Стасіневич Світлана Анатоліївна , к. е. н.

Скачать презентацию Стасіневич Світлана Анатоліївна , к. е. н. Скачать презентацию Стасіневич Світлана Анатоліївна , к. е. н.

pricing-zanyattya-gurtka.ppt

 • Размер: 293 Кб
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Стасіневич Світлана Анатоліївна , к. е. н. по слайдам

Стасіневич Світлана Анатоліївна , к. е. н. , доц. кафедри біржової діяльності • Тема: Стасіневич Світлана Анатоліївна , к. е. н. , доц. кафедри біржової діяльності • Тема: Формування та котирування цін на сільськогосподарську продукцію на біржовому ринку

Причини слабкого функціонування бірж в Україні, зокрема аграрних є: • нерозвинута нормативно-правова база щодо організаціїПричини слабкого функціонування бірж в Україні, зокрема аграрних є: • нерозвинута нормативно-правова база щодо організації біржової діяльності, особливо укладення строкових контрактів; • недосконалість механізму регулювання аграрного ринку, в тому числі біржового; • наявність слабких місць в податковому законодавстві; • кризовий стан більшої частини сільськогосподарських підприємств; • бартеризація, тінізація товарообігу; • низький рівень товарності вітчизняної аграрної продукції; • роздробленість сільського господарства; • практична відсутність біржової інфраструктури (транспортного обслуговування, складських приміщень, організаційного механізму взаємодії з консалтинговими і маркетинговими фірмами, банківськими структурами); • недостатній розвиток стандартизації біржових контрактів та клірингового механізму; • психологічне несприйняття біржового хеджування; • присутність недоліків в інформаційному забезпеченні

3 Корреляция: Пшеница происхождения Украина и CME фьючерсный контракт на пшеницу Цена $/ тонну Корр 3 Корреляция: Пшеница происхождения Украина и CME фьючерсный контракт на пшеницу Цена $/ тонну Корр = 9 4 % R 2 = 0.

4 Корреляция: Пшеница происхождения Украина и NYSE Liffe фьючерсный кон т ракт на пшеницу Цена €/4 Корреляция: Пшеница происхождения Украина и NYSE Liffe фьючерсный кон т ракт на пшеницу Цена €/ тонну EUR / $ Корр = 9 6 % R 2 = 0.

Котирування цін на біржі • Котирувальна ціна – це ціна, визначена котирувальною комісією біржіКотирування цін на біржі • Котирувальна ціна – це ціна, визначена котирувальною комісією біржі шляхом аналізу цін біржових операцій, пропозиції і попиту на підставі єдиних критеріїв і спеціальних методів. • Способи к отирування: • 1) Реєстрація фактичних цін (стійкий ринок) • 2) Розрахунок типової ціни (нестабільний ринок ) • Основна мета котирування біржових цін – це визначення для кожної групи товарів типової довідкової ціни, що відображає вартість одиниці товару при типових (середніх) обсягах угод і умов поставок. • Види котирувальних цін • 1. Мінімальна і максимальна ціни певного біржового періоду • 2. Ціни першої та останньої (або останньої) угод біржового періоду • 3. Ціни першої, останньої угод та середній рівень, що фіксує перелом • 4. Комбінована ціна (поєднання мінімальної, максимальної, першої, останньої) • 5. Типова (довідкова)(розрахункова)

Методи розрахунку типової ціни Кількість укладених угод на біржовій сесії по даному виду товару Методи розрахунку типової ціни Кількість укладених угод на біржовій сесії по даному виду товару Методика • 1. Велика • 2. Невелика • 3. Одиночні • 1. Середньоарифметичне (просте або зважене) • 2. Враховуються мінімальні та максимальні ціни, а також: обсяг товару, кількість контрагентів, умови взаєморозрахунків, базис поставки, співвідношення попиту і пропозиції, обов ’ язково “виводяться” нетипові угоди 3. Не розраховується

