СТОМАТОЛОГТАРДЫ Ң ХАЛЫ АРАЛЫ КОНГРЕССІ Қ Қ Та

Скачать презентацию СТОМАТОЛОГТАРДЫ Ң ХАЛЫ АРАЛЫ КОНГРЕССІ Қ Қ Та Скачать презентацию СТОМАТОЛОГТАРДЫ Ң ХАЛЫ АРАЛЫ КОНГРЕССІ Қ Қ Та

st14-001-01.pptx

 • Размер: 22.2 Мб
 • Автор: Инабат Султангалиева
 • Количество слайдов: 78

Описание презентации СТОМАТОЛОГТАРДЫ Ң ХАЛЫ АРАЛЫ КОНГРЕССІ Қ Қ Та по слайдам

СТОМАТОЛОГТАРДЫ Ң ХАЛЫ АРАЛЫ КОНГРЕССІ Қ Қ Та ырыбы: қ « Ауыз уысыныСТОМАТОЛОГТАРДЫ Ң ХАЛЫ АРАЛЫ КОНГРЕССІ Қ Қ Та ырыбы: қ « Ауыз уысыны одонтогенді ісіктері қ ң диагностикасыны морфологиялы аспектілері ң қ » йымдастырушы топ: Ұ СТ 14 -001 -01 Модератор: Арызбек Арайлым Топ жетекшісі: Нартаева А жар ын Елібай ызы қ қ қПаталогиялы анатомия кафедрасы қ Алматы, 2016 жыл. С. Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА Қ Қ Ұ Қ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА

Басталуы НЕГІЗГІ Б ЛІМ Ө 09. 00 -09. 30 Конгресске атысушыларыны тіркелуі қ ңБасталуы НЕГІЗГІ Б ЛІМ Ө 09. 00 -09. 30 Конгресске атысушыларыны тіркелуі қ ң 09. 30 -09. 40 Конференцияны ң ашылуы – Арызбек Арайлым (модератор) «Тіс жа с йегіні ісіктері » қ ү ң НЕГІЗГІ Б ЛІМ (а) Ө Та ырып а байланысты қ қ докладтар: 09. 40 -09. 45 бихан Жанс уле Ә ә «Остеобластокластома» 09. 45 -09. 50 Ж ма алиева йгерім ұ ғ Ә «Цементома» 09. 50 -09. 55 Оспан Айдана «Миксома» 10. 00 -10. 30 ЗІЛІС (кофе-брэйк) Ү НЕГІЗГІ Б ЛІМ (б) Ө 10. 35 -10. 40 Таджикулов Султан «Амелобластома» 10. 40 -10. 45 Т ребеков Н рлан ө ұ «Одонтома» 10. 45 -10. 50 Туропова А марал қ «Сілекей бездеріні ісіктері» ң 10. 50 -11. 10 С РА -ЖАУАП Б ЛІМІ Ұ Қ Ө Конгресс атысушыларыны қ ң к рермендермен ө кері байланысы 11. 10 -11. 15 Конгрессті жабылуы – ң 11. 15 -11. 25 Конгресс атысушыларына қ сертификаттар тапсыру – Нартаева А жар ын Елібай ызы қ қ қ 11. 25 -11. 30. Конгресс атысушыларын қ шы арып салу ғ йымдастырушы: СТ-14 -001 Ұ Модератор: Арызбек Арайлым

КІРІСПЕ азіргі та да ы стоматология б лімдеріні барлы ы да жа -КІРІСПЕ азіргі та да ы стоматология б лімдеріні барлы ы да жа — бет Қ ң ғ ө ң ғ қ айма ында ы аурулар мен аномалияларды емдеу мен алдын алуды ғ ғ ң барлы м мкіншілігін жасап жатыр. Оларды ішінде терапиялы , қ ү ң қ ортопедиялы , ортодонтиялы стоматологияда жо ары жиілікте қ қ ғ кездесетін д ст рлі ауруларды емдеу ж не алдын алу жолдары ә ү ә белгілі болса, к п жа дайда иынды ту ызатын жа -бет ө ғ қ қ ғ қ хирургиясында кездесетін жа -бет айма ында ы абыну дерттері, қ ғ ғ қ іштен туа пайда бол ан ж не ж ре пайда бол ан аурулар, оны ғ ә ү ғ ң ішінде е ауіптісі ісіктер мен ісік т різді дерттерді айту а болады. ң қ ә ғ

