Скачать презентацию СТАРА ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНЕ 98 37 EC Проф др Радивоје Скачать презентацию СТАРА ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНЕ 98 37 EC Проф др Радивоје

8f6745cb8d640418656d7751cc151f1e.ppt

  • Количество слайдов: 91

СТАРА ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНЕ 98/37/EC Проф. др Радивоје Митровић 1 СТАРА ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНЕ 98/37/EC Проф. др Радивоје Митровић 1

Стари приступ Нови приступ Детаљне директиве са техничким спецификацијама (секторски приступ) Директива са наведеним Стари приступ Нови приступ Детаљне директиве са техничким спецификацијама (секторски приступ) Директива са наведеним битним (суштинским) захтевима – безбедност и здравље људи Нусу узимале у обзир технички прогрес Потреба за редовним прилагођавањем легислативе техничком прогресу Техничке спецификације су дате у хармонизованим стандардима Глобални приступ Процедуре оцењивања усаглашености Поверење кроз стручност (компетентност) и јавност (транспарентност) Претпоставка о усаглашености 2

Директиве Новог приступа: 1. Нисконапонска опрема 2. Једноставне посуде под притиском 3. Играчке 4. Директиве Новог приступа: 1. Нисконапонска опрема 2. Једноставне посуде под притиском 3. Играчке 4. Грађевински производи 5. Електромагнетна компатибилност 6. Машине 7. Лична заштитна опрема 8. Неаутоматске ваге за мерење тежине 9. Активни имплантабилни медицински уређаји 10. Гасни уређаји 11. Котлови за топлу воду 12. Експлозиви за цивилну употребу 13. Медицински уређаји 14. Потенцијално експлозивне атмосфере 15. Пловила за рекреацију 16. Лифтови 17. Расхладни уређаји 18. Опрема под притиском 19. Терминална опрема за телекомуникације 20. Медицински апарати за in vitro дијагностику 21. Терминална опрема за радио и телекомуникације 3

4 4

од 22. јуна 1998. године ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТИВУ 89/392/EEC од 14. јуна 1989. године 5 од 22. јуна 1998. године ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТИВУ 89/392/EEC од 14. јуна 1989. године 5

САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC - МАШИНЕ Преамбула I поглавље: Обим, пласман на тржиште и САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC - МАШИНЕ Преамбула I поглавље: Обим, пласман на тржиште и слобода кретања II поглавље: Процедуре оцењивања усаглашености III поглавље: „ЦЕ” означавање IV поглавље: Прелазне одредбе Прилог 1 Прилог г 22 Прилог г 3 3 Прилог г 4 4 Прилог 5 Прилог г 6 6 Прилог 7 Прилог г 8 8 Прилог 9 6

САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC - МАШИНЕ Преамбула. . . 3 стране I поглавље: Обим, САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC - МАШИНЕ Преамбула. . . 3 стране I поглавље: Обим, пласман на тржиште и слобода кретања Члан 1. . . Члан 7. II поглавље: Процедуре оцењивања усаглашености Члан 8. , Члан 9. III поглавље: „CE” означавање Члан 10. IV поглавље: Прелазне одредбе Члан 11. . . Члан 16. Цела Директива – 10 страна 7

САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ ПРИЛОГ I ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ ПРИЛОГ I ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ МАШИНА И БЕЗБЕДНОСНИХ КОМПОНЕНТИ УВОДНА РАЗМАТРАЊА 1. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ 2. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ МАШИНА 3. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЕБНИХ ОПАСНОСТИ УСЛЕД МОБИЛНОСТИ МАШИНЕ 8

САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ 4. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ 4. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЕБНИХ ОПАСНОСТИ УЗРОКОВАНИХ ОПЕРАЦИЈОМ ПОДИЗАЊА 5. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА МАШИНЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОДЗЕМНИ РАД 6. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЕБНИХ ОПАСНОСТИ УЗРОКОВАНИХ ПОДИЗАЊЕМ ИЛИ КРЕТАЊЕМ ОСОБА 9

САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ ПРИЛОГ II A. Садржај ЕC декларације САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ ПРИЛОГ II A. Садржај ЕC декларације о усаглашености за машину B. Садржај декларације издате од стране произвођача или његовог овлашћеног представника установљеног у Заједници Ц. Садржај ЕC декларације о усаглашености за безбедносне компоненте које се одвојено пласирају на тржиште. ПРИЛОГ III ОЗНАЧАВАЊЕ CE УСАГЛАШЕНОСТИ 10

САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ ПРИЛОГ IV ТИПОВИ МАШИНА И БЕЗБЕДНОСНИХ САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ ПРИЛОГ IV ТИПОВИ МАШИНА И БЕЗБЕДНОСНИХ КОМПОНЕНТИ A. Машина B. Безбедносне компоненте ПРИЛОГ V ЕC ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРИЛОГ VI ЕC ТИП ПРОВЕРЕ 11

САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА САДРЖАЈ - ДИРЕКТИВЕ 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРИЛОЗИ ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА УЗМУ У ОБЗИР РАДИ НОТИФИКАЦИЈЕ ТЕЛА ПРИЛОГ VIII Део А - Повучене Директиве Део Б - Листа рокова за преношење и имплементацију на национално законодавство ПРИЛОГ IX КОРЕЛАЦИОНА ТАБЕЛА 12

На кога се директива МАШИНЕ односи? • Произвођаче машина • Њихове овлашћене представнике • На кога се директива МАШИНЕ односи? • Произвођаче машина • Њихове овлашћене представнике • Увознике • Трговце ОДНОСНО Особе „које стављају машину у промет” у ЕУ Корисник треба да зна шта може да купи и користи! 13

Директива МАШИНЕ дефинише: Битне или суштинске захтеве Безбедност и здравље људи Битни (суштински) захтеви Директива МАШИНЕ дефинише: Битне или суштинске захтеве Безбедност и здравље људи Битни (суштински) захтеви су дати у прилозима Директиве Битни (суштински) захтеви су општи и не дају техничка решења Произвођач испуњава битне (суштинске) захтеве тако што обавља поступак утврђивања усаглашености 14

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРЕАМБУЛА ЈЕДИНСТВЕНО ТРЖИШТЕ – једно од водећих достигнућа нашег ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРЕАМБУЛА ЈЕДИНСТВЕНО ТРЖИШТЕ – једно од водећих достигнућа нашег времена Слободан промет роба представља камен темељац јединственог тржишта. Примењени механизми за постизање овог циља заснивају се на спречавању нових препрека у трговини, узајамном признавању и техничкој хармонизацији. СЛОБОДАН ПРОТОК РОБА, УСЛУГА, КАПИТАЛА, РАДНЕ СНАГЕ – ОСНОВА ЗА ПРОСПЕРИТЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 21. ВЕКУ! 15

