Скачать презентацию System finansowy gospodarki Instrumenty finansowe rynku pieniężnego Ćwiczenia Скачать презентацию System finansowy gospodarki Instrumenty finansowe rynku pieniężnego Ćwiczenia

ea18f7351c90c0a032c7eefa2b5b3b96.ppt

  • Количество слайдов: 32

System finansowy gospodarki Instrumenty finansowe rynku pieniężnego Ćwiczenia 5 - 6 © Dr Małgorzata System finansowy gospodarki Instrumenty finansowe rynku pieniężnego Ćwiczenia 5 - 6 © Dr Małgorzata Olszak Zakład Bankowości i Rynków Finansowych WZ UW © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 1

Instrumenty finansowe rynku pieniężnego l l l l l Bony skarbowe Bony pieniężne Lokaty Instrumenty finansowe rynku pieniężnego l l l l l Bony skarbowe Bony pieniężne Lokaty międzybankowe +++ Transakcje repo i reverse repo / transakcje sell-buy-back i buy-sell-back [!używane również na rynku kapitałowym] +++ Commercial papers Krótkoterminowe papiery bankowe Czeki Weksle Instrumenty pochodne na instrumenty rynku pieniężnego [np. kontrakty futures na 3 -miesięczne depozyty eurodolarowe; swapy walutowe+++; FRA] © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 2

Bony skarbowe l Emitent: Skarb Państwa; reprezentant SP – Minister Finansów; agent emisji -NBP Bony skarbowe l Emitent: Skarb Państwa; reprezentant SP – Minister Finansów; agent emisji -NBP l Terminy zapadalności w tygodniach: 4, 8, 13, 39 i 52 l Nabywcy: obrót pierwotny DRSPW, obrót wtórny: podmioty krajowe i zagraniczne l Sprzedaż na rynku pierwotnym z dyskontem l Finansowanie potrzeb budżetu państwa l Obrót wtórny zdematerializowany ZADANIE © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 3

Bony pieniężne l Emitent- NBP l Terminy zapadalności w dniach: 1 -7, 14, 28, Bony pieniężne l Emitent- NBP l Terminy zapadalności w dniach: 1 -7, 14, 28, 91, 182, 364 l Nabywcy: obrót pierwotny- banki dealerzy rynku pieniężnego i BFG; obrót wtórny – inne banki krajowe i banki zagraniczne prowadzące działalność w Polsce l Przetargi odbywają się w piątki, chyba że piątek jest dniem wolnym od pracy to we czwartki l Cel emisji – realizacja zamierzeń polityki pieniężnej l Nominał – 10 000 zł. l Emisja bonów pieniężnych jest podstawową formą operacji otwartego rynku dokonywanych przez NBP na rynku pieniężnym. Wartość bonów pieniężnych oferowanych na przetargach zależy od prognozowanej skali nadpłynności w sektorze bankowym. Wykorzystując ten instrument bank centralny absorbuje nadmiar płynności i w ten sposób kształtuje oprocentowanie jednotygodniowych lokat międzybankowych na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej ustalanej przez RPP. © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 4

Lokaty międzybankowe l Rynek lokat międzybankowych determinowany jest wysokością nadwyżek ponadobowiązkowych rezerw gotówkowych banków, Lokaty międzybankowe l Rynek lokat międzybankowych determinowany jest wysokością nadwyżek ponadobowiązkowych rezerw gotówkowych banków, które mogą być inwestowane w papiery skarbowe, papiery emitowane przez bank centralny lub lokować w innych bankach. W przypadku, gdy bank posiada nadwyżkę wolnych środków, może je pożyczyć innemu bankowi lub złożyć w formie lokaty w innym banku. l Lokaty międzybankowe to przykład transakcji o charakterze lokacyjnym l Dwa indeksy rynku lokat międzybankowych: - WIBID (Warsaw Interbank Bid rate) - WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - Oba indeksy są obliczane dla środków lokowanych na następujące terminy - O/N [zaczyna się w dniu zawarcia i zapada w następnym dniu roboczym] - T/N [zaczyna się w następnym dniu roboczym od dnia zawarcia transakcji i zapada w drugi dzień po zawarciu transakcji] - S/N, 1 W, 2 W, 1 M, 3 M, 6 M, 9 M i 1 R [zaczyna się pojutrze i zapada w następnym dniu roboczym, po tygodniu, …] © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 5

