.

Регионалният научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт (RRTC): • ще бъде базиран във Регионалният научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт (RRTC): • ще бъде базиран във Висшето Транспортно Училище “Тодор Каблешков” в София; • ще интегрира усилията за развитие на модерни, конкурентни, безопасни и удобни железници на Балканите като част от общоевропейската транспортна система; • ще бъде отворен за членство към всички научноизследователски и образователни институции в региона;

Регионалният научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт (RRTC): • ще координиране дейностите на Регионалният научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт (RRTC): • ще координиране дейностите на институциите в научноизследователската и образователна дейности; • ще допринесе за интензифициране на научните изследвания в областта на железопътния транспорт и свързаните с него направления, за да се интегрира в общоевропейската транспортна система; • ще утвърждава взаимоотношения на доверие и партньорство за устойчиво развитие на региона в условията на евроинтеграция.

Организационни задачи: • проучване опита на подобни изследователски и учебни центрове в Европейския съюз; Организационни задачи: • проучване опита на подобни изследователски и учебни центрове в Европейския съюз; • запознаване с приоритетите на ERRAC и дейностите в рамките на проекта EURNEX; • установяване на контакти в университетски и изследователски центрове в Балканските страни; • подготовка на стартираща среща в рамките на ХV международна конференция “Транспорт 2005”, организирана от ВТУ “Тодор Каблешков”; • разработването на документи на бъдещия регионален център – статут и стратегия, които да бъдат обсъдени на среща в Кралево.

 Човешки ресурси и обучение на персонала: • подготовка на материали (писма, формуляри, класификатор) Човешки ресурси и обучение на персонала: • подготовка на материали (писма, формуляри, класификатор) за създаване на база данни за изследователите и преподавателите, които работят в областта на транспорта; • формиране на работни експертни групи на основата на общи интереси за иницииране на нови проекти и удовлетворяване на възникнали потребности на организации извън центъра за разработване на научно-приложни проблеми; • проучване на практическите потребности и възможностите за обновяване и създаване на нови курсове за обучение на транспортни специалисти, включително във формите за продължаващо обучение;

Човешки ресурси и обучение на персонала: • подкрепа за осъществяване на мобилност на преподаватели Човешки ресурси и обучение на персонала: • подкрепа за осъществяване на мобилност на преподаватели и докторанти, както в рамките на Балканските страни, така и със страните на Европейския съюз; • организиране на пилотни курсове по актуални проблеми на транспортното развитие в Европа и на Балканите.

Разпространение на резултатите и научни форуми: • проучване на актуалните проблеми на наземния транспорт Разпространение на резултатите и научни форуми: • проучване на актуалните проблеми на наземния транспорт на Балканския регион и Европа за изготвяне на работна програма на центъра; • насърчаване на съвместни изследвания и нови научни проекти; • организиране на конкурси за най-добри научни разработки и публикации;

Разпространение на резултатите и научни форуми: • подкрепа за организиране на научни форуми и Разпространение на резултатите и научни форуми: • подкрепа за организиране на научни форуми и издателски инициативи в региона; • съдействие за участие на университетски преподаватели и изследователи в конференции, конгреси, семинари; • разпространение на изследователските резултати на различни научни изяви, чрез публикуване в книги, сборници, списания, електронни носители и чрез интернет-страницата на проекта.

Очаквани резултати от проекта: • разширяване на сътрудничество в научните изследвания и подготовката на Очаквани резултати от проекта: • разширяване на сътрудничество в научните изследвания и подготовката на кадри за транспорта в Балканския регион и интензифициране на връзките с европейските научни и образователни институции; • подкрепа за разпространяването на резултатите и добрите практики в научноизследователската и учебна дейност;

Очаквани резултати от проекта: • подобряване на качеството на научните изследвания и обучението на Очаквани резултати от проекта: • подобряване на качеството на научните изследвания и обучението на транспортни специалисти за хармонизиране на развитието на железниците в региона с европейските стандарти и изисквания; • създаване на постоянна връзка между науката, образованието и практиката; • утвърждаване на реинтеграционните процеси в Балканския регион и приобщаването му към общоевропейските ценности и институции.

