Скачать презентацию Služby knihoven ve světle novely autorského zákona Autorský Скачать презентацию Služby knihoven ve světle novely autorského zákona Autorský

3c0fd6a37945faae9975b47bb1071b24.ppt

  • Количество слайдов: 64

Služby knihoven ve světle novely autorského zákona Autorský zákon po novele 216/2006 Sb. České Služby knihoven ve světle novely autorského zákona Autorský zákon po novele 216/2006 Sb. České Budějovice 30. 1. 2007 Vít Richter – Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR

Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vliv ICT na vztah knihoven a autorského zákona Jak vykládat autorský zákon? Půjčování – absenční, prezenční Přehrávání ze záznamu Zpřístupňování v lokální síti Vystavení na internetu Kopírování – pro knihovnu + pro uživatele Služby pro osoby se zdravotním postižením Odměny za půjčování a kopie Jiná užití autorských děl v knihovnách – veřejné čtení 11. Sankce za porušení AZ 2

Novelizovaný AZ 2006 – dostupnost textu • Sbírka zákonů : Česká republika, částka 126/2006 Novelizovaný AZ 2006 – dostupnost textu • Sbírka zákonů : Česká republika, částka 126/2006 (10. 8. 2006) • http: //www. mvcr. cz/sbirka/2006/sb 126 -06. pdf • http: //knihovnam. nkp. cz/docs/aut. Zak/Zakon 121_2000 plne. d oc • on-line databáze • Sagit ÚZ č. 567 (+ přehledy evropského a mezinárodního práva) 3

Terminologická poznámka • Autor = držitel autorských práv, např. autor, překladatel, výkonný umělec, vydavatel, Terminologická poznámka • Autor = držitel autorských práv, např. autor, překladatel, výkonný umělec, vydavatel, dědic • Autorské dílo = vše, co je předmětech ochrany práv, např. text knihy, přednes výkonného umělce apod. • Zveřejněné, vydané dílo = oprávněně zveřejněné, vydané dílo 4

Legislativní dokumenty • Autorský zákon č. 121/2000 • Bernská úmluva o ochraně literárních a Legislativní dokumenty • Autorský zákon č. 121/2000 • Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl - 1886, revize 1971 • Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech 1996 • Smlouva WIPO o právu autorském 1996 • Směrnice EU – Směrnice 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů – Směrnice 92/100/EHS o právu na pronájem a na půjčování – Směrnice 93/98/EHS o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským – Směrnice 96/9/ES o právní ochraně databází – Směrnice 29/2001 o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejících v informační společnosti 5

Autorský zákon: hledání nové rovnováhy • Práva autorů, vydavatelů • Práva uživatelů • Právo Autorský zákon: hledání nové rovnováhy • Práva autorů, vydavatelů • Práva uživatelů • Právo na přístup k informacím a ke vzdělávání 6

Nové technologie narušují dosaženou rovnováhu • Do první pol. 20. století – knihovny pouze Nové technologie narušují dosaženou rovnováhu • Do první pol. 20. století – knihovny pouze půjčují • Nástup nových technologií – Analogové kopie: kopírovací přístroje, magnetofony, videopřístroje – Digitální kopie, komunikace: kopírování CD, digitalizace, internet – kopie stejné kvality jako originál • Půjčování a jeho omezení: zvukové a zvukově obrazové dokumenty, multimédia, počítačové programy • Rozvoj trhu, zisk jako kritérium úspěchu a efektivity – Knihovny se stávají součástí trhu – Komercionalizace vzdělávání 7

Na co knihovny narážejí? • Výlučné právo autora rozhodnout o užití díla • Povinnost Na co knihovny narážejí? • Výlučné právo autora rozhodnout o užití díla • Povinnost platit autorovi odměnu za užití díla ………………………… • Výjimky pro knihovny, archivy, školy, vědecké instituce: – Omezení výlučného práva 8

Obecný trend • Posilování výlučných práv • Získání vyšší odměny • Omezování výjimek • Obecný trend • Posilování výlučných práv • Získání vyšší odměny • Omezování výjimek • Snahy o omezení kopírování pro osobní potřebu ROZPOR: nové technologie umožňují pohotové a kvalitní služby, ale ochrana autorských práv omezuje jejich legální využití pro oblast 9 vzdělávání

