Скачать презентацию Сутність нормування праці Об єкти нормування праці Виконав студент Скачать презентацию Сутність нормування праці Об єкти нормування праці Виконав студент

ФБС-411 Ступаренко О.А..pptx

  • Количество слайдов: 15

Сутність нормування праці. Об’єкти нормування праці Виконав: студент групи ФБС-411 Ступаренко Олександр Сутність нормування праці. Об’єкти нормування праці Виконав: студент групи ФБС-411 Ступаренко Олександр

Нормування праці – це встановлення кількості та якості праці, необхідної для виконання конкретної роботи, Нормування праці – це встановлення кількості та якості праці, необхідної для виконання конкретної роботи, виготовлення конкретної продукції у певних організаційно-технічних умовах виробництва.

Розглянемо кожну з функцій: Управління і планування – це розрахунок норм праці на підприємстві. Розглянемо кожну з функцій: Управління і планування – це розрахунок норм праці на підприємстві. Регулювання – ця функція використовується з метою регулювання і контролю діяльності структурних підрозділів. Організації виробництва – вона включає в себе аналіз організаційно-технічних умов виконання праці, а також методів і прийомів. Стимулювання – стимулювання ефективності праці; ця функція віддзеркалює залежність рівня заробітної праці від установлених норм і результативності праці. Розвиток професіоналізму і творчих здібностей працівника – ця функція в умовах ринкових відносин зростає, тому, чим вище професіоналізм працівника, тим вища ефективність виконання ним норм праці.

 Метою нормування праці є скорочення витрат на виготовлення продукції (послуг), підвищення продуктивності та Метою нормування праці є скорочення витрат на виготовлення продукції (послуг), підвищення продуктивності та якості праці, сприяння розширенню виробництва та зростанню доходів працівників на основі впровадження технікотехнологічних нововведень і вдосконалення організації виробничих і трудових процесів.

 Вирішення цих завдань дозволить полегшити працю працівників, підвищити продуктивність праці та збільшити обсяг Вирішення цих завдань дозволить полегшити працю працівників, підвищити продуктивність праці та збільшити обсяг виробництва.

Основним змістом нормування праці є: аналіз трудового процесу; вибір оптимального варіанта технології та організації Основним змістом нормування праці є: аналіз трудового процесу; вибір оптимального варіанта технології та організації праці; проектування режимів роботи устаткування, прийомів і методів праці, систем обслуговування робочих місць, режимів праці та відпочинку, розрахунок норм відповідно до особливостей технологічного процесу, їх упровадження з наступним корегуванням у міру змін організаційно-технічних умов.

Нормування праці має відповідати таким принципам: забезпечення максимальної відповідності норм суспільно необхідним витратам праці; Нормування праці має відповідати таким принципам: забезпечення максимальної відповідності норм суспільно необхідним витратам праці; забезпечення прогресивності норм; наукової та організаційно-технічної обґрунтованості норм; обов’язкового комплексного охоплення нормами всього обсягу робіт на підприємстві; чіткої регламентації складу робіт та організаційнотехнічних умов виконання норм; оптимального вибору об’єкта нормування праці; демократичного залучення трудящих до розроблення норм.

Нормуванню праці на підприємстві надається великого значення. Адже саме на трудових нормах базуються найважливіші Нормуванню праці на підприємстві надається великого значення. Адже саме на трудових нормах базуються найважливіші показники діяльності підприємств: тривалість трудових і технологічних процесів; трудомісткість продукції; чисельність працівників; структура персоналу; продуктивність праці; розцінки для відрядників; фонд оплати праці; кількість технологічного обладнання; собівартість продукції; ціна виробу.

 Найширше узагальнення дозволяє виділити дві форми витрат праці: витрати робочого часу та витрати Найширше узагальнення дозволяє виділити дві форми витрат праці: витрати робочого часу та витрати робочої сили. Групи об’єктів нормування праці ті, що характеризуються переважно витратами робчого часу ті, що характеризуються переважно витратами робочої сили

 Універсальною мірою праці і найширше вживаним об'єктом її нормування є робочий час. На Універсальною мірою праці і найширше вживаним об'єктом її нормування є робочий час. На державноправовому рівні робочий час нормується, з одного боку, для забезпечення певної кількості праці, необхідної суспільству для його нормальної життєдіяльності, а з іншого — для дотримання прав людини на збереження здоров'я, відпочинок і всебічний розвиток. В Україні така становить 40 годин при нормальних умовах праці.

 До другої групи об'єктів нормування праці належать встановлення обсягу роботи, зони обслуговування, а До другої групи об'єктів нормування праці належать встановлення обсягу роботи, зони обслуговування, а також норм витрати фізичної та нервової енергії. При нормуванні обсягу роботи він встановлюється у вигляді нормованого завдання, як правило, у натуральних показниках, на зміну, місяць, навчальний рік тощо.

 Отже, об'єкти нормування праці дуже різноманітні й складні. Вони вимагають застосування складних і Отже, об'єкти нормування праці дуже різноманітні й складні. Вони вимагають застосування складних і трудомістких методів ана лізу для встановлення науково обгрунтованих норм.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!