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРЕАМБУЛА Област машина је веома битан део машинске индустрије ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРЕАМБУЛА Област машина је веома битан део машинске индустрије и сматра се окосницом економије сваког друштва. Европска Унија је предузела читав низ мера и развила механизме у циљу новог конвергирања у усаглашавању и стандардизацији техничке регулативе у области испитивања, контролисања и сертификације производа – машина и њихове сигурности (Harmonised standards) 16

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРЕАМБУЛА СОЦИЈАЛНИ ТРОШКОВИ великог броја НЕСРЕЋА директно су узроковани ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРЕАМБУЛА СОЦИЈАЛНИ ТРОШКОВИ великог броја НЕСРЕЋА директно су узроковани употребом машина, а могу се смањити путем ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗРАДЕ машина које имају СВОЈСТВО БЕЗБЕДНОСТИ, односно путем одговарајућих инсталација и одговарајућег одржавања. 17

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРЕАМБУЛА Произвођач задржава ОДГОВОРНОСТ за сертификацију усаглашености његових машина ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ - ПРЕАМБУЛА Произвођач задржава ОДГОВОРНОСТ за сертификацију усаглашености његових машина са релевантним основним захтевима. Усаглашеност са хармонизованим стандардима, који у државама чланицама нису обавезујући, представља претпоставку усаглашености са релевантним основним захтевима. За одређене типове машина, који имају већи фактор ризика, обавезна је строжија процедура сертификације. 18

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Чланови 1 -7 Шта је ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Чланови 1 -7 Шта је машина? • спој повезаних делова или компонената (од којих се бар један покреће, са одговарајућим погоном – актуатором, контролном јединицом и извором енергије. . . ) у један склоп у сврху обављања одговарајућег процеса, посла, кретања или паковања материјала; • спој више машина, које су у циљу постизања истог исхода, уређене и управљане, тако да функционишу и представљају једну целину; • изменљива опрема (модули), без којих главна машина може да ради, а чијом променом или додавањем се мења функција машине. Ово се не односи на резервне делове или алат. Пример је трактор са својим прикључним машинама. 19

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Шта је безбедносна компонента ? ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Шта је безбедносна компонента ? Hе функционишу по принципу изменљивих модула, већ су саставни делови машина (без којих она не би била комплетна и не би радила), а које су уградили произвођачи или њихови званични заступници у циљу испуњења функције сигурности, да у случају лома или квара машине не би дошло до угрожавања безбедности, односно здравља особе која се налази у блиској околини машине. За машине или безбедносне компоненте чије су директиве о безбедности и заштити делимично или у потпуности дефинисане посебним локалним уредбама, ова Директива се не треба примењивати, или ако се примењује - треба престати да се примењује. Ово практично значи да су технички услови за ове групе машинских постројења дати посебним директивама. На тај начин јасно је дефинисан домен важности ове директиве, односно дефинисане су класе машина и машинских постројења на које се Директива ЕУ 98/37/ЕC односи. 20

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Које машине су искључене из ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Које машине су искључене из домена ове Директиве ? • машине чији је једини извор напајања директно примењен мануелни рад, осим уколико је то машина која се користи за подизање или спуштање терета • машине за медицинску примену које се користе у директном контакту са пацијентом • посебна опрема која се користи на вашарима и/или забавним парковима • парни котлови, резервоари и посуде под притиском • машине посебно конструисане или које се пуштају у рад у нуклеарне сврхе, које у случају отказа могу довести до емисије радиоактивности, радиоактивни извори који су део машине • ватрено оружје • складишни резервоари и цевоводи за нафту, дизел гориво, запаљиве течности и опасне супстанце 21

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Које машине су искључене из ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Које машине су искључене из домена ове Директиве ? • транспортна средства, тј. возила и њихови тегљачи који су намењени искључиво за транспорт путника ваздушним или друмским путем, железничким или водним мрежама, као и средства за транспорт у мери у којој су та средства израђена за транспорт робе ваздухом, јавним путевима или железничком мрежом или водним путем. Возила које се користе у индустрији вађења минерала нису искључена • морски бродови и покретне приобалне јединице заједно са опремом која је на таквим пловилима или јединицама • жичаре, укључујући жичане пруге, за јавни или приватни транспорт људи • пољопривредне и шумарске тракторе као што је дефинисано у Члану 1(1) Директиве 74/150/ЕЕC(1) • машине специјално пројектоване и израђене за војне или полицијске намене 22

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Које машине су искључене из ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 1. Које машине су искључене из домена ове Директиве ? • лифтови који стално служе за опслуживање специфичних нивоа зграда и конструкција, који имају аутомобил који се креће између вођица које су круте и нагнуте под углом који је већи од 15 степени према хоризонтали и пројектовани су за транспорт: 1. особа 2. особа и робе 3. само робе уколико је ауто доступан што значи да, особа може у њега ући без тешкоће, и опремљен је контролним уређајима који се налазе унутар аутомобила или на дохват особе која је у њему • средства за транспорт особа која користе озубљене летве са пужним зупчаником за монтажу возила шинама • рударска витла • позоришне лифтове • дизалице на градилиштима намењене за подизање особа или особа и робе 23

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 2. Када се машине и безбедносне ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 2. Када се машине и безбедносне компоненте могу пласирати на тржиште ? Само у колико НЕ УГРОЖАВАЈУ здравље и безбедност људи ! Члан 3. Шта морају задовољити машине и безбедносне компоненте на које се односи ова Директива ? Морају задовољити ОСНОВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ЗАХТЕВЕ из Прилога I! 24

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 4. Пласман којих машина и безбедносних ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 4. Пласман којих машина и безбедносних компоненти се неће забрањивати, ограничавати или ометати на тржишту ЕУ ? Пласман машина које су у складу са овом Директивом ! 25

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 5. Које машине и безбедносне компоненте ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 5. Које машине и безбедносне компоненте државе чланице ЕУ ће сматрати усаглашеним са овом Директивом ? машине које имају CЕ знак и прати их ЕC декларација о усаглашености наведена у Прилогу II, тачка А, безбедносне компоненте које прати ЕC декларација о усаглашености, наведена у Прилогу II, тачка Ц. 26

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 6. Када држава чланица сматра да ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ I Члан 6. Када држава чланица сматра да хармонизовани стандард не задовољава основне захтеве: Комитет – Комисија даје РЕШЕЊЕ проблема (повлачење стандарда или друго) ! Члан 7. Шта држава чланица ЕУ предузима када утврди да машина или безбедносна компонента може да угрози безбедност особа ? Предузима све мере да се таква машина или безбедносна компонента ПОВУЧЕ са тржишта! 27

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ II Чланови 8 -9 ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ Члан ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ II Чланови 8 -9 ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ Члан 8. Произвођач или његов овлашћени заступник мора да сачини за све машине или безбедносне компоненте које је произвео, ЕC декларацију о усаглашености, односно мора приложити CE ознаку на машину. 28

