Скачать презентацию Система за управление на АЕЦ Козлодуй ЕАД Скачать презентацию Система за управление на АЕЦ Козлодуй ЕАД

963ab46734ffc2e208de9178b35d0f83.ppt

  • Количество слайдов: 53

Система за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” / развитие / 2013 г. Система за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” / развитие / 2013 г.

Развитие на стандартите ISO и на MAAE Развитие на стандартите ISO и на MAAE

Изисквания ИСО 9001 ИСО 14001 GS-R-3 OHSAS 18001 Други изисквания Изисквания ИСО 9001 ИСО 14001 GS-R-3 OHSAS 18001 Други изисквания

МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ

МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ n Стратегически модел n Съдържа структурирани и взаимосвързани сведения за мисията, МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ n Стратегически модел n Съдържа структурирани и взаимосвързани сведения за мисията, стратегиите и целите (защо? ) на организацията, показателите за тяхното достигане и т. н. n Избраните стратегии определят структурата и съдържанието на основните класификатори (продукти, функции, ресурси, процеси). n Стратегическия модел е структуриран в Бизнес програма на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода 2013 – 2015 година”

МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ Организационно-функционален модел n Съдържа описание организацията на дейността на структурно, функционално МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ Организационно-функционален модел n Съдържа описание организацията на дейността на структурно, функционално и процесно ниво, използвана при създаване другите модели на организацията. Включва също така описание на бизнес средата – макро и микро обкръжението на организацията. n Описва прикрепянето на дейности, функции и процеси (какво? ) към структурни звена (къде? ) и сътрудници (кой? ). При нас този модел е регламентиран от Правилник за устройството и дейността на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и n

МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ n Информационен модел n Определя състава и структурата (в какъв вид? МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ n Информационен модел n Определя състава и структурата (в какъв вид? ) на различни документи, регистри, отчети и т. н. , както и тяхното представяне в базите данни на информационните системи. На сегашния етап от развитие Информациония модел на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД обхващаинформационните системи, тяхното взаимно функциониране, управление на вида, формата и съдържанието на документите, начина на комуникиране (База данни – Smart. Doc; INFORx 64; ИС Документооборот; ИС ОЕД; Intranet)

МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ n Финансов модел n Представлява система от основните бюджети на организацията МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ n Финансов модел n Представлява система от основните бюджети на организацията (колко? ). За тяхното създаване се използват операционни бюджети по отделни бизнес процеси. На този етап това е “ Бизнес програма на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода 2013 – 2015 година”. С детайлното развитие на процесите и прецизиране на техните показатели ще стане възможно и изграждането на финансов модел за всеки процес.

МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ n Процесен модел n Определя начина за реализация (как? ), времето МОДЕЛИ/ПОДСИСТЕМИ НА СУ n Процесен модел n Определя начина за реализация (как? ), времето (кога? ) и последователността от действия (на кого? ). n Основен документ е Наръчника на системата за управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и свързаните документи. За моделирането и управлението на процесите се използва софтуерния продукт ARIS.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД n Намалява времето за изпълнение на процеса, а качеството на ПРЕДИМСТВА НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД n Намалява времето за изпълнение на процеса, а качеството на изпълнение n n на задачите се повишава, за сметка на отпадналите операции за предаване на информация по йерархичните нива. При функционалния подход средно 20% от времето е за изпълнение на операцията, а 80% – за предаване на резултатите. Всъщност, работата на мениджъра е посветена на “спояването” на функциите в процеса. Става възможно да се оцени ефективността на всяка отделна операция в процеса спрямо ефективността на целия процес. При функционалния подход резултатите на служителите се оценяват на база субективните представи на мениджъра, а не от гледна точка на добавената стойност в процеса. Определено може да се измерва и ефикасността на процесите и от там на цялостната дейност на организацията; Непрекъснати подобрения в следствие на резултатите от измерванията на процесите Възможност за по-ниски разходи, чрез ефективно използване на ресурсите прозрачност на дейностите в рамките на организацията