Jak vykládat autorský zákon? Neplatí, že Jak vykládat autorský zákon? Neplatí, že "co není v AZ výslovně zakázáno, je možné dělat" Ø Ø Ø AZ v první řadě vyhrazuje VEŠKERÁ práva autorům Ostatní mohou s autorským dílem nakládat jen tak, jak jim: • autor výslovně povolil (smluvní licence) • povoluje AZ (volná užití, zákonné licence – pro zveřejněné, resp. vydané předměty práva) Volná užití a zákonné licence - "třístupňový test" • jde o zvláštní případ stanovený v AZ • užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití – „fair use“ • užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora Knihovní licence § 37 platí pro knihovnu, muzeum, archiv, školu. . . 10 Knihovna není povinna sledovat dodržování AZ uživatelem,

Právo dílo užít • Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě Právo dílo užít • Autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem • Právem dílo užít je: – právo na rozmnožování díla (kopírování) (§ 13), – právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), – právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), – právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla 11 (§ 16),

Doba trvání majetkových práv • • Autor – 70 let po jeho smrti Anonymní Doba trvání majetkových práv • • Autor – 70 let po jeho smrti Anonymní díla – 70 let od zveřejnění Nakladatel – 50 let od vydání Výkonný umělec – 50 let od zveřejnění výkonu Výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu – 50 let od pořízení záznamu Právo rozhlasového a televizního vysilatele – 50 let po prvním vysílání Právo pořizovatele databáze – 15 let První zveřejnění volného nezveřejněného díla - 25 let 12

Absenční půjčování Ø Absenčním půjčování se nic nemění Ø výjimka: placení odměn autorům Ø Absenční půjčování Ø Absenčním půjčování se nic nemění Ø výjimka: placení odměn autorům Ø Půjčování vydaných textových dokumentů a dokumentů se statickým obrazem, bez ohledu na jejich formu • tištěné knihy a časopisy • digitální záznam na "hmatatelném" nosiči • Možno půjčovat text, text-obraz, text-zvuk + počítačový program Ø Půjčování zvukových a audiovizuálních záznamů – vázáno na smlouvu s nositeli práv • oprávnění kolektivního správce uzavřít ROZŠÍŘENOU hromadnou smlouvu o půjčování zvukových dokumentů • zvukové dokumenty – smlouva z 2. 1. 2004 • audiovizuální dokumenty – není partner, řada omezení Ø Půjčování databází a počítačových programů – pouze v souladu se zakoupenou licencí Ø Půjčování v rámci MVS – není užitím dle AZ - 13

Provoz videopůjčoven • Videopůjčovny nejsou provozovány na základě práva půjčování (§ 16), na základě Provoz videopůjčoven • Videopůjčovny nejsou provozovány na základě práva půjčování (§ 16), na základě práva pronajímání (§ 15) • Živnostenské oprávnění, komerční činnost, oddělené účetnictví • Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou • DILIA – od 1. 1. 2006 - vybírání přiměřených odměn z pronájmu za autory a výkonné umělce • Výše odměny % z celkových hrubých tržeb: – 3% do 10000 obyvatel – 4% do 50000 obyvatel – 5% nad 50000 obyvatel 14

Prezenční půjčování Ø Zaveden nový pojem Prezenční půjčování Ø Zaveden nový pojem "půjčování na místě samém" Ø Prezenčně lze půjčovat všechny vydané dokumenty ("hmatatelné nosiče") kromě počítačových programů a databází • knihovna je povinna zamezit možnosti zhotovit kopii zvukového nebo AV dokumentu Ø Prezenční půjčování diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací • pro účely výzkumu a soukromého studia • pokud to autor nezakázal • kopírování – omezeně (viz kopie dále) Ø Prezenční půjčování mikrofilmů a jiných mikromédií • pro účely výzkumu a soukromého studia • vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno (viz kopie dále) Ø Neplatí se odměna Ø Přínos – právní jistota při půjčování zvukových a audiovizuálních dokumentů v knihovně, ve škole apod. 15

Přehrávání ze záznamu Ø Přehrávání zveřejněného (vydaného) zvukového nebo audiovizuálního záznamu ve studiovém uspořádání Přehrávání ze záznamu Ø Přehrávání zveřejněného (vydaného) zvukového nebo audiovizuálního záznamu ve studiovém uspořádání – uživatel nedostane hmotný nosič do rukou (CD, DVD, vinylové, šelakové desky, magnetofonové pásky a kazety, VHS-kazety a jiné AV nosiče) • pro jednotlivce • pro účely výzkumu a soukromého studia !Neplatí pro veřejné provozování autorských děl při kolektivních akcích! – nutno uzavřít licenční smlouvu 16