Функції Котирувальної комісії • 1. Формування біржового бюлетеня (на базі даних біржових та позабіржових угод, заявокФункції Котирувальної комісії • 1. Формування біржового бюлетеня (на базі даних біржових та позабіржових угод, заявок та ін. ) • 2. Спостереження за своєчасним наданням брокерам, членам і відвідувачам біржі інформації про укладені угоди • 3. Визначення списків товарів, що котируються ( бази бюлетеня ) • 4. Надання Інформаційно-довідковому відділу інформації про ціни і кон ’ юнктуру товарів, по яких не здіснювалось котирування • 5. Надання Біржовому комітету пропозицій про зміни методики котирування, форми бюлетеня • 6. Встановлення спільно з Арбітражною комісією цін у випадку спірних питань

Біржовий бюлетень • 1. Типові умови реалізації (обсяги купівлі-продажу, базис поставки, умови розрахунку) • 2.Біржовий бюлетень • 1. Типові умови реалізації (обсяги купівлі-продажу, базис поставки, умови розрахунку) • 2. Ціна продавця + визначення верхньої та нижньої межі, переважаючого рівня • 3. Ціна покупця + визначення верхньої та нижньої межі, переважаючого рівня • 4. Ціна біржової угоди (зафіксована маклером)+ + визначення граничних рівнів угод (верхньої та нижньої межі) • 5. Типова ціна — ціна переважаючої реалізації даної групи товарів

Фундаментальний метод прогнозування цін Враховує показники: • І. Виробничі : • обсяги перехіднихФундаментальний метод прогнозування цін Враховує показники: • І. Виробничі : • обсяги перехідних запасів товару; • рівень виробництва; • рівень споживання; • урожайність; • погодні умови; • стан загальногосподарської кон’юнктури; • рівень конкурентоспроможності. • ІІ. Фінансові: • стан грошово-кредитної системи; • попит на кредит; • зростання грошової маси; • рівень інфляції. • ІІІ. Політико-економічні : • рівень державного регулювання і можливі зміни; • зовнішньоторговельна діяльність • + психологічні

Загальні підходи (обов ’ язкові правила) котирування • 1. Котируються ціни на товари, об ’Загальні підходи (обов ’ язкові правила) котирування • 1. Котируються ціни на товари, об ’ єднані в товарні групи за стандартом ( або прирівняних умов, або виділення в окрему групу) • 2. Котируються ціни на товари , для яких характерний постійний обіг на біржовому ринку біржі або взагалі (база біржового бюлетеню) • 3. Виключаються з котирувального процесу товари нехарактерні (випадкові + якщо ціна поточного періоду значно нижча попередньої) • 4. Котируються ціни за даний біржовий день ( при відсутності угод по певному товару позицію виключають із бюлетеня) • 5. Для точності включаються ціни позабіржового ринку • 6. Котирування по угодах, обсяги яких вищі встановлених • 7. Враховуються обсяги (великі чи дрібні партії): • а) Котирувальна комісія визначає типовий обсяг партії – вказуються min і max обсяг партії); • б) виділяються різні групи та їх ціни

Фактори, які регулюють пропозицію Вимоги до рівня ціни Характеристика їх прояву Рівень ціни пропозиції товару неФактори, які регулюють пропозицію Вимоги до рівня ціни Характеристика їх прояву Рівень ціни пропозиції товару не може встановлюватися чи знижуватися у процесі торгування нижче рівня витрат на його виробництво У нормальних умовах функціонування товарного біржового ринку ціна пропозиції повинна відшкодовувати виробничі витрати та гарантувати середню норму прибутку. Мінімальний граничний рівень ціни товару — це рівень затрат на його виробництво. Ціна пропозиції визначена, що сприяє створенню конкуренції на ринку та скороченню нерентабельного виробництва Пряма залежність обсягів пропозиції від рівня ціни діє в певних межах Рух ціни на товар на біржовому ринку відбувається до певного рівня, тобто у чітких межах. Ціна може зростати до тієї максимальної для неї точки, від якої попит на даний товар починає знижуватися. При зменшенні попиту знижується і ціна пропозиції. Отже для кожної ціни пропозиції є максимальна границя, тобто рівень, у межах якого діє функція пропозиції від ціни Ціна пропозиції залежить від зміни рівнів цін на однотипні, взаємозамінні товари Як правило, це залежність між цінами на сировину і готовий продукт з неї. Так, від зміни цін на цукор залежить від ціни на цукрові буряки і навпаки Ціни пропозиції залежать від наповненості біржового ринку даним товаром При порушенні нормальної конкуренції на ринку, що проявляється в дії як досконалої, так і недосконалої конкуренції, ціни не впливають на рівень пропозиції Ціни пропозиції залежать від інфляційних процесів За таких умов продавець, формуючи свою ціну пропозиції, крім рівня витрат виробництва та норми прибутку обов’язково враховує темпи інфляції

