Скачать презентацию Стандарти за учене и развитие в ранна детска Скачать презентацию Стандарти за учене и развитие в ранна детска

ef1519b797f6138869555807cdeea055.ppt

  • Количество слайдов: 76

Стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст Кристина Попиванова УНИЦЕФ 21 Май Стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст Кристина Попиванова УНИЦЕФ 21 Май 2007

Защо Стандарти за ранно детско развитие - - За управление на човешкия капитал в Защо Стандарти за ранно детско развитие - - За управление на човешкия капитал в страната За съзадаване на сигурна основа и набор от индикатори за отчитане на промяната в развитието на децата В частност, за създаване на адекватни здравни, образователни и социални стандарти, за предоставящите услуги на децата, съотносими към нуждите на всяко дете в съответната възраст;

Защо Стандарти за ранно детско развитие - - Бърз преглед на наличните стандарти за Защо Стандарти за ранно детско развитие - - Бърз преглед на наличните стандарти за ранно детско развитие в България показва следното: Съществуват такива в някои области; Официално приети са такива предимно в сферата на образованието Наличните стандарти не са ориентирани към специфични развитийни резултати - знания и практики -за децата на определена възраст; не са измерими и не се проследяват/отчитат във времето; Доста от тях принадлежат към научните среди, но не са официално приети като част от националната политика

Презентация: Общ преглед I. Какво е готовност и как е свързана тя със стандартите? Презентация: Общ преглед I. Какво е готовност и как е свързана тя със стандартите? II. Какво представляват Стандартите и защо са важни? III. Различни видове Стандарти

Презентация: Общ преглед I. Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска Презентация: Общ преглед I. Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст? II. Как използваме Стандартите? III. Компоненти на Сатндартите IV. Процес на създаване на стандартите V. Какво предстои в България

Част I: Какво е готовност и как се съотнася със Стандартите? Част I: Какво е готовност и как се съотнася със Стандартите?

Какво е готовност? § Има две основни дефиниции за готовност… • • Готовност за Какво е готовност? § Има две основни дефиниции за готовност… • • Готовност за учене Готовност за училище § Тези термини често се бъркат един с друг, но всъщност са много, много различни.

Какво е готовност? § Свързани са, като Готовност за училище е под-елемент на готовността Какво е готовност? § Свързани са, като Готовност за училище е под-елемент на готовността за учене. Готовност за учене Готовност за училище

Какво е готовност? § Понякога Готовността за учене се нарича по други начини: • Какво е готовност? § Понякога Готовността за учене се нарича по други начини: • • готовност за живота готовност за развитие § Всички те спадат към един поширок термин

Готовност за учене § Готовността на децата за учене е ПРАВО НА ДЕТЕТО и Готовност за учене § Готовността на децата за учене е ПРАВО НА ДЕТЕТО и се подсилва от множество фактори : • • • Добро здраве и достъп до здравни услуги Правилно хранене Подкрепа от семейството Икономически и трудови възможности за родителите Подкрепа от общността Подпомагащи услуги и политики

Готовност за учене § Включва многостранни аспекти на развитието, включително говорни и когнитивни умения Готовност за учене § Включва многостранни аспекти на развитието, включително говорни и когнитивни умения и знания, социални способности, здравословно състояние и начин на хранене § Прогнозира подготвеността на детето за дейностите в живота • • • Участие в семейния живот Участие в живота на общността Участие в трудовия живот

Готовност за учене § Децата се раждат готови за учене, тъй като човешкият мозък Готовност за учене § Децата се раждат готови за учене, тъй като човешкият мозък е устроен така, че да ни дава възможност да научаваме. § Децата не могат да не научават; въпросът е не ДАЛИ научават, а КАКВО и КАК научават.

Готовност за училище § Готовност за училище е нещо различно. § Тя е свързана Готовност за училище § Готовност за училище е нещо различно. § Тя е свързана с някои от същоите елементи, както Готовността за учене, но е фокусирана върху някои помалки под-кръгове на тези умения § Прогнозира колко добре ще се справят децата в организирана училищна среда.

Готовност за училище § Освен горепосочените неща, формалното училищно образование изисква владеене на конкретни Готовност за училище § Освен горепосочените неща, формалното училищно образование изисква владеене на конкретни умения, за да се постигне максималното от училищните занимания: • • • Физически и двигателни умения Социални и емоционални умения Предразположеност за научаване Владеене на езика и езикови умения Когнитивни умения

Готовност за училище § Готовност за училище е не само състоянието на детето, но Готовност за училище § Готовност за училище е не само състоянието на детето, но и • • • Състоянието на училището Състоянието на семейството Състоянието общността

Готовност за училище § За да ни улеснят да разбираме и конкретизираме тези условия, Готовност за училище § За да ни улеснят да разбираме и конкретизираме тези условия, по целия свят, занимаващите се с развитието на децата прибягват до разработване на Стандарти. § В наши дни фокусът е насочен първо, към Стандартите по принцип, и второ, към Стандартите за ученето в ранна детска възраст.

