Скачать презентацию Сътрудничество между полицията и другите специалисти в България Скачать презентацию Сътрудничество между полицията и другите специалисти в България

23fe1493f8e8354671c53e52686404be.ppt

  • Количество слайдов: 17

Сътрудничество между полицията и другите специалисти в България 9 юли 2015 г. гр. София Сътрудничество между полицията и другите специалисти в България 9 юли 2015 г. гр. София

Сътрудничество на национално ниво • • • СЪД и ПРОКУРАТУРА ЦКБППМН ДАЗД МОН МТСП Сътрудничество на национално ниво • • • СЪД и ПРОКУРАТУРА ЦКБППМН ДАЗД МОН МТСП - АСП МП МЗ УНИЦЕФ НПО

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНО НИВО • Отдели за закрила на детето • МКБППМН • Училища СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНО НИВО • Отдели за закрила на детето • МКБППМН • Училища • Домове за деца • НПО • Пробационни служители • Болници

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЕДНО ДЕТЕ ДА ИЗПАДНЕ В РИСК? ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ БЕДНОСТТА БЕЗРАБОТИЦА КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЕДНО ДЕТЕ ДА ИЗПАДНЕ В РИСК? ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ БЕДНОСТТА БЕЗРАБОТИЦА ЛИПСА НА КОНТРОЛ ОТЧУЖДЕНИЕ

НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ АЛКОХОЛИЗЪМ ЗАНЕМАРЯВАНЕ ЛОШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ АЛКОХОЛИЗЪМ ЗАНЕМАРЯВАНЕ ЛОШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

КАК СЕ СИГНАЛИЗИРА ЗА ДЕТЕ В РИСК? ТЕЛЕФОН 116111 Сигналите се предават на отделите КАК СЕ СИГНАЛИЗИРА ЗА ДЕТЕ В РИСК? ТЕЛЕФОН 116111 Сигналите се предават на отделите за закрила на детето по местонахождение на детето в риск.

15. 03. 2010 г. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ 15. 03. 2010 г. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНИРАНЕ НА РАБОТАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПРИ СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ. полиция Отдел за закрила на детето Съдия прокурор МОН ОБЩИНА Социална услуга ЛЕКАР

КАКВО СЕ СЛУЧВА СЛЕД ТОВА? Работата по случая продължава като водещи са социалните работници КАКВО СЕ СЛУЧВА СЛЕД ТОВА? Работата по случая продължава като водещи са социалните работници от отделите за закрила на детето. Те работят съвместно с полицейските служители. На този ранен етап се говори единствено със семейството и близките на детето, няма практика прокурор, представители на МОН или общината да присъстват. Осигурява се лекар при необходимост.

Създаване на мултидисциплинари екипи за работа с деца преживели насилие е нов начин за Създаване на мултидисциплинари екипи за работа с деца преживели насилие е нов начин за постигане на по-добри резултати и разрешаване на конфликтни ситуации. ДЕТЕ Родител или близък роднина Учител Социален работник Полицейски служител

Агенция за социално подпомагане • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТДЕЛИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Агенция за социално подпомагане • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТДЕЛИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЦКБППМН Взаимодействие на МКБППМН с инспекторите на детските педагогически стаи ЦКБППМН Взаимодействие на МКБППМН с инспекторите на детските педагогически стаи

Взаимодействие • Деца – жертви • Деца - извършители ИДПС дете родител МКБППМН Взаимодействие • Деца – жертви • Деца - извършители ИДПС дете родител МКБППМН

Чл. 13 от ЗБППМН • • • • 1. предупреждение; 2. задължаване да се Чл. 13 от ЗБППМН • • • • 1. предупреждение; 2. задължаване да се извини на пострадалия; 3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението; 4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи; 5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател; 6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения; 7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица; 8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; 9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности; 10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; 11. настаняване в социално-педагогически интернат; 12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца; 13. настаняване във възпитателно училище-интернат.

НАСТАНЯВАНЕ В СПИ И ВУИ • Настаняване се извършва след издадено решение на районен НАСТАНЯВАНЕ В СПИ И ВУИ • Настаняване се извършва след издадено решение на районен съд и разпределение от МОН • Към месец април 2015 г. на територията на страната има: • 2 СПИ в с. Драгоданово, област Сливен и в с. Варненци област Силистра • 4 ВУИ в с. Подем, област Плевен, с. Керека, област Габрово, гр. Завет, област Разград и в гр. Ракитово, област Пазарджик

Ролята на обществения възпитател Обществен възпитател ИДПС Дете Учител Ролята на обществения възпитател Обществен възпитател ИДПС Дете Учител

Извършител на насилието Случаи от практиката Марио- жертва на физическо насилие в семейството- 10 Извършител на насилието Случаи от практиката Марио- жертва на физическо насилие в семейството- 10 г. Явор – жертва на психическо и физическо насилие в семейството-15 г. 80 % от общия брой на случаите на насилие над деца е извършено в семейна среда, като най-често извършител на насилието е единият от родителите. Христина –жертва на психическо и физическо в семейството -15 г.

 • Благодаря за вниманието! Сектор “Детска престъпност” - ГДНП • Благодаря за вниманието! Сектор “Детска престъпност” - ГДНП