Скачать презентацию Стручни скуп Развој локалних услуга у заједници Београд Скачать презентацию Стручни скуп Развој локалних услуга у заједници Београд

e763e35e94ce9754848d825e7cb5607f.ppt

  • Количество слайдов: 28

Стручни скуп “Развој локалних услуга у заједници” Београд, 17. 12. 2013. “Дневни боравак за Стручни скуп “Развој локалних услуга у заједници” Београд, 17. 12. 2013. “Дневни боравак за децу из породица у ризику” Борис Херман, Специјални педагог

Ми смо. . . n n n Дневни боравак је започео са радом 2007. Ми смо. . . n n n Дневни боравак је започео са радом 2007. године као пројекат који се реализовао у Дечијем дому “Младост” Дневни боравак за децу из породица у ризику од 2011. године функционише у оквиру Службе за младе Центра “Кнегиња Љубица” Услуга Дневног боравка реализује се кроз пружање подршке и помоћи: n Деци у процесу одрастања, усвајања позитивних образаца понашања, образовања, развоја социјалних вештина, развоја здравих стилова вештина и интеграције у ширу друштвену заједницу n Родитељима у препознавању развојних потреба деце и адекватнијих одговора на њих

Сврха услуге Оптимални развој потенцијала деце из породица у ризику n Превенција институционалног смештаја Сврха услуге Оптимални развој потенцијала деце из породица у ризику n Превенција институционалног смештаја деце из породица у ризику n

Услуге Дневног боравка n n n Психосоцијалне радионице Индивидуални и групни саветодавни рад са Услуге Дневног боравка n n n Психосоцијалне радионице Индивидуални и групни саветодавни рад са децом Индивидуални и групни саветодавни рад са родитељима Помоћ и подршка у учењу Креативне радионице Едукативне радионице Школа животних вештина Спортске активности Излети за децу, посете забавно-културним центрима и манифестацијама Материјална подршка Исхрана

Принципи рада n n n n Индивидуални приступ сваком детету Поштовање добровољности Поштовање различитости Принципи рада n n n n Индивидуални приступ сваком детету Поштовање добровољности Поштовање различитости Рад у најбољем интересу детета Активна партиципација детета и родитеља Интегративни приступ у подршци породици кроз сарадњу са свим актерима у локалној заједници (школе, Центар за социјални рад, здравствене установе. . . ) Живот у природном окружењу као најбољи интерес детета Рад се спроводи у малим групама (од 6 до 8 детета)

Којој деци је намењен Дневни боравак n n n Деци основношколског узраста чије су Којој деци је намењен Дневни боравак n n n Деци основношколског узраста чије су развојне потребе и постигнућа угрожена у породици услед присуства различитих ризика: болест, сиромаштво, недовољне образовне и родитељске компентенције. . . Деци која показују блаже облике проблема у понашању (сукобе са вршњацима, неприлагођеност школској средини, конфликти са родитељима. . . ) Деци која имају тешкоће у организацији слободног времена и савладавању наставног градива

Како се укључити у Дневни боравак На предлог Центра за социјални рад n На Како се укључити у Дневни боравак На предлог Центра за социјални рад n На предлог школе n На иницијативу родитеља n n Дужина боравка деце дефинисана је индивидуалним планом заштите

Концепт рада n Дневни боравак је свакодневно организован у две смене Од 9 до Концепт рада n Дневни боравак је свакодневно организован у две смене Од 9 до 13 часова Од 13 до 17 часова n Капацитет - 15 n Услуге Дневног боравка деца користе и током распуста n n n У раду са децом и родитељима ангажовани су социјални радник, специјални педагог, психолог, стручни сарадници и волонтери

Реализација задатака n Основни задаци рада Дневног боравка су утврђени n Годишњим програмом рада Реализација задатака n Основни задаци рада Дневног боравка су утврђени n Годишњим програмом рада Центра “Кнегиња Љубица” n Годишњим програмом рада Дневног боравка, n Месечним планом рада, n Распоредом дневних активности. . n Индивидуалним планом заштите

Индивидуални план заштите n n Одређивање активности које ће се пружати у оквиру Дневног Индивидуални план заштите n n Одређивање активности које ће се пружати у оквиру Дневног боравка а које задовољавају препознате приоритетне потребе корисника, Наглашавање програма за усвајање и унапређивање вештина савладавања наставног градива у школи, као и програме за развој и унапређење практичних вештина свакодневног живота које су неопходне за изградњу позитивних односа са другима и живот у заједници, Пружање услуга подршке за адекватном интеграцијом деце у широј друштвеној средини, очувању породичне структуре, помоћ у учењу, као и подстицање развоја друштвено прихватљивих облика понашања Редовну ревизију плана према потребама сваког појединачног корисника.

