Скачать презентацию Служба за управљање пројектима и ЛЕР 1 ГРАД Скачать презентацию Служба за управљање пројектима и ЛЕР 1 ГРАД

7627b1dfed2a2a8a30417c201803ac67.ppt

  • Количество слайдов: 23

Служба за управљање пројектима и ЛЕР 1 ГРАД КРАЉЕВО OБРАЗОВАЊЕ Краљево, јун 2017. Служба за управљање пројектима и ЛЕР 1 ГРАД КРАЉЕВО OБРАЗОВАЊЕ Краљево, јун 2017.

2 Образовање на подручју града Краљева Основно образовање • 22 матичне основне школе • 2 Образовање на подручју града Краљева Основно образовање • 22 матичне основне школе • 40 подручних одељења Средње образовање • 10 средњих школа • 39 образовних профила Високо образовање • Факултет за машинство и грађевинарство • Одељење Правног факултета • Одељење Факултета за примењену екологију • Одељење Високе економске школе струковних студија • Одељење пословног факултета Универзитет Унион Никола Тесла • Висока медицинска школа струковних студија Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Основно образовање 3 У школској 2016/2017. години – 9. 839 ученика у систему основног Основно образовање 3 У школској 2016/2017. години – 9. 839 ученика у систему основног образовања, и то: 8. 242 у матичним одељењима 1. 597 у подручним одељењима Матичне школе 40 30 20 10 0 9 Подручна одељења 38 13 2 Градска насеља Остала насеља Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Средње образовање 4 10 средњих школа 191 одељење 4. 988 ученика 2 школе – Средње образовање 4 10 средњих школа 191 одељење 4. 988 ученика 2 школе – Музичка и Уметничка 1 основна и средња школа за ученике са сметњама у развоју 56 ученика основног и 25 ученика средњег образовања са посебним потребама Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Гимназија 5 Назив школе Образовни профил Број ученика Гимназија - природно 873 математички смер Гимназија 5 Назив школе Образовни профил Број ученика Гимназија - природно 873 математички смер - општи смер - друштвено-језички смер 77 ученика у току школске године освојило награде на републичким такмичењима Специјализована одељења: - Математичке гимназије - Филолошке гимназије Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Електро-саобраћајна техничка школа ’’Никола Тесла’’ 6 Назив школе Образовни профил Број ученика Електросаобраћајна техничка Електро-саобраћајна техничка школа ’’Никола Тесла’’ 6 Назив школе Образовни профил Број ученика Електросаобраћајна техничка Електротехнички смер - IV степен стручне спреме - електротехничар информационих технологија - електротехничар рачунара - електротехничар енергетике Електротехнички смер - III степен стручне спреме - електромонтер мрежа и постројења - аутоелектричар - електромеханичар за термичке и расхладне уређаје Саобраћајни смер - IV степен стручне спреме - техничар друмског саобраћаја Саобраћајни смер – III степен стручне спреме - возач моторних возила 873 Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Економско-трговинска школа 7 Назив школе Образовни профили Број ученика Економска школа Два подручја рада: Економско-трговинска школа 7 Назив школе Образовни профили Број ученика Економска школа Два подручја рада: 1. економија, право и администрација 2. трговина, угоститељство и туризам - финансијски администратор (IV степен) - службеник осигурања (IV степен) - комерцијалиста (IV степен) - трговац (III степен) 608 Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Медицинска школа 8 Назив школе Образовни профили Број ученика Медицинска школа - медицинска сестра Медицинска школа 8 Назив школе Образовни профили Број ученика Медицинска школа - медицинска сестра – техничар - фармацеутски техничар - педијатријска сестра – техничар - физиотерапеутски техничар - зубни техничар - козметички техничар - медицинска сестра - васпитач 659 Служба за управљање пројектима и ЛЕР

9 Машинска техничка школа ’’ 14. октобар’’ Назив школе Образовни профили Број ученика Машинска 9 Машинска техничка школа ’’ 14. октобар’’ Назив школе Образовни профили Број ученика Машинска техничка школа 440 IV степен стручне спреме - машински техничар за компјутерско конструисање - техничар за компјутерско управљање III степен стручне спреме - бравар-заваривач - аутомеханичар - инсталатер Служба за управљање пројектима и ЛЕР

10 Пољопривредно-хемијскашкола ’’Др Ђорђе Радић’’ Назив школе Образовни профили Број ученика Пољопривре днохемијска школа 10 Пољопривредно-хемијскашкола ’’Др Ђорђе Радић’’ Назив школе Образовни профили Број ученика Пољопривре днохемијска школа 728 IV степен стручне спреме - техничар за индустријску заштиту животне средине - техничар за фармацеутску технологију - пољопривредни техничар - прехрамбени техничар - ветеринарски техничар III степен стручне спреме - пекар - месар - цвећар Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Шумарска школа 11 Назив школе Образовни профили Број ученика Шумарска школа Подручје рада: Шумарство Шумарска школа 11 Назив школе Образовни профили Број ученика Шумарска школа Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета IV степен: - шумарски техничар - техничар за пејзажну архитектуру - техничар за финалну обраду дрвета - техничар за ловство и рибарство 732 III Степен: - столар - шумар Подручје рада: Геодезија и грађевинарство IV степен: - грађевински техничар за високоградњу Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Дом ученика средњих школа 12 Располаже са укупно 93 собе смештајни капацитет 312 места, Дом ученика средњих школа 12 Располаже са укупно 93 собе смештајни капацитет 312 места, односно око 12 м 2 по ученику У току изградња спортске хале површине око 1. 200 м 2 Служба за управљање пројектима и ЛЕР