МАҚСАТЫМЫЗ Ауыз уысында кездесетін қ одонтогенді ісіктерді инструментальды зерттеу ар ылы ж неМАҚСАТЫМЫЗ Ауыз уысында кездесетін қ одонтогенді ісіктерді инструментальды зерттеу ар ылы ж не оларды қ ә ң морфологиялы қ диагностикасын д рыс ұ ж ргізе білу ар ылы ү қ ісіктерді пайда болуын ң алдын ала білуге, оларды д рыс емдеуге, ұ мальгинация а ткізбеуге ғ ө жол бермей, аза станда дені Қ қ сау рпа пен салауатты ұ қ халы мірін амтамасыз ету. қ ө қ

МІНДЕТІМІЗ Ісіктерді андай т ріне ( атерлі, атерсіз) ң қ ү қМІНДЕТІМІЗ Ісіктерді андай т ріне ( атерлі, атерсіз) ң қ ү қ қ жататынын, оны ішкі а залар а метастаз бермеуін, ң ғ ғ ауыз уысында ы тістерді д рыс суін ж не сол қ ғ ң ұ ө ә тіндерді патология а шырауын болдырмау ң ғ ұ міндеттерін арастыру. қ

ОДОНТОГЕНДІ ІСІКТЕР Одонтогенді ісіктер - ауыз уысында ы тіс қ ғ сіп шы атынОДОНТОГЕНДІ ІСІКТЕР Одонтогенді ісіктер — ауыз уысында ы тіс қ ғ сіп шы атын немесе ө ғ жа та ы бар тістер қ ғ тіндерді даму ң а ауына байланысты қ пайда болатын ісіктер. Олар тісті рбір ң ә тінінен – эмальдан, дентиннен, цементтен немесе шеуінен ү бірдей седі. ө

БІРІНШІ КЕЗЕҢ:  «Остеобластокластоманы морфологиялы ң қ диагностикасы » «Цементоманы морфологиялы ң қБІРІНШІ КЕЗЕҢ: «Остеобластокластоманы морфологиялы ң қ диагностикасы » «Цементоманы морфологиялы ң қ диагностикасы» «Миксоманы морфологиялы диагностикасы» ң қ

Одонтогенді ісіктер. Остеобластокластома Дайында ан: ғ бихан Жанс улеӘ ә 0 D 15Одонтогенді ісіктер. Остеобластокластома Дайында ан: ғ бихан Жанс улеӘ ә

Остеобластокласто ма Остеобластокластома (гр. osteoblastoclastoma, гр. osteon - с йек + гр. blastosОстеобластокласто ма Остеобластокластома (гр. osteoblastoclastoma, гр. osteon — с йек + гр. blastos — сінді + гр. clast + гр. oma — ү ө ісік). Зор клеткалы ісік. Жа с йектерінде кездесетін қ ү атерсіз ісіктерді жартысынан к бін райды. қ ң ө құ Орталы остеобластокластома жа с йек ішінде ссе, қ қ ү ө шетінде пайда болатын ісік азу тістерді тусында ң ызыл иек стінде к рінеді. Ісік ма ында ы тістер қ ү ө ң ғ босап, оз ал ыш келеді. қ ғ ғ

