Скачать презентацию SIS TK 511 2012 -10 -17 Ledningssystem för trafiksäkerhet Скачать презентацию SIS TK 511 2012 -10 -17 Ledningssystem för trafiksäkerhet

bcfbe576f9b68abc1d6325cf85517304.ppt

  • Количество слайдов: 13

SIS/TK 511, 2012 -10 -17 Ledningssystem för trafiksäkerhet 3/16/2018 1 SIS/TK 511, 2012 -10 -17 Ledningssystem för trafiksäkerhet 3/16/2018 1

SIS på 1 minut § Ideell förening, ägs av medlemmar § Ca 65 projektledare SIS på 1 minut § Ideell förening, ägs av medlemmar § Ca 65 projektledare i 8 verksamhetsområden leder 350 standardiseringskommittéer § SIS är [neutral plattform + processmetodik] INNEHÅLLET skapar experter! § SIS Förlag AB § SS – Svensk standard § Sveriges medlem i CEN och ISO

Standardiseringens Principer Kon sens Öpp us het en Standardisering Fri t ghe villi Intr Standardiseringens Principer Kon sens Öpp us het en Standardisering Fri t ghe villi Intr esse ntst yrt

ISO/TC 241 Road Traffic Safety 24 P-members • • • • • • Argentina ISO/TC 241 Road Traffic Safety 24 P-members • • • • • • Argentina Armenia Australia Barbados Canada China Colombia Finland Germany India Iran Italy Japan Jordan Korea Malaysia Nigeria Philippines South Africa Spain Sweden Switzerland United Kingdom USA 16 O-members • • • • Austria • Belgium • Bulgaria • Cyprus • Czech Republic • Denmark • France • Israel • Netherlands • New Zealand Norway • Poland • Saudi Arabia Serbia • Singapore • Thailand • 14 Liaisons ISO/TC 22, Road Vehicles ISO/TC 204 Intelligent transport systems ISO/TC 211, Geographic information/Geomatics European Transport Safety Council (ETSC) FIA Foundation Global Road Safety Forum (GRSF) Global Road Safety Partnership (GRSP) The International Road Federation (IRF) International Forum for Road Transport Technology (IFRTT) The International Transport Forum (ITF/OECD) International Association of Oil & Gas producers (OGP) UN Economic Commission for Europe (UNECE) World Bank (WB) World Health Organization (WHO) 40 medlemsländer = 17% globalt deltagande

SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet 3/16/2018 5 SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet 3/16/2018 5

Verktyg för ett strukturerat trafiksäkerhetsarbete § SS-ISO 39001: 2012 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet – Krav Verktyg för ett strukturerat trafiksäkerhetsarbete § SS-ISO 39001: 2012 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet – Krav och vägledning

Gemensam struktur Orientering 7. Stöd 1. Omfattning 7. 1 Samverkan 2. Normativa hänvisningar 7. Gemensam struktur Orientering 7. Stöd 1. Omfattning 7. 1 Samverkan 2. Normativa hänvisningar 7. 2 Resurser 3. Termer och definitioner 7. 3 Kompetens 4. Organisationens förutsättningar 7. 4 Medvetenhet 4. 1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar 7. 5 Kommunikation 4. 2 Att förstå intressenters behov och förväntningar 7. 6 Dokumenterad information 4. 3 Att bestämma omfattningen av ledningssystemet 7. 6. 1 Allmänt 4. 4 Ledningssystem för trafiksäkerhet 7. 6. 2 Skapande och uppdatering 5. Ledarskap 7. 6. 3 Styrning av dokumenterad information 5. 1 Ledarskap och åtagande 8. Verksamhet 5. 2 Policy 8. 1 Planering och styrning av verksamheten 5. 3 Befattningar, ansvar och befogenheter inom organisationen 8. 2 Beredskap och agerande vid nödlägen 9. Utvärdering av prestanda 6. Planering 9. 1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering 6. 1 Allmänt 9. 2 Utredning av trafikolyckor och andra trafikincidenter 6. 2 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 9. 3 Intern revision 6. 3 Prestandapåverkande trafiksäkerhetsfaktorer 6. 4 Mål för trafiksäkerhet och planering för att uppnå dem 9. 3 Ledningens genomgång 10 Förbättringar 10. 1 Avvikelse och korrigerande åtgärd 10. 2 Ständig förbättring 3/16/2018 7

Nästa steg § Publicering svensk standard – Översättning – Marknadsföring – Svar på frågor Nästa steg § Publicering svensk standard – Översättning – Marknadsföring – Svar på frågor § Ackreditering/Certifiering § Utbildning § Nätverk för trafiksäkerhet 3/16/2018 8

Nätverket för SS-ISO 39001 1. Verka för att SS-ISO 39001 blir känd och använd Nätverket för SS-ISO 39001 1. Verka för att SS-ISO 39001 blir känd och använd – – 2. ISO 39001 Erfarenhetsutbyte – – 3. Skapa drivkrafter för att arbeta med standarden Verka för certifiering Dryfta ”good” / ”bad” practice Nätverka Omvärldsbevakning (pilotfall mm) Internationellt erfarenhetsutbyte Förvalta och utveckla standarden – – 3/16/20187 HE Representativt nätverk (leverantörer, uppdragsgivare och andra intressenter) Skapa erfarenhetsbank inför revision av standarden Analysera och stötta utvecklingen av användningen Tillämpning och tolkning av standarden 9

Tolkningsgrupp ISO 39001 § Partsammansatt forum § Ordförande? § Ge svar på frågor om Tolkningsgrupp ISO 39001 § Partsammansatt forum § Ordförande? § Ge svar på frågor om tolkning i ISO 39001 § Underlätta användandet av standarden § Tolkningsgruppen på www. sis. se

Förutsättningar för att delta § Eget arbete – Varje deltagande organisation bestämmer själv grad Förutsättningar för att delta § Eget arbete – Varje deltagande organisation bestämmer själv grad av engagemang och står för sina egna kostnader gällande resor, uppehälle och tid. § Delaktighet i finansieringen av standardiseringsarbetet – Årlig deltagaravgift (10 000 kr år 2013). § Deltagande organisation/företag/ myndighet ska vara medlem hos SIS – Årlig medlemsavgift SEK 2 000/4 000 beroende på omsättning.

Välkommen till SIS/TK 511! TACK Tina Bohlin tina. bohlin@sis. se Välkommen till SIS/TK 511! TACK Tina Bohlin tina. bohlin@sis. se