Скачать презентацию СИСТЕМА ЖАНРІВ В ЖУРНАЛІСТИЦІ Тема 5 Лекція 1 Скачать презентацию СИСТЕМА ЖАНРІВ В ЖУРНАЛІСТИЦІ Тема 5 Лекція 1

Tema_5_Sistema_zhanriv_v_zhurnalistitsi.pptx

  • Количество слайдов: 21

СИСТЕМА ЖАНРІВ В ЖУРНАЛІСТИЦІ Тема 5 Лекція 1 СИСТЕМА ЖАНРІВ В ЖУРНАЛІСТИЦІ Тема 5 Лекція 1

Поняття жанру Жанр (від франц. рід) широко використовує літературознавство, мистецтвознавство, теорія і практика журналістики. Поняття жанру Жанр (від франц. рід) широко використовує літературознавство, мистецтвознавство, теорія і практика журналістики. Перші судження про літературний жанр знаходимо в "Поетиці" Аристотеля, хоч сам термін починають вживати значно пізніше. У журналістиці під жанром прийнято розуміти усталений тип твору, який склався історично і відзначається особливим способом освоєння життєвого матеріалу, характеризується чіткими ознаками структури.

Поняття жанру • Жанр один із елементів форми журналістського і літературного твору взагалі. • Поняття жанру • Жанр один із елементів форми журналістського і літературного твору взагалі. • Він завжди визначається задумом, змістом, роллю, масштабами і способами узагальнення в ньому дійсності. • Критерії поділу журналістики на жанри 1) об'єкт відображення; 2) призначення виступу; 3) масштаб охоплення дійсності, масштаб узагальнення; 4) особливості літературно стилістичних засобів.

Поняття жанру Інформаційно публіцистичні • Замітка • Репортаж • Інтерв’ю • Звіт Аналітико. Художньопубліцистичні Поняття жанру Інформаційно публіцистичні • Замітка • Репортаж • Інтерв’ю • Звіт Аналітико. Художньопубліцистичні • Кореспонденція • Нарис • Стаття • Фейлетон • Реценція • Памфлет • Огляд преси • Етюд • Коментар • Есе • Лист Домінуючі критерії, на основі якого прийнято відповідно групувати жанри журналістики – інформаційність, аналітичність і художність.

Інформаційно публіцистичні ЗАМІТКА найдавніший та найпоширеніший інформаційно публіцистичний жанр. Замітка найоперативніший і найпростіший жанр, Інформаційно публіцистичні ЗАМІТКА найдавніший та найпоширеніший інформаційно публіцистичний жанр. Замітка найоперативніший і найпростіший жанр, з допомогою якого повідомляється про об'єктивно існуючі факти, події, явища соціального розвитку суспільства з метою пізнавального, політико виховного впливу на аудиторію ЗМІ ЇЇ характеристики: • стислість вислову, • лаконічність, • точність викладу думки, • бездоганність формулювань, • яскравість мовностилістичних засобів. Різновиди заміток: хронікальна замітка (хроніка), інформаційна замітка (повідомлення, відгук, подяка), критична замітка.

Інформаційно публіцистичні РЕПОРТАЖ оперативний жанр ЗМІ, в якому динамічно, з документальною точністю та емоційністю Інформаційно публіцистичні РЕПОРТАЖ оперативний жанр ЗМІ, в якому динамічно, з документальною точністю та емоційністю відтворюються картини дійсності у їхньому розвитку через безпосереднє сприйняття автора, що створює враження (ефект) присутності у самого читача, радіослухача чи телеглядача на місці події. Різновиди репортажу: подієвий, прямий, проблемно тематичний, репортаж роздум, критичний репортаж, колективний репортаж.

Інформаційно публіцистичні ІНТЕРВ'Ю бесіда журналіста з компетентними людьми на суспільно значущу тему, призначена для Інформаційно публіцистичні ІНТЕРВ'Ю бесіда журналіста з компетентними людьми на суспільно значущу тему, призначена для опублікування в пресі, передачі по телебаченню або радіо. Вимоги до інтерв'ю: • злободенність, • суспільна значущість теми питань, • пристрасність, • діловитість, • соціально політична спрямо ваність. Різновиди інтерв'ю: інтерв'ю монолог, інтерв'ю діалог, інтерв'ю полілог (бесіда за круглим столом), інтерв'ю звіт, інтерв'ю замальовка, інтерв'ю анкета, прес конференція, брифінг.