 Т ыш рет б л ісікті сипаттап осы атты беріп кеткен ұңғ ұ Т ыш рет б л ісікті сипаттап осы атты беріп кеткен ұңғ ұ А. В. Русаков еді. Остеобластокластома жа с йектеріні ішінде қ ү ң к бінесе жал ыз оша т рінде сіп жан жа ында ы ай ын ө ғ қ ү ө ғ ғ қ шектеліп т рады. скен сайын ісік с йектерді деформация а ұ Ө ү ғ шыратады. Ма айда ы тіндерге жайылып сіп кетуі де м мкін. ұ ң ғ ө ү Жай к збен ара анда, ол ызыл немесе о ыр ызыл т сті, ө қ ғ қ қ ң қ ү арасында а оша тары мен уыстары бар т йін т рінде к рінеді. қ қ қ ү ү ө Остеобластокластома

Диагностикалық рентген көрінісі Диагностикалық рентген көрінісі

Кездесу жиілігі Остеобластокластома с йек ісіктеріні жалпы 4-да ү ң кездеседі. Салыстырмалы т рдеКездесу жиілігі Остеобластокластома с йек ісіктеріні жалпы 4%-да ү ң кездеседі. Салыстырмалы т рде 20 жастан 55 жас ү аралы ында ы адамдарды 75%-да осы ауру кездеседі. ғ ғ ң Остеобластокластома 30 -40 жастарда ы йел адамдарда ғ ә жиі кездеседі. К пшілік алымдарды зерттеу ө ғ ң орытындысы бойынша остеобластокластома 15 жас а қ қ дейінгі балаларда кездеспейді.

Макроскопиялы т рде ісікті т рі — ала. Кесіп қ ү ң ү араМакроскопиялы т рде ісікті т рі — ала. Кесіп қ ү ң ү ара ан кезде ызыл с р б ліктер гемосидерозды ою қ ғ қ ұ ө ң қ оша тарымен, некрозды сар ыш б ліктерімен, қ ң ғ ө фиброзды а шыл айма ымен серозды немесе ан ң қ ғ қ сия ты с йы ты тардан т ратын кристозды қ ұ қ қ ұ уыстармен алмасып т рады. К птеген ж мса қ ұ ө ұ қ массалармен атар фиброз бен оссификацияны ты ыз қ ң ғ б ліктері кездеседі. С йек аралы тары ісік ө ү қ алы ды ында кездеспейді. қ ң ғ

Остеобластокластома. Макрокөріністері 0 D 0122 Остеобластокластома. Макрокөріністері

Микрок ріністе екі т рлі жасушадан: алып к п ө ү ө ядролы остеокластарданМикрок ріністе екі т рлі жасушадан: алып к п ө ү ө ядролы остеокластардан ж не бір ядролы ә остеобластардан т рады. Жасуша ұ аралы тарында ан йылу оша тары, жа а қ қ құ қ ң шы ан эритроциттермен бір атарда ққ қ гемосидерин пигментіні к птеп жиналып ң ө ал анды ы к рінеді. қ ғ ғ ө

Остеобластокластоманы ң орталы формасы қ Остеобластокластоманы ң орталы формасы қ

Остеобласто- кластоманы ірі ң жасушалы формасы Остеобласто- кластоманы ірі ң жасушалы формасы

Остеобластокластоманы ң шеткі формасы Остеобластокластоманы ң шеткі формасы

Кейде жұқарған қыртысты зат зақымданады. Соның әсерінен ісік зақымдалған сүйектің жанындағы жұмсақ тіндергеКейде жұқарған қыртысты зат зақымданады. Соның әсерінен ісік зақымдалған сүйектің жанындағы жұмсақ тіндерге таралады. Сирек жағдайда ісік жақын жатқан буынға немесе сүйекке таралады. Остеобластокластома аймағында сүйектің паталогиялық сынығы пайда болады. Соның әсерінен оның макроскопиялық картинасы қан кетудің, некроздың репаративті процесстердің және басқалардың әсерінен оданда ала түске енеді

Ісік метастаз берген науқас. М ндай нау астар а хирургиялы операция жасалады. ұ қІсік метастаз берген науқас. М ндай нау астар а хирургиялы операция жасалады. ұ қ ғ қ Егерде ісік нау ас операция жасат ан а дейін метастаз қ қ ғ берген жа дайда б л нау аста ісік айта пайда болуы ғ ұ қ қ м мкін. Ал егерде метастаз беріп лгермеген жа дайда ү ү ғ ол нау ас толы сауы ады. қ қ ғ