Фактори, що регулюють функцію попиту від ціни Фактори Характеристика їх прояву Обсяги попиту на одні біржовіФактори, що регулюють функцію попиту від ціни Фактори Характеристика їх прояву Обсяги попиту на одні біржові товари залежать від рівня цін на інші Прояв такої залежності, як правило, непередбачений для біржового ринку, оскільки важко прогнозувати дію покупця при рухливості цін з всього асортименту товару, що торгується на біржі і впливає на рівень ціни його товару Рівень ціни залежить від кількості покупців на біржі Недосконала конкуренція, яка допускає на ринок у ролі покупців монополістів, зумовлює ситуацію, при якій зниження біржових цін не завжди обумовлює збільшення обсягів попиту Обсяги попиту на окремий асортимент споживчих товарів знаходяться у прямій залежності від реальних прибутків покупців На біржовому товарному ринку відсутня пряма залежність, коли вищому доходу покупців відповідає і вищий обсяг попиту. Для біржі характерна своя залежність між рівнем доходу і обсягом попиту, причому специфічна для кожної групи товарного асортименту. Ці тенденції описані в загальній теорії ринку вони характерні і для товарної біржі (криві попиту Торнквіста)

Технічний метод – аналізує “ рух” ринку • Види інформації: ціни , обсяги торгівліТехнічний метод – аналізує “ рух” ринку • Види інформації: ціни , обсяги торгівлі , “відкритий” інтерес • Аксіоми: I. Рух ринку враховує все • II. Ціни рухаються направлено: 3 типи трендів: • 1. Бичий (Bullish ) –- характеризується переважаючим рухом цін угору. • 2. Ведмежий (Bearish ) –переважаючим рухом цін униз. • 3. Боковий (Sideways, Trading Rauge) – коливання цін порівняно з попереднім їх рухом угору або униз досить незначні. • III. Історія повторюється (розуміння майбутнього лежить у вивченні минулого).

Графіки про рух ціни: 1. Лінійні чарти (Line Charts) – динаміка, тенденції, аналогія = перспектива; 2.Графіки про рух ціни: 1. Лінійні чарти (Line Charts) – динаміка, тенденції, аналогія = перспектива; 2. Гістограми (Bar Charts) — масив “стовбчиків”, побудованих у системі координат, де вертикально позначаються рівні ціни, а горизонтально — час дні, тижні чи місяці + “палочки” (вищий, нижчий рівні)+ “відросточки” (рівень цін відкриття і закриття); 3. Хрестики-нулики (Point and Figure Charting) — не потрібні вісі абсцис: вищу за попередній рівень ціну позначаютьхрестиком, а нижчу — нуликом. ; 4. Японські свічки (Japanese Candlesticks Charting) – для короткострокового прогнозу: Ідеологія такого прогнозу базується на співвідношенні цін при відкритті і закритті даного торгового дня, а також співвідношенні цін закриття попереднього дня і відкриття наступного ; 5. Графіки арбітражу і спредів; 6. Ковзні середні тощо.