Част II: Какво представляват Стандартите и защо са важни? Част II: Какво представляват Стандартите и защо са важни?

Какво представляват Стандартите? Отправни точки, които се използват като база за сравнение при измерването Какво представляват Стандартите? Отправни точки, които се използват като база за сравнение при измерването на качество, стойност или количество.

Какво представляват Стандартите? Общи Стандарти… Тегло, което детето трябва да достигне при раждането си, Какво представляват Стандартите? Общи Стандарти… Тегло, което детето трябва да достигне при раждането си, за да се смята за здраво

Какво представляват Стандартите? Оценките, които получава даден ученик, за да се смята за способен Какво представляват Стандартите? Оценките, които получава даден ученик, за да се смята за способен к за ни + ж еле и A Б енк ен) оц ич л (от

Какво представляват Стандартите? Уменията, които човек демонстрира, за да получи правоспособност за (учител, лекар) Какво представляват Стандартите? Уменията, които човек демонстрира, за да получи правоспособност за (учител, лекар)

Какво представляват Стандартите? Стандартите са част от нашия ежедневен живот— толкова обичайна рутина, че Какво представляват Стандартите? Стандартите са част от нашия ежедневен живот— толкова обичайна рутина, че може дори да не гледаме на тях като на Стандарти.

Защо са важни Стандартите? n n n Придават прецизност на неясни понятия Помагат да Защо са важни Стандартите? n n n Придават прецизност на неясни понятия Помагат да си изясним какво желаем да постигнем Дават възможност за изграждане на консенсус Установяват база за измервания Могат да дадат по-всеобщо приемливи резултати Могат да дадат тласък напред на даден аспект, като готовност за развитие

НО… Има много различни видове Стандарти, които се отнасят до готовността за развитие. НО… Има много различни видове Стандарти, които се отнасят до готовността за развитие.

Част III: Различни видове Стандарти Част III: Различни видове Стандарти

Различни видове Стандарти по отношение на готовността за развитие I. II. Стандарти за учене Различни видове Стандарти по отношение на готовността за развитие I. II. Стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст IV. Стандарти за програми/училище III. Компетентности свързани със семейството V. Социални индикатори VI. Достъп до услуги Стандарти за учителите VII. Ефективност на системите

I. Дефинира какво децата следва да знаят и да могат да правят. Стандарти за I. Дефинира какво децата следва да знаят и да могат да правят. Стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст Пример: Децата на 4 годишна възраст могат да си казват името, къде живеят, имената на родителите си и на братчета/сестричета. Забележка: Обикновено това се проявява в поведението на децата или при разговор с тях.

II. Компетенции във връзка Дефинира какво семействата трябва да знаят и правят, за да II. Компетенции във връзка Дефинира какво семействата трябва да знаят и правят, за да засилят здравето, развитието и образованието на малките деца. със семейството Пример: Член на семейството трябва да чете или разказва приказки на децата най-малко три пъти седмично. Забележка: Това се проявява обикновено в поведението на възрастните или при разговор с тях.

III. Стандарти за учителите Дефинира какво учителите трябва да знаят и правят, за да III. Стандарти за учителите Дефинира какво учителите трябва да знаят и правят, за да засилят напредъка на своите ученици в ученето. Пример: Всички учители трябва да знаят как да дават оценка на компетентностите на своите ученици и да съобщават препоръки на родителите. Забележка: Това обикновено е базата за изготвяне на програми за учителите.

V. Дефинира естеството на социалния контекст , в който съществува детето (условията на семейството V. Дефинира естеството на социалния контекст , в който съществува детето (условията на семейството и общността). Социални индикатори Пример: Процент деца, които живеят в бедност. Пример: Процент деца, които са родени с тегло под нормата. Забележка: Тези индикатори обикновено се формулират като рискови фактори.

Стандарти и готовност Взети заедно тези Стандарти стимулират готовността за развитието на децата, тяхната Стандарти и готовност Взети заедно тези Стандарти стимулират готовността за развитието на децата, тяхната готовност за учене и тяхната готовност за живота. СУРРДВ

За целите на този семинар ще започнем с Кофа N 1. I. Стандарти за За целите на този семинар ще започнем с Кофа N 1. I. Стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст Стандарти, които посочват какво знаят и могат да правят децата

Част IV: Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст? Част IV: Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст?

Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст? Формулировка на очакванията Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст? Формулировка на очакванията за това “какво децата трябва да знаят и да могат да правят”

Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст? Стандартите за учене Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст? Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст уважават достойнството на всички деца независимо от тяхната националност, раса, цвят на кожата, пол, език, религия, възгледи, произход, материално състояние, статут по рождение или дееспособност.

Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст? § Стандартите за Какво представляват Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст? § Стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст произтичат от Правата на детето, за да насърчават: • • • Правото да живеят и се развият до своя пълен потенциал; Правото на закрила срещу вредни влияния, насилие и експлоатация; и Правото да участват пълноценно в семейния, културния и социалния живот.

Области на готовността за развитие § Физическо здраве, добро състояние и двигателно развитие § Области на готовността за развитие § Физическо здраве, добро състояние и двигателно развитие § Социално и емоционално развитие § Подходи към ученето § Език, грамотност и общуване § Когнитивни и общи познания и умения

Физическо и двигателно развитие До четиригодишна възраст децата ще могат да … § Тичат Физическо и двигателно развитие До четиригодишна възраст децата ще могат да … § Тичат като заобикалят препятствия и ъгли § Да се качват и слизат по стълби, като редуват ляв и десен крак, без помощ § Да хвърлят и улавят големи топки § Да ритат топка напред

Социално и емоционално развитие До четиригодишна възраст децата ще могат да … § § Социално и емоционално развитие До четиригодишна възраст децата ще могат да … § § Се редуват и участват заедно с връстници, за да се забавляват, играейки заедно Да показват разбиране за последствията от собствените си действия върху други хора Да описват как техните действия карат другите да се чувстват и да се държат Да показват емпатия към наранено дете

Подходи към ученето До четиригодишна възраст децата ще могат да … § Измислят нови Подходи към ученето До четиригодишна възраст децата ще могат да … § Измислят нови дейности или игри § Да използват въображение за пораждане на разнообразни идеи § Да съставят думи, песни или разказчета § Да изразяват идеи чрез рисуване, строителство, движение или музика § Да се включват в игра “наужким”

Език, грамотност и общуване До четиригодишна възраст децата ще могат да … § Говорят Език, грамотност и общуване До четиригодишна възраст децата ще могат да … § Говорят достатъчно ясно, така че повечето слушащи да ги разбират § Да използват повече от едно служебно изречение/-я, за да съобщават за своите потребности, идеи, действия и/или чувства § Да повтарят указания или идеи, за да е сигурно, че информацията е предадена § Да рисуват картина с предмети и хора, за да предадат идея или събитие, с помощ

Когнитивни и общи познания До четиригодишна възраст децата ще могат да … § Проучват Когнитивни и общи познания До четиригодишна възраст децата ще могат да … § Проучват различни начини за разрешаване на проблем и да избират едно мнение § Да търсят помощ от друго дете или възрастен за разрешаване на проблеми § Да изменят действията си въз основа на нова информация и опит

Част V: Компоненти на стандартите Част V: Компоненти на стандартите

Създаването на стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст: • започва с Създаването на стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст: • започва с постигане на национален консенсус • отразяват националните ценности

Основни въпроси: 1. До каква степен спазваме Конвенцията за защита правата на детето? 2. Основни въпроси: 1. До каква степен спазваме Конвенцията за защита правата на детето? 2. (например: колко важно е да се стремим не само към оцеляване, а също и към развитие, участие и закрила на всички деца? )

Основни въпроси 2. Какви искаме да бъдат децата ни, когато пораснат? (например: колко важни Основни въпроси 2. Какви искаме да бъдат децата ни, когато пораснат? (например: колко важни са творчеството, независимостта и/или взаимната зависимост? )

Основни въпроси 3. Какви са ключовите ценности, които трябва да заложим у нашите деца, Основни въпроси 3. Какви са ключовите ценности, които трябва да заложим у нашите деца, така че те да могат да ги наследят и да са подготвени за своето бъдеще? (например: по какъв начин ценим природата и обкръжението си, каква е нашата нагласа към религията и моралните ценности – като наша лична отговорност, или като отговорност на държавата? )

Основни въпроси 4. Как гледаме на детството? Дали това е времето, в което децата Основни въпроси 4. Как гледаме на детството? Дали това е времето, в което децата трябва да са свободни и да играят? Дали това е времето, в което децата трябва да се научат да се държат като зрели възрастни?

