Скачать презентацию Съюз на учените — Русе Телефон — 828 Скачать презентацию Съюз на учените — Русе Телефон — 828

6a742607e95e2e757df7f566df5813d1.ppt

  • Количество слайдов: 19

Съюз на учените - Русе Телефон - 828 -135 /Дом на учените/ Е-mail - Съюз на учените - Русе Телефон - 828 -135 /Дом на учените/ Е-mail - [email protected] acad. bg www. ru. acad. bg/suruse ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. Състав - 15 Присъстват -

ДНЕВЕН РЕД : 1. Обсъждане и избор на ЛАУРЕАТИ по конкурсите на СУРусе, пролет ДНЕВЕН РЕД : 1. Обсъждане и избор на ЛАУРЕАТИ по конкурсите на СУРусе, пролет 2006 год. докл. доц. Б. Борисов 2. Приемане предложения за номиниране на съюзни членове за НАГРАДА РУСЕ на Община Русе за 2006 год. докл. доц. В. Григоров 3. Обсъждане на предложения за мероприятия, свързани с 24 май 2006 год. докл. доц. В. Стоянов 4. Кадрови въпроси – актуализация докл. доц. В. Стоянов 5. Текущи:

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 1 Обсъждане и избор ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 1 Обсъждане и избор на ЛАУРЕАТИ по конкурсите на СУ-Русе, пролет 2006 год. За почетни членове на СУ-Русе, чл. 3. 1 Проф. д-р Димитър Андреев Проф. д-р Атанас Митков За цялостно научно творчество, чл. 3. 4 Проф. дтн Велико Иванов Почетен знак с лента на СУ-Русе, чл. 3. 2 Доц. д-р Васил Костадинов

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 1 С почетен знак ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 1 С почетен знак на СУ и грамота, чл. 3. 6 Колективни ВУ “ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”, филиал Русе, с директор проф. д-р Колю Василев ЦИЗГТРЧ-Русе, с директор ст. н. с. д-р Владимир Витков

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 1 С грамота на ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 1 С грамота на СУ, чл. 3. 6 Георги Драгоев - пенсионер Христо Минков - пенсионер

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 2 Предложения за номиниране ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 2 Предложения за номиниране на съюзни членове за НАГРАДА РУСЕ на Община Русе за 2006 г. : За висше образование и наука – 1 индивидуална Проф. д-р Георги Попов За преподавателски или научен екип - 1 колективна Колектив с р-л доц. д-р Васил Пенчев

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 3 Обсъждане на предложения ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 3 Обсъждане на предложения за честването на 24 май 2006 г. Ден и час – 24 май 16. оо ч. в Дома на учените; Дневен ред – Откриване Тържествени доклади: “История на празника св. Кирил и Методий” “Нашият дом и нашият дух” Приветствия и връчване на Наградата от Общ. съвет Награждаване на съюзни членове Връчване на дипломите на новоприети съюзни членове Празничен коктейл

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. Проект за решение: УС на СУ- ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. Проект за решение: УС на СУ- Русе РАЗРЕШАВА РАЗХОД ДО 500 ЛВ. /ПЕТСТОТИН ЛЕВА/ ЗА ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ С КОКТЕЙЛ В ЧЕСТ НА 24 МАЙ 2006 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 4 Кадрови въпроси – ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г. По т. 4 Кадрови въпроси – актуализация Проект за решение Управителният съвет на СУ-Русе, закрива свободния щат за длъжността “Административен организатор” /Управител на Дома на учените/

ТЕКУЩИ: • Информация за сайта на СУ- Русе www. ru. acad. bg/suruse /в процес ТЕКУЩИ: • Информация за сайта на СУ- Русе www. ru. acad. bg/suruse /в процес на обновяване/ / ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ webmaster : гл. ас. д-р инж. Ивайло Стоянов, тел. 843 [email protected] acad. bg

ТЕКУЩИ: • Решение на сесията на Общ. съвет на Община Русе от 28. 04. ТЕКУЩИ: • Решение на сесията на Общ. съвет на Община Русе от 28. 04. 2006 год. На основание чл. 33 във връзка с чл. 30 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, приета от Общ. съвет-Русе с Решение 400 по протокол 21/26. 11. 2004 г. УДОСТОЯВА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ –РУСЕ с наградата ПОЧЕТЕН ЗНАК на Община Русе, във връзка с 50 годишнината от организираната научно-творческа дейност в Русе и значителния принос на СУ-Русе за развитие и повишаване ролята на науката в обществения и стопански живот. ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общ. съвет: Искрен Веселинов

ТЕКУЩИ: • Предложение за финансова помощ от СУБ в размер на 500 лв. • ТЕКУЩИ: • Предложение за финансова помощ от СУБ в размер на 500 лв. • По картите за почивка в МДУ-2006 • Граждански договори /за чл. на УС, за ред. колегиите, за сайта / • По издателската дейност • Събирането на членския внос

ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание за 24 май 2006 г. Секция ЕЕА – доц. Ив. Евстатиев 1. д-р инж. Валентин Йорданов Димов 2. д-р инж. Георги Тодоров Георгиев Секция МНТ – проф. Р. Шишков 1. доц. Ивелин Великов Иванов

ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание за 24 май 2006 г. Секция ЗТТ – доц. Ил. Мухтанов 1. д-р Ивайло Стефанов Христаков 2. инж. Калоян Евгениев Стоянов 3. инж. Петя Ангелова Месарабова

ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание за 24 май 2006 г. Секция Транспорт – доц. Р. Русев 1. доц. Торком Норайар Дюлгерян Секция Медицина и стоматология –др Св. Досев, д-р мед. 1. д-р Евгени Грудев Тодоров

ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание за 24 май 2006 г. Секция История – доц. д-р Зл. Здравкова 1. Галина Стефанова Джурова 2. Деница Любенова Кънева-Иванова

ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание за 24 май 2006 г. Секция Филологическа – доц. д-р Д. Цонева 1. Десислава Василева Стоянова 2. Цветелина Кирилова Харакчийска

ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание ТЕКУЩИ: Новоприети членове на СУ – Русе, които трябва да присъстват на тържественото събрание за 24 май 2006 г. Секция Икономика и право – доц. д-р Й. Велчева 1. Сибила Енева Симеонова 2. Юлиян Любомиров Беев 3. маг. Людмила Михайлов

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ РУСЕ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ РУСЕ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАКРИВАМ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 08. 05. 2006 г.