ПРЕДИМСТВА НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД n Осигурява последователност на резултатите от операциите в рамките на ПРЕДИМСТВА НА ПРОЦЕСНИЯ ПОДХОД n Осигурява последователност на резултатите от операциите в рамките на процеса. Функционалният подход се характеризира с противоречия в действията и интересите на функционалните звена в организацията, което в крайна сметка намалява ефективността на процесите. n Намаляват се разходите за администриране, оттам и разходите за крайния продукт от процеса. При функционалния подход разходите растат заради по-големия брой на операциите – необходимо е по-често предаване на данни и междинни резултати между функционалните звена, а има и голям брой излишни операции, породени от неразбирането на процеса n Възможност за изграждане на система за мотивиране на служителите, основана на резултатите от процесите, в които участват. При функционалния подход отсъства интерес към резултата от процесите, защото потребител на резултата е функционалния ръководител. Получава се насърчаване участието на хората и изясняване на техните отговорности n разбиране и удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани лица;

Преход към процесно ориентирана система Преход към процесно ориентирана система

Изисквания на АЯР, МААЕ, стандарта GS R-3 и други приложими стандарти към СУ n Изисквания на АЯР, МААЕ, стандарта GS R-3 и други приложими стандарти към СУ n Основание за изграждане на СУ са условия на лицензии серия Е № 3000 и 3001 от 02. 10. 2009 г. , т. 26. 2 за експлоатация на пети и шести ЕБ издадени от АЯР, където ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД е задължена да предприеме необходимите действия, за разработване на интегрирана система за управление (ИСУ) и въвеждането и в действие до 2012 г. , на основа на стандарта на МААЕ GS-R-3, 2006“Система за управление на съоръжения и дейности”, както и други приложими стандарти на МААЕ съобразена с изискванията на БДС EN ISО 9001 “Системи за управление на качеството. Изисквания. ”, ISO 14001: 2004 “Системи за управление на околната среда” и OHSAS 18001 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа” както и изискванията на националните и международни нормативните документи, имащи отношение към дейността на “АЕЦ Козлодуй” и натрупания в централата опит.

Интегрирана система за управление • За постигане на поставените цели в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Интегрирана система за управление • За постигане на поставените цели в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е изградена система за управление (СУ), която интегрира всички аспекти на управлението и осигурява съгласуваност при изпълнение на изискванията към безопасност, здравословни и безопасни условия на труд, околна среда, физическа защита, качество и икономика, така че да се гарантира най-висок приоритет на безопасността; • единна система за управление, при която се прилагат изискванията на няколко стандарта, спецификации и принципи с прилагане на процесен подход; • единна система, която интегрира отделните подсистеми/модели за да се гарантира, че безопасността е взета под внимание във всички дейности на организацията; • интегрирана система е тази, при която мотивирани служители произвеждат качествени продукти и услуги с грижа за околната среда, в безопасна обстановка и удовлетворява изискванията на всички заинтересовани страни.

Развитие на системата на управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Развитие на системата на управление на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Основни акценти на анализа и развитие на изискванията за преход към ИСУ ОК, 50 Основни акценти на анализа и развитие на изискванията за преход към ИСУ ОК, 50 - SG - QA 1 СУК, ИСО 9001 ИСУ, GS-R-3 Постигане на качеството Насоченост към клиента Фокус върху ядрената безопасност Kонтрол на постигнатото и поддържане на това ниво Лидерство. Култура на безопасност Анализиране и коригиране на всякакви отклонения Приобщаване на хората. Ролята на регулиращия орган Процесен подход. Управление на знанията Системен подход на управление. Самооценка Непрекъснато подобряване. Процесен подход. Взимане на решение, основано на факти Степенуван подход Взаимоизгодни отношения с доставчици. Ангажимент на ръководството и комуникация

Преглед на СУК на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ИЗИСКВАНЕ АКРЕДИТАЦИЯ/СЕРТИФИКАЦИЯ ОКС-ИЦ Ди. К Чл. Преглед на СУК на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ИЗИСКВАНЕ АКРЕДИТАЦИЯ/СЕРТИФИКАЦИЯ ОКС-ИЦ Ди. К Чл. 583 от НАРЕДБА № 9 от 9. 06. 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи Чл. 4. (1) от ЗАКОН за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация 1. Сертификация на СУК по БДС ЕN ISO 9001 с период на валидност до 2011 г. 2. Акредитация, като Орган за контрол по БДС ЕN ISO 17 020. ОК(С) – КЦ ПД Чл. 5. (1) от НАРЕДБА № 32 от 7. 11. 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения служба за акредитация От 21. 07. 2009 г. ОК(С)-КЦ”ПД” е акредитиран, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020: 2005 от ИА “БСА” с заповед № 756/21. 07. 2009 г. като орган за контрол от вида С. Управление Пи. УТЦ Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и реда за издаване на лицензни за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия. СУК по БДС ЕN ISO 9001

