Скачать презентацию Слободанка Златић педагог ОШ ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ МАЈДАНПЕК Зорица Скачать презентацию Слободанка Златић педагог ОШ ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ МАЈДАНПЕК Зорица

4dbf3a93538d9167dcb095031ed61e38.ppt

  • Количество слайдов: 17

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ‘’ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ’’ пројекат: ‘’Заједно Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ‘’ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ’’ пројекат: ‘’Заједно на истом путу’’ ОБУКА ШКОЛА ПАРТНЕРА НА ПРОЈЕКТУ за све запослене у школи Реализаторке: Слободанка Златић, педагог Зорица Вељковић, психолог

ПРОЈЕКАТ ‘’ЗАЈЕДНО НА ИСТОМ ПУТУ’’ ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ БАВЕ РЕГУЛИСАЊЕМ ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСИЉА превенција и ПРОЈЕКАТ ‘’ЗАЈЕДНО НА ИСТОМ ПУТУ’’ ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ БАВЕ РЕГУЛИСАЊЕМ ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСИЉА превенција и интервенција

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ 1. КОНВЕНЦИЈА Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог МЕЂУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ 1. КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕТЕТА ИЗ 1989. ГОДИНЕ 2. МИЛЕНИЈУМСКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ИЗ 2002. ГОДИНЕ 3. СВЕТ ПО МЕРИ ДЕЦЕ ИЗ 2002. ГОДИНЕ

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог Конвенција о правима детета Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог Конвенција о правима детета члан 16 » Детe нeћe бити подвргнуто самовољном и незакoнитoм мешању u његову приватност, породицу, дом или дописивање, нити незаконитим нападима на његову част и углед» стaвка 2. : «Дете има право на законску заштиту против таквог мешања или нaпaдa» .

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ДОКУМЕНТА ( ОПШТА АКТА Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ДОКУМЕНТА ( ОПШТА АКТА ) КОЈЕ ДОНОСИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА УСТАНОВА 1. СТАТУТ УСТАНОВЕ 2. ПРАВИЛНИК О РАДУ 3. ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 4. ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА 5. ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНОДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА УКОЛИКО НИЈЕ УРЕЂЕНО СТАТУТОМ

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ПРОПИСИ НАШЕ ДРЖАВЕ 1. Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ПРОПИСИ НАШЕ ДРЖАВЕ 1. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ИЗ 2008. ГОДИНЕ

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог 3. ОПШТИ ПРОТОКОЛ ЗА Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог 3. ОПШТИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ИЗ 2005. ГОДИНЕ 4. ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ИЗ 2007. ГОДИНЕ

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог 5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИМЕНУ Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог 5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА 6. П Р А В И Л Н ИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ПРОЦЕДУРЕ ПОСТУПАЊА У ВЕЗИ Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ПРОЦЕДУРЕ ПОСТУПАЊА У ВЕЗИ ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСИЉА БЛИЖЕ СУ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЕБНИМ ПРОТОКОЛОМ О. В. УСТАНОВЕ ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ КРОЗ УНУТРАШЊУ ЗАШТИТНУ МРЕЖУ ШКОЛЕ

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог УЗМ И ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог УЗМ И ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ ПРВИ НИВО-ОПИС узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. КО ДЕЛУЈЕ САМОСТАЛНО ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА, НАСТАВНИК, ОДНОСНО ВАСПИТАЧ, У САРАДЊИ СА РОДИТЕЉЕМ, У СМИСЛУ ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА СА ВАСПИТНОМ ГРУПОМ, ОДЕЉЕЊСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, ГРУПОМ УЧЕНИКА И ИНДИВИДУАЛНО.

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог УЗМ И ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог УЗМ И ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ ДРУГИ НИВО оглашање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa и четовања, снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика. КО ДЕЛУЈЕ одељењски старешина, односно васпитач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитнодисциплински поступак и изриче меру, у складу са Законом.

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог УЗМ И ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог УЗМ И ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ ТРЕЋИ НИВО КО ДЕЛУЈЕ директор са тимом за СНИМАЊЕ НАСИЛНИХ заштиту, уз обавезно СЦЕНА, ангажовање родитеља и ДИСТРИБУИРАЊЕ надлежних органа, СНИМАКА И СЛИКА, организација и служби ДЕЧИЈА (центар за социјални рад, ПОРНОГРАФИЈА. здравствена служба, полиција и друге организације и службе).