Дайындаған: Жұмағалиева Әйгерім Цементоманың морфологиялық диагностикасы0 B 2228 2 E 1 A 23 15Дайындаған: Жұмағалиева Әйгерім Цементоманың морфологиялық диагностикасы

Цементома – одонтогендік атерсіз ісік, қ морфологиялы рамы бойынша цементке қ құ сасЦементома – одонтогендік атерсіз ісік, қ морфологиялы рамы бойынша цементке қ құ сас к п уыстардан, талшы ты д некер ұқ ө қ қ ә тіндерден, абат- абат топтал ан қ қ ғ цементиклдерден ж не цементобластардан ә т рады. К бінесе лкен ж не кіші азу тістерді ұ ө ү ә ң орнында седі. ө

Көп жағдайда 10 -20 жас аралығындағы жастардың премоляр және төменгі күрек тістер аймағында кездеседі.Көп жағдайда 10 -20 жас аралығындағы жастардың премоляр және төменгі күрек тістер аймағында кездеседі. Өскін рецидивтері жиі кездеседі. 1 жасқа дейінгі балаларға бұл ісіктің болжамы жағымсыз, ісік бас сүйегінің негізінің өмірлік маңызы бар құрылымдарында тез өсіп бастайды. Цементома

Қатерсіз цементобластома(на ғыз цементома) Цементтелінген фиброма Гигант пішінді цементома түрлерін ажыратады. Периапикальды фиброзды дисплазия.Қатерсіз цементобластома(на ғыз цементома) Цементтелінген фиброма Гигант пішінді цементома түрлерін ажыратады. Периапикальды фиброзды дисплазия. Цементоманың жіктелуі

Цементоманы рентгенограмманы к мегімен ң ө аны тайды. Суретте ол ты ыз аралан анЦементоманы рентгенограмманы к мегімен ң ө аны тайды. Суретте ол ты ыз аралан ан к рініс қ ғ ө сия ты болып т рады. Сопа немесе д гелек қ ұ қ өң пішінді болады. О шаулан ан орны – қ ғ патологиямен б тіндей болып кеткен тіс т біріні ү ү ң ма ы. Пішіні тегіс, ал шекаралары на ты ң қ к рсетілген. Микроскопиялы зерттеуде са ө қ ұ қ кальцинаттары бар ты ыз тін немесе лсіз ғ ә минералдан ан с йек тіні табылады. ғ ү Диагностикасы

Рентгенограммад а зақымдалған аймақта сүйектің тығыздығына байланысты айқын көлеңкесі анықталады. Кейде ісіктіңРентгенограммад а зақымдалған аймақта сүйектің тығыздығына байланысты айқын көлеңкесі анықталады. Кейде ісіктің кейбір бөліктері тығыздығына қарай тіс тіндеріне сәйкес келеді.

Цементоманың макроскопиялы қ көрінісі 2 E 23 26 Цементоманың макроскопиялы қ көрінісі

Цементоманың микроскопиялық көрінісі Цементоманың микроскопиялық көрінісі

Миксоманың морфологиялық диагностикасы Дайындаған: Оспан Айдана 01 23 15 0 B 22 Миксоманың морфологиялық диагностикасы Дайындаған: Оспан Айдана

Миксома - атерсіз ісік, д рыс емес формада қ ұ кездеседі, консистенциясы желе тМиксома — атерсіз ісік, д рыс емес формада қ ұ кездеседі, консистенциясы желе т різді, онша лкен ә ү болма ан капсуласы бар, те баяу седі біра метастаз ғ ө ө қ бермейтін ісік атарына жатады. 30 -60 жас қ аралы ында ы йелдер мен еркісілерде кездеседі, 7%-ы ғ ғ ә т ым уалау жолымен беріледі. ұқ қ

 Жоғары температура Салмақтың түсуі Жүрек айнуы Анемия Тері бөртпелері Бұлшық ет және буындардағы Жоғары температура Салмақтың түсуі Жүрек айнуы Анемия Тері бөртпелері Бұлшық ет және буындардағы ауырсынулары Қан құсу Диагностикасы-КТ немесе МРТ әдістерімен анықтаймыз Симптомдары және диагностикасы

Ұрттың ішкі жағы қызарған, шырышты, болбыр өсіндіні көреміз. 3 A 1 E 3222Ұрттың ішкі жағы қызарған, шырышты, болбыр өсіндіні көреміз.