Преглед на СУК в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ИЗИСКВАНЕ АКРЕДИТАЦИЯ/СЕРТИФИКАЦИЯ Сектор ИХ, Управление Преглед на СУК в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ИЗИСКВАНЕ АКРЕДИТАЦИЯ/СЕРТИФИКАЦИЯ Сектор ИХ, Управление „Качество“ Чл. 4. (1) от ЗАКОН за акредитацията, извършвана от Българската Акредитиран с № 8 ЛИК и заповед за акредитеция № 1234/03. 12. 09. по БДС EN ISO/IEC 17025+AC: 2006 Отдел РМ, Управление “Безопасност” Чл. 4. (1) от ЗАКОН за акредитацията, извършвана от Българската Подготовка за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025+AC: 2006 Отдел МО, Управление “Качество” Чл. 4. (1) от ЗАКОН за акредитацията, извършвана от Българската Подготовка за акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025+AC: 2006 Сектор ВТН Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на ТН на съоръжения с повишена опасност и за реда водене на регистър на съоръженията. Лицензията изисква спазване на изискванията на БДС ЕN ISO 17 020.

Преглед на СУК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД НК на акредитираните, лицензирани и сертифицирани подразделения Преглед на СУК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД НК на акредитираните, лицензирани и сертифицирани подразделения Програми за осигуряване на качеството за безопасна експлоатация (ЕП-2, ХОГ) Наръчник за управление на качеството в АЕЦ "Козлодуй" /Наръчник на СУ

Структурата на документацията Структурата на документацията

Прилагане на процесния подход Контроли/Изисквания Вход ПРОЦЕС Ресурси • Резултатите се постигат по ефикасно Прилагане на процесния подход Контроли/Изисквания Вход ПРОЦЕС Ресурси • Резултатите се постигат по ефикасно когато дейностите и ресурсите се управляват като Изход процес. • Системно определяне на дейностите, необходими за получаване на резултатите; • Установяване на ясни отговорности и задължения. • Анализиране и измерване възможностите на основните дейности

Моделиране и анализ на бизнес процеси с ARIS n n n Използването на специализирани Моделиране и анализ на бизнес процеси с ARIS n n n Използването на специализирани софтуерни средства за моделиране и анализ на бизнес процеси позволява да се осигури взаимосвързаност на моделите на организационни звена, процеси, приложни системи, данни и технологии в единна база данни и предоставя интегриран поглед към дейността на организацията. ARIS Platform е продукт от портфолиото на Software AG. Това е фамилия от интегрирани софтуерни продукти, които подпомагат организациите постоянно да подобряват своите бизнес процеси посредством моделирането им и пресъздаване на връзките между тях. Приложенията са разработени, така че да адресират всяка фаза от концепцията за управление на бизнес процеси - от дефиниране на стратегията и моделиране до проследяване изпълнението.

Моделиране и анализ на бизнес процеси с ARIS n n n Продуктите от ARIS Моделиране и анализ на бизнес процеси с ARIS n n n Продуктите от ARIS Platform са обособени в четири специализирани приложения: ARIS Strategy Platform - дефиниране на стратегия и цели на организацията, тяхното осъществяване чрез оперативните процеси и извършване на постоянен мониторинг; ARIS Design Platform - описание, моделиране, анализ, оптимизация и публикуване (разпространяване) на бизнес процесите и определяне на изискванията към информационните системи; ARIS Implementation Platform - прехвърляне на моделираните бизнес процесите в информационните системи на организацията, тяхното конфигуриране, управление на business rules и създаване на „Архитектура ориентирана към услугите” (SOA); ARIS Controlling Platform - динамичен мониторинг на изпълняваните процеси.

