Скачать презентацию Siepraw POWIAT MYŚLENICKI Dobczyce Myślenice Sułkowice Raciechowice Tokarnia Скачать презентацию Siepraw POWIAT MYŚLENICKI Dobczyce Myślenice Sułkowice Raciechowice Tokarnia

3ce730fb4b02f608070e042b669e7f12.ppt

  • Количество слайдов: 59

Siepraw POWIAT MYŚLENICKI Dobczyce Myślenice Sułkowice Raciechowice Tokarnia Pcim Lubień Wiśniowa Siepraw POWIAT MYŚLENICKI Dobczyce Myślenice Sułkowice Raciechowice Tokarnia Pcim Lubień Wiśniowa

POWIAT MYŚLENICKI Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego w latach 2007 - 2013 Priorytetowe POWIAT MYŚLENICKI Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego w latach 2007 - 2013 Priorytetowe cele strategiczne i działania rozwojowe zrealizowane przez Powiat Myślenicki Warsztaty Strategiczne, 05. 09. 2013

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Obszary strategiczne OBSZAR : Gospodarka Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Obszary strategiczne OBSZAR : Gospodarka i ochrona środowiska OBSZAR : Sprawy społeczne i potencjał instytucjonalny

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze : OBSZAR : Gospodarka i ochrona środowiska Cel strategiczny: 1 • Poprawa jakości infrastruktury drogowej i technicznej, szczególnie kanalizacji sanitarnej Cel pośredni 1. 1. • Poprawa infrastruktury ochrony środowiska Cel pośredni 1. 2. • Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki odpadowej Cel pośredni 1. 3. • Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych Cel pośredni 1. 4. Poprawa stanu sieci energetycznych i teletechnicznych, w tym wybudowanie sieci szerokopasmowych

POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury ochrony środowiska • Gmina Myślenice – budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury ochrony środowiska • Gmina Myślenice – budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach projektu "Czysta woda dla Krakowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Myślenice" – w latach 2010 – 2013. Projekt obejmuje budowę 326, 6 km sieci, w tym 239, 8 km sieci kanalizacyjnej i 86, 8 km sieci wodociągowej oraz budowę oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach. Siecią zostaną objęte wszystkie sołectwa na terenie gminy, z wyjątkiem Chełmu. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 112, 291 mln zł. Wartość projektu: 217 150 854 zł brutto. • Gmina Wiśniowa – w ramach MRPO zrealizowano projekt pn. , , Budowa kanalizacji sanitarnej w Węglówce, Gminie Wiśniowa w celu ochrony ujęcia wody pitnej dla Aglomeracji Krakowskiej”. Wartość projektu: ok. 2, 5 mln zł. Realizacja projektu: 2009 - 2010 r. • Gmina Siepraw - realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsi Siepraw i Łyczanka” w ramach PROW na lata 2007 -2013, Całkowity koszt projektu: 7. 195. 221, 11 zł. Realizacja projektu: 2009 - 2010 r. • Gminy: Dobczyce i Siepraw - realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego” - dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity projektu: 29 342 437, 87 zł. Kwota dotacji: 18 158 694, 69 zł. Planowane zakończenie inwestycji: 2013 r.

POWIAT MYŚLENICKI • Gmina Dobczyce – realizacja projektu pn. , , Budowa kanalizacji sanitarnej POWIAT MYŚLENICKI • Gmina Dobczyce – realizacja projektu pn. , , Budowa kanalizacji sanitarnej – zlewnia Kornatka” - dofinansowanego z PROW 2007 – 2013. Całkowita wartość inwestycji: ok. 2 665 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 1 855 124 zł. Realizacja inwestycji: 2011 – 2012. • Gmina Tokarnia - realizacja projektu , , Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanówce i Skomielnej Czarnej – gmina Tokarnia w celu ochrony Zbiornika Dobczyckiego” – dofinansowanego z MRPO, Wartość całkowita projektu: ok. 7 350 000 zł. Realizacja w latach 2011 -2012. • Gmina Sułkowice - w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ponad 7 mln zł) w latach 2007 -2010 wybudowano kanalizację sanitarną w Biertowicach, Rudniku i Sułkowicach oraz wbudowano sieć wodociągową w Sułkowicach, - w 2014 r. zakończą się rozpoczęte w 2012 i 2013 r. projekty dofinansowane ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: -„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej” (wartość: 7 mln 700 tys. zł, planowane dofinansowanie - 5, 5 mln zł), - „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Harbutowicach” (wartość: 5 mln 360 tys. zł, planowane dofinansowanie: 2 mln 760 tys. zł). -, , Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach” – rozpoczęcie inwestycji lipiec 2012 r. , planowane zakończenie IV kwartał 2014 r. Wartość inwestycji wynosi 13. 405. 778, 31 zł. - z PROW gmina Sułkowice uzyska 4 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap II), planowany koszt inwestycji ok. 23 mln 800 tys. zł.

