Скачать презентацию STYL ZARZĄDZANIA Profesor dr hab Tadeusz Mendel Скачать презентацию STYL ZARZĄDZANIA Profesor dr hab Tadeusz Mendel

Styl_zarzdzania.pptx

  • Количество слайдов: 11

STYL ZARZĄDZANIA Profesor dr hab. Tadeusz Mendel STYL ZARZĄDZANIA Profesor dr hab. Tadeusz Mendel

Styl zarządzania (1) To charakterystyczny dla danego przełożonego sposób oddziaływania na podwładnych w celu Styl zarządzania (1) To charakterystyczny dla danego przełożonego sposób oddziaływania na podwładnych w celu skłaniania ich do określonego zachowania się. Styl zarządzania jest funkcja wielu czynników wzajemnie powiązanych takich jak: cechy i wartości przełożonego (sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik); wartości: mieć; być. niezależność, odpowiedzialność, wytrwałość, punktualność itp. role kierownicze - nauczyciel, doradca, sędzia, negocjator, filozofia kierownicza - teoria X - Y środowisko - wewnętrzne, zewnętrzne, technologie itp.

Styl zarządzania (2) zawiera w sobie elementy racjonalne i emocjonalne Zespół cech indywidualnych podzielić Styl zarządzania (2) zawiera w sobie elementy racjonalne i emocjonalne Zespół cech indywidualnych podzielić można na cechy: osobowości - równowaga psychiczna, typ temperamentu, pamięć, spostrzegawczość, refleks, punktualność, dokładność. fizjologiczne - ogólny stan zdrowia, słuch, wzrok, smak, odporność na zmęczenie, siła fizyczna, kondycja intelektualne! - łatwość uczenia się, zdolność przewidywania, logicznego myślenia, dyscyplina intelektualna, społeczne - zdolność do współpracy, łatwość rozwiązywania konfliktów, zmysł tolerancji, życzliwość, zdolność rozumienia innych.

Styl zarządzania (3) Rodzaje stylów zarządzania Klasyczne demokratyczny – „Primus Inter Pares”, dialog, zaufanie Styl zarządzania (3) Rodzaje stylów zarządzania Klasyczne demokratyczny – „Primus Inter Pares”, dialog, zaufanie autokratyczny - narzuca, wyznacza, nie informuje, nie dyskutuje, nieingerujący- rola pasywna, obojętny, Dwuwymiarowe (R. Likerta, R. BIake'a, J. Monton'a) orientacja przedmiotowa (dyscyplina, wydajność) orientacja podmiotowa (człowiek i jego problemy) orientacja na ludzi i na zadania (siatka różnych stylów)

Styl zarządzania (4) Autokratyczny dzieli się na: Autokrata surowy - zdecydowany, apodyktyczny, lecz sprawiedliwy, Styl zarządzania (4) Autokratyczny dzieli się na: Autokrata surowy - zdecydowany, apodyktyczny, lecz sprawiedliwy, działa wg sztywnych reguł Autokrata życzliwy - działa samodzielnie, ale odczuwa ciężar odpowiedzialności moralnej, sam określa, co dobre dla pracowników, stwarza dobre warunki pracy, z czego powinno wypływać zadowolenie pracownika. Autokrata nieudolny - despotyczny i nieobliczalny, zmienne nastroje. Demokrata - to koordynator, deleguje uprawnienia, jest trafnie porównywany do dyrygenta orkiestry. Jest zdolny do prawdziwego kierowania, panuje nad każdą sytuacją.

Styl zarządzania (5) Trójwymiarowa koncepcja stylów WJ. Redina podstawowa 0 niskiej efektywności 0 wysokiej Styl zarządzania (5) Trójwymiarowa koncepcja stylów WJ. Redina podstawowa 0 niskiej efektywności 0 wysokiej efektywności zorientowana na ludzi lub na zadania Sytuacyjne koncepcje zarządzania F. Fiedlera Styl zarządzania powinien zapewnić: osiągnięcie zadań i zadowolenie pracowników. Model V. Vrooma i P. Yettona (podział stylów według metod podejmowania decyzji: autokratywne, konsultacyjne, zespołowe i delegacyjne.