Transkacje repo i reverse repo Sale and Repurchase Agreement l Repo to przykład transakcji Transkacje repo i reverse repo Sale and Repurchase Agreement l Repo to przykład transakcji o charakterze lokacyjnym l Są to tzw. transakcje uwarunkowane l REPO: Jest to umowa, w której strona otrzymująca gotówkę (sprzedawca) sprzedaje papiery wartościowe dziś, w zamian za gotówkę, dostarczającemu gotówkę (kupującemu), i zgadza się odkupić te papiery od kupującego za wyższą kwotę niż kwota sprzedaży w określonym momencie przyszłości. [ta wyższa kwota to suma kwoty zapłaconej przez kupującego papier wartościowy w momencie zawierania transakcji powiększona o pewną kwotę, zwaną też odsetkami, określonymi na podstawie stopy repo) l REVERSE REPO to opisana powyżej transakcja z perspektywy kupującego l Przedmiotem takiej umowy mogą być: papiery skarbowe, korporacyjne, akcje. . l Ekonomiczny sens: repo jest zbliżona do zabezpieczonej pożyczki, w której udzielający pożyczki traktuje papiery wartościowe jako zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności dłużnika. Niemniej jednak płatności kuponowe związane z papierami będącymi przedmiotem repo są przekazywane sprzedającemu [tj. kupujący nie czerpie wszystkich pożytków, związanych z posiadaniem papierów; co jest jednak możliwe, jeżeli strony się tak umówią; taki zabieg jest np. typowy dla transkacji sellbuy-back] © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 6

Transakcje sell-buy-back i buy-sell-back l Sell/buy back to sprzedaż papierów wartościowych na rynku kasowym Transakcje sell-buy-back i buy-sell-back l Sell/buy back to sprzedaż papierów wartościowych na rynku kasowym i ich odkup na rynku terminowym, tj. odkup odsunięty w czasie [forward] [≈repo] l Buy/sell back [≈reverse repo] l Motywacje zawierania transakcji SBB i BSB oraz repo są te same. Sens ekonomiczny również ten sam. l Różnice: repo to pojedyncza transakcja, podczas gdy SBB to dwie odrębne umowy. Repo zawierana jest w oparciu o wystandaryzowaną dokumentację [tzw. master agreement]; Płatności kuponowe związane z papierem będący przedmiotem umowy są przekazywane sprzedającemu papier poprzez skorygowanie kwoty, którą ma zwrócić pod koniec obowiązywania transakcji sprzedający papier. W przypadku repo płatności kuponowe są przekazywane bezpośrednio sprzedającemu. © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 7

Papiery komercyjne, papiery bankowe l Podstawa emisji commercial papers [tzw. krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw; Papiery komercyjne, papiery bankowe l Podstawa emisji commercial papers [tzw. krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw; KPDP]: Prawo wekslowe Ustawa o obligacjach Prawo cywilne • Podstawa emisji papierów bankowych [tzw. krótkoterminowe bankowe papiery dłużne; KBPD]: Ustawa Prawo bankowe [tzw. certyfikaty depozytowe] Ustawa o obligacjach © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 8

CZEK l Definicja l Strony: trasant, trasat, remitent, indosatariusz l Wymagania formalne: 1. Nazwa CZEK l Definicja l Strony: trasant, trasat, remitent, indosatariusz l Wymagania formalne: 1. Nazwa „czek” 2. Bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej 3. Nazwisko osoby, która ma zapłacić, 4. Oznaczenie miejsca płatności 5. Oznaczenie miejsca i daty wystawienia czeku, 6. Podpis wystawcy czeku Terminy płatności: 10, 20, 70 dni © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 9

CZEK l Podział: 1. Ze względu na sposób określenia osoby uprawnionej: imienne, na zlecenie, CZEK l Podział: 1. Ze względu na sposób określenia osoby uprawnionej: imienne, na zlecenie, na okaziciela 2. Sposób zaspokojenia wierzyciela: kasowy i rozrachunkowy 3. Inne rodzaje: postdatowany, antydatowany, in blanco (co najm. podpis wystawcy) © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 10

CZEK l Obrót: 1. Imienne na zlecenie – indos: Indos in blanco lub na CZEK l Obrót: 1. Imienne na zlecenie – indos: Indos in blanco lub na okaziciela Indos zakazujący dalszego indosowania 2. Imienne + klauzula „nie na zlecenie” – cesja+wręczenie 3. Na okaziciela – wręczenie. © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 11

WEKSEL l Definicja l Strony: trasant, trasat, remitent, akceptant, awalista, indosant, indosatariusz l Rodzaje: WEKSEL l Definicja l Strony: trasant, trasat, remitent, akceptant, awalista, indosant, indosatariusz l Rodzaje: własny, trasowany „in blanco” – zawiera co najmniej podpis wystawcy lub akceptanta, +”deklaracja” ustna lub pisemna © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 12

WEKSEL – wymogi formalne Własny: 1. Słowo „weksel” 2. Przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy WEKSEL – wymogi formalne Własny: 1. Słowo „weksel” 2. Przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, 3. Oznaczenie terminu płatności, 4. Oznaczenia miejsca płatności 5. Oznaczenie osoby remitenta, 6. Oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, 7. Podpis wystawcy weksla © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 13

WEKSEL – wymogi formalne Trasowany: 1. Słowo „weksel” 2. Polecenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy WEKSEL – wymogi formalne Trasowany: 1. Słowo „weksel” 2. Polecenie bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, 3. Oznaczenie terminu płatności, 4. Oznaczenia miejsca płatności 5. Oznaczenie osoby remitenta, 6. Oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, 7. Podpis wystawcy weksla 8. Bezwarunkowe polecenie zapłaty skierowane do trasata (musi być oznaczony trasat) © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 14