Поступак оцењивања усаглашености (ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ) ФАЗА ПРОЈЕКТОВАЊА ФАЗА ПРОИЗВОДЊЕ Упрошћени дијаграм тока процедура Поступак оцењивања усаглашености (ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ) ФАЗА ПРОЈЕКТОВАЊА ФАЗА ПРОИЗВОДЊЕ Упрошћени дијаграм тока процедура оцењивања усаглашености МОДУЛ А ПРОИЗВОЂАЧ ИЗВОДИ САМ (унутрашња контрола производње) МОДУЛ Ц (усаглашеност са типом) МОДУЛ Д* МОДУЛ Б ПРОИЗВОЂАЧ * ISO 9001: 2000 значи претпоставку о усаглашености (квалитет производње) (ЕЦ-преглед типа) МОДУЛ Е* САРАЂУЈЕ НОТИФИКОВАНО ТЕЛО (квалитет производа) МОДУЛ Ф (провера производа) МОДУЛ Г (провера јединице) МОДУЛ Х* (обезбеђење квалитета) 29

Поступак оцењивања усаглашености (ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ) • Произвођач мора: • Обавити поступке оцењивања усаглашености Поступак оцењивања усаглашености (ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ) • Произвођач мора: • Обавити поступке оцењивања усаглашености у фази пројектовања и у фази израде • Употребити допуштене модуле Глобалног приступа • Укључити овлашћено (нотификовано) тело, ако се то захтева у Директиви Машине морају испунити захтеве СВИХ релевантних директива ! 30

Техничка документација (фајл) - Прилог V Безбедносне компоненте немају ознаку CE Није наведена у Техничка документација (фајл) - Прилог V Безбедносне компоненте немају ознаку CE Није наведена у Прилогу IV ПРОИЗВОЂАЧ ЕCЦ изјава о усаглашености са битним захтевима МОДУЛ А Избор машине односно безбедносне компоненте (Прилог IV) Наведена у Прилогу IV и не испуњава или парцијално испуњава ХС, односно ХС не постоје Наведени у ЕC провера типа Прилог VI МОДУЛ Б Техничка документација послата овлашћеном телу – Прилог VI Прилогу IV и испуњавају ХС Избор произвођача Поступак ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ за МАШИНЕ Техничка документација предложена овлашћеном телу ради сертификације документације Прилог VI Све машине и БК мора пратити ЕC изјава о усаглашености са типом коју покрива ЕC типска провера МОДУЛ Ц ЕЦ провера типа Прилог VI Модул 6 31

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ II ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ Члан 9. Државе чланице ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ II ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ Члан 9. Државе чланице ће обавестити Комисију и друге државе чланице о ОДАБРАНИМ ТЕЛИМА које су именовали да спроведу процедуре ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ, сходно критеријумима утврђеним у Прилогу ВИИ. 32

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ III CE ОЗНАЧАВАЊЕ Члан 10. Форма означавања (Прилог ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ III CE ОЗНАЧАВАЊЕ Члан 10. Форма означавања (Прилог III), Ознака јасна и видљива на машини (Прилог I), Злоупотреба ознаке CE је забрањена, Санкционисање у случају злоупотребе. 33

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ III CE ОЗНАЧАВАЊЕ ОЗНАКА CE „ПАСОШ” означава, да ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ III CE ОЗНАЧАВАЊЕ ОЗНАКА CE „ПАСОШ” означава, да производ (машина) испуњава све битне (суштинске) захтеве за безбедност и здравље из свих релевантних директива које траже CE ознаку 34

Директиве Новог приступа (директиве којима се предвиђа CE означавање): 1. Нисконапонска опрема 2. Једноставне Директиве Новог приступа (директиве којима се предвиђа CE означавање): 1. Нисконапонска опрема 2. Једноставне посуде под притиском 3. Играчке 4. Грађевински производи 5. Електромагнетна компатибилност 6. Машине 7. Лична заштитна опрема 8. Неаутоматске ваге за мерење тежине 9. Активни имплантабилни медицински уређаји 10. Гасни уређаји 11. Котлови за топлу воду 12. Експлозиви за цивилну употребу 13. Медицински уређаји 14. Потенцијално експлозивне атмосфере 15. Пловила за рекреацију 16. Лифтови 17. Расхладни уређаји 18. Опрема под притиском 19. Терминална опрема за телекомуникације 20. Медицински апарати за in vitro дијагностику 21. Терминална опрема за радио и телекомуникације 35

Постављање ознаке Ознака мора да буде: трајна, видљива и неизбрисива облик је прописан (може Постављање ознаке Ознака мора да буде: трајна, видљива и неизбрисива облик је прописан (може се повећати или умањити) висина не сме да буде мања од 5 mm ако је укључено овлашћено тело у фази производње, онда га прати и његов број Нико се не пита за дозволу. Никоме се не плаћа право за употребу ознаке CE. 36

37 37

Означити сваку машину са Име и адреса произвођача, Ознака CE, Ознака серије или типа, Означити сваку машину са Име и адреса произвођача, Ознака CE, Ознака серије или типа, Серијски број, ако постоји, Година производње. Додатне ознаке су можда потребне, зависи од типа машине (Прилог I) 38

8 корака до 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. код машина Које 8 корака до 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. код машина Које директиве употребити за машину Које хармонизоване стандарде (ЕN) Које остале техничке спецификације Оцена ризика и отклањање опасности Технички фајл (списак, документација) Поступци за утврђивање усаглашености (модули GP) ЕC-изјава о усаглашености И тек онда CE 39

Листа провера која се односи на ознаку ЦЕ за машине þ Да ли Директива Листа провера која се односи на ознаку ЦЕ за машине þ Да ли Директива о машинама покрива производ. þ Које додатне директиве треба да се уваже (треба да се употребе све релевантне). þ Разврставање (машина, међузаменљива опрема, безбедносна компонента. . . ). þ Да ли треба да се сарађује са овлашћеним телом? þ Преглед стандарда за испуњавање безбедносних циљева. þ Израда анализе опасности. þ Израда “техничке документације“. þ Израда машине у сагласности са горе наведеним констатацијама. þ Мере за обезбеђење квлитета код серијске производње. þ Израда изјаве о усаглашености од стране произвођача. þ Поставити ознаку CE. 40

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ IV ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. . . 16. ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПОГЛАВЉЕ IV ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. . . 16. - Почетак примене - Начин примене Ове одредбе важе само за земље чланице ЕУ (и нису битне за нас)! 41

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДУ МАШИНА И БЕЗБЕДНОСНИХ КОМПОНЕНТИ УВОДНА РАЗМАТРАЊА 1. Обавезе утврђене основним здравственим и безбедносним захтевима се примењују само када постоји одговарајућа опасност, за машину која је у питању, када се она користи под условима које је предвидео произвођач. 2. Основни здравствени и безбедносни захтеви утврђени у овој Директиви су обавезни. 3. Основни здравствени и безбедносни захтеви су груписани према опасностима на које се односе. Произвођач има обавезу да оцени опасности како би се идентификовале све које се односе на његову машину; он је онда мора испројектовати и израдити узимајући у обзир своју оцену. 42