Основни въпроси 5. Има ли някои възрастови групи, които според нас са по-важни от Основни въпроси 5. Има ли някои възрастови групи, които според нас са по-важни от други? (например: ранно детство, предучилищна възраст)

Основни въпроси 6. Как най-вярно да предадем разнообразието в нашето общество? (например: един език Основни въпроси 6. Как най-вярно да предадем разнообразието в нашето общество? (например: един език или няколко езика, различни религии и етнически групи)

Понякога резултатите от тези решения се отразяват в документ, който може да е въведение Понякога резултатите от тези решения се отразяват в документ, който може да е въведение към Вашите стандарти, или пък да служи като ръководни принципи.

Част VI: Определяне на области Част VI: Определяне на области

Определяне на области Психолозите по развитие, образователните и здравните експерти, както и теоретиците на Определяне на области Психолозите по развитие, образователните и здравните експерти, както и теоретиците на обучението са на единното мнение, че: § § Ранните години са от изключителна важност. През ранното детство малките деца се развиват физически, емоционално, когнитивно и езиково най-бързо в сравнение с който и да било друг период от своя живот. Малките деца следва да се запознават с всички области на развитие едновременно. Фокусирането само върху една област на развитие може ощети цялостното развитие на детето.

Определяне на области Съществуват пет общоприети основни области на развитие: готовност за развитието § Определяне на области Съществуват пет общоприети основни области на развитие: готовност за развитието § Физическо здраве, благополучие и двигателно развитие. § Социално и емоционално развитие § Подходи към ученето § Език, грамотност и комуникация § Познания и основно образование

Физическо развитие, благополучие и двигателно развитие § Двигателно развитие • Общи двигателни умения • Физическо развитие, благополучие и двигателно развитие § Двигателно развитие • Общи двигателни умения • Фини двигателни умения • Сензо-моторни умения § Физическо здраве и благополучие • Всекидневни умения • Хранене • Физическа активност • Безопасност

Социално и емоционално развитие § Емоционално развитие • Себевъзприемане • Самостоятелност • Самоконтрол • Социално и емоционално развитие § Емоционално развитие • Себевъзприемане • Самостоятелност • Самоконтрол • Емоционално изразяване § Социално развитие • Отношения с възрастни • Отношения с връстници • Разбиране и оценяване на различното • Адаптивно социално поведение

Подходи към ученето § Подходи към ученето • • • Любопитство и интерес към Подходи към ученето § Подходи към ученето • • • Любопитство и интерес към нови задачи и предизвикателства Упоритост и внимание към задачата Отразяване и интерпретация Въображение и изобретателност Инициативност

Език, грамотност и комуникация § § § Език • Речник • Граматика и синтаксис Език, грамотност и комуникация § § § Език • Речник • Граматика и синтаксис • Значение и разбиране Грамотност • Четене • Писане Комуникация • Слушане • Устна и писмена комуникация • Установили се практики за комуникация в обществото

Познания и основно образование § Логика и & разсъждение • Причина и следствие • Познания и основно образование § Логика и & разсъждение • Причина и следствие • Чиста мисъл § Математически и цифрови познания • Алгебрични действия • Измерване § Социално-установени познания • Природни познания • Социални познания § Познания за семейството, общността и културата • Характеристики на семейството и семейните функции • Ролята и отговорностите на общността. § Творчески дейности • Изразяване • Изобразяване

Области, възникващи от страни, които се насочват към света § Физическо здраве, благополучие и Области, възникващи от страни, които се насочват към света § Физическо здраве, благополучие и двигателно развитие. § Социално и емоционално развитие § Подходи към ученето § Език, грамотност и комуникация § Познания и основно образование § Творчество § Духовност § Национално наследство

Свят на области § Разделението е изкуствено, но необходимо § Възможно е да не Свят на области § Разделението е изкуствено, но необходимо § Възможно е да не ги наричаме области § Възможно е да не се групират по този определен начин § Възможно е да се добавят още области Стандартите са се развили от области, но детското развитие се счита за холистично

Резюме на областите § Необходимо е да се работи по всички области на развитието Резюме на областите § Необходимо е да се работи по всички области на развитието § Областите ще са принципни от раждането до училищна възраст, но фокусът може да бъде различен • Повече наблягане върху социално, емоционално и двигателно развитие и по-малко върху знания и език за новородените и деца в ранна възраст. § Може и трябва да бъде адаптирано към ценностите на всяка държава.