Таңдайда-қызарған, ісінген науқас жұтынганда, тамақтанғанда жоғары қатты таңдайына бөтен зат тиетініне және ауруТаңдайда-қызарған, ісінген науқас жұтынганда, тамақтанғанда жоғары қатты таңдайына бөтен зат тиетініне және ауру сезімі байқалатынына шағымданады.

Ерін-ісінген, формасы бұзылған, кедір-бұдыр некроз қан құйылу ошағын көреміз 0 C 30Ерін-ісінген, формасы бұзылған, кедір-бұдыр некроз қан құйылу ошағын көреміз

Операция кезінде алынған биопсиялық материалды алып, морфологиялық диагностикалау мақсатында зерттеуге жібереміз. 0 DОперация кезінде алынған биопсиялық материалды алып, морфологиялық диагностикалау мақсатында зерттеуге жібереміз.

Рентгендік көрінісі Рентгендік көрінісі

Микропрепарат Микропрепарат

Микропрепарат Микропрепарат

Микропрепарат Микропрепарат

ЕКІНШІ КЕЗЕҢ: « Амелобластоманың морфологиялық » диагностикасы « Одонтоманың морфологиялықЕКІНШІ КЕЗЕҢ: « Амелобластоманың морфологиялық » диагностикасы « Одонтоманың морфологиялық диагностикасы « Сілекей бездерінің » ісіктері

Амелобластоманы ң морфологиялық диагностикасы Дайындаған: Таджикулов Султан 02231 A 2116 2 F 1524 0Амелобластоманы ң морфологиялық диагностикасы Дайындаған: Таджикулов Султан

Амелобластома-тіс эмалінің жетілмеген эпителиінен өсіп шығатын қатерсіз ісік. Одонтогенді ісіктер тобына жатады. Амелобластома-тіс эмалінің жетілмеген эпителиінен өсіп шығатын қатерсіз ісік. Одонтогенді ісіктер тобына жатады.

К бінесе 20 - 50 жас аралы ында жиі кездеседі, оны 80 ө ғК бінесе 20 — 50 жас аралы ында жиі кездеседі, оны 80% ө ғ ң т менгі жа с йегінде болады. Б л ауру а к біне ер адамдар ө қ ү ұ ғ ө жиі шырайды. Сирек жа дайда с билерде ( 2, 5% — 3, 5% ) ж не ұ ғ ә ә арт адамдарда кездеседі. аза станда б л ауруды кездесу қ Қ қ ұ ң жиілігі 12% -15%.

 Рентген к рінісінде за ымдан ан с йектер араны жеке ө қ Рентген к рінісінде за ымдан ан с йектер араны жеке ө қ ғ ү ң немесе к п уысты ясы сия ты болып к рінеді. Ісікті зі ө қ ұ қ ө ң ө ж мса пыша пен оп о ай кесіледі. ұ қ қ ң Амелобластоманы 4 -6 пайызы малигнизация а шырайды, ң ғ ұ ол одонтогендік карциносаркома деп аталады. Операция жолымен алып таста аннан кейін ғ амелобластомалар кейде айта сіп шы ады. қ ө ғ Микроскопты к рінісі бойынша амелобластомаларды ң ө ң бес т рін ажыратады: ү 1) фолликулярлы; 2) племорфты(тарма тан ан); қ ғ 3) акантоматозды; 4) негізді(базальды –жасушалы); 5) т йіршікті жасушалы(гранулярлы –жасушалы). ү