Центърът и социалната среда ВТУ, София Научноизследователски институти МФК, Кралево RRTC Европейска политика: Образователни Центърът и социалната среда ВТУ, София Научноизследователски институти МФК, Кралево RRTC Европейска политика: Образователни институции Железопътни компании, предприятия ERA, EURNEX, ERRAC Професионални организации и НПО Международни организации – UIC, UNIFE, CER, UITP, EIM Правителствени организации – МТ, МОН

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ Проучвания на подобни организации и обмяна на опит • On-line ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ Проучвания на подобни организации и обмяна на опит • On-line проучване на целите и дейностите на регионални изследователски и учебни центрове в различни направления; • Събиране на информация за международни организации в областта на железопътния транспорт от интернет-страниците, енциклопедии и други документални източници; • Среща с представител на EURNEX и обмяна на опит в реализацията на двата проекта и създаването на неправителствени центрове за научни изследвания и обучение; обсъдена беше възможността за участието на Регионалния център в EURNEX на принципа на асоциираното членство.

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ Установяване на нови контакти и посещения в региона • посещение ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ Установяване на нови контакти и посещения в региона • посещение в Университета “Аристотел” в Солун, където бяха проведени работни срещи с академични колективи, осъществяващи научноизследователска дейност и подготовка на кадри в областта на транспорта; за пръв път за сборника на конференцията “Транспорт 2005” бяха осигурени две публикации от гръцки изследователи;

Установяване на нови контакти и посещения в региона • разговори с представители на академичното Установяване на нови контакти и посещения в региона • разговори с представители на академичното ръководство на Университет “Политехника” в Букурещ и с катедрите от Транспортния факултет, на които бе обсъдена възможността за подписване на договор с ВТУ, като документът е в процес на подготовка и уточняване; • договореност за подновяване на контактите с Транспортния факултет към Университета в Белград, Факултета по морски науки и транспорт в Порторож и Техническия факултет в Битоля, както и за осъществяване на връзка с университети от Турция.

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ Работни срещи и подготвяне на документация • Стартиращата среща по ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ Работни срещи и подготвяне на документация • Стартиращата среща по проекта „Създаване на регионален научноизследователски и учебен център по железопътен транспорт (RRTC)” беше проведена на 11. 2005 г. в рамките на 15 научна конференция с международно участие „Транспорт 2005, което даде възможност за участие на представители от Университет “Политехника” в Букурещ и Висшата железопътна школа в Белград и на гости от Австрия и Чехия; • Екипът осъществи няколко работни срещи в София, Кралево и по време на научния симпозиум в Жилина; • На срещата в Кралево на 23 -24 юни 2006 г. бяха обсъдени проекти за основните документи на Регионалния център – статута и програмата, която ще бъде обособена в две направления : научни изследвания и подготовка на специалисти за транспорта.

Стартираща среща, 11. 2005 г. Стартираща среща, 11. 2005 г.

 ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ 1. В научноизследователската дейност • проучване на приоритетите в ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ 1. В научноизследователската дейност • проучване на приоритетите в областта на научните изследвания в политиката на Европейския съюз и в частност на международните организации (UIC, CER, UNIFE, UITR, ERRAC, EURNEX); • обобщаване на задачите в транспортната политика в България, Сърбия и в региона на основата на сравнителен анализ за очертаване на найнеотложните проблеми в развитието на железопътния транспорт; • разработване на анкетни и регистрационни документи за създаването на база данни за човешките ресурси в областта на научните теоретични и приложни изследвания;

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ • насърчаване на създаването на съвместни експертни и работни екипи ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ • насърчаване на създаването на съвместни експертни и работни екипи за разработването на нови проекти и развойна дейност съвместно с транспортни компании, малки предприятия и др. ; • подкрепа за представянето на резултатите от научноизследователската дейност на международни форуми и организирането на международните конференции по транспорт в София; • финансиране за публикуването на сборници доклади от конференции и други издания.

 Цифри и факти Двама от членовете на българския екип инициираха разработването на нов Цифри и факти Двама от членовете на българския екип инициираха разработването на нов проект, който бе одобрен за финансиране по линия на Австрийската агенция за научно сътрудничество (ASO) в София: КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА В РЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ • Координатор: ВТУ “Т. Каблешков”; • Партньори: Университет за природни ресурси и приложни науки за живота, Виена; Университет “Политехника”, Букурещ; Машинен факултет, Кралево; • Цел: повишаване на знанията по европейските стандарти и директиви за безопасност и сигурност като приоритетна задача наред с инфраструктурните проекти; • Задача: разработване на концепции на базата на изследване на “добрите практики” в Австрия (и други немскоговорящи страни) и специфичните потребности на България, Румъния и Сърбия съобразно традициите им в следдипломното обучение; • Очакван резултат: реализиране на концепциите, придружени с необходимата научна и методическа помощ, в целеви групи от релсовия транспорт и други транспортни компании.