Евиденција деце n Према Закону о социјалној заштити и Правилнику о вођењу евиденције о Евиденција деце n Према Закону о социјалној заштити и Правилнику о вођењу евиденције о кориснику и документације о стручном раду у установама социјалне заштите у Дневном боравку се води одговарајућа евиденција и документација n Матична књига n Лични досије n Лични лист корисника n Лист праћења рада на заштити корисника n Евалуациона листа - формулар који се даје родитељима и деци на попуњавање у циљу испитивања задовољства услугом

Такође. . . Сагласност за коришћење услуге Дневног боравка n Уговор о коришћењу услуге Такође. . . Сагласност за коришћење услуге Дневног боравка n Уговор о коришћењу услуге Дневног боравка n Сагласност за фотографисање и снимање деце и објављивање садржаја у некомерцијалне сврхе n Тромесечни планови, извештаји упутном органу, евалуациони лист n

Документација о стручном раду подразумева: Програм и извештај о раду Дневног боравка n Планови Документација о стручном раду подразумева: Програм и извештај о раду Дневног боравка n Планови и извештаји о раду тимова и стручних сарадника n Дневник рада n Књига дежурства n

Бројке n n n Од 2008. услуге Дневног боравка за децу из породица у Бројке n n n Од 2008. услуге Дневног боравка за децу из породица у ризику је користило 90 -оро деце Новоевидентираних корисника у 2012 је било 25 Новоевидентираних корисника у 2013 је било 10 n Укупно деце која су користила услугу Дневног боравка у 2013. било је 31 n У 2013. години осморо деце је упућено од стране основне школе док је двоје деце упућено од стране надлежног ЦСР-а n Деца долазе из 9 основних школа

2013. година n Укупно 31 корисник n n n 21 стари корисник 10 нових 2013. година n Укупно 31 корисник n n n 21 стари корисник 10 нових 2 упућена од стране ЦСР n n Структура по узрасту n n 8 упућених од стране школе 7 – 10 година – 10 корисника 11 -14 година – 15 корисника 15+ година – 6 корисника Структура по полу: n n Девојчице – 12 Дечаци - 19

Број реализованих услуга 2012 2013 Јануар 140 175 Фебруар 84 193 Март 157 228 Број реализованих услуга 2012 2013 Јануар 140 175 Фебруар 84 193 Март 157 228 Април 264 302 Мај 201 261 Јун 177 251 Јул 210 242 Август 144 227 Септембар 205 171 Октобар 194 211 Новембар 205 211 Децембар 281 71 укупно 2262 2543

Сарадња са родитељима и школама n n n Редовни родитељски састанци Редовни телефонски и Сарадња са родитељима и школама n n n Редовни родитељски састанци Редовни телефонски и лични контакти са родитељима (иницирани из Боравка или од стране родитеља) Обавештавање родитеља о ванредним активностима у Боравку Редовни састанци са стручним службама школа Писање и слање тромесечних извештаја школама о постигнућима детета за време коришћења услуге Дневног боравака

Представљање и промовисање услуге Обавештавање школа о услугама Дневног боравака и одржавање састанка са Представљање и промовисање услуге Обавештавање школа о услугама Дневног боравака и одржавање састанка са стручним радницима школа n Организовање активности које су медијски пропраћене у циљу промоције услуге n

(Најчешће) тешкоће у раду n n n Недовољна мотивисаност родитеља за укључивањем у активности (Најчешће) тешкоће у раду n n n Недовољна мотивисаност родитеља за укључивањем у активности Дневног боравка Недовољна сарадња са већином школа које су упутиле децу Недовољна материјална средстава за опремање просторија и организовање активности ван просторија Дневног боравка Предрасуде у односу на место реализације услуге Дневног боравка. Удаљеност Дневног боравка од већине школа у граду

Излетни, шетње, посете. . . Излетни, шетње, посете. . .

Помажемо. . Помажемо. .

Учимо. . . Учимо. . .

Рекреирамо се. . . Рекреирамо се. . .

Дружимо се. . . Дружимо се. . .

Стварамо. . . Стварамо. . .

Хвала на пажњи Хвала на пажњи