POWIAT MYŚLENICKI Gmina Pcim - w 2013 r. realizowany jest projekt pn. „Budowa kanalizacji POWIAT MYŚLENICKI Gmina Pcim - w 2013 r. realizowany jest projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pcim”, na który gmina otrzymała dotację w kwocie blisko 1, 5 mln zł. Gmina Lubień - w 2013 r. realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią dla przysiółka Zalas i Osiedla Inżynierskiego”, dofinansowanego w kwocie ok. 1 mln zł z PROW (wartość projektu: ponad 1 mln 650 tys. zł) Gmina Wiśniowa - wybudowano sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Wiśniowej na osiedlu Murzynówka - dofinansowanie z PROW: 789 861 zł. Realizacja inwestycji: 2010 r. - ze środków pozyskanych w ramach MRPO wybudowano kanalizację sanitarną z przyłączeniami domowymi w miejscowości Węglówka - etap II - wartość 173 817, 55 zł. Realizacja inwestycji: 2011 r. -w 2013 r. gmina Wiśniowa kontynuuje rozpoczęte w 2012 r. roku zadanie „Zwiększenie dostępności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla mieszkańców miejscowości Wiśniowa” Gmina Tokarnia - rok 2012 : budowa kanalizacji sanitarnej w Skomielnej Czarnej (do osiedli Pańskie, Sajbory i Sroki) ze środków w ramach PROW.

POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki odpadowej • Gmina Myślenice - zrealizowano projekt POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki odpadowej • Gmina Myślenice - zrealizowano projekt pn. , , Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu wybudowano: halę wielofunkcyjną, w tym : sortownię odpadów komunalnych, kompostownię odpadów biodegradowalnych, linię do produkcji paliwa alternatywnego, pomieszczenia magazynu odpadów niebezpiecznych oraz kwatery do składowania balastu. Według założeń zakład będzie przetwarzać odpady z obszaru powiatów myślenickiego i limanowskiego. Otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach > maj 2012. Koszt inwestycji: ponad 47 mln zł, w tym: 26 313 272 zł pochodziło z dofinansowania przyznanego w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a kolejnych 18 mln zł z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych z gminy Myślenice • Gminy Powiatu Myślenickiego - z dniem 1 lipca 2013 roku weszła w życie ustawa śmieciowa, zgodnie z ustawowym obowiązkiem poszczególne gminy z powiatu myślenickiego wprowadziły na swoim terenie nowy system segregowania odpadów komunalnych.

POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych Najważniejsze modernizacje i remonty dróg powiatowych POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych Najważniejsze modernizacje i remonty dróg powiatowych w latach 2007 - 2008 - 2007 r. > zrealizowano projekt , , Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez modernizację dróg powiatowych nr K 1687 i K 1689”. – współfinansowany z MRPO. Projekt obejmował: modernizację drogi powiatowej Stróża – Trzebunia oraz modernizację drogi powiatowej Skomielna Czarna – Wieprzec. Wartość projektu: 3 500, 3 tys. zł. - 2007 r. > zmodernizowano ul. Dąbrowskiego w Myślenicach - etap I. Koszt inwestycji: 559 892 zł. - 2007 r. > zmodernizowano drogę powiatową nr K 1947 Siepraw – Kawęciny. Koszt inwestycji: 413 201, 00 zł. - 2007 r. > wyremontowano nawierzchnię drogi K 1685 Pcim - Tokarnia – Jordanów. Koszt inwestycji: 317 530, 00 złotych. -2007 r. > stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Siepraw – Wieś II. Koszt inwestycji: 717 936, 00 złotych. - 2008 r. > zmodernizowano drogę nr K 1943 i K 1973 Myślenice – Świątniki Górne. Koszt inwestycji: 593 039, 87 złotych. - 2008 r. > przebudowa skrzyżowania ulic M. Reja, J. Kasprowicza, K. Wielkiego i S. Żeromskiego na rondo. Koszt inwestycji: 578 847, 92 złotych. - 2008 r. > zmodernizowano ul. Dąbrowskiego w Myślenicach – etap 2. Koszt inwestycji: 812 700 zł. - 2008 r. > wyremontowano ul. Przemysłową w Myślenicach. Koszt inwestycji: 315 500, 00 złotych. - 2008 r. > Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Sułkowice – ul. Ptasznica Koszt inwestycji: 1 631 744, 00 złotych.

POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych Najważniejsze modernizacje i remonty dróg powiatowych POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych Najważniejsze modernizacje i remonty dróg powiatowych w 2009 r. - 2009 r. > w ramach MRPO zrealizowano projekt pn. "Poprawa atrakcyjności turystyczno - gospodarczej Powiatu Myślenickiego poprzez modernizację dróg K 1928, K 1961”. Projekt objął: przebudowę drogi powiatowej Raciechowice-Komorniki-Kawec w miejscowości Raciechowice, wykonanie chodników w ciągu drogi powiatowej Myślenice-Wiśniowa w miejscowości Droginia, Łęki, Trzemeśnia, wykonanie chodników w ciągu drogi powiatowej Myślenice-Wiśniowa w Lipniku oraz modernizację drogi powiatowej Myślenice-Wiśniowa poprzez przebudowę odcinków drogi. Wartość projektu: 5 935 181, 78 zł. -2009 r. > zrealizowano projekt: „Poprawa powiązań komunikacyjnych wschodniej części powiatu myślenickiego z siecią dróg regionalnych poprzez przebudowę drogi nr K 1930 Poznachowice - Glichów – Lipnik ”, w ramach NPPDL 2008 – 2011. Długość zrealizowanego odcinka drogi powiatowej: 3 358. 0 mb. Wartość realizacji projektu: 2 364 808, 07 zł. W 2009 r. : - przebudowa mostu w ciągu drogi K 1923 w Pcimiu, - przebudowa chodnika w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego, - remont nawierzchni drogi nr K 1933 w Osieczanach (Bulina), - remont ul. Drogowców w Myślenicach

POWIAT MYŚLENICKI Najważniejsze modernizacje i remonty dróg powiatowych w latach 2010 -2011 - 2010 POWIAT MYŚLENICKI Najważniejsze modernizacje i remonty dróg powiatowych w latach 2010 -2011 - 2010 r. > zrealizowano projekt: "Poprawa powiązań komunikacyjnych zachodniej części powiatu myślenickiego z siecią dróg regionalnych poprzez przebudowę drogi nr K 1935" z dofinansowaniem z NPPDL 2008 – 2011. Inwestycja objęła: przebudowę drogi powiatowej, wykonanie nawierzchni oraz wykonanie chodników w miejscowościach Bysina i Jasienica. Wartość inwestycji: 2 524 469, 45 zł. - 2010 r. > w ramach środków z MRPO zrealizowano projekt pn. , , Rozwój komunikacji pomiędzy powiatami myślenickim i suskim poprzez modernizacje drogi powiatowej K 1685 Pcim - Tokarnia – Jordanów”, wartość projektu: 3 789 608, 34 zł - 2010 r. > w ramach środków pozyskanych z NPPDL zmodernizowano drogę w Glichowie w Gminie Wiśniowa (całkowity koszt inwestycji 2 mln 365 tys. zł) oraz zmodernizowano drogę z Myślenic do Sułkowic – koszt inwestycji: 2 mln 525 tys. zł. -2010 r. > zmodernizowano drogę na trasie Myślenice – Wiśniowa (w Lipniku), koszt: 4 200 000 zł, - 2010 r. > zmodernizowano drogę Raciechowice - Komorniki – Kawec (w Czasławiu) , koszt ponad 1 mln 720 tys. zł - 2011 r. > zrealizowano projekt: „Kompleksowa modernizacja powiatowego ciągu komunikacyjnego nr K 1928” - współfinansowany ze środków NPPDL na lata 2008 -2011. Przebudowano drogę powiatową Myślenice – Wiśniowa. Wartość projektu: 5 241 980 zł. -2011 r. > przebudowano most na potoku Trzemeśnianka w ciągu drogi powiatowej nr K 1923 w miejscowości Poręba”. Koszt inwestycji: 1 082 971 zł. - 2011 r. > przebudowano drogi powiatowe nr K 1956 w miejscowości Skrzynka i Stadniki, oraz K 1961 w miejscowości Komorniki. Koszt inwestycji: 895 178 zł.

POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych Najważniejsze modernizacje i remonty dróg powiatowych POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych Najważniejsze modernizacje i remonty dróg powiatowych w latach 2012 -2013 - 2012 r. wybudowano rondo w Myślenicach – Śródmieściu w ramach projektu pn. , Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K 1967 na rondo”. Całkowita wartość projektu : 4 493 443 zł. Kwota dofinansowania ze środków MRPO: 3 145 410 zł. Kwota z budżetu Powiatu Myślenickiego: 1 348 033 zł. Inwestycja Powiatu Myślenickiego - ZDP w Myślenicach: Rondo w Myślenicach – Śródmieściu > zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2012" w kategorii: Drogi i obiekty mostowe. - 2012 r. > zrealizowano projekt: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Myślenickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Dobczyce - Stadniki - Gdów nr K 1956” w ramach NPPDL II edycja 2012 – 2015. Inwestycja obejmowała: remont nawierzchni w Stadnikach na odcinku 3, 5 km, budowę chodnika (900 metrów), remont mostu w Stadnikach, remont zatoki autobusowej oraz wykonanie zatoki parkingowej przy Klasztorze i Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach. Wartość robót brutto: 2 517 tys. zł. - 2013 r. > w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizowana jest inwestycja drogowa pn. "Rozwój infrastruktury drogowej Powiecie myślenickim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego K 1944 Borzęta - Gorzków - Wieliczka". Całkowity koszt prac: ponad 4 mln 650 tys. zł. W ramach inwestycji realizowane są dwa zadania: przebudowa drogi powiatowej nr K 1944 Borzęta - Gorzków - Wieliczka - wykonanie chodnika o dł. 4164 m kwotę (koszt 1 mln 342 tys. 679) oraz wykonanie nawierzchni o dł. 6736 m. ( koszt 3 mln 312 tys. 280 zł. )

POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych • Gmina Dobczyce - wybudowano obwodnicę POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych • Gmina Dobczyce - wybudowano obwodnicę Dobczyc w ramach projektu „Budowa obejścia Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964”. Projekt był umieszczony na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach MRPO. Wartość realizacji całego projektu to 54 389 609, 16 zł. Realizacja inwestycji w okresie: sierpień 2010 – czerwiec 2012. To jedna z najważniejszych wojewódzkich inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie powiatu myślenickiego. Powstał obiekt o całkowitej długości 1, 2 km. Obwodnica stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku pomiędzy Dobczycami a Dziekanowicami. Nowa droga przebiega po północno-wschodniej stronie Dobczyc i omija centrum miasta. W ramach inwestycji wybudowano nowy most na Rabie wraz z estakadą dojazdową przez dolinę Raby oraz potok Młynówka. Wybudowana obwodnica ma 905 metrów długości, z czego most liczy prawie 180 metrów, a estakada - ponad 465 metrów. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 964 (Kasina Wielka - Biskupice Radłowskie) oraz nr 967 (Myślenice-Łapczyca) powstało rondo. W budowie obwodnicy uczestniczyły trzy samorządy: Województwo Małopolskie, Gmina Dobczyce oraz Powiat Myślenicki, które współfinansowały przedsięwzięcie. Nowa obwodnica odciążyła centrum Dobczyc. Wybudowanie obwodnicy poprawiło komunikację z miejscową strefą przemysłową.

POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych • Gmina Lubień - wybudowano obwodnicę POWIAT MYŚLENICKI Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych • Gmina Lubień - wybudowano obwodnicę Lubnia – wykonano: dwa czterokilometrowe pasy drogi ekspresowej oraz liczącą prawie 11 kilometrów infrastrukturę dróg lokalnych, które powstały wokół obwodnicy (węzeł drogowy oraz mosty i przepusty). Koszt wykonania obwodnicy wraz z całą infrastrukturą wyniósł 180 milionów zł. - wybudowano most wstęgowy w Lubniu łączący dwa brzegi Raby - od strony drogi wojewódzkiej prowadzącej z Lubnia do Mszany Dolnej z przysiółkiem Zarębki. Obiekt kosztował 4 mln złotych. • Gmina Myślenice - w latach 2007 – 2009 na drodze krajowej nr 7 zmodernizowano drogę z Myślenic do Krakowa oraz wybudowano estakadę nad światłami w Myślenicach, co znacznie ułatwiło komunikację w Myślenicach – bezkolizyjny dojazd do miasta. - koncepcja budowy obwodnicy Myślenic tzw. droga zachodnia - perspektywa budowy obejścia zachodniego Myślenic. Obejście obejmowałoby odcinek drogi od granicy Bysina – Jasienica, pod Dalinem do Tarnówki i ulicy Sobieskiego. Koszt wybudowania – oscyluje od 20 do 30 mln złotych. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji - budowa obejścia zachodniego jest gotowy. Opisano w nim możliwe warianty realizacji samej drogi obwodowej oraz łączników, wskazując preferowane do realizacji. Aktualnie inwestycja znajduje się na etapie procedury okołośrodowiskowej. W ramach inicjatyw samorządowych (tj. realizacji zadań drogowych przez powiat wspólnie z gminami) wybudowano chodniki. wciągu dróg powiatowych i gminnych na terenie poszczególnych gmin powiatu myślenickiego Gminy uczestniczyły również w dofinansowaniu zadań realizowanych przez Powiat Myślenicki w ramach MRPO i NPPDL.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze : OBSZAR : Gospodarka i ochrona środowiska Cel strategiczny: 2 • Rozwój przedsiębiorczości i przemysłu, w tym innowacji i nowych technologii, szczególnie przyjaznych środowisku. Cel pośredni 2. 1. • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym MŚP Cel pośredni 2. 2. • Rozwój instytucji obsługi biznesu – zwiększenie dostępu dla przedsiębiorstw do informacji, w tym środków unijnych Cel pośredni 2. 3. • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Cel pośredni 2. 4. • Promocja przedsiębiorczości w tym samozatrudnienia Cel pośredni 2. 5. • Rozwój stref gospodarczych i parków przemysłowych

POWIAT MYŚLENICKI Usługi Punktu Konsultacyjnego Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. • POWIAT MYŚLENICKI Usługi Punktu Konsultacyjnego Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. • realizowane są w ramach projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) oraz budżetu państwa. • dyżury terenowe Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w Myślenicach prowadzone są w urzędach i izbach gospodarczych: • Urząd Gminy Raciechowice • Urząd Gminy Siepraw • Izba Gospodarcza Dorzecza Raby • Sułkowicka Izba Gospodarcza Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorców: W ramach Punktu Konsultacyjnego MARG udzielane są bezpłatne usługi informacyjne dotyczące: - Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. oferującego pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorców z terenu województwa Małopolskiego na podjęcie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej - Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oferującego pożyczki dla przedsiębiorców, osób prowadzących lub rozpoczynające działalność gospodarczą z terenu województwa małopolskiego zatrudniających do 50 osób. - Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A oferującego poręczenia bankowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych oraz pożyczek udzielanych przez instytucje finansujące (dotyczy kredytów/pożyczek na podjęcie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej).