Vystavení v Internetu Ø Vlastní [zaměstnanecké] dílo, databáze • pokud na základě dohody o Vystavení v Internetu Ø Vlastní [zaměstnanecké] dílo, databáze • pokud na základě dohody o provedení práce, třeba v ní takové užití smluvit Autorská díla s uzavřenou licencí Ø Volná autorská díla Ø • konvenčně do roku vydání 1880 (zpravidla periodika) → podstatná část novodobého obsahu Digitální knihovny (bez ohledu na případné další vztahy mezi knihovnami) ani nemůže být knihovnami sdílena, pokud nemají ve fondu tentýž dokument → (totéž se týká případného postoupení kopií mikrofilmových apod. reformátů) 17

Kopie pro archivní a konzervační účely Ø Kopie zveřejněného autorského díla kromě počítačového programu Kopie pro archivní a konzervační účely Ø Kopie zveřejněného autorského díla kromě počítačového programu a databáze je možno zhotovit: • pro archivní a konzervační účely → bez omezení formy kopie → nelze zhotovit na konkrétní požadavek uživatele • Způsob užití (zpřístupnění) → pouze za účelem náhrady v budoucnu možná poškozeného nebo ztraceného předmětu? (MK ČR) → Prezenční zpřístupnění? ? → uplatňujeme výklad, že alespoň zpřístupňování kopií zdrojů oprávněně nekomerčně šířených na Internetu v lokální počítačové síti (viz dříve) je fair use 18

Kopie z KF pro potřebu knihovny Ø Kopie (digitální+mikrofilm) zveřejněného autorského díla kromě počítačového Kopie z KF pro potřebu knihovny Ø Kopie (digitální+mikrofilm) zveřejněného autorského díla kromě počítačového programu a databáze, a to ve formě zpřístupňované na technickém zařízení (počítač, čtečka, přehrávač) • Dokument musí být součástí fondu!! →vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno • Způsob zpřístupňování → pouze v prostorách knihovny (školy) atd. (včetně lokální počítačové sítě) → jednotlivcům pro účely výzkumu nebo soukromého studia → povinnost zamezit zhotovení kopie uživatelem 19

Zpřístupňování na počítači nebo v lokální síti Ø Týká se zveřejněných autorských děl Ø Zpřístupňování na počítači nebo v lokální síti Ø Týká se zveřejněných autorských děl Ø Zpřístupňování kopie (nejčastěji reformátu) z fondu knihovny v rámci "digitální knihovny" Ø Zpřístupňování obsahu z digitálního záznamu na "hmatatelném" nosiči (CD-ROM, nebo reformát z fondu) Ø Lze aplikovat i na oprávněně nekomerčně šířené obsahy z Internetu (Web. Archiv) Ø Podmínky: • zpřístupňování jednotlivcům pro účely výzkumu nebo soukromého studia • vyloučeny jsou dokumenty získané na základě licence či takové, při jejichž prodeji bylo takové užití vyloučeno (viz kopie dále) 20 • povinnost zamezit zhotovení kopie uživatelem

Kopie poškozených a ztracených děl Ø Kopie vydaného autorského díla, jenž bylo poškozeno či Kopie poškozených a ztracených děl Ø Kopie vydaného autorského díla, jenž bylo poškozeno či ztraceno, je možno zhotovit: • • jde-li o malou část tištěného dokumentu, dílo (vydání) může být i na trhu jde-li o jiné předměty (záznamy analogové, digitální), celý tištěný dokument nebo jeho větší část, dílo již nesmí být na trhu → "rozumně vynaložené úsilí" – objednat u odborného knihkupce, v nakladatelství (a antikvariátu) • kopie se může následně půjčovat 21