Цінова стратегія формується під впливом системи факторів : - Характер і рівень конкуренції на біржовомуЦінова стратегія формується під впливом системи факторів : — Характер і рівень конкуренції на біржовому ринку — Мета — досягнення максимізації прибутку по укладених угодах — Сприяння розширенню питомої ваги обсягів власних угод у товарообігу біржового ринку. Брокерські контори , які одержують пропозиції від продавців у значних обсягах, прагнуть максимально використати можливість для розширення власного товарообігу. У такій ситуації продавець (брокерська контора) розраховує на збільшення власного прибутку не за рахунок вищої ціни, а за рахунок більших обсягів проданої продукції. Як правило, така складова стратегії грунтується на прогнозі обсягів виробництва того чи іншого продукту. — Орієнтація на продаж високоякісної продукції на товарному ринку — Протидія конкуренції на даному товарному ринку

Напрям цінової політики Сутність напряму, його використання продавцем Продавець перебуває (торгує) на біржовому ринку “ ЦіновийНапрям цінової політики Сутність напряму, його використання продавцем Продавець перебуває (торгує) на біржовому ринку “ Ціновий лідер” Таку політику ведуть окремі продавці чи брокерські контори, які мають високу питому вагу власних обсягів укладених угод у біржовому обороті даного ринку, товарної біржі. Завдяки цьому вони впливають на формування рівня цін на біржовому ринку нехтуючи чи усуваючи конкуренцію. “ Перебування у фарватері” Це вимушена політика для продавця у тому випадку, коли він торгує на біржовому ринку незначними обсягами товару. Отже, виходячи з обсягів власного товарообігу, продавець не може впливати на формування рівня ціни на той чи інший товар, оскільки на “верхній” її рівень впливає політика “цінового лідера”. “ Атака” З цією метою продавець передбачає значне розширення обсягів та зниження цін пропозиції на біржовому ринку. У випадку, коли через зниження ціни втрачається певна величина прибутку, продавець розраховує, що вона буде відшкодована зі збільшенням за рахунок розширення обсягів продажу. Продавець уперше пропонує товар на біржовому ринку “ Проникнення на біржу” У випадку першого виходу продукції на біржовий ринок продавець основує політику її продажу за цінами, нижчими, ніж ті, що існують на даний момент. За мірою входження товару в товарообіг на біржовому ринку поступово піднімається рівень ціни. Місце і роль товару на біржовому ринку “ Зняття вершків” При введенні в обіг на біржовий ринок нового виду товару передбачається одержати значно вищий рівень ціни, ніж з часом встановиться. Крім цього, така ситуація характерна при монополії, чи олігополії, сприятливій кон’юнктурі для продавця. Термін дії такої політики дуже обмежений. “ Середні витрати плюс прибуток” Така політика передбачається стосовно невеликих обсягів продажу, але “за широким асортиментом”. Механізм реалізації такої політики полягає в дотриманні цін, які зумовлюють однаковий рівень прибутку для всього асортименту, що торгує продавець. Це забезпечує мінімальну ефективність діяльності та незначні обсяги податків. “ Ціновий образ” Застосовується така політика для створення уявлення, що даний товар має нижчу ніж у конкурентів ціну.

“ Настрій” біржового ринку Основними ситуаціями можуть бути: 1) ціни не змінюються, попит дорівнює пропозиції, угод“ Настрій” біржового ринку Основними ситуаціями можуть бути: 1) ціни не змінюються, попит дорівнює пропозиції, угод мало — Ц — const, С = П, СД — min (” спокійно ”); 2) ціни не змінюються, попит перевищує пропозицію, угод мало — Ц — const, С > П, СД > min (” твердо ”); 3) ціни не змінюються, попит менше пропозиції, угод мало — Ц — const, С П, СД — max (” міцно ”); 5) ціни знижуються, попит менше пропозиції, угод мало — Ц , С < П, СД — min (“ штиль ”); 6) відсутність попиту при тенденції цін до падіння — Ц , С = 0, СД — 0 (” слабо ”); 7) відсутність попиту та пропозиції у зв’язку з очікуваним переломом цін на біржі — С = 0, П = 0, СД — 0 (” очікування ”) тощо. Скорочення для визначення настрою біржового ринку: Ц — динаміка цін; С — попит; П — пропозиція; СД — кількість угод на торгах.