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ 1. ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ 1. 1. 1 Дефиниције ''зона опасности'' значи било која зона у оквиру и/или око машине у којој постоји ризик по здравље или безбедност изложене особе; ''изложена особа'' значи било која особа која је у целости или делимично у зони опасности; ''оператер'' значи особа или особе које имају задатак да монтирају, управљају, подешавају, одржавају, чисте, поправљају или транспортују машину. 1. 1. 2 Принципи интегрисања безбедности a) Машина мора бити тако израђена да она одговара својој функцији, да се може подешавати и одржавати без излагања особа ризику када се извршавају те операције под условима које је произвођач предвидео. Циљ предузетих мера мора бити да се елиминише било какав ризик од несреће током предвиђеног радног века машине, укључујући и фазе монтаже и демонтаже чак и када се ризици од несреће јављају од предвидивих нерегуларних ситуација.

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I b) Приликом одабира најприкладнијих метода, произвођач мора ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I b) Приликом одабира најприкладнијих метода, произвођач мора примењивати следеће принципе, датим редоследом: - елиминисати или смањити ризике што је више могуће (својствена безбедна конструкција и израда машине) -предузети неопходне заштитне мере које се односе на ризике који се не могу елиминисати, - информисати кориснике о преосталим ризицима услед било каквих недостатака усвојених заштитних мера, указати да ли је потребна било каква посебна обука и специфицирати било какву потребу да се обезбеди опрема за личну заштиту. c) Приликом пројектовања и израде машине и прилком састављања упутстава, произвођач мора да предвиди не само регуларну употребу машине већ и употребу која се рационално може очекивати. 44

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I Машина мора бити испројектована тако да се ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I Машина мора бити испројектована тако да се спречи нерегуларна употреба уколико би таква употреба проузроковала ризик. У другим случајевима мора се саставити упутство како би се скренула пажња корисницима на начине- за које је искуство показало да се могу догодити- у којима машину не треба користити. (d) У предвиђеним условима употребе, неугодност, замор и психолошки стрес којима је изложен оператер се морају смањити на најмању могућу меру узимајући у обзир ергономске принципе. (e) Када се пројектује и израђује машина, произвођач мора узети у обзир ограничења којима је изложен оператер као последицу неопходне и предвиђене употребе опреме за личну заштиту (као што је обућа, рукавице итд. ) (f) Машина мора бити снабдевена свом основном посебном опремом и помоћним средствима како би се омогућило њено подешавање, одржавање и употреба без ризика. 45

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 1. 3 1. 1. 4 1. ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 1. 2 Команде 1. 2. 1 1. 2. 2 1. 2. 3 1. 2. 4 1. 2. 5 1. 2. 6 1. 2. 7 1. 2. 8 Материјали и производи Осветљење Пројектовање машине да би се олакшала њена манипулација Безбедност и поузданост контролних система Командни уређаји Стартовање машине Уређаји за заустављање Нормално заустављање Заустављање у случају опасности Комплексне инсталације Одабир режима Отказ напајања енергијом Отказ контролног електричног кола Софтвер 46

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 3 Заштита од механичких ризика 1. ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 3 Заштита од механичких ризика 1. 3. 1 Стабилност 1. 3. 2 Ризик од лома током рада Различити делови машине и њихове везе морају бити у могућности да издрже оптерећење којима су изложене када се користе на начин који је предвидео произвођач. Трајност материјала који су коришћени мора бити у складу са природом радног простора како ју је предвидео произвођач, посебно у погледу појаве замора, старења, корозије и абразије. Произвођач мора у упутству да наведе тип и учесталост контроле и одржавање које је потребно због безбедносних разлога. Он мора, када је то прикладно, да наведе делове који су изложени хабању као и критеријуме за замену. Када упркос предузетим мерама постоји ризик од лома или разарања (нпр. као код тоцила) покретни делови морају бити монтирани и позиционирани тако да у случају лома њихови делови остану задржани. 47

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 3. 3 1. 3. 4 1. ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 3. 3 1. 3. 4 1. 3. 5 1. 3. 6 1. 3. 7 1. 3. 8 Ризици од падања или избачених објеката Ризик од површина, ивица или углова Ризици који се односе на комбиноване машине Ризици који се односе на варијације у обртној брзини алата Спречавање ризика који се односе на покретне делове Одабир заштите од ризика који се односе на покретне делове. Заштита или заштитни уређаји који се користе као заштита против ризика који настају од покретних делова морају бити одабрани на основу типа ризика. Следеће смернице се такође морају користити како би се олакшао избор. А. Покретни преносни делови Б. Покретни делови директно укључени у процес 48

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 4 Захтеване карактеристике за заштиту и ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 4 Захтеване карактеристике за заштиту и заштитне уређаје 1. 4. 1 Општи захтеви Заштита и заштитни уређаји морају да: - буду робусне конструкције - не смеју повећавати било какав додатни ризик - буду такви да се не могу лако премостити или постати неоперативни - буду лоцирани на адекватној удаљености од зоне опасности - најмање могуће ометају поглед на производни процес - омогућавају основни рад који се мора извршити на инсталацији и/или замену алата као и одржавање путем ограниченог приступа само областима у којима треба извршити рад, уколико је могуће без потребе да се заштита или заштитни уређај демонтирају. 49

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 4. 2 Посебни захтеви за заштиту ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 4. 2 Посебни захтеви за заштиту 1. 4. 2. 1 Фиксирана заштита 1. 4. 2. 2. Покретна заштита А. Покретна заштита типа А Б. Покретна заштита типа Б 1. 4. 2. 3. Подесива заштита која ограничава приступ 1. 4. 3. Посебни захтеви за заштитне уређаје 1. 5. Заштита од осталих опасности 1. 5. 1. Напајање електричном енергијом 1. 5. 2. 1. 5. 3. Статички електрицитет Напајање енергијом која није електрична енергија 1. 5. 4 1. 5. 5. Грешке у постављању Екстремне температуре 50

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 5. 6. Пожар 1. 5. 7. ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 5. 6. Пожар 1. 5. 7. Експлозија 1. 5. 8. Бука Машина мора бити тако испројектована и израђена да ризици који су последица вибрација емисије буке из ваздуха буду смањени на најнижи ниво узимајући у обзир технички напредак и доступност средстава за смањење буке, посебно на њеном извору. 1. 5. 9 1. 5. 10 1. 5. 11 1. 5. 12 1. 5. 13 1. 5. 14 Зрачење Спољашње зрачење Ласерска опрема Емисије прашине, гасова итд. Опасност од заглављивања у машини Ризик од оклизнућа, саплитања или падања 51