Kopie (papírová) pro uživatele v knihovně Obecně: Ø Ø rozsah není omezen (ale - Kopie (papírová) pro uživatele v knihovně Obecně: Ø Ø rozsah není omezen (ale - "fair use") vyloučeno kopírování notového materiálu + i pro osobní potřebu - § 30 a u disertací apod. doporučujeme omezit na část díla Kopírování na objednávku a za úplatu + samoobslužné kopírky za úplatu • pro vlastní potřebu fyzické osoby i právnické osoby → Ø Ø Povinnost platit odměnu Kopírování uživatelem, např. digitální fotoaparátem • • • Ø reprografický výstup (kopírky, tiskárny, fotografie, kinofilm. . . ) pro vlastní potřebu fyzické i právnické osoby zpravidla textové dokumenty používání skeneru v knihovně? ? ? – bez pomoci knihovníka a bezplatně Co se nesmí: u zvukového a AV záznamu je knihovna 22 povinna zamezit možnosti zhotovit kopii (bez rozdílu, zda jde z hlediska knihovny o prezenční, či absenční výpůjčku)

Zákaz kopírování notových matereriálů § 30 a AZ - Rozmnožování na papír nebo na Zákaz kopírování notových matereriálů § 30 a AZ - Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad: (1) Do práva autorského nezasahuje d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby – zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25. SMĚRNICE 2001/29/ES o informační společnosti – Čl. 5 - Výjimky a omezení 2. Členské státy mohou stanovit výjimky a omezení práva na rozmnožování podle článku 2 v těchto případech: (a) pro rozmnoženiny na papír nebo na podobný podklad, 23 zhotovené s použitím jakéhokoli druhu fotografické techniky

Meziknihovní reprografické služby a Do. Do Ø Ø MRS (na papíře, mikrofilmu atd. ) Meziknihovní reprografické služby a Do. Do Ø Ø MRS (na papíře, mikrofilmu atd. ) žádný rozdíl oproti přítomnosti čtenáře v knihovně Přímé dodávání kopií (Do. Do), jde-li o dodávku poštou nebo faxem • Ø u disertací apod. - pouze v rámci MRS, nikoli přímé dodání kopie Elektronické dodávání dokumentů – zásadní odlišnost • • z hlediska AZ zcela jiné užití – „on demand“ vyžaduje souhlas držitelů práv (autora, nakladatele) novela - oprávnění kolektivnímu správci uzavřít s knihovnami rozšířenou hromadnou licenční smlouvu vyňata díla, pokud jsou dodávána on-line na základě licence (vydavatelem. . . ) nebo pokud to vydavatel apod. zakázal 24

Služby pro osoby se zdravotním postižením Všechny druhy vydaných dokumentů kromě počítačových programů a Služby pro osoby se zdravotním postižením Všechny druhy vydaných dokumentů kromě počítačových programů a databází Ø Půjčování • • Ø Kopie • • Ø v souvislosti s jejich zdravotním postižením prezenční i absenční v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotním postižením bez omezení formy včetně kopie notových materiálů včetně případné dodávky on-line (e-Do. Do) neplatí se za ně odměna (neplatí pro 25

Odměny držitelům práv: Absenční půjčování Ø Pouze autorům (text + výtvarná složka) Ø 0, Odměny držitelům práv: Absenční půjčování Ø Pouze autorům (text + výtvarná složka) Ø 0, 50 Kč za výpůjčku, cca 25 miliónů Kč na rok Ø Odměnu platí stát prostřednictvím Národní knihovny Osvobození od poplatku – školní, vysokoškolská knihovny + NK, STK… Ø Celkové údaje o výpůjčkách – NIPOS a NK Ø Povinnost knihovny vykazovat statistiku Ø Kolektivní správce Dilia (a OOA-S) Ø Započítá se 70 % evidovaných transakcí (bez prolongací, prezenčních výpůjček a výpůjček volných děl) Ø Údaje pro rozúčtování – vzorek z knihoven, jež evidují výpůjčky v automatizovaném systému 26

Požadavek na údaje pro rozúčtován • Název díla : • Originální název díla v Požadavek na údaje pro rozúčtován • Název díla : • Originální název díla v případě zahraničního autora • Autor – příjmení, jméno • Překladatel – příjmení, jméno • Autor adaptace – příjmení, jméno • Autor dramatizace – příjmení, jméno • Autor výtvarné složky - příjmení, jméno • Nakladatel : • Rok vydání : • ISBN 27

