Скачать презентацию СУ Св Кл Охридски ФМИ Катедра Софтуерни технологии Скачать презентацию СУ Св Кл Охридски ФМИ Катедра Софтуерни технологии

904c741b6926b3e75694baf744077ca2.ppt

  • Количество слайдов: 16

СУ ”Св. Кл. Охридски”, ФМИ Катедра “Софтуерни технологии” Магистърска програма Софтуерни технологии Ръководител на СУ ”Св. Кл. Охридски”, ФМИ Катедра “Софтуерни технологии” Магистърска програма Софтуерни технологии Ръководител на програмата: доц. д-р Силвия Илиева [email protected] bg Софтуерни технологии 1

Софтуерни технологии n n Това не е статична дисциплина, има много нерешени проблеми и Софтуерни технологии n n Това не е статична дисциплина, има много нерешени проблеми и противоречия. Много от темите, които ще разгледаме в курсовете, са обект на сериозни научни изследвания. Не очаквайте готови отговори на вашите въпроси. Очаквайте работещи решения, приближения, правила и показатели на найдобри практики. Софтуерни технологии 2

Цел на програмата Студентите да придобият знания и умения за анализ, проектиране, внедряване и Цел на програмата Студентите да придобият знания и умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на софтуерни системи ; n Студентите да могат да дефинират проблемите, анализират алтернативите и създават подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и поддържане на компютърни приложения. n Студентите да получат практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за изграждане сложни софтуерни решения в различни области; 3 Софтуерни технологии n

Реализация на студентите, завършили програмата n Завършилите магистри ще могат да работят n n Реализация на студентите, завършили програмата n Завършилите магистри ще могат да работят n n n като софтуерни инженери (аналитици, проектанти, разработчици, специалисти по контрол на качеството) в организации и фирми, разработващи софтуерни системи Като експерти и консултанти в бизнес организации или в публичната администрация Продължаване на обучението в докторантски програми и преподаватели във висши учебни заведения Софтуерни технологии 4

Кандидатстване n n n Бакалаври, завършили специалност Информатика или сходна специалност. Препоръчително е кандидатите Кандидатстване n n n Бакалаври, завършили специалност Информатика или сходна специалност. Препоръчително е кандидатите да имат поне 2 години трудов стаж в организация, занимаваща се с информационни и комуникационни технологии. Поради ограничения брой места в магистърската програма Софтуерни технологии всички кандидати за обучение (държавна поръчка или срещу заплащане) задължително трябва да са положили конкурсния изпит. Софтуерни технологии 5

Учебен план (1) n Задължителни 1 семестър n Софтуерни технологии – 1 n Обектно-ориентиран Учебен план (1) n Задължителни 1 семестър n Софтуерни технологии – 1 n Обектно-ориентиран анализ и проектиране на софтуерни системи n Архитектури на софтуерни системи n Моделиране на софтуерни системи 2 семестър n Софтуерни технологии – 2 /проект/ n Интегриране на разпределени системи (Middleware and Web services) n Управление на проекти Софтуерни технологии 6 5 5 4 2 5 5 6

Учебен план (2) n Избираеми – 1 семестър n Съвременни Markup езици (XML) n Учебен план (2) n Избираеми – 1 семестър n Съвременни Markup езици (XML) n Разработване на софтуерни приложения n Технологично предприемачество в ИТ n Business Intelligence n Web Engineering Софтуерни технологии 5 5 5 7

Учебен план (3) n Избираеми - 2 семестър Компонентно ориентирани софтуерни технологии n Тестване Учебен план (3) n Избираеми - 2 семестър Компонентно ориентирани софтуерни технологии n Тестване на софтуерни системи n Програмиране на Java сърверни приложения n Софтуерни шаблони за проектиране n Datawarehousing n Технологично предприемачество в ИТ – 2 част n Правни аспекти n Софтуерни технологии 8

Учебен план (4) n n Стаж (задължителен - от 1 до 3 месеца) Дипломна Учебен план (4) n n Стаж (задължителен - от 1 до 3 месеца) Дипломна работа Софтуерни технологии 9

Методи на оценяване Текущ контрол n Тестове n Курсови проекти n Писмени и устни Методи на оценяване Текущ контрол n Тестове n Курсови проекти n Писмени и устни изпити n Софтуерни технологии 10

Процес на обучение n n n Тясно интегриране със софтуерната индустрия Насърчаване на работата Процес на обучение n n n Тясно интегриране със софтуерната индустрия Насърчаване на работата в екип Използване на системи за електронно обучение Библиотека и осигурени ресурси Високо квалифициран преподавателски екип n n n Носители на наградата “Джон Атанасов” и на грамоти на президента на Република България за постижения в развитието на информационното общество Гост лектори от чуждестранни университети Преподаватели от водещи софтуерни фирми Софтуерни технологии 11

Процес на обучение (2) Съвместни задания за курсови работи с европейски университети, зададени от Процес на обучение (2) Съвместни задания за курсови работи с европейски университети, зададени от индустрията (IBM, Intel, ATOS origin) n Съвместни теми за дипломни работи с европейски университети, с възможност за получаване на удостоверение (Malardalen University, Reading university, Bolzen University, l’ Aquila University) n Софтуерни технологии 12

Мнения на завършили студенти n n n n Учебната програма е много добре подбрана Мнения на завършили студенти n n n n Учебната програма е много добре подбрана и структурирана При повечето предмети при финален прочит на всички лекции от първата до последната успяваха да създадат цялостност и пълнота на знанията. Изучаваният материал през последната година ме изненада едновременно с това, че е практичен и полезен и с това, че дори на опитни хора в софтуерната индустрия дава "нещо ново" Искам специално да изкажа възхищението си от дисциплината "Правни аспекти на информационните системи" - това е един отличен пример за интересн, полезн и добре проведен курс. За изпитите и занятията съсредоточаваш върху най-важните работи и не учиш някои от нещата наизуст Разделянето на крайната оценка на някoлко съставни части беше много полезно за създаване на ангажираност на студента през време на семестъра Eсетата и презентациите по време на семестъра бяха добър начин човек да се научи да изследва дадена област и да структурира писмено есенцията на наученото и най-вече да застане пред хора и да презентира. Преподавателите не се правят на "велики" и винаги ти отговарят бързо при въпроси Софтуерни технологии 13

Заключение n n Софтуерното инженерство е една от областите, които са с най-много технически Заключение n n Софтуерното инженерство е една от областите, които са с най-много технически предизвикателства и практическо търсене. Софтуерното инженерство решава проблеми, с които практиците се сблъскват всеки ден n Наученото в тази програма, ще прилагате в работата си през цялата си кариера. Софтуерни технологии 14

Полезни връзки n Обща информация за програмата на сайта на ФМИ n n Информация Полезни връзки n Обща информация за програмата на сайта на ФМИ n n Информация за програмата на сайта на катедра Софтуерни технологии n n http: //dse. fmi. uni-sofia. bg/msc 3. html Сайт на магистърската програма /достъп до съществена информация с парола/ n n http: //www. fmi. uni-sofia. bg/education/magisters/magistri 2008 -2009/Spravochnik-%2008 -09 -SE-MN. pdf http: //soft-eng. fmi. uni-sofia. bg/ Учебни материали n http: //e-learning. fmi. uni-sofia. bg/moodle/ Софтуерни технологии 15

Въпроси и отговори Софтуерни технологии 16 Въпроси и отговори Софтуерни технологии 16