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 6. Одржавање 1. 6. 1 Одржавање ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 6. Одржавање 1. 6. 1 Одржавање машине Тачке за подешавање, подмазивање и одржавање морају бити лоциране изван опасних зона. Мора бити омогућено да се изврши подешавање, одржавање, поправка, чишћење и активности на опслуживању док машина не ради. За компоненте аутоматизоване машине које морају често да се мењају, посебно које су за промену у фабрици или када су подложне хабању, или је вероватно да ће се покварити након незгоде, мора бити могуће њихово лако и безбедно уклањање и замена. Приступ компонентама мора омогућити да се ови задаци изврше са неопходним теничким средствима (алати, мерни инструменти итд. ) у складу са методом рада који је специфицирао произвођач. 1. 6. 2 Приступ радном положају и тачкама одржавања Произвођач мора да обезбеди средства за приступ (степенице, мердевине, решеткасти под, итд. ) како би се обезбедио безбедан приступ свим областима које се користе за активности на производњи, подешавању и одржавању. 52

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 6. 3 Изолација извора енергије Све ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 6. 3 Изолација извора енергије Све машине морају бити опремљене средствима којима се могу изоловати од свих извора енергије. Овакви изолатори морају бити јасно идентификовани. Мора бити омогућено њихово забрављивање уколико поновно повезивање може да угрози изложене особе. Уколико се машина напаја електричном енергијом путем кабла са утикачем који се укључује у електрично коло, довољно је раздвојити утикач. 1. 6. 4 Интервенција оператера Машина мора бити тако испројектована, израђена и опремљена да буде ограничена потреба за интервенцијом оператера. Уколико се интервенција оператера не може избећи, мора бити могуће да се изврши лако и на безбедан начин. 1. 6. 5 Промена унутрашњих делова Машина мора бити испројектована и израђена на такав начин да буде омогућено да се очисте унутрашњи делови који садрже опасне супстанце или препарате без улажења у њих. 53

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 7. Индикатори 1. 7. 0 Уређаји ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 7. Индикатори 1. 7. 0 Уређаји за информисање 1. 7. 1 Уређаји за упозорење 1. 7. 2. Упозорење о преосталим ризицима 1. 7. 3 Означавање Све машине морају бити читиљиво и неизбрисиво означене најмање следећим: - називом и адресом произвођача, - CE ознаком, - ознаком серије или типа, - серијским бројем уколико га има, - годином израде. Машина такође мора да носи све информације које су релевантне за њен тип и основне за њену безбедну употребу (нпр. највећа брзина неких ротационих делова, највећи пречник алата који треба поставити, маса, итд. ). Када делом машине током употребе треба руковати помоћу опреме за подизање, његова маса мора бити недвосмислено, читко и неизбрисиво наведена. 54

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 7. 4. Упутства (а) Све машине ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 1. 7. 4. Упутства (а) Све машине морају да прате упутства која најмање морају да садрже следеће: - понављање информација којима је машина означена, осим серијског броја заједно са било којим одговарајућим додатним информацијама како би се олакшало одржавање (нпр. адреса увозника, сервисери, итд. ), - предвиђену употребу машине, - радну станицу(е) на којима постоји вероватноћа да раде опратери, - упутство за безбедно: - пуштање у рад, - употребу, - манипулацију, узимајући у обзир масу машине и њених различитих делова када је потребно да се они редовно транспортују одвојено, - монтажу, демонтажу, - подешавање, - одржавање (сервисирање и поправка) - када је неопходно, упутство за обуку, - када је неопходно, основне карактеристике прибора који се може поставити на машину. 55

(б) Упутства треба да буду састављена на једном од језика Заједнице од стране произвођача (б) Упутства треба да буду састављена на једном од језика Заједнице од стране произвођача или његовог овлашћеног представника установљеног у Заједници. (ц) Упутства морају да садрже цртеже и дијаграме неопходне за пуштање у рад, одржавање, контролу, проверу исправности рада и, када је прикладно, поправку машине, и сва корисна упутства посебно која се тичу безбедности. (д) Било која литература која описује машину не сме да буде у супротности са упутствима у погледу безбедносних аспеката. Техничка документација која описује машину мора да пружа информације о емисији буке из ваздуха. (е) Када је то неопходно, упутства морају да дају захтеве који се односе на инсталацију и склапање ради смањења буке или вибрација (нпр. употреба пригушивача, тип и маса блока за основу, итд. ). (ф) Упутства морају да дају следеће информације у погледу емисије буке из ваздуха од стране машине, или стварну вредност или вредност утврђену на основу мерења извршених на идентичној машини. (г) Уколико произвођач предвиђа да ће се машина користити у потенцијално експлозивној атмосфери, у упутствима се морају пружити све неопходне информације. (х) У случају машина које такође могу бити намењене да их користе не-професионални оператери, употребљене речи као и изглед упутства за употребу, уз уважавање других основних раније наведених захтева, такође морају узети у обзир и ниво општег образовања и способности који се реално могу очекивати од таквих оператера. 56

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 2. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 2. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ МАШИНА 2. 1 Пољопривредно-прехрамбене машине Када је машина намењена за припрему и обраду хране (нпр. кување, хлађење, топљење, прање, манипулацију, паковање, складиштење, транспорт или дистрибуцију), она такође мора бити тако испројектована и израђена да се избегне ризик од инфекције, болести или заразе. 2. 2 Портабл машине које се држе у руци и/или ручно управљане машине 2. 3 Машине за обраду дрвета и сличних материјала 57

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 3. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 3. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЕБНИХ ОПАСНОСТИ УСЛЕД МОБИЛНОСТИ МАШИНЕ Ризик услед мобилности увек постоји код машине која је самоходна, вучена или гурана или уколико је носи друга машина или тегљач, којом се управља у областима рада и чији рад захтева или мобилност током рада, без обзира да ли је континуално или полу-континуално кретање, између узастопних фиксних радних положаја. Ризици услед мобилности могу такође да постоје у случају машине којом се управља без покретања, али је опремљена на такав начин да се омогући да се покрене лакше са једног места на друго (машина опремљена точковима, ролерима, роторима, итд. или постављена на ногарима, шине, итд. ). 3. 1 Опште 3. 1. 1 Дефиниција ’’Возач’’ значи оператер који је одговоран за померање машине. Возач се може кретати помоћу машине или пешке, пратећи машину, или може водити машину даљинским управљачем (каблом, радиом, итд. ). 3. 1. 2 Осветљење 3. 1. 3 Пројектовање машине како би се олакшала њена манипулација 58

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 3. 2 Радне станице 3. 2. 1 ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 3. 2 Радне станице 3. 2. 1 Положај за вожњу 3. 2. 2 Седиште 3. 2. 3 Друга места 3. 3 Команде 3. 3. 1 Командни уређаји 3. 3. 2 Покретање/кретање 3. 3. 3 Функција кретања 3. 3. 4 Кретање машине коју контролишу пешаци 3. 3. 5 Отказ командног струјног кола 3. 4 Заштита од механичких опасности 3. 4. 1 Неконтролисано кретање 3. 4. 2 Ризик од лома током рада 3. 4. 3 Превртање 3. 4. 4 Падање објеката 3. 4. 5 Средства за приступ 3. 4. 6. Уређаји за вучу 3. 4. 7 Пренос снаге између самоходне машине (или тегљача) и машине која је прима 3. 4. 8 Покретни преносни делови 59