Нива на описание на процесите Ниво 1 – цели и задачи на ниво Дружество Нива на описание на процесите Ниво 1 – цели и задачи на ниво Дружество Ниво 2 – цели и задачи на ниво подразделение Ниво 3 –задачи на ниво служител или група служители

Ниво 1 Ниво 1

Отговорници за процесите Ключови роли • Ръководител на процеса • Координатор на процеса • Отговорници за процесите Ключови роли • Ръководител на процеса • Координатор на процеса • Отговорник на процеса • Работещи в процеса

Отговорници за процесите Отговорник за процеса Длъжностно лице с познания за процеса, което организира Отговорници за процесите Отговорник за процеса Длъжностно лице с познания за процеса, което организира и координира разработването и документирането му, определя необходимите записи за функциониране и взаимодействие с другите процеси; предлага и внася изменения, контролира и управлява основните ресурси използвани в процеса. Координатор на процеса Длъжностно лице с компетенции и правомощия да организира и контролира ефективно взаимодействие между няколко процеса. Ръководител на процеса Длъжностно лице с правомощия за вземане на ключови/основни решения при управлението на процеса и осигурява ресурси за функционирането му

Процесите на Системата за управление с отговорните щатни длъжности за тях в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД Процесите на Системата за управление с отговорните щатни длъжности за тях в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД

Процесите на Системата за управление с отговорните щатни длъжности за тях в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД Процесите на Системата за управление с отговорните щатни длъжности за тях в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД

Стъпки на внедряване на ИСУ 30 Стъпки на внедряване на ИСУ 30

 Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД n Етап 2 Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД n Етап 2

Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n На този етап ИСУ Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n На този етап ИСУ има следния вид и структура: n Запазена и действаща е организационно-управленска структура обособена на функционален принцип с 4 -ри основни структурни подразделения структурирани в дирекции – “Производство”, “Безопасност и качество”, Икономика и финанси” и “Реконструкция и модернизация” и няколко структурни звена пряко подчинени на изпълнителния директор по силата на нормативни изисквания. n Разработен и внедрен е процесен модел на централата, който се изразява в 30 процеса обособени в 3 групи, в зависимост от характера на процесите, а именно: управленски – 3 (в т. ч е създаден е специален управленски процес “Преглед, оценка и подобряване на системата за управление”); основни – 5; и спомагателни – 22. Процесите имат условно 4 нива на детайлизация – процеси, подпроцеси, дейности и конкретни задачи и процедури на протичане. Моделирането на процесите е в програмна среда ARIS и всеки модел може да се види и използва чрез Интранет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чрез ARIS Business Publisher NPP. На този етап са моделирани 1 -во и 2 -ро ниво на процесите. В моделите на процесите (въз основа на разработените карти на процесите) има пълна информация за тяхната цел, обхват, отговорности, вход и изход съответно с всичките им взаимовръзки, всички изисквания и регламенти към реализацията им, очакванията на заинтересованите страни, показателите за оценка, възможните рискове, основните изпълнители и участници в процеса.

Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n Разработват се следващите детайлни Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n Разработват се следващите детайлни нива на процесите по утвърден график. Моделиране на процесите и дейностите в дълбочина (3 -то и 4 -то ниво ) е свързано със създаването на събитийно контролирани диаграми /ЕРС/ което е инструмент от програмния продукт АРИС. Получава се детайлно описание на съответната дейност и задача, последователността на реализация, в кое структурно звено се изпълнява, кой точно/като длъжност я изпълнява със съответната отговорност/, какъв е продукта от всяка стъпка като точно наименование /документ, продукт, услуга, съответно разработване, контрол и т. н/. За целта се привличат и допълнително експерти за описание на дейностите и задачите. n Към всички процеси, дейности и продукти от тях се прилага степенуван подход. Това спомага да се прецизира влиянието им върху безопасността и от там оптимално разпределение на необходимите ресурси за изпълнение.

Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n В момента: n С Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n В момента: n С разработването на процесите в дълбочина се и оптимизира n n структурата на всеки процес въз основа на произлезлите обстоятелства от детайлното моделиране с цел последваща актуализация на ИСУ като система, която непрекъснато се развива и подобрява. Има възможност за генериране на всякакъв вид извадки (справки), в зависимост от потребностите на ръководството. Управлението на процесите в е регламентирано с ” ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД “, № ДОД. ОК. ИК. 1065/01 Извършва се преглед и актуализация на показателите на процесите като част от базата”Показатели за самооценка “ на централата; Извършва се анализ на възможностите за пълноценното използване на информационните системи База данни – Smart. Doc и ИС ОЕД като интегрирана част на СУ;

Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n Успоредно с разработването и Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n Успоредно с разработването и внедряването на процесния подход са актуализирани и се актуализират(на този етап документи от първо и второ ниво), като политики, правилници за устройството и дейността, НК на СУ, ПОК. С развитие на моделите на процесите ще се оптимизират и документите от трето ниво; n Одитират се за проверка и отстраняване на несъответствия на действащите системи за осигуряване на качеството на блокове 5 и 6 на ЕП 2 и ХОГ и системите за управление на качеството на органи за контрол от вида С – ИЦ, Ди. К КЦ ПД, ЛИК – ИХ, ЛИ – РМ, на лабораторен комплекс за калибриране към МО и П и УТЦ изградени и действащи съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001, 17020, 17025 и по околната среда БДС EN ISO 14001 и ЗБУТ БДС EN ISO 18001.

Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n Извършва се обучение на Етап, на който се намира ИСУ на ”АЕЦ Козлодуй”ЕАД n Извършва се обучение на експертите по разработване и моделиране на процесите, отговорните длъжностни лица на процесите и потребители за работа чрез ARIS Bisinnes Publisher в Intranet и статута на ИСУ; n Прави се анализ и възможностите за закупуване и внедряване на нови модули на ARIS свързани с ефективното управление на процесите, използване на възможностите за подготовка на скриптове/справки за нуждите на ръководителите от всички нива на управление и подобряване и развитие на СУ.

МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ: ОПЕРАТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОП. 2 МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ: ОПЕРАТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОП. 2

МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ: ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОЕКТА ОП. 3 МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ: ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОЕКТА ОП. 3

МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ ОП. 4 МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ ОП. 4

МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ: ЯДРЕНО-ГОРИВЕН ЦИКЪЛ ОП. 5 МАТРИЦА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ЗВЕНАТА В ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ: ЯДРЕНО-ГОРИВЕН ЦИКЪЛ ОП. 5

Модел на ОП. 2 Оперативна експлоатация- подпроцеси и дейности Модел на ОП. 2 Оперативна експлоатация- подпроцеси и дейности

Обкръжение на подпроцес ОП. 2. 2 Оперативно обслужване на КСК Обкръжение на подпроцес ОП. 2. 2 Оперативно обслужване на КСК

Модел но ОП. 4 - ТО и Р-подпроцеси и дейности Модел но ОП. 4 - ТО и Р-подпроцеси и дейности

EPC диаграма на част от дейност ОП 4. 3. 1 – Изпълнение на дейностите EPC диаграма на част от дейност ОП 4. 3. 1 – Изпълнение на дейностите по превантивно ТО и Р при работещ ЕБ на мощност от подпроцес ОП. 4. 3 – изпълнение на текуща подръжка на КСК /превантивен ремонт/

Модел но ОП. 3 – Поддържане на проекта подпроцеси и дейности Модел но ОП. 3 – Поддържане на проекта подпроцеси и дейности

Модел но ОП. 5 - ЯГЦ -подпроцеси и дейности Модел но ОП. 5 - ЯГЦ -подпроцеси и дейности

Съвременна концепция за управление на процесите n В днешни дни основният стремеж на всяка Съвременна концепция за управление на процесите n В днешни дни основният стремеж на всяка компания е да направи повече с по- малко ресурси. Постигането на тази цел изисква процесите и работните потоци да бъдат проектирани така, че да се осигурява максимална оперативна ефективност, а това е същността на концепцията управление на процесите (УП). Фактори: n Най-главният е икономически. Заблуда е, че управлението на бизнес процесите е технологически проблем - той е икономически, защото бизнес процесите са не за това какво се случва, а как трябва да се случва; n Вторият много важен фактор е информираността. Тези, които взимат решенията, не знаят какво да очакват от такива системи. Много често те казват, че вече си имат - някакво ERP (Системи за единно планиране на ресурсите на предприятието), в което има въведен даден бизнес процес, но това не е достатъчно; n Третата група фактори, които можем да отбележим, са чисто технологични. Бизнес процесите могат да бъдат една отделна система, която координира задачите на служителите и това само по себе си е от огромна полза, но истинската й сила се проявява, когато УП започне да командва другите информационни бизнес системи, да ги оркестрира;