INDOS l Indos jest szczególnym w stosunku do przelewu sposobem przenoszenia prawa. Będąca w INDOS l Indos jest szczególnym w stosunku do przelewu sposobem przenoszenia prawa. Będąca w dobrej wierze osoba, na którą zostało przeniesione prawo przez indos (indosatariusz) nabywa to prawo w zakresie wynikającym z treści dokumentu, niezależnie od tego, czy (i w jakim zakresie) prawo to przysługiwało zbywcy (indosantowi) l Indos zupełny, in blanco, na okaziciela © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 15

WEKSEL l Rekta weksel =imienny (gdy wystawca umieści klauzulę „nie na zlecenie”). l Indosant WEKSEL l Rekta weksel =imienny (gdy wystawca umieści klauzulę „nie na zlecenie”). l Indosant umieszcza klauzulę „nie na zlecenie” © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 16

Czek a weksel l Trasatem jest zawsze bank l Trasat nie jest dłużnikiem czekowym Czek a weksel l Trasatem jest zawsze bank l Trasat nie jest dłużnikiem czekowym l Czek może być wystawiony na okaziciela l Może być odwołany © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 17

Rynek pieniężny Instrumenty polityki pieniężnej Stopy na rynku międzybankowym © Dr Małgorzata Olszak; WZ Rynek pieniężny Instrumenty polityki pieniężnej Stopy na rynku międzybankowym © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 18

Polityka pieniężna l l 1. 2. 3. 4. Cel: dbanie o stabilność cen Instrumenty: Polityka pieniężna l l 1. 2. 3. 4. Cel: dbanie o stabilność cen Instrumenty: Stopy procentowe Operacje otwartego rynku Rezerwa obowiązkowa Operacje depozytowo – kredytowe [Kredyt techniczny] © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 19

Stopy procentowe RPP poziom w październiku 2008 r. © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW Stopy procentowe RPP poziom w październiku 2008 r. © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 20

Operacje otwartego rynku l l 1. 2. Bezwarunkowej sprzedaży: outright sale Uwarunkowane: Repo i Operacje otwartego rynku l l 1. 2. Bezwarunkowej sprzedaży: outright sale Uwarunkowane: Repo i reverse repo Sell – buy back i buy – sell back Podstawowe – 7 dni Dostrajające – 1 – 7 dni Strukturalne – o charakterze długookresowym • Minimalna wartość transakcji wynosi 1 mln zł. © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 21

Rezerwa obowiązkowa: 3, 5% Operacje depozytowo - kredytowe l Kredyt lombardowy l Depozyt na Rezerwa obowiązkowa: 3, 5% Operacje depozytowo - kredytowe l Kredyt lombardowy l Depozyt na koniec dnia l Kredyt techniczny © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 22

© Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 23 © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 23

© Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 24 © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 24

Rynek lokat międzybankowych – kontynuacja [patrz wcześniejsze slajdy] l Cel – zarządzanie płynnością l Rynek lokat międzybankowych – kontynuacja [patrz wcześniejsze slajdy] l Cel – zarządzanie płynnością l Miejsce kształtowania tzw. stawek referencyjnych, czyli ceny kredytów złotowych l Dwa typy stóp: WIBID i WIBOR Terminy lokat: O/N – dziś zwrot jutro T/N – jutro zwrot pojutrze 1 W – pojutrze i zwrot po tygodniu od daty waluty 2 W, 1 M, 3 M, 6 M, 9 M, 1 Y © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 25

© Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 26 © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 26

© Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 27 © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 27

Zależność między stopami ustalanymi przez RPP oraz oprocentowaniem lokat międzybankowych l Lombardowa >WIBOR l Zależność między stopami ustalanymi przez RPP oraz oprocentowaniem lokat międzybankowych l Lombardowa >WIBOR l Depozytowa< WIBID l Interwencyjna <= WIBOR 1 W Np. 27 lutego 2006 Lombardowa 5, 75% > Wibor 4, 10 do 4, 30. . Depozytowa – 2, 75% < Wibid 3, 9 do 4, 10 Interwencyjna – 4, 25% < Wibor 1 W 4, 27% © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 28

l Referencyjna 4, 75% l Lombardowa 6, 25% l Depozytowa 3, 25% l Redyskontowa l Referencyjna 4, 75% l Lombardowa 6, 25% l Depozytowa 3, 25% l Redyskontowa 5% © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 29

L=6, 00 Red= 4, 75 Ref= 4, 50 Dep= 3, 00 © Dr Małgorzata L=6, 00 Red= 4, 75 Ref= 4, 50 Dep= 3, 00 © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 30

© Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 31 © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 31

Dziękuję za uwagę Pytania? © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 32 Dziękuję za uwagę Pytania? © Dr Małgorzata Olszak; WZ UW 32