POWIAT MYŚLENICKI Izby gospodarcze zrzeszające i wspierające przedsiębiorców w Powiecie Myślenickim • Myślenicka Izba POWIAT MYŚLENICKI Izby gospodarcze zrzeszające i wspierające przedsiębiorców w Powiecie Myślenickim • Myślenicka Izba Pracodawców • • • Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej Izba Gospodarcza Dorzecza Raby z siedzibą w Dobczycach Izba Gospodarcza w Sułkowicach Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddział Terenowy Myślenice Cech Rzemiosł Różnych w Myślenicach Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców wspierają MSP na terenie powiatu myślenickiego. Reprezentują interesy przedsiębiorców, promują inicjatywy gospodarcze, współpracują z firmami w zakresie doradztwa i informacji gospodarczej, organizują warsztaty, konferencje, szkolenia i spotkania tematyczne związane ze wspieraniem przedsiębiorczości. . Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych - zawarte w dniu 15 kwietnia 2013 r. Do porozumienia przystąpiły izby gospodarcze z terenu powiatu myślenickiego: Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Izba Gospodarcza w Sułkowicach. Porozumienie podjęto w celach: - realizacji wspólnych działań na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych, - reprezentowania i działania na rzecz Stron wobec organów administracji samorządowej i rządowej, - podejmowania wspólnych inicjatyw, służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w organizacjach będących stronami Porozumienia, - zacieśniania współpracy w celu tworzenia warunków do zwiększania potencjału i zasobów ekonomicznych przedsiębiorstw.

POWIAT MYŚLENICKI Szkolenia dla przedsiębiorców i osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą: -przeprowadzone przez Myślenicką POWIAT MYŚLENICKI Szkolenia dla przedsiębiorców i osób podejmujących samodzielną działalność gospodarczą: -przeprowadzone przez Myślenicką Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. , Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. , Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach – tematyka: dotacje na innowacje dla przedsiębiorców w MRPO, Wspieramy przedsiębiorczych - oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. , Twój niezawodny partner w biznesie - oferta Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Projekty realizowane przez MARG Sp. z o. o. i Izby Gospodarcze w latach 2007 – 2013 w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia -projekty: "Na swoim", „Zostań swoim własnym szefem” , „Ekspert do spraw innowacji” , , , Nowy małopolski przedsiębiorca” , „Strategia na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet”, „Idea 13”, "Akademia mikro i małych przedsiębiorstw". , , PROGRESSIO III - platforma wsparcia przedsiębiorczości społecznej powiatów: Myślenickiego i Wadowickiego”, "Aktywni i przedsiębiorczy – nowe horyzonty dla mieszkańców obszarów wiejskich” "Dostosuj swój zakład pracy do obowiązujących wymogów prawa”, , , Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Funduszy Unijnych oraz legalność zatrudnienia w firmach”, „Akademia Artico – sztuka florystyczna dla kobiet z gminy Dobczyce i Sułkowice” „Kobieto! Startuj z nami w nową przyszłość”, „Mistrzynie florystyki” Projekty realizowane przez PUP w Myślenicach w latach 2007 – 2013 w celu poprawy zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych -projekty: , , Mój własny biznes”, „Klucz do kariery” , "JOB– Jakościowa Obsługa Bezrobotnych”, , , Trzydziestolatki”, , , Cenimy doświadczenie”, , Szansa”, , , Własna inicjatywa”, , Własna Firma 2013” , , , Nowe kwalifikacje – nowa praca. Program outplacement w województwie małopolskim”