Част VII: Определяне на възрастова група Част VII: Определяне на възрастова група

Две важни решения 1. Възрастов обхват: Кои възрасти следва да включим? И 2. Възрастови Две важни решения 1. Възрастов обхват: Кои възрасти следва да включим? И 2. Възрастови групи: Как да групираме възрастите, които сме избрали?

Възрастов обхват § Възрастовият обхват определя началната и крайната възраст, които ще бъдат включени Възрастов обхват § Възрастовият обхват определя началната и крайната възраст, които ще бъдат включени в стандартите: • Примери o От раждането до 8 год. o От раждането до 5 -6 год. o От раждането до 3 год. o От 3 год. до постъпване в училище o От 3 год. до 9 год.

Възрасти, обхванати от стандартите за развитие Възрастова продължителност (в години) 0 1 2 3 Възрасти, обхванати от стандартите за развитие Възрастова продължителност (в години) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Йордания Jordan Фиджи; Китай; Монголия Бразилия; Тайланд Македония; Филипините Гана Камбоджа; Виетнам Южна Африка 9

Внимателно обмисляне на възрастовия обхват § Съответствие с правомощията, държавния ред или закона § Внимателно обмисляне на възрастовия обхват § Съответствие с правомощията, държавния ред или закона § Време: колкото повече възрасти са включени, толкова по-дълго време ще отнеме да се разработят стандартите § Средства: • • Нужните експертни знания и опит за справяне с работата Нужни финансови средства за работата

Възрастови групи Възрастовите групи определят начина по който ще се раздели възрастовият обхват, за Възрастови групи Възрастовите групи определят начина по който ще се раздели възрастовият обхват, за да се разработят стандартите. § Пример за възрастов диапазон от раждане до три годишна възраст • 0 -12 месеца • 13 -24 месеца • 25 -36 месеца § Пример за възрастов диапазон от раждане до 60 месеца • 0 -12 месеца • 13 -26 месеца • 37 - 60 месеца

Част VIII: Използване на стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст (СУРРДВ) Част VIII: Използване на стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст (СУРРДВ)

Разнообразна употреба § Както има разлика в самите стандарти за учене и развитие в Разнообразна употреба § Както има разлика в самите стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст според спецификата на държавата, така има разлика и в начините, по които държавата ще избере да ползва своите стандартите. § Красотата на стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст е: • Че съществуват всички тези възможности и. . . • Че независимо как всяка държава използва стандартите за учене и развитие в ранна детска възраст ще има интегрирани основни стандарти, които обединяват цялостното им използване. ELDS

Стандарти са ОСНОВА за много други различни начини за употреба: Развиване на учебен план Стандарти са ОСНОВА за много други различни начини за употреба: Развиване на учебен план Създаване на стандарти за социални услуги за деца Създаване на програми за ранно детско развитие Подкрепа на родители и подпомагане на програми за родители Стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст Наблюдение на националния напредък по стратегия за детето Подобряван е на учителската подготовка Подобряване и оценка на програми за децата

Подготовка на учители Оценка на програми Разработване на учебна програма Обществено познание Подобряване на Подготовка на учители Оценка на програми Разработване на учебна програма Обществено познание Подобряване на насоките Помощ за родителски умения Национален мониторинг Осигуряват, за първи път, интегриран подход!

Гледайте на Стандартите като на банка Банка със Стандарти Подобряване на насоките Помощ за Гледайте на Стандартите като на банка Банка със Стандарти Подобряване на насоките Помощ за родителски умения Разработване на учебна програма Подобряване на подготовката на учители Оценка на програми Мониторинг на национални програми Подобряване на обществено познание за развитието на децата

Част IX: Процес на създаване на стандарти в България Част IX: Процес на създаване на стандарти в България

Основни стъпки § Инвентаризация на съществуващи стандарти за ранно детство – средата ни 2007; Основни стъпки § Инвентаризация на съществуващи стандарти за ранно детство – средата ни 2007; § Изготвяне на мотивирано предложение от РГ “Здраве” и “Образование” относно необходимост за изготвяне на стандарти към НСЗД – средата на Юни 2007; § Приемане на предложенията на заседание на НСЗД - Юни 2007 § Национални консултации за определяне параметрите на Стандартите - Край Юни/Начало Юли 2007; § Създаване на първи проект на Стандарти: Юли - Декември 2007; § Апробация и валидиране на стандартите – 2008 година

Благодаря Ви! Въпроси? Благодаря ВИ! § Въпроси? Благодаря Ви! Въпроси? Благодаря ВИ! § Въпроси?