Odměny držitelům práv: Reprografické kopie Autorům i nakladatelům – zastupuje Dilia Ø Kopie za Odměny držitelům práv: Reprografické kopie Autorům i nakladatelům – zastupuje Dilia Ø Kopie za úplatu zhotovené na rozmnožovacích zařízeních (kopírky, tiskárny) Ø Ø Sazba (bez ohledu na formát) + 19% DPH • • Ø černobílé kopie – Kč 0, 20 barevné kopie – Kč 0, 40 28 Započítává se 70 % zhotovených kopií

Jiná oprávnění – 1 Ø Knihovní katalog • • reprodukce obálky zařadit do katalogu, Jiná oprávnění – 1 Ø Knihovní katalog • • reprodukce obálky zařadit do katalogu, včetně zpřístupnění veřejnosti • • obsah * Ø včetně možnosti vyhledávání Oprávnění knihovny obejít "účinné technické prostředky ochrany" při zhotovování kopií • • Ø kvalita, jež neumožní hospodářské/komerční zneužití pro knihovnu (pro archivní a konzervační účely, pro náhradu ztraceného nebo poškozeného dokumentu) pro uživatele se zdravotním postižením Veřejná čtení - oprávnění kolektivního správce uzavřít licenční smlouvu o nevýdělečném živém nedivadelním provozování díla • jednání NK s Dilií 29

Veřejná čtení – principy licence • Úhrada odměn autorům bude provedena paušální platbou – Veřejná čtení – principy licence • Úhrada odměn autorům bude provedena paušální platbou – Jednotlivé knihovny nebudou odvádět žádný poplatek • Nehlásí se akce, které jsou součástí vyučování a akce pro zdravotně postižené • Každá knihovna pořádající VČ bude muset provést ohlášení do 10 dnů po akci • Forma: webový formulář, papírový formulář • Obsah: – Indentifikační údaje o knihovně – Datum – Údaje o díla: autor, překladatel, autor adaptace nebo dramatizace, název, rok vydání, vydavatel, ISBN 30

31 31

§ 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo • užije v odůvodněné § 31 Citace (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo • užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, • užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, • užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; • vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, 32 pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Jiná oprávnění – 2 Ø Možnost konkludentního uzavření licenční smlouvy • • • není Jiná oprávnění – 2 Ø Možnost konkludentního uzavření licenční smlouvy • • • není nezbytné uzavření písemné smlouvy s podpisy obou stran uzavření smlouvy na základě přijetí návrhu tak, že se podle něho subjekt zachová vyjádření návrhu licenční smlouvy – → textem → značkou, znakem (např. ) Ø Otevírá pole pro knihovny při šíření těch obsahů, jejichž autoři, resp. další držitelé práv k tomu vyjádřili svou vůli • 33 např. digitální kopie článků, půjčování freeware. . .

Co s neevidovanými knihovnami? • Licence podle § 37 platí i pro neevidované knihovny, Co s neevidovanými knihovnami? • Licence podle § 37 platí i pro neevidované knihovny, pokud půjčují bezplatně • Neevidované knihovny musí vykázat data o výpůjčkách a zajistit si úhradu odměny • Dilia a OOA-S nemá zájem na tom komunikovat s jednotlivými knihovnami • Kontroly Dilia a OOA u knihoven, které nejsou předmětem statistického šetření • Licence na půjčování zvukových dokumentů, na veřejné čtení a e-DODO platí pouze pro evidované knihovny • Doporučení: – Informovat knihovny a jejich provozovatele o novele AZ – sebrat statistická data i za neevidované veřejné knihovny provozované obcí 34

Sankce Poprvé se přímo v AZ zavádějí sankce za jeho porušení Ø • • Sankce Poprvé se přímo v AZ zavádějí sankce za jeho porušení Ø • • Ø správní delikt právnická nebo podnikající fyzická osoba neoprávněné užití díla, uměleckého výkonu, zvukového či AV záznamu nebo databáze (aj. ) pokuta až 150 000 Kč § 152 trestního zákona zakotvuje i trestný čin v této oblasti včetně trestu na svobodě 35

Na závěr • Dodržovat autorský zákon • Prosazovat zájmy knihoven a jejich uživatelů • Na závěr • Dodržovat autorský zákon • Prosazovat zájmy knihoven a jejich uživatelů • Nové možnosti: evropská iniciativa Digitální knihovny – Respektování autorských práv – Důraz na smluvní ujednání – Osiřelá díla – Díla nedostupná na trhu – Povinný „výtisk“ elektronických dokumentů 36

