Скачать презентацию Sociālo iemaksu veikšana veicot darbu dažādās ES valstīs Скачать презентацию Sociālo iemaksu veikšana veicot darbu dažādās ES valstīs

5d93d7bd4f357ed9a68f095be57fb53d.ppt

  • Количество слайдов: 15

Sociālo iemaksu veikšana, veicot darbu dažādās ES valstīs un bezdarbnieku pabalsti saskaņā ar ES Sociālo iemaksu veikšana, veicot darbu dažādās ES valstīs un bezdarbnieku pabalsti saskaņā ar ES tiesību aktiem Una Ķieģelmane Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas Valkas klientu apkalpošanas centra vadošā inspektore

Galvenais princips sociālo iemaksu veikšanā, strādājot LV un citā ES valstī Piemērojami vienas valsts Galvenais princips sociālo iemaksu veikšanā, strādājot LV un citā ES valstī Piemērojami vienas valsts tiesību akti Iemaksas par vienu un to pašu darba periodu NAV veicamas vairākās valstīs, bet gan VIENĀ valstī NEPIECIEŠAMS A 1 sertifikāts 2

Kurā valstī veicamas sociālās iemaksas Informācija pieejama www. vsaa. lv Darbinieki, pašnodarbinātie vai darba Kurā valstī veicamas sociālās iemaksas Informācija pieejama www. vsaa. lv Darbinieki, pašnodarbinātie vai darba devēji nevar izvēlēties valsti, kurā maksāt sociālās iemaksas Latvijā dzīvojošām personām VSAA nosaka, kurā valstī veicamas sociālās iemaksas (darbiniekiem, pašnodarbinātajiem) Personas var vērsties ar iesniegumu jebkurā VSAA nodaļā Ja kompetentā valsts iemaksu veikšanai tiks noteikta Latvija, tad VSAA Iemaksu nodaļa izsniegs A 1 sertifikātu 3

Kā pieteikties A 1 sertifikātam VSAA? Informācija un iesniegumi pieejami www. vsaa. lv Darbinieku Kā pieteikties A 1 sertifikātam VSAA? Informācija un iesniegumi pieejami www. vsaa. lv Darbinieku nosūtīšana D 11722 Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot citā ES valstī pēc nosūtījuma (A 1 sertifikāta saņemšanai) Pašnodarbinātajam, kurš dodas veikt darbu uz citu DV D 117223 Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot citā ES pašnodarbinātā statusā (A 1 sertifikāta saņemšanai) Darbs divās vairāk DV Iesniegums sociāli apdrošinātās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A 1 sertifikāta saņemšanai) 4

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Pamatprincipi: • Apdrošināšanas periodu summēšana tiesību uz pabalstu noteikšanai (Regulas Nr. Bezdarbnieka pabalsts (ES) Pamatprincipi: • Apdrošināšanas periodu summēšana tiesību uz pabalstu noteikšanai (Regulas Nr. 883/2004 6. pants, 61. pants; Regulas Nr. 987/2009 54. panta 1. punkts). Atsevišķos gadījumos arī apmēra noteikšanai, ja personai periodu summēšanas rezultātā ir noteiktas tiesības uz pabalstu, bet stāžs Latvijā ir mazāks par 12 mēnešiem. • Pabalsta eksports (Regulas Nr. 883/2004 64. pants; Regulas Nr. 987/2009 55. pants) 5

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Apdrošināšanas periodu summēšana: • • Latvija ir pēdējā nodarbinātības valsts Pēdējā Bezdarbnieka pabalsts (ES) Apdrošināšanas periodu summēšana: • • Latvija ir pēdējā nodarbinātības valsts Pēdējā nodarbinātība ir citā DV un persona pastāvīgi dzīvoja Latvijā (pierobežas darbinieki (personas, kas veic darbību kādā DV, bet dzīvo citā DV, kurā parasti atgriežas katru dienu vai vismaz vienreiz nedēļā), personas, kas nodarbinātas uz jūras kuģiem, personas, kuras nodarbinātas 2 vairāk dalībvalstīs, personas, uz kurām attiecas Regulas 883/2004 16. pantā noteiktā vienošanās) Regulas Nr. 883/2004 61. pants; AK lēmums Nr. U 2 6

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšana • Bezdarbniekiem, kuri pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšana • Bezdarbniekiem, kuri pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir bijuši nodarbināti LV, bezdarbnieka pabalsta apmēru aprēķina no LV gūtajiem ienākumiem. • Bezdarbniekiem, kuri pēdējās nodarbinātības laikā citā DV pastāvīgi dzīvoja LV, bezdarbnieka pabalsta apmēru aprēķina no pēdējās nodarbinātības valstī gūtajiem ienākumiem. (Regulas Nr. 883/2004 62. pants) Ø Pēdējās nodarbinātības valsts atlīdzina izmaksāto pabalstu par 3 vai 5 mēnešiem (Regulas Nr. 883/2004 65. panta 6. , 7. punkts) 7