Слободанка Златић, педагог ПРЕВЕНЦИЈА Зорица Вељковић, психолог од ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ насиља, злостављања и Слободанка Златић, педагог ПРЕВЕНЦИЈА Зорица Вељковић, психолог од ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ насиља, злостављања и занемаривања МАЈДАНПЕК 1. Упознавање свих у систему и установи са правима, обавезама и одговорностима у превенцији 2. Програм заштите 3. Тим за заштиту ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СТРУЧНО ПЕДАГОШКИ НАДЗОР ? ВАЊЕ: ШТА • ПРЕПОЗНА ВАЊЕ: КО? • ПРЕПОЗНА АЊЕ: • РАЗВРСТАВ ТЕПЕН Т, С ИНТЕНЗИТЕ ЕСТАЛОСТ, РИЗИКА, УЧ Е, ПОСЛЕДИЦ УЧЕСНИЦИ? СКЛАДУ СА • ПРОПИСИ У ОСТВАРУЈУ КОЈИМА СЕ ЕТА И ПРАВА ДЕТ УЧЕНИКА ДИРЕКТОР УСТАНОВА СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Слободанка Златић, педагог Посебни протокол за заштиту деце од насиља 2007. г. Правилник о Слободанка Златић, педагог Посебни протокол за заштиту деце од насиља 2007. г. Правилник о протоколу поступања уустанове у одговору на насиље 2010. ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Оквирни акциони план за превенцију насиља у ОВ установама 2008. г Заједно на истом путу Зорица Вељковић, психолог Приручник за примену посебног протокола 2009. г. Закон о основама система образовања и васпитања 2009.

Слободанка Златић, ИНТЕРВЕНЦИЈА у одговору МАРКИЋЕВИЋ’’ Зорица Вељковић, на насиље, злостављање ОШ ‘’ВЕЛИМИР педагог Слободанка Златић, ИНТЕРВЕНЦИЈА у одговору МАРКИЋЕВИЋ’’ Зорица Вељковић, на насиље, злостављање ОШ ‘’ВЕЛИМИР педагог психолог и занемаривање МАЈДАНПЕК 1. Редослед поступања 2. Разврставање 3. Документација, анализа и извештавање УСТАНОВА ТЕТ, ИНТЕНЗИ : СТ, ТАВАЊЕ • РАЗВРС ЗИКА, УЧЕСТАЛО РИ ИЦИ? СТЕПЕН Е, УЧЕСН ИЦ ПОСЛЕД ОЈИМА АДУ СА К ТА И И У СКЛ • ПРОПИС УЈУ ПРАВА ДЕТЕ АР СЕ ОСТВ УЧЕНИКА ПАЊА Д ПОСТУ Е • РЕДОСЛ ТАЦИЈА ОКУМЕН • Д

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК ХВАЛА НА ПАЖЊИ Зорица Вељковић, психолог ПРЕЗЕНАЦИЈУ Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК ХВАЛА НА ПАЖЊИ Зорица Вељковић, психолог ПРЕЗЕНАЦИЈУ САЧИНИЛЕ: ППС

Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ПРЕЗЕНТАЦИЈУ САЧИНИЛЕ РЕАЛИЗАТОРКЕ СЛОБОДАНКА Слободанка Златић, педагог ОШ ‘’ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ’’ МАЈДАНПЕК Зорица Вељковић, психолог ПРЕЗЕНТАЦИЈУ САЧИНИЛЕ РЕАЛИЗАТОРКЕ СЛОБОДАНКА ЗЛАТИЋ, ПЕДАГОГ ЗОРИЦА ВЕЉКОВИЋ, ПСИХОЛОГ МАТЕРИЈАЛИ КОРИШЋЕНИ ЗА САДРЖАЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: -ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА -ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ / УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОРИШЋЕНА ПРИЛИКОМ ОБУКЕ ШКОЛА ПАРТНЕРА НА ПРОЈЕКТУ: ‘’ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ’’