Інформаційно публіцистичні ЗВІТ це оперативний жанр журналістики, який не лише повідо мляє, а й Інформаційно публіцистичні ЗВІТ це оперативний жанр журналістики, який не лише повідо мляє, а й аналізує важливі суспільно політичні події, для яких харак терна дія, виражена словом. Різновиди звітів: прямий (інфор маційний) і проблемно тематичний.

Аналітико публіцистичні Під поняттям «кореспонденція» об'єднувалось все те, що надходило для опублікування листи, замітки, Аналітико публіцистичні Під поняттям «кореспонденція» об'єднувалось все те, що надходило для опублікування листи, замітки, статті. До XX ст. поняття "кореспонденція" (в значенні жанру) не було. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ один із важливих аналітико публіцистичних жанрів, який, використовуючи факти, достовірні, об'єднані спільністю теми, публіцистичними засобами відображає певну сторону сучасної дійсності, обмежену місцем і часом. Різновиди кореспонденції: Інформаційна, аналітична (проблемна), критична.

Аналітико публіцистичні СТАТТЯ порівняно невеликий за обсягом публіцистичний твір, в якому автор, аналізуючи факти, Аналітико публіцистичні СТАТТЯ порівняно невеликий за обсягом публіцистичний твір, в якому автор, аналізуючи факти, явища життя, доносить до читача за допомогою логічних (аналіз та синтез), частково образних аргументів певну думку, ідею. Основою статті є конкретна проблема, навколо якої групується весь матеріал, логічно, доказово розгор тається думка. Різновиди статей: передова стаття (її підвиди оперативна, загальнополітична або пропагандистська), теоретична стаття, проблемна стаття. Окремі дослідники одним із різновидів статті вважають публіцистичний коментар.

Аналітико публіцистичні КОМЕНТАР злободенний публіцистичний виступ, який пояснює і оцінює важливі політичні, державні, господарські, Аналітико публіцистичні КОМЕНТАР злободенний публіцистичний виступ, який пояснює і оцінює важливі політичні, державні, господарські, культурно мистецькі та інші події, офіційні урядові документи, статистичні введення, протоколи масових зібрань, публікації і передачі ЗМІ. Різновиди залежіть від об'єкту коментаря за спрямованістю: політичний коментар, воєнний коментар, сільськогосподарський коментар тощо. Він маже мати тон і критичний, і політичний, і сатиричний.

Аналітико публіцистичні РЕЦЕНЗІЯ аналітико публіцистичний жанр, який аналізує й оцінює літературний, мистецький чи науковий Аналітико публіцистичні РЕЦЕНЗІЯ аналітико публіцистичний жанр, який аналізує й оцінює літературний, мистецький чи науковий твір. Від інших відрізняється насамперед тим, що за об'єкт свого розгляду бере не безпосередньо факти дійсності, а життєві явища, уже відображені, тобто у ньому "відображення відображеного". Має широкий тематичний діапазон (всі види мистецтва, науки, літератури тощо). Різновиди рецензії за формою та за методом освоєння факто логічного матеріалу аналітичні та інформаційні. В свою чергу, ці два різновиди можна розділити на підгрупи: рецензія анотація, рецензія репліка, рецензія фейлетон, рецензія відкритий лист, оглядова стаття, яка виходить за рамки жанру, але є поширеною формою оцінки літературно мистецьких явищ.

Аналітико публіцистичні ОГЛЯД жанр журналістики, який містить оцінки сукупності однорідних фактів з певної сфери Аналітико публіцистичні ОГЛЯД жанр журналістики, який містить оцінки сукупності однорідних фактів з певної сфери життєдіяльності людей протягом певного часу, з метою дати аудиторії об'єктивну і цілісну картину дійсності, своєрідну панораму життя, одну з його сфер. Ґрунтується на вагомій фактичній основі, розробляє актуальну тематику, ставить гострі проблеми суспільно політичного характеру. Різновиди оглядів: загальні, тематичні, інформаційно чи аналітико публіцистичні. Набираючи яскраво окреслених форм, вони виявляються у таких різновидах: телеогляд, радіоогляд, міжнародний огляд, огляд на внутрішні теми, огляд листів, театральний огляд, літературний огляд, спортивний огляд тощо.