Съвременна концепция за управление на процесите n Четвъртият фактор е чисто маркетингов. Повечето от Съвременна концепция за управление на процесите n Четвъртият фактор е чисто маркетингов. Повечето от продуктите на пазара в България са само за много богати компании, на които бизнесът им върви; n Последната група фактори при внедряването на УП са чисто кадрови. Липсата на информираност е комбинирана с липсата на подготвени кадри.

Като заключение n Обикновено процесите не са много добре осъзнати, не се изпълняват винаги Като заключение n Обикновено процесите не са много добре осъзнати, не се изпълняват винаги по един и същ начин, не са добре документирани. В една малка организация те могат да се изпълняват ефективно, защото има един човек, за когото това е задължение. Този човек е изпълнявал процеса много пъти и вероятно е добил рутина с годините. Но какво се случва в големите организации? Ако повече хора трябва да бъдат ангажирани с процеса в една по-сложна организационна среда, тогава процесът се реализира не винаги последователно и ефективно. Има разлика между кой да е процес и добре управлявания бизнес процес. Бизнес процесът трябва да бъде: n n Консистентен Измерим Устойчив Непрекъснато подобряван

Като заключение n Може би си мислите, че управлението на бизнес процеси е сравнително Като заключение n Може би си мислите, че управлението на бизнес процеси е сравнително безопасна зона. Помислете пак! В практиката са установени някои страни на бизнес поведение, които са недопустими и се определят като седем смъртни гряха от които трябва да стоите настрана за да не бъдете осъден на вечни мъки или пък да се налага да търсите опрощение. Ако сте се надявали малко похот или алчност да минат незабелязани – няма да стане: n НЕ ИЗРИЧАЙ НАПРАЗНО ДУМАТА “УПРАВЛЕНИЕ”, “Горко на оня, който използва термина “управление”, когато всъщност става дума за автоматизиране”; n РАБОТЕНЕТО “НА ПАРЧЕ”, “Казвам ви, че работата е от край до край, дори да виждате само своето парче от нея. ”; n ПРЕОТКРИВАНЕТО НА ТОПЛАТА ВОДА, “Тръгнете оттам, докъдето са стигнали другите”;

Като заключение ДА ГО НАПРАВИШ ТРУДНО ЗА НАМИРАНЕ, “Огледайте се. Би трябвало да видите Като заключение ДА ГО НАПРАВИШ ТРУДНО ЗА НАМИРАНЕ, “Огледайте се. Би трябвало да видите всичко с един поглед. ”; n НЕСПОСОБНОСТ ДА ГО ПОДДЪРЖАШ АКТУАЛНО, “Да назначиш отговорник и този отговорник да е отговорен. ”; n ДА Е НЕРАЗБИРАЕМО, “Не оплитай последователите си в сложни схеми”, “И да превъзнасяте своята система за управление до небето, тя трябва да е здраво стъпила на земята”. ДА ОСТАНЕ НЕПРИЕТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, “И да превъзнасяте своята система за управление до небето, тя трябва да е здраво стъпила на земята”. n n За да управляваме процесите ефективно е нужен: Положителен опит. Потребителите трябва да придобият положителен опит в използването на системата – да изпробват и да се убедят, че работи добре, че допринася за тяхната работа. За да стане това, системата трябва наистина да работи и да добавя стойност.

Като заключение В края на краищата, няма да успеете да наложите системата, ако не Като заключение В края на краищата, няма да успеете да наложите системата, ако не направите следното: n Осигурете един-единствен източник на информация за процесите, вместо множество пръснати хранилища; n Използвайте рамки и шаблони за ускоряване на откриването и приемането; n Уверете се, че е лесно за всеки служител да намери това, от което той се нуждае за своите задачи; n Поддържайте актуална информацията; n Направете всичко лесно за разбиране.

Като заключение БЛАГОДАРЯ Като заключение БЛАГОДАРЯ