Díky za pozornost Dotazy zasílejte na: vit. richter@nkp. cz zdenek. matusik@nkp. cz Díky za pozornost Dotazy zasílejte na: vit. [email protected] cz zdenek. [email protected] cz

Veřejné provozování autorských děl Veřejné provozování autorských děl

Kolektivní správa autorských děl • Práva povinně spravovaná, například: – Právo na náhradní odměnu Kolektivní správa autorských děl • Práva povinně spravovaná, například: – Právo na náhradní odměnu za půjčování – Užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam k obchodním účelů + rozhlas, televize – Užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům + rozhlas, televize – Zhotovení rozmnoženiny k osobní účelům – tisk, zvuk, zvuk+obraz – Právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla nebo výkonu umělce zaznamenaného na záznam • Práva dobrovolně spravovaná, například: – Právo na zpřístupňování hudebních děl po internetu – Právo na veřejné provozování hudebních děl – Veřejná čtení 39

DILIA • DILIA divadelní a literární agentura – občanské sdružení • Zastupuje autory děl DILIA • DILIA divadelní a literární agentura – občanské sdružení • Zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebně-dramatických, choreografických, pantomimických, audiovizuálních, výtvarných, scénické hudby, vědeckých, kartografických + dědice • Vykonává tato práva kolektivně spravovaná: – Právo na náhradní odměnu v souvislosti s rozmnožováním pro osobní potřebu – Právo na přiměřenou odměnu za pronájem rozmnoženiny – Právo na provozování díla literárního, dramatického, hudebně-dramatického – Právo na půjčování zvukových a zvukově obrazových 40 záznamů

OSA • Zastupuje autory textu, hudby a textu, hudby bez textu, hudební nakladatele, dědice OSA • Zastupuje autory textu, hudby a textu, hudby bez textu, hudební nakladatele, dědice • Vykonává tato práva kolektivně spravovaná: – Právo na odměnu v souvislosti s rozmn. hudebního díla pro osobní potřebu – Právo na přiměřenou odměnu za pronájem a půjčování – Právo na zpřístupnění hudebních děl na internetu a v mobilních sítích – Právo na veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím technických zařízení – přehrávač, televizor – Právo na pronájem a půjčování rozmnoženin 41 hudebních děl

Ostatní kolektivní správci • Intergram – zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů Ostatní kolektivní správci • Intergram – zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů • OOA-S – Ochranná organizace autorská -Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl • GESTOR – kolektivní správce práva na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého 42

Veřejné provozování hudebních děl • „Provozování“ které je určeno veřejnosti – – – – Veřejné provozování hudebních děl • „Provozování“ které je určeno veřejnosti – – – – – • Tj. zpřístupnění díla neurčitému počtu osob individuálně neurčených Firemní večírek, koncert pro zaměstnance a partnery Modní přehlídka Koncert populární hudby Taneční zábavy a plesy Diskotéky, večírek s reprodukovanou hudbou Hodiny aerobiku Výstavy, veletrhy Reklamní a propagační akce Jiné hudební produkce Druhy produkce: – Živá produkce – Reprodukovaná produkce • Základní podmínky: – Souhlas s užitím autorského díla – Zaplacení odměny 43

Veřejné provozování hudebních děl • Je možné ošetřit přímo s jednotlivými subjekty nebo prostřednictvím Veřejné provozování hudebních děl • Je možné ošetřit přímo s jednotlivými subjekty nebo prostřednictvím kolektivních správců • Provozovatel oznámí 10 dní před konáním produkce kolektivnímu správci • Živá produkce – Hudba – OSA – Divadelní představení – DILIA • Reprodukovaná produkce – Reprodukovaná hudba – OSA (hudba, hudba+text) – Hudebně dramatická díla + divadlo – DILIA – Intergram – výkonní umělci a výrobci zvukových a zvukově-obrazových záznamů 44

Praktický postup • Vyplnit žádost OSA o svolení k užití děl a zasla ji Praktický postup • Vyplnit žádost OSA o svolení k užití děl a zasla ji do OSA před plánovanou veřejnou produkcí • Při živém vystoupení poslat se žádostí i tzv. repertoárový list. • Na díla nezastupovaných autorů či volná díla se smlouva neuzavírá. • V případě reprodukované hudby se seznam posílá na vyžádání. • Obdržíte návrh licenční smlouvy + sazebník • Uzavřete smlouvu a zaplatíte odměnu 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