Styl zarządzania (6) Styl zarządzania. . . wg R. Tannenbaum'a i W. Schmidt’a Kierownik Styl zarządzania (6) Styl zarządzania. . . wg R. Tannenbaum'a i W. Schmidt’a Kierownik decyduje i ogłasza decyzję, przekonuje podwładnych o słuszności swej decyzji, przedstawia pomysły i zachęca do pytań, przedstawia swoje decyzje jako mogące ulec zmianie, przedstawia problem, uzyskuje sugestię od podwładnych i wzywa ich by decydowali, zezwala podwładnym działać w granicach określonych przez przełożonego.

Styl zarządzania (7) Styl zarządzania. . . zależy od osobowości kierownika, może być więc Styl zarządzania (7) Styl zarządzania. . . zależy od osobowości kierownika, może być więc styl: osobisty - autokrata, przekonany o niemylności, wymagający zmiany w nastrojach, impulsywny - brak konsekwencji w realizacji decyzji, emocje górują nad rozsądkiem bezosobowy - racjonalna postawa, powściągliwość, dystans do ludzi i problemów zbiorowy - zbliżony do demokratycznego, dyskusje przed podjęciem decyzji spokojny - uporządkowana natura kierowania, ład i spokój rozważny przy ograniczonej kolegialności.

Styl zarządzania (8) Styl zarządzania… Relatywizm stylów kierowania Elastyczne dostosowanie stylu kierowania do typu Styl zarządzania (8) Styl zarządzania… Relatywizm stylów kierowania Elastyczne dostosowanie stylu kierowania do typu kulturowego załogi, do jej postaw, dążeń i przyzwyczajeń. Uwarunkowanie wewnętrzne - jednostka nadrzędna, organy nadzoru właścicielskiego, aparat administracyjny, związki zawodowe, nieformalne grupy nacisku. Uwarunkowania zewnętrzne - mas media, oczekiwania otoczenia, władze samorządowe, dostawcy, odbiorcy, kooperanci. Uwarunkowania są zmienne w czasie i przestrzeni. Relatywizm stylu zarządzania jest wypadkową oczekiwań środowiska wewnętrznego, zewnętrznego i

Styl zarządzania (9) Style kierowania wg R. Likerta Styl Autokratyczny życzliwy Konsultacyjny Partycypacyjny Dbałość Styl zarządzania (9) Style kierowania wg R. Likerta Styl Autokratyczny życzliwy Konsultacyjny Partycypacyjny Dbałość o personel żadna postawa paternalistyczna dbałość średnia wysoki poziom dbałości Stosunki: przełożony – podwładny zupełny bak zaufania z dystansem bardzo dobre serdeczne pełne zaufania Partycypacja decyzje podejmuje kierownik decyzje konsultowane wymiana idei partycypacja w decyzjach nagradzanie sankcje okazjonalne nagradzanie na podstawie partycypacji dość silna bardzo silna Charakterystyka System motywacyjny strach, sankcje, okazyjne nagrody Atmosfera solidarności nie istnieje kierownik akceptuje: -sugestie’ - opinie system premiowania trochę obawy przed sankcjami słaba

Styl zarządzania (10) wysoka 9 8 Siatka kierownicza R. Blake’a i S. Mouton Styl Styl zarządzania (10) wysoka 9 8 Siatka kierownicza R. Blake’a i S. Mouton Styl zarządzania 1, 9 Styl zarządzania 9, 9 Dbałość o potrzeby ludzi dla „dobrych stosunków” prowadzi do powstania w organizacji przyjemnej przyjacielskiej atmosfery i do pracy w dogodnym tempie Efektywność pracy jest skutkiem zaangażowanej postawy podwładnych; traktowanie celów organizacji jako „wspólnej sprawy prowadzi do stosunków nacechowanych wzajemnym zaufaniem i respektem 7 6 troska o ludzi Styl zarządzania 5, 5 Dobra działalność organizacji jest możliwa pod warunkiem znalezienia równowagi między koniecznością egzekwowania pracy a utrzymaniem morale 5 4 3 Styl zarządzania 1, 1 Poprzestanie na minimum wysiłku potrzebnego do wykonania pracy wystarczy, aby utrzymać przynależność do organizacji niska 2 Styl zarządzania 9, 1 Wydajność w pracy zawdzięcza się takiemu zorganizowaniu jej warunków, że rola czynnika ludzkiego jest minimalna 1 1 niska 2 3 4 5 troska o produkcję 6 7 8 wysoka 9