Скачать презентацию Some any Zájmenné a příslovečné složeniny vypracovala Mgr Monika Скачать презентацию Some any Zájmenné a příslovečné složeniny vypracovala Mgr Monika

d86bb1e25e24a1c8c7de45a6b99f9809.ppt

  • Количество слайдов: 12

Some/any Zájmenné a příslovečné složeniny vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová Some/any Zájmenné a příslovečné složeniny vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová

Some/any použití any some • in positive sentences (v kladných oznamovacích větách) I have Some/any použití any some • in positive sentences (v kladných oznamovacích větách) I have got some money. • in negative sentences (v záporných větách) • in questions (v otázkách) I haven´t got any money.

Výjimka • v otázkách, kde něco nabízíme, navrhujeme, o něco žádáme užíváme SOME • Výjimka • v otázkách, kde něco nabízíme, navrhujeme, o něco žádáme užíváme SOME • Would you like some coffee? • Can I have some soup, please? • Can you lend me some money?

Some používáme pouze u: • nepočitatelných podstatných jmen o some money, some time • Some používáme pouze u: • nepočitatelných podstatných jmen o some money, some time • počitatelných podst. jmen v množném čísle o some dogs, some children • !!!!nelze užít u počitatelných podst. jmen v jednotném čísle!!!! o NE some dog a dog

NO v záporných větách • nelze užít ve větě s jiným záporem • There NO v záporných větách • nelze užít ve větě s jiným záporem • There are no people in the street. • věta buď se záporným slovesem nebo s kladným slovesem • We haven't got any free time. We have got no free time.

Složené tvary LIDÉ VĚCI Obr. 1: Složené tvary MÍSTA Složené tvary LIDÉ VĚCI Obr. 1: Složené tvary MÍSTA

Příklady • I can hear something. • Can you hear anything? • I can't Příklady • I can hear something. • Can you hear anything? • I can't hear anything. Něco slyším. Slyšíš něco? Nic neslyším. • I met somebody at the party. S někým jsem se na večírku seznámil. Seznámil ses s někým na večírku? S nikým jsem se na večírku neseznámil. • Did you meet anybody at the party? • I didn't meet anybody at the party. • No one helped me. • Someone helped me. Nikdo mi nepomohl. Někdo mi pomohl. • I couldn't find it anywhere. • He has nowhere to go. Nemohl jsem to nikde najít. Nemá kam jít. http: //www. helpforenglish. cz/gramatika/ruzne/c 2006090402 -some-vs. -any. html

Put in (doplň) some/any • • some. . . any I bought cheese but Put in (doplň) some/any • • some. . . any I bought cheese but I didn´t buy. . bread. some I´m going to the post office. I need. . . stamps. any There aren´t. . . shops in this part of town. any George and Alice haven´t got. . . children. any Have you got. . . . brothers or sisters? some There are. . . beautiful flowers in the garden. any Do you know. . . good hotels in London? some Would you like. . . tea? Yes, please.

Put in something/somebody/anything/anybody • • something She said. . . . . to me, Put in something/somebody/anything/anybody • • something She said. . . . . to me, but I didn´t understand it. anybody This is a secret. Please don´t tell. . . . . Do you know. . . about politics? anything I went to the shop but I didn´t buy. . . Somebody. . . . has broken the window. I don´t know who. anything There isn´t. . . . . in the bag. It´s empty. something Would you like. . . to drink? anything I didn´t eat. . . . . because I wasn´t hungry.

Put in no or any no • There´s. . sugar in your coffee. any Put in no or any no • There´s. . sugar in your coffee. any • My brother is married but he hasn´t got. . . children. any • Sue doesn´t speak. . . . foreign languages. no • I´m afraid there´s. . . coffee. Would you like some tea? any • Look at those birds! Birds? Where? I can´t see. . birds. no • Do you know where Jane is? No I´ve got. . . idea.

Procvičování • http: //www. helpforenglish. cz/testy/elementa ry/c 2007010804 -pouziti-some---any---a--an. html • http: //www. helpforenglish. Procvičování • http: //www. helpforenglish. cz/testy/elementa ry/c 2007010804 -pouziti-some---any---a--an. html • http: //www. helpforenglish. cz/testy/elementa ry/c 2006062602 -some---any---no. html

Použité zdroje a literatura • • • MURPHY, R. Essential Grammer in USE. Cambridge: Použité zdroje a literatura • • • MURPHY, R. Essential Grammer in USE. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 300 s. STEVENS, J. Anglická gramatika jednoduše. Praha: Grada Publishing, a. s. , 2008. 176 s. BELÁN, J. Průvodce anglickým jazykem: Co byste měli znát z anglické gramatiky. Brno: Didaktis, 2009. 200 s. • • URL Obr. 1: URL