Цифри и факти • Трима от членовете на основния екип от ВТУ са включени Цифри и факти • Трима от членовете на основния екип от ВТУ са включени в национални проекти съвместно с БДЖ ЕОД и предприятия от железопътната индустрия – за оптимизирането на ходовата част на пътнически вагон и за разработване на вагон за непридружаван интермодален транспорт; • Оказано е съдействие за участието на членове на екипа на проекта и други преподаватели от ВТУ в научните конференции в Дрезден, Жилина, Пардубице, в семинара по железопътно обучение и симулиране в Лондон и изложението Inno. Trans в Берлин; • Подкрепено е издаването на сборника доклади от ХV международна конференция “Транспорт 2005”, книгата “ 130 години зелено строителство в Български държавни железници”, учебното пособие по “Управление на проекти” и информационни материали.

Предстоящи задачи: • Среща за обявяване на създаването на Регионалния център с отворено членство Предстоящи задачи: • Среща за обявяване на създаването на Регионалния център с отворено членство за всички заинтересовани институции от европейските страни, която ще бъде проведена на 10. 11. 2006 г. в рамките на ХVІ международна конференция “Транспорт 2006”; • организиране на работен семинар по проблемите на железопътния транспорт в балканските страни като част от програмата на конференцията; • съдействие за провеждане на конференцията и на други научни изяви в региона; • трансфер на научните резултати чрез презентации на международни форуми, отпечатване на сборници доклади и научни разработки, подготвяне на електронни версии и използване интернет-страницата на проекта; • стимулиране на съвместни научни изследвания и разработването на нови проекти.

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2. В учебната дейност • проучване на институциите, подготвящи кадри ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ 2. В учебната дейност • проучване на институциите, подготвящи кадри с висше образование за нуждите на транспорта в региона, с цел осъществяване на преподавателска и студентска мобилност и иницииране на съвместни курсове и програми; • използване на учебни планове от Университет “Политехника” в Букурещ при акредитацията на ВТУ и специалност “Технология и управление на транспорта”; • размяна на учебни програми, на учебници и учебни пособия с автори от ВТУ и МФК; • определяне на доц. д-р инж. Добринка Атмаджова за рецензент на учебно пособие, издадено от МФК; • включване на представител на ВТУ – доц. д-р инж. Добринка Атмаджова – в комисия за магистърски дипломни работи във факултета в Кралево.

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ • създаване на база данни за институциите, които подготвят кадри ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ • създаване на база данни за институциите, които подготвят кадри за транспорта в балканските страни, и предлаганите от тях специалности; • съдействие за осъществяване на преподавателска и студентска мобилност, осебено за докторанти; • подкрепа за издаването на учебници и учебни пособия, включително за превод на отличени разработки в конкурсите за най-добри публикации; • насърчаване на сътрудничеството за разработване на съвместни модули, курсове и програми с цел хармонизиране на образованието в съответствие с приоритетите на европейската политика; • разширяването на модерните методи за обучение и сътрудничество в разработването на материали за e-learning;

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ • проучване на потребностите на транспортните компании и предприятия и ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ • проучване на потребностите на транспортните компании и предприятия и създаване на адекватни модели за продължаващо обучение; • консултации и методическа помощ за организациите, заинтересовани от повишаването на квалификацията на персонала; • пилотни курсове по актуални проблеми в развитието на железопътния транспорт; • подкрепа за повишаване на квалификацията на преподавателите чрез участието им в различни форми за изучаване и разпространение на добрите практики; • установяване на нов тип взаимоотношения в междуакадемичните контакти в съответствие с новите реалности в Европа и процесите на реинтеграция в региона.

ПОКАНА Ако се интересувате от проекта, присъединете се към екипа и бъдещия център: -website: ПОКАНА Ако се интересувате от проекта, присъединете се към екипа и бъдещия център: -website: www. rrtc-bg. org -e-mail: [email protected] bg

 Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!