Licenční smlouvy 51 Licenční smlouvy 51

Úprava smluvních vztahů § 46 - 61 Licenční smlouva • Licenční smlouvou autor poskytuje Úprava smluvních vztahů § 46 - 61 Licenční smlouva • Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům užití nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu. • Není totožná se smlouvou o provedení díla podle OZ 52

Licenční smlouva – základní ustanovení • (2) Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva Licenční smlouva – základní ustanovení • (2) Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám. • (3) Nabyvatel je povinen licenci využít, ledaže je ve smlouvě sjednáno jinak. 53

 • § 47 - Výhradní nebo nevýhradní licence • § 48 - Poskytnutí • § 47 - Výhradní nebo nevýhradní licence • § 48 - Poskytnutí oprávnění třetí osobě 54

Forma licenční smlouvy • (4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní. Forma licenční smlouvy • (4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní. • O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému okruhu osob. • S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem, může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn. 55

§ 49 - Odměna • (1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouvě § 49 - Odměna • (1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení. • (2) Není-li ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení, smlouva je neplatná, s výjimkou případů, kdy – a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez určení výše odměny; – b) strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně. • (3) licence k pronájmu na zvukový nebo zvukově - vzniká právo na přiměřenou 56 odměnu; tohoto práva se nemůže autor vzdát.

§ 49 - Odměna • (4) Je-li výše odměny dohodnuta v závislosti na výnosech § 49 - Odměna • (4) Je-li výše odměny dohodnuta v závislosti na výnosech z využití licence, je nabyvatel povinen umožnit autorovi kontrolu účetní • (5) Nabyvatel je povinen poskytovat autorovi pravidelná vyúčtování odměny. • (6) Není-li odměna stanovena v závislosti na výnosech a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. • (7) Při sjednání odměny se přihlédne k účelu licence a způsobu a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. 57

§ 50 - Omezení licence • (1) Licence může být omezena na jednotlivé způsoby § 50 - Omezení licence • (1) Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla mohou být omezeny rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času. • (2) Nestanoví-li smlouva, ke kterým jednotlivým způsobům užití díla nebo k jakému rozsahu užití se licence poskytuje, má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy. • (3) Nestanoví-li smlouva nebo nevyplývá-li z jejího účelu jinak, má se za to, že – a) územní rozsah licence je omezen na území ČR, – b) časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok, – c) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. 58

§ 50 - Omezení licence • (4) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla § 50 - Omezení licence • (4) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. • (5) Nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. 59

 • § 51 Omezení nabyvatele licence – upravovat a měnit dílo • § • § 51 Omezení nabyvatele licence – upravovat a měnit dílo • § 52 Rozmnoženina pro autora • § 53 - Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele – Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy odstoupit. – Není-li stanoveno jinak – 2 roky, denní tisk 3 měsíce, ostatní periodika 1 rok – Povinnost autora uhradit škody vzniklé odstoupením od smlouvy 60

§ 55 Zánik licence • Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla § 55 Zánik licence • Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jejího právního nástupce. • Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na právního nástupce vyloučit. 61

§ 56 Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou • Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má § 56 Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou • Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že licence je poskytnuta výhradně; to neplatí, jde-li o rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci. • (4) Neumožní-li nabyvatel autorovi provedení autorské korektury, může autor od smlouvy odstoupit, došlo-li by v důsledku toho k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. • (5) Je-li množstevní rozsah licence omezen na určitý počet rozmnoženin a tyto rozmnoženiny byly rozebrány před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena, a smluvní strany se nedohodnou na zvýšení množstevního rozsahu licence do 6 měsíců ode dne, kdy autor vyzval nabyvatele k takové změně 62 smlouvy, zaniká licence, pokud ještě trvá, marným

Zvláštní ustanovení o některých dílech • • § 58 Zaměstnanecké dílo § 59 Kolektivní Zvláštní ustanovení o některých dílech • • § 58 Zaměstnanecké dílo § 59 Kolektivní dílo § 60 Školní dílo § 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo 63

Využití vzorů licenčních smluv • • http: //www. vzory. cz/ http: //obcanskepravo. juristic. cz/ Využití vzorů licenčních smluv • • http: //www. vzory. cz/ http: //obcanskepravo. juristic. cz/ http: //www. osa. cz/ Obec spisovatelů 64