Амелобластоманы жіктелуі ң (макроскопиялы к рінісі қ ө бойынша) Қаттыла у Кистозд ыАмелобластоманы жіктелуі ң (макроскопиялы к рінісі қ ө бойынша) Қаттыла у Кистозд ы

Амелобласманы солидты т рі аттылау ң ү қ немесе ж мса тау, а шыл-сАмелобласманы солидты т рі аттылау ң ү қ немесе ж мса тау, а шыл-с р немесе ұ қ қ ұ о ыр- ызыл т сті т йін болып к рінеді. қ ң қ ү ү ө Кесіндісін ара анда б л ісік ма айда ы тіндерді қ ғ ұ ң ғ ң капсуламен шекаралан ан. Микроскоппен ғ ара анда сопа немесе домала эпителийлі қ ғ қ қ оша тар арасында д некер тінні талшы тарымен қ ә ң қ ан тамырлары к рінеді. Эпителийлі кешендерді қ ө ң шет жа ы бір абат цилиндр т різді эпителиймен ғ қ ә жиектеледі, б л жасушаларды ядросы лкен, ұ ң ү хроматині мол, ал эпителийлі кешендерді ң ортасында ж лдыз т різді тарма тан ан ұ ә қ ғ жасушалар к рінеді. ө

 Кисталы адамантинома көбінесе көп қуысты болып көрінеді. Кисталардың қуысында ашық немесе қоңыр Кисталы адамантинома көбінесе көп қуысты болып көрінеді. Кисталардың қуысында ашық немесе қоңыр түсті сұйық, коллоидты зат болуы мүмкін. Кисталардың ішкі қабырғасы цилиндр тәрізді эпителиймен астарланған. Эпителилі кешендер кистааралық талшықты дәнекер тіндерде байқалады.

Макропрепарат Макропрепарат

Микропрепарат Микропрепарат

Болжам Хирургиялық жолмен емделген науқастардың 70 жуығы сауығады. Бұл науқас үшін қолайлы жағдай болыпБолжам Хирургиялық жолмен емделген науқастардың 70% жуығы сауығады. Бұл науқас үшін қолайлы жағдай болып саналады. Ал дұрыс уақытында емделмеген жағдайда ауру қатерлі ісікке айналады. Қатерлі ісікке айналған амелобластома басқа мүшелерге метастаз беріп, басқа ағзаларды зақымдайды. Бұл аурудың қолайсыз жағы.

Одонтоманың морфологиялық диагностикасы Дайындаған: Төребеков Нұрлан 0 D 15 23 1524 0 B 22Одонтоманың морфологиялық диагностикасы Дайындаған: Төребеков Нұрлан

Одонтома - тіс тіндерінің пішінделуі мен дамуының ақауларымен байланысты болатын органоспецификалық қатерсіз ісік. Одонтома — тіс тіндерінің пішінделуі мен дамуының ақауларымен байланысты болатын органоспецификалық қатерсіз ісік. Одонтома әр түрлі жастағы адамдарда, әсіресе тұрақты тістер пайда болатын кезеңдегі балалар мен жастарда байқалады

 К п жа дайда жо ар ы ж не т менгі жа за К п жа дайда жо ар ы ж не т менгі жа за ымданады. ө ғ ғ ғ ә ө қ қ Симптомсыз немесе аз симптомды т рде теді. ү ө Асы пай ж не жай седі. Белгілі бір лшемге жеткенде қ ә ө ө ісікті суі то тайды. Алайда лкен лшемге жеткен ісік тез арада ң ө қ ү ө с йекті деформация а немесе оны толы сынуына дейін ү ғ ң қ шыратуы м мкін. ұ ү Одонтома а диагноз оятын негізгі діс – рентгенологиялы ғ қ ә қ діс ә

Одонтоманың түрлері Жай Бір тіс бастамасының дамуындағы ақауларын туындайды Күрдел і Бірнеше тіс бастамаларынңОдонтоманың түрлері Жай Бір тіс бастамасының дамуындағы ақауларын туындайды Күрдел і Бірнеше тіс бастамаларынң пайда болуындағы зақымдалулармен байланысты.