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 3. 5 Заштита од других опасности 3. ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 3. 5 Заштита од других опасности 3. 5. 1 Батерије 3. 5. 2 Пожар 3. 5. 3 Емисије прашине, гасова итд. 3. 6 Индикације 3. 6. 1 Знакови и упозорења 3. 6. 2 Означавање 3. 6. 3 Приручник са упутствима 60

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 4. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 4. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЕБНИХ ОПАСНОСТИ УЗРОКОВАНИХ ОПЕРАЦИЈОМ ПОДИЗАЊА 4. 1 Опште напомене 4. 1. 1 Дефиниције (а) ’’помоћни уређаји за подизање’’ су компоненте или опрема који нису повезани са машином и пoстављени су између машине и терета или на терету како би се он повезао са њима; (б) ’’одвојени помоћни уређаји за подизање’’ су помоћни уређаји који помажу да се сачини или користи уређај за повезивање као што су ушице, прстенови, вијци са ушкама, карике, итд. ; (ц) ’’вођени терет’’ је терет код којег се укупно кретање врши дуж крутих или флексибилних вођица , чији положај је одређен путем фиксних тачака; (д) ’’радни коефицијент’’ је аритметички однос између оптерећења гарантованог од стране произвођача до којег комад опреме, помоћна опрема или машина може да га држи и максималног радног оптерећења означеног на опреми, помоћној опреми или машини респективно; (е) ’’испитни коефицијент’’ је аритметички однос између оптерећења које се користи за вршење статичких или динамичких испитивања на комаду опреме, помоћној опреми или машини и максималног радног оптерећења означеног на комаду опреме, помоћној опреми или машини; (ф) ’’статичко испитивање’’ је испитивање током којег се машина или помоћна опрема за подизање прво прегледа а затим излаже сили која одговара максималном радном оптерећењу помноженом одговарајућим коефицијентом за статичка испитивања а затим поново прегледа када је ослобођена од наведеног оптерећења како би се осигурало да није дошло до оштећења; (г) ’’динамичко испитивање’’ је испитивање током којег машина ради у свим својим могућим конфигурацијама са максималним радним оптерећењем узимајући у обзир динамичко понашање машине како би се проверило да машина и безбедносне карактеристике функционишу исправно. 61

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 4. 1. 2 Заштита од механичких опасности ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 4. 1. 2 Заштита од механичких опасности 4. 1. 2. 1 Ризик услед недовољне стабилности 4. 1. 2. 2 Шине вођице и железничке шине 4. 1. 2. 3 Механичка јачина 4. 1. 2. 4 Котурови, ваљци, ланци или конопци 4. 1. 2. 5 Одвојена помоћна опрема за подизање 4. 1. 2. 6 Контрола кретања 4. 1. 2. 7 Манипулација теретом 4. 1. 2. 8 Гром 4. 2 Посебни захтеви за машине чији извор напајања није мануелни рад 4. 2. 1 Команде 4. 2. 1. 1 Положај за вожњу 4. 2. 1. 2. Седиште 4. 2. 1. 3 Командни уређаји 4. 2. 1. 4 Контрола терета 4. 2. 2 Инсталација вођена кабловима 4. 2. 3 Ризици по изложене особе. Средства за приступ положају за вожњу и тачкама за интервенцију 4. 2. 4 Прилагођавање намени 62

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 4. 3 Означавање 4. 3. 1 Ланци ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 4. 3 Означавање 4. 3. 1 Ланци и конопци Сваки део ланца за подизање, конопца или тканине који не чине део склопа морају да носе ознаку, или када то није могуће, плочицу или прстен који се не може уклонити на којима су назив и адреса произвођача или његовог овлашћеног представника установљеног у Заједници и идентификацију референце релевантног сертификата. Сертификат треба да пружа информације које захтевају хармонизовани стандарди, или уколико они не постоје, најмање следеће информације: - назив произвођача или његовог овлашћеног заступника установљеног у Заједници, - адресу произвођача у Заједници или његовог овлашћеног заступника, како је прикладно, - опис ланца или конопца који укључује: - његову номиналну величину - његову конструкцију - материјал од којег је направљен, и - било какву металуршку обраду коју је претрпео материјал, - уколико су извршена испитивања, стандард који је употребљен, - највеће могуће оптерећење којем ланац или конопац може да буде изложен током рада. Опсег вредности може бити дат за специфициране примене. 63

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 4. 3. 2 Помоћни уређаји за подизање ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 4. 3. 2 Помоћни уређаји за подизање Сви помоћни уређаји за подизање морају да приказују нарочито следеће: - идентификацију произвођача, - идентификацију материјала (нпр. међународна класификација) када је та информација потребна за компатибилност димензија, - идентификацију максималног радног оптерећења, - CE знак. Код помоћних уређаја који укључују компоненте као што су каблови или конопци, на којима је означавање физички немогуће, подаци наведени у првом параграфу морају бити приказани на плочици или на неки други начин и бити сигурно фиксирани за помоћни уређај. Ови подаци морају бити читљиви и лоцирани на месту накоме нема вероватноће да ће нестати као последица машинске обраде, хабања, итд. или угрозити јачину помоћног уређаја. 4. 3. 3 Машина 4. 4 Приручник са упутствима 4. 4. 1 Помоћни уређаји за подизање 4. 4. 2 Машина 64

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 5. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 5. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА МАШИНЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОДЗЕМНИ РАД 5. 1 Ризици услед недостатка стабилности 5. 2. Кретање 5. 3 Осветљење 5. 4 Командни уређаји 5. 5 Заустављање 5. 6. Пожар 5. 7 Емисије прашине, гасова, итд. 65

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 6. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ I 6. ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЕБНИХ ОПАСНОСТИ УЗРОКОВАНИХ ПОДИЗАЊЕМ ИЛИ КРЕТАЊЕМ ОСОБА 6. 1 Опште 6. 1. 1 Дефиниције 6. 1. 2 Механичка јачина 6. 1. 3 Контрола оптерећења за типове уређаја који се покрећу снагом које није човекова 6. 2 Команде 6. 3 Ризик од падања особа са носача 6. 4 Ризик од пада носча или превртања 6. 5 Ознаке 66

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ II ЕC ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ А. Садржај ЕC ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ II ЕC ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ А. Садржај ЕC декларације о усаглашености за машину, Б. Садржај декларације издате од стране произвођача или његовог овлашћеног представника установљеног у Заједници, Ц. Садржај ЕC декларације о усаглашености за безбедносне компоненте које се одвојено пласирају на тржиште. 67