13 Факултет за машинство и грађевинарство Историјат Основан 1960. године, а од 1970. ради 13 Факултет за машинство и грађевинарство Историјат Основан 1960. године, а од 1970. ради у континуитету Од 2012. године уведен студијски програм грађевинског инжењерства Број студената Више од 500 на свим нивоима студија (основне, академске, мастер, докторске) Студијски програм Машинско инжењерство 100 студената који се финансирају из буџета Републике Србије 5 студената који се финансирају из сопствених средстава Студијски програм Грађевинско инжењерство 60 студената који се финансирају из буџета Републике Србије Мастер инжењер машинства Докторске академске студије Основни задаци Факултета - образовање - научно-истраживачка делатност - примена техничко-технолошких решења у пракси - сарадња са привредним и друштвеним организацијама - публиковање научних и стручних радова Служба за управљање пројектима и ЛЕР

14 Служба за управљање пројектима и ЛЕР 14 Служба за управљање пројектима и ЛЕР

3 D IMPULS центар / научно-образовна установа у функцији развоја привредног сектора региона 15 3 D IMPULS центар / научно-образовна установа у функцији развоја привредног сектора региона 15 Циљ пројекта Унапређење иновативности предузећа кроз развој нових производа коришћењем савремених технологија у пројектовању и производњи Носилац пројекта Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Буџет пројекта 966. 642 евра Партнери на пројекту Град Краљево и град Чачак Циљне групе Факултет за машинство и грађевинарство – Формиран центар за 3 Д моделовање и брзу израду прототипова Привредни сектор – израда 300 модела и више од 120 прототипова, за потребе привредног сектора из региона Визија Лабораторија „ 3 Д Импулс“ сарађује са привредом реализујући мноштво малих пројеката којима помаже стални развој нових и унапређење постојећих производа Лабораторија представља центар који пружа заједничке образовне, консултантске и развојне услуге предузећима која појединачно не би могла себи да приуште примену савремених техничких достигнућа Служба за управљање пројектима и ЛЕР

16 Служба за управљање пројектима и ЛЕР 16 Служба за управљање пројектима и ЛЕР

17 Одељење Високе економске школе струковних студија Јединица у Краљеву – од 2015. године 17 Одељење Високе економске школе струковних студија Јединица у Краљеву – од 2015. године 50 студената на буџету и 40 самофинансирајућих студената Студијски програми: Финансијско пословање предузећа Спољнотрговинско и царинско пословање Пословање малих и средњих предузећа Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Одељење Пословног и правног факултета Универзитета „Унион – Никола Тесла“ из Београда 18 студије Одељење Пословног и правног факултета Универзитета „Унион – Никола Тесла“ из Београда 18 студије првог степена, основне академске студије другог степена, мастер академске студије трећег степена, докторске студије бесплатно студирање за децу без родитеља, децу ратних војних инвалида и особе са инвалидитетом Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Одељење Факултета за примењену екологију Футура Универзитет Сингидунум из Београда 19 ’’EDIT point’’ Факултета Одељење Факултета за примењену екологију Футура Универзитет Сингидунум из Београда 19 ’’EDIT point’’ Факултета за примењену екологију у Краљеву, Хајдук Вељкова број 2, Универзитета Сингидунум из Београда Основне академске студије – заштита животне средине - трансфер пакет за студенте са завршеним струковним студијама Мастер академске студије – управљање ризицима у животној средини – Менаџмент ризика Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 20 Консултативни центар Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 20 Консултативни центар у Краљеву у просторијама ОШ ’’Јово Курсула’’ од октобра 2017. године Основне академске студије права Служба за управљање пројектима и ЛЕР

21 Висока медицинска школа струковних студија Сарадња са Општом болницом “Студеница” у Краљеву пет 21 Висока медицинска школа струковних студија Сарадња са Општом болницом “Студеница” у Краљеву пет студијских програма: струковна медицинска сестра струковни физиотерапеут струковни медицински радиолог струковна медицинска сестра бабица струковни козметичар естетичар струковни фармацеут струковна медицинска сестра – специјалиста струковна медицинска сестра – област клиничке праксе специјалиста струковна медицинска сестра – област јавно здравље специјалиста струковни физиотерапеут специјалиста струковна медицинска сестра бабица Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Студентски дом у Краљеву 22 Објекат површине око 1. 500 квадратних метара кухиња са Студентски дом у Краљеву 22 Објекат површине око 1. 500 квадратних метара кухиња са рестораном за студентску исхрану ТВ сала простор управе Дома домска читаоница капацитет дома 120 места бежични интернет У току је припрема за изградњу додатних капацитета Дома за још око 120 места Очекивана површина објекта након реконструкције 2. 400 квадратних метара Вредност инвестиције око милион евра Служба за управљање пројектима и ЛЕР

23 Хвала на пажњи Град Краљево Градоначелник др Предраг Терзић gradonacelnik@kraljevo. org Служба за 23 Хвала на пажњи Град Краљево Градоначелник др Предраг Терзић [email protected] org Служба за управљање пројектима и ЛЕР