Аналітико публіцистичні ОГЛЯД ПРЕСИ аналітико публіцистичний жанр, який являє собою форму рецензування. Від літературної Аналітико публіцистичні ОГЛЯД ПРЕСИ аналітико публіцистичний жанр, який являє собою форму рецензування. Від літературної рецензії відрізняється специфікою об'єкта розгляду: аналізує періодичне видання газету чи журнал, а також матеріал, переданий по радіомовленню чи телебаченню. Різновиди: загальний, інформаційний, тематичний.

Аналітико публіцистичні ЛИСТ аналітико публіцистичний жанр у формі звернення автора або групи осіб до Аналітико публіцистичні ЛИСТ аналітико публіцистичний жанр у формі звернення автора або групи осіб до газети, журналу, на радіо і телебачення (або через них ) з різними важливими питаннями суспільно політичного, морально етичного змісту. Має багато різновидів. Найважливіші серед них: т. зв. відкритий лист, послання, заява, звернення, привітання.

Художньо публіцистичні Характеризуючи будь який з художньо публіцистичних жанрів слід брати до уваги такі Художньо публіцистичні Характеризуючи будь який з художньо публіцистичних жанрів слід брати до уваги такі характеристики: а) предмет і масштаб пізнання, осмислення, узагальнення та відображення; б) функціональне призначення, пізнавально виховні можливості і завдання; в) стилістичні особливості, тобто виражально зображальні засоби.

Художньо публіцистичні НАРИС художньо публіцистичний жанр, в якому на документальній основі узагальнюються важливі суспільно Художньо публіцистичні НАРИС художньо публіцистичний жанр, в якому на документальній основі узагальнюються важливі суспільно політичні явища, розкриваються події, в центрі яких є зображення людини, розкриття її характеру. Види жанру: • портретний нарис • (зари совка його мала форма), • подорожній нарис, • проблемний нарис.

ФЕЙЛЕТОН сатиричний художньо публіцистичний жанр, який виявляє комічну суть негативних фактів, процесів і явищ ФЕЙЛЕТОН сатиричний художньо публіцистичний жанр, який виявляє комічну суть негативних фактів, процесів і явищ дійсності. Різновиди: • Белетристичні; • Публіцистичні; • на зовнішні теми; • на міжнародні теми.

Художньо публіцистичні ПАМФЛЕТ сатиричний художньо публіцистичний жанр, у якому розвінчуються суспільне небезпечні негативні явища, Художньо публіцистичні ПАМФЛЕТ сатиричний художньо публіцистичний жанр, у якому розвінчуються суспільне небезпечні негативні явища, розрахований на ідейне знищення об'єкта критики. ЕТЮД і ЕСЕ художньо публіцистичні жанри, які за своїми жанровими ознаками нагадують нарисово фейлетонно памфлетні виступи на історичні, наукові, літературно мис тецькі теми і мають закінчений характер.

Теле та радіо жанри Радіомовлення: радіовиступ, радіооповідання, радіокомпозиція, радіопостановка, радіо п'єса, радіофільм. Телебачення: жанри, Теле та радіо жанри Радіомовлення: радіовиступ, радіооповідання, радіокомпозиція, радіопостановка, радіо п'єса, радіофільм. Телебачення: жанри, аналогічні радиомовленню, а також: ток шоу, ігри, телеконференції, телемости тощо. Фотожурналістика: фотозамітка (фотоінформація з її позитивно критичними різновидами), фоторепортаж і фотонарис.

NB!!! Елементи форми у рамках жанру залежать: від характеру об'єкта, своєрідного творчого методу і NB!!! Елементи форми у рамках жанру залежать: від характеру об'єкта, своєрідного творчого методу і конкретної мети журналістського виступу.