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ III ОЗНАЧАВАЊЕ ЦЕ УСАГЛАШЕНОСТИ - CE ознака усаглашености ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ III ОЗНАЧАВАЊЕ ЦЕ УСАГЛАШЕНОСТИ - CE ознака усаглашености мора да се састоји од иницијала ’’CE’’ у следећем облику - уколико је CE ознака смањена или повећана, пропорција дата на горе приказаној слици се мора испоштовати, - различите компоненте CE ознаке морају да имају у суштини исте вертикалне димензије, које не смеју бити мање од 5 mm. Од ове најмање могуће димензије се може одустати за мале машине. 68

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV ТИПОВИ МАШИНА И БЕЗБЕДНОСНИХ КОМПОНЕНТИ ЗА КОЈЕ ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV ТИПОВИ МАШИНА И БЕЗБЕДНОСНИХ КОМПОНЕНТИ ЗА КОЈЕ СЕ МОРАЈУ ПРИМЕНИТИ ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНУ УСАГЛАШЕНОСТИ (Члан 8. Директиве) А. Машине 1. Циркуларне тестере (са једним или више сечива) за рад са дрветом и сличним материјалима или за рад са месом и сличним материјалима. 1. 1 Машине за тестерисање са фиксираним алатом током рада, које имају фиксирано лежиште са ручним довођењем радног комада или демонтажним електричним довођењем. 1. 2 Машине за тестерисање са фиксираним алатом током рада, које имају ручно управљану клупу за сечење са главним кретањем унапред и уназад или постоље за помицање. 1. 3 Машине за тестерисање са фиксираним алатом током рада, које имају уграђен механички уређај за довођење радних комада, и ручно оптерећење и/или растерећење. 1. 4 Машине за тестерисање са покретним алатом током рада, које имају уграђен механички уређај за довођење радних комада, и ручно оптерећење и/или растерећење. 69

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV 2. Машине за равнање површине са ручним ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV 2. Машине за равнање површине са ручним довођењем, за рад са дрветом. 3. Рендисаљка за облагање са једне стране са ручним оптерећењем и/или растерећењем за рад са дрветом. 4. Тракасте тестере са фиксираним или покретним лежиштем и тракасте тестере са покретним постољем за помицање, са ручним оптерећењем и/или растерећењем, за рад са дрветом и сличним материјалима или за рад са месом и сличним материјалима. 5. Комбиноване машине типова наведених у 1 до 4 и 7 за рад са дрветом и сличним материјалима. 6. Машине за перо и жлеб са ручним довођењем са неколико држача алата за рад са дрветом. 7. Машине за калуповање са вертикалним вретеном и ручним довођењем за рад са дрветом и сличним материјалима. 70

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV 8. Портабл ланчане тестере за рад са ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV 8. Портабл ланчане тестере за рад са дрветом. 9. Пресе, укључујући и притисне кочнице, за хладну обраду метала, са ручним оптерећењем и/или растерећењем, чији покретни радни делови могу да имају кретање веће од 6 mm и брзину већу од 30 mm/s. 10. Ињекционе или компресионе машине за калуповање пластике са ручним оптерећењем или растерећењем. 11. Ињекционе или компресионе машине за калуповање гуме са ручним оптерећењем или растерећењем. 12. Машине за подземне радове следећег типа: - машине на шинама: локомотиве и кочиони вагони, - кровни ослонци са хидрауличним напајањем, - мотори са унутрашњим сагоревањем који се постављају на машину за подземне радове. 71

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV 13. Камиони са мануелним пуњењем за прикупљање ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV 13. Камиони са мануелним пуњењем за прикупљање кућног одпада укључујући и механизам за компресију. 14. Заштите и раздвојива преносна вратила са унивезалним спојевима као што је описано у одељку 3. 4. 7. 15. Лифтови за опслуживање возила. 16. Уређаји за подизање особа који укључују ризик од падања са вертикалне висине веће од три метра. 17. Машине за производњу пиротехнике. 72

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV Б. Безбедносне компоненте 1. Електро осетљиви уређаји ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IV Б. Безбедносне компоненте 1. Електро осетљиви уређаји пројектовани посебно за детектовање особа како би се осигурала њихова безбедност (неметалне баријере, сензорне мреже, електромагнетни детектори, итд. ). 2. Логичке јединице које осигуравају безбедносне функције бимануалних команди. 3. Аутоматски покретни екрани за заштиту пресе. 4. Структуре за заштиту од превртања. 5. Структуре за заштиту од падања објеката. 73

ОПАСНЕ МАШИНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ КОМПОНЕНТЕ ПРИЛОГ IV - 17 ТИПОВА МАШИНА - 5 БЕЗБЕДНОСНИХ ОПАСНЕ МАШИНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ КОМПОНЕНТЕ ПРИЛОГ IV - 17 ТИПОВА МАШИНА - 5 БЕЗБЕДНОСНИХ КОМПОНЕНАТА 74

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ V ЕC ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ 1. ЕC декларација ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ V ЕC ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ 1. ЕC декларација о усаглашености је процедура којом произвођач, или његов овлашчћени представник установљен у Заједници, тврди да је машина која је пласирана на тржиште у складу са свим основним здравственим и безбедносним захтевима који се на њу примењују. 2. Потписивање ЕC декларације о усаглашености овлашћује произвођача или његовог овлашћеног представника у Заједници, да постави CЕ знак на машину. 75

3. Пре састављања ЕC декларације о усаглашености, произвођач или његов овлашћени представник у Заједници, 3. Пре састављања ЕC декларације о усаглашености, произвођач или његов овлашћени представник у Заједници, ће осигурати да могу да гарантују да доле наведена документација јесте и биће доступна у њиховим просторијама за било које потребе контроле: (а) технички фајл садржи: - целокупни цртеж машине заједно са цртежима контролних кола, - цртеже са свим детаљима, праћене белешкама о прорачуну, резултатима испитивања, итд. , потребним за проверу усаглашености машине са осноним здравственим и безбедносним захтевима, - листу: - основних захтева ове Директиве, - стандарда, и - других техничких спецификација, које су коришћене приликом пројектовања машине, - опис усвојених метода ради елиминисања опасности које машина представља, - уколико сам то жели, било какав технички извештај или сертификат добијен од компетентног тела или лабораторије (1), - уколико декларише усаглашеност са хармонизованим стандардом који стога прилаже, било какав технички извештај који даје резултате испитивања која је или сам извршио по свом избору или их је извршило компетентно тело или лабораторија (1), - копију упутства за машину; 76