Одонтоманы рентгенологиялы ң қ картинасыны спецификалы ы сонша, ң ғ дифференциальды диагностиканы даОдонтоманы рентгенологиялы ң қ картинасыны спецификалы ы сонша, ң ғ дифференциальды диагностиканы да ажет қ етпейді

Ісікті екі т рі кездеседі: ң ү Ж мса одонтома ұ қ атты одонтомаҚОдонтомаІсікті екі т рі кездеседі: ң ү Ж мса одонтома ұ қ атты одонтомаҚОдонтома суге потенциясы бар тіс ө фолликуласыны згеруіне байланысты ң ө лкейіп бастайды. Барлы ісіктерге т н ү қ ә ршіген митоз б л ісік т рінде бай алмайды. ө ұ ү қ

атты одонтома бір немесе одан да к п Қ ө тіс скіндерінен дамиды. Татты одонтома бір немесе одан да к п Қ ө тіс скіндерінен дамиды. Т ра ты ө ұ қ тістер шы а бастайтын кезде пайда ғ болады. Ісік т менгі жа ты к рек ө қ ң ү тістер, с йір тістер жіне премолярлар ү айма ында локализацияланады. ғ

Ж мса одонтома балаларда те сирек ұ қ ө кездесетін т зіліс. Ж мсаЖ мса одонтома балаларда те сирек ұ қ ө кездесетін т зіліс. Ж мса одонтома ү ұ қ атты одонтоманы т зілуіні ерте қ ң ү ң сатысы деген де болжамдар бар.

С биді т менгі жа ыны жарты б лігіндегі ә ң ө ғ ңС биді т менгі жа ыны жарты б лігіндегі ә ң ө ғ ң ө одонтоманы ортопантограммасы. Д рыс емес ң ұ формалы тіс секілді конгломераттар кездеседі. Рентгенограммада ж мса одонтома бір кезде ұ қ киста а са анмен, шекаралары аны емес, ал ғ ұқ ғ қ кейбір кезде поликистома а сас келеді. ғ ұқ

Макропрепарат1102 Макропрепарат

Микропрепарат11 Микропрепарат

Микропрепарат111914 Микропрепарат

Сілекей бездері ісіктері Дайындаған: Туропова Ақмарал 041 B 1 B 0 B 22 Сілекей бездері ісіктері Дайындаған: Туропова Ақмарал

Сілекей бездеріні ісіктері жеке а за а т н ң ғ ғ ә эпителийСілекей бездеріні ісіктері жеке а за а т н ң ғ ғ ә эпителий жасушаларынан сетін ісіктер ө атарына жатады. қ Ісікті екі т рі кездеседі: ң ү атерлі Қ атерсізҚ

атерсіз т ріҚ ү Аденомалар гистологиялы к рінімі бойынша қ ө мономорфты ж неатерсіз т ріҚ ү Аденомалар гистологиялы к рінімі бойынша қ ө мономорфты ж не полиморфты болып б лінеді. ә ө

атерлі т ріҚ ү Мукоэпидермоидты, ацинозды – жасушалы, ж не ә карциомалар кіреді. 0202атерлі т ріҚ ү Мукоэпидермоидты, ацинозды – жасушалы, ж не ә карциомалар кіреді.

Макропрепарат Макропрепарат

Микропрепарат Микропрепарат

 Ж. Ахметов “Патологиялы анатомия” ІІ том, қ 2009 жыл www. pathologyoutlines. com http: Ж. Ахметов “Патологиялы анатомия” ІІ том, қ 2009 жыл www. pathologyoutlines. com http: //en. wikipedia. org/wiki/ http: //www. google. ru/imgres? imgurl=http: //dental-help. ru/images/zabolevani 9 -rot ovoy-polosti/glossit/kandidozniy-glossit-1. jpg&img refurl http: //dommedika. com/stomatologia/77. html Пайдаланылған әдебиеттер:

Назарларыңызға рахмет!!!1 D 0 C 091 F 0607 Назарларыңызға рахмет!!!