POWIAT MYŚLENICKI Rozwój stref gospodarczych i parków przemysłowych Gmina Myślenice - realizacja projektu pn. POWIAT MYŚLENICKI Rozwój stref gospodarczych i parków przemysłowych Gmina Myślenice - realizacja projektu pn. , , Utworzenie parku przemysłowo-technologicznego w Myślenicach Dolne Przedmieście” - współfinansowanego z EFRR w ramach MRPO. Całkowita wartość projektu: 6 052 062, 30 zł, dofinansowanie z EFRR: 3 700 094, 90 zł Projekt zrealizowano w latach 2007 -2009 na terenie inwestycyjnym miasta i gminy Myślenice - Dolne Przedmieście. W ramach projektu powstała strefa przemysłowa o wielkości 17 ha, w pełni uzbrojona. Strefa aktywności gospodarczej została wyposażona w niezbędna infrastrukturę, tak by jej oferta była korzystna dla potencjalnych inwestorów. Cały teren został objęty statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa ta mieści się w odległości 170 m od drogi krajowej E-7 "Zakopianki". Na obszarze strefy działalność prowadzą głównie przedsiębiorstwa z branży produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Gmina Dobczyce – rozbudowa Strefy Przemysłowej - realizacja projektu pn. , , Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej ”- współfinansowanego z EFRR w ramach MRPO. Całkowita wartość projektu: 10 607 186, 04 zł , dofinansowanie z EFRR: 6 896 412, 38 zł. Projekt dotyczył kompleksowego działania na terenie Strefy Przemysłowej w Dobczycach - objął następujące zadania inwestycyjne. budowa wodociągu zapewniającego strefie i miastu dwustronne zasilanie w wodę, budowa drogi gminnej dojazdowej w głębi Strefy obok oczyszczalni, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciągów pieszo-rowerowych zapewniających bezpieczną komunikację, modernizacja ul. Towarowej oraz kompleksowe wykonanie oświetlenia na terenie Strefy.

POWIAT MYŚLENICKI Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii > w 2007 r. zainstalowano kolektory słoneczne POWIAT MYŚLENICKI Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii > w 2007 r. zainstalowano kolektory słoneczne (instalacja solarna) jako źródła ciepła w układzie ciepłej wody użytkowej w kompleksie budynków Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu. -zmodernizowano instalację przygotowania c. w. u. w kompleksie budynków Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, poprzez przebudowę istniejącego układu grzewczego na system z zastosowaniem odnawialnego źródła energii, który stanowią kolektory słoneczne. Bateria 48 kolektorów słonecznych została umieszczona na konstrukcji wsporczej wolnostojącej znajdującej się obok budynku głównego, natomiast pozostałe elementy systemu zostały zainstalowane w nowo zaadaptowanym pomieszczeniu technicznym wewnątrz budynku DPS. > w 2010 r. zainstalowano kolektory słoneczne (instalacja solarna) jako źródła ciepła w układzie ciepłej wody użytkowej w obiekcie hali sportowej przy Zespole szkól im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach Cel projektu - wspomaganie instalacji przygotowania c. w. u. w nowo wybudowanym budynku hali sportowej, poprzez rozbudowę układu grzewczego o nowoczesny nie emisyjny system z zastosowaniem odnawialnego źródła energii w postaci kolektorów słonecznych. W ramach projektu zainstalowano system solarny firmy Aryston (12 kolektorów słonecznych wspomagających układ przygotowania c. w. u. ). Wszystkie kolektory umieszczone są na dachu budynku hali sportowej. > w ramach MRPO zrealizowano projekt „Budowa pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii dla Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach”. Wartość projektu: 2 368 022, 63 PLN. Wartość dofinansowania z MRPO: 1 640 500, 00 PLN. Okres realizacji: 2010 -2012.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze : OBSZAR : Gospodarka i ochrona środowiska Cel strategiczny: 3 • Powiat myślenicki bazą turystyczno-rekreacyjną dla Krakowa Cel pośredni 3. 1. • Udostępnienie Zalewu Dobczyckiego do celów rekreacyjnych – turystyki, białej żeglugi w miejscach dostępnych Cel pośredni 3. 2. • Opracowanie powiatowej strategii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju turystyki i agroturystyki Cel pośredni 3. 3. • Rozwój turystyki specjalistycznej i aktywnej (ścieżki rowe, deptaki, itp. Cel pośredni 3. 4. • Rozwój infrastruktury dla