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ V (б) за серијску производњу, интерне мере које ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ V (б) за серијску производњу, интерне мере које ће се применити како би се осигурало да машина остаје усаглашена са одредбама Директиве. 4. (а) Документација наведена горе под 3 не мора да стално материјално постоји али мора бити могуће да се она прикупи и учини доступном у периоду времена усклађеним са њеним значајем. Она не мора да укључује детаљне планове или било какве специфичне информације у погледу подсклопова који су коришћени за производњу машине осим уколико је њихово познавање од суштинске важности за верификацију усаглашености са основним безбедносним захтевима. (б) Документација наведена горе под 3 ће се држати и бити доступна компетентним националним институцијама током најмање 10 година од датума производње машине или последње произведене јединице, у случају серијске производње. (ц) Документација наведена горе под 3 ће се саставити на једном од званичних језика Заједнице, са изузетком упутства за машину. 77

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI ЕC ПРОВЕРА ТИПА 1. ЕC провера типа ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI ЕC ПРОВЕРА ТИПА 1. ЕC провера типа је процедура којом тело за нотификацију констатује и сертификује да узорак машине задовољава одредбе ове Директиве које се на њу примењују. 2. Апликацију за ЕC проверу типа ће поднети произвођач или његов овлашћени представник установљен у Заједници, код једног нотификационог тела за узорак дате машине. 78

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI Апликација треба да садржи: - назив и ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI Апликација треба да садржи: - назив и адресу произвођача или његовог овлашћеног представника установљеног у заједници и место производње машине, - технички фајл који садржи најмање следеће: - целокупни цртеж машине заједно са цртежима контролних кола, - цртеже са свим детаљима, праћене белешкама о прорачуну, резултатима испитивања, итд. , потребним за проверу усаглашености машине са основним здравственим и безбедносним захтевима, - опис усвојених метода ради елиминисања опасности које машина представља и листу примењених стандарда, - копију упутства за машину, - за серијску производњу интерне мере које ће се применити како би се осигурало да машина остаје усаглашена са одредбама Директиве. 79

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI 3. Нотификационо тело ће извршити ЕC тип ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI 3. Нотификационо тело ће извршити ЕC тип провере на доле описан начин: - провериће фајл о техничкој конструкцији како би се верификовала његова прикладност као и испоручене машине или машине која му је доступна - током провере машине тело ће: (а) осигурати да је произведена у складу са фајлом о техничкој конструкцији и може се безбедно користити под намераваним радним условима (б) проверити да су стандарди, уколико су коришћени, исправно примењени (ц) извршити одговарајуће истраживања и испитивања како би се проверило да је машина у складу са основним здравственим и безбедносним захтевима који се на њу примењују 80

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI 4. Уколико је узорак у складу са ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI 4. Уколико је узорак у складу са одредбама које се на њега примењују тело ће саставити сертификат о ЕC типу провере који ће се доставити подносиоцу. Тај сертификат ће наводити закључке провере , навести било какве услове којима његово издавање може бити подложно и пратиће га описи и цртежи неопходни за идентификацију одобреног узорка. Комисија, Државе чланице и друга одобрена тела могу добити копију сертификата и уз оправдани захтев, копију фајла о техничкој конструкцији и извештаја о проверама и испитивањима који су извршени. 81

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI 5. Произвођач или његов овлашћени представник утврђен ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VI 5. Произвођач или његов овлашћени представник утврђен у Заједници ће информисати нотификационо тело о било каквим изменама, чак и мање природе, које је извршио или планира да изврши на машини на коју се односи узорак. Нотификационо тело ће проверити те измене и информисати произвођача или његовог овлашћеног представника у Заједници да ли сертификат о ЕC типу провере остаје на снази. 6. Тело које одбије да изда сертификат о ЕC типу провере ће о томе обавестити друга нотификациона тела. Тело које повуче сертификат о ЕC типу провере ће о томе обавестити Државу чланицу која га је нотификовала. Држава чланица ће о томе обавестити друге Државе чланице и Комисију, уз образложење разлога за одлуку. 7. Фајлови и преписка која се односи на процедуре ЕC типа провере ће бити састављене на званичном језику Државе чланице у којој је формирано нотификационо тело или на језику који је њој прихватљив. 82

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА УЗМУ У ОБЗИР РАДИ НОТИФИКАЦИЈЕ ТЕЛА 1. Тело, његов директор и особље одговорно за извршавање испитивања за верификацију не смеју бити пројектант, произвођач, испоручилац или монтер машине коју контролишу, нити овлашћени представник било које од ових страна. Они неће бити нити укључени директно или као овлашћени представници у пројектовање, израду, пласирање на тржиште или одржавање машине. То не искључује могућност размене техничких информација између произвођача и тела. 83

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА УЗМУ У ОБЗИР РАДИ НОТИФИКАЦИЈЕ ТЕЛА 2. Тело и његово особље ће извршити верификациона испитивања са највишим степеном професионалног интегритета и техничке компетентности и биће ослобођено било каквих притисака или побуда, посебно финансијских, који могу да утичу на њихов суд или резултате контроле, посебно од стране особа или група који су заинтересовани за резултате верификације. 84

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА УЗМУ У ОБЗИР РАДИ НОТИФИКАЦИЈЕ ТЕЛА 3. Тело ће имати на располагању неопходно особље и средства како би му се омогућило да на одговарајући начин изврши административне и техничке задатке који су у вези са верификацијом; такође ће имати приступ опреми која је потребна за посебну верификацију. 85

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА УЗМУ У ОБЗИР РАДИ НОТИФИКАЦИЈЕ ТЕЛА 4. Особље одговорно за контролу ће имати: - исправну техничку и професионалну обуку, - задовољавајуће знање о захтевима испитивања које извршавају и адекватно искуство са таквим испитивањима, - способност да саставе сертификате, белешке и извештаје који се захтевају да би се потврдила аутентичност извршених испитивања. 86

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА УЗМУ У ОБЗИР РАДИ НОТИФИКАЦИЈЕ ТЕЛА 5. Непристрасност особља које врши контролу је гарантована. Њихова надокнада неће зависити од броја испитивања која су извршена нити од резултата тих испитивања. 6. Тело ће извадити осигурање од одговорности осим уколико се његова одговорност подразумева од стране Државе у складу са националним законодавством, или је Држава чланица сама директно одговорна за испитивања. 87

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VII МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ ДА УЗМУ У ОБЗИР РАДИ НОТИФИКАЦИЈЕ ТЕЛА 7. Особље тела ће се обавезати да чува професионалну тајну у погледу свих информација стечених током вршења својих задатака (осим према компетентним административним институцијама Државе у којима се извршавају активности) у оквиру ове Директиве или било каквих одредби националног законодавства које утичу на њих. 88

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VIII Део А Повучене Директиве Део Б Листа ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ VIII Део А Повучене Директиве Део Б Листа рокова за преношење и примену у национално законодавство 89

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IX КОРЕЛАЦИОНА ТАБЕЛА 90 ДИРЕКТИВА 98/37/ЕC – МАШИНЕ – ПРИЛОГ IX КОРЕЛАЦИОНА ТАБЕЛА 90

КРАЈ 91 КРАЈ 91