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta eksports • tiesības saņemt piešķirto pabalstu saglabājas trīs mēnešus Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta eksports • tiesības saņemt piešķirto pabalstu saglabājas trīs mēnešus no dienas, kad bezdarbnieks izbraucis no Latvijas, ar nosacījumu, ka šis laika posms nepārsniedz laika posmu, kurā personai ir tiesības saņemt minēto pabalstu. Trīs mēnešu laika posms var tikt pagarināts līdz sešiem mēnešiem. • Tiesības uz pabalsta eksportu apliecina U 2 dokuments “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” • U 2 dokumentu izsniedz VSAA 8

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta eksports Nosacījumi: Ø Personai ir jādodas uz citu DV Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta eksports Nosacījumi: Ø Personai ir jādodas uz citu DV tikai darba meklējuma nolūkos; Ø Personai ir jābūt tiesībām saņemt Latvijas BP līdz brīdim, kad tā izbrauc no Latvijas (jābūt noteiktām tiesībām uz bezdarbnieka pabalstu); Ø Personai ir jābūt reģistrētai NVA kā bezdarbniekam vismaz četras nedēļas pirms izbraukšanas no Latvijas. Atsevišķos gadījumos šis periods var tikt saīsināts (bezdarbnieks dodas līdzi laulātajam, kas sācis strādāt citā DV). Regulas Nr. 883/2004 64. pants, Regulas Nr. 987/2009 55. pants 9

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta eksports Pienākumi: • Pēc izbraukšanas no LV bezdarbniekam septiņu Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta eksports Pienākumi: • Pēc izbraukšanas no LV bezdarbniekam septiņu dienu laikā jāreģistrējas kā darba meklētājam tās DV nodarbinātības dienestā, kurā viņš ir ieradies darba meklējumos; • Jābūt pakļautam tur organizētajai uzraudzības kārtībai saskaņā ar minētās DV tiesību aktiem. 10

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta eksports Atkārtota izbraukšana • Viena bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periodā, Bezdarbnieka pabalsts (ES) Bezdarbnieka pabalsta eksports Atkārtota izbraukšana • Viena bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periodā, U 2 dokuments tiek izsniegts tikai vienu reizi. • Lai atkārtoti izbrauktu darba meklējumos uz citu dalībvalsti un saņemtu Latvijas bezdarbnieka pabalstu, personai atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem jānostrādā noteiktais periods, kas nepieciešamas, lai personai būtu tiesības saņemt pabalstu, jāiegūst no jauna bezdarbnieka statuss un jāsaņem pabalsts vismaz mēnesi Latvijā. 11

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Iesniedzamie dokumenti bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai Ø Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai Ø Bezdarbnieka pabalsts (ES) Iesniedzamie dokumenti bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai Ø Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai Ø U 1 dokuments “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstus” (ja U 1 personai nav, to pieprasīs SPN no DV KI) Ø Anketa par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu (jāiesniedz, ja pēdējā nodarbinātība bija citā DV) 12

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Iesniedzamie dokumenti Ja personai nav izsniegts U 1 dokuments, tad papildus Bezdarbnieka pabalsts (ES) Iesniedzamie dokumenti Ja personai nav izsniegts U 1 dokuments, tad papildus jāiesniedz nodarbinātību citā DV apliecinoši dokumenti (izziņas, darba līgumu kopijas, pēdējās nodokļa aprēķina paziņojuma kopijas (P 60 -ja bijusi nodarbinātība Īrijā vai Apvienotajā Karalistē), ienākumu izziņas no darba devēja (P 45, ja ir bijusi nodarbinātība Īrijā vai Apvienotajā Karalistē) un jebkuri citi dokumenti, kas apliecina nodarbinātību citā ES valstī); Ja persona ir bijusi nodarbināta Norvēģijā, Norvēģijas darba devēja aizpildīta anketa „BEKREFTELSE PÅ ANSETTELSESFORHOLD” un personas aizpildīta anketa „REQUEST FOR CERTIFICATE e-301/N-301 FOR COORDINATION OF SOCIAL SECUTITY IN THE EEA COUNTRIES. Reg 1408/71 art. 67”; Ja persona ir bijusi nodarbināta Dānijā – „Iesniegums, lai saņemtu Dānijas kompetentās institūcijas izsniegto E 301 vai N 301 veidlapu/Application form E 301 DK or N 301 DK”; Ja persona ir bijusi nodarbināta Apvienotajā Karalistē – „Application for a Certificate E 301 from the UK/veidlapa E 301 sertifikāta saņemšanai ” Anketas pieejamas www. vsaa. lv 13

Bezdarbnieka pabalsts (ES) Svarīgi! Ø Bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa pēdējās nodarbinātības valstī, jo saņemt pabalstu Bezdarbnieka pabalsts (ES) Svarīgi! Ø Bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa pēdējās nodarbinātības valstī, jo saņemt pabalstu valstī, kurā persona ir atgriezusies, būs tikai atsevišķos gadījumos (ja persona nodarbinātības laikā citā DV, būs pastāvīgi dzīvojusi Latvijā). Pirms atgriešanās Latvijā, persona var lūgt kompetentajai iestādei izsniegt U 2 dokumentu, kas dos tiesības laika periodā līdz 3 vai 6 mēnešiem turpināt saņemt pēdējās nodarbinātības valstī piešķirto bezdarbnieka pabalstu (bezdarbnieka pabalsta eksports). 14

Paldies par uzmanību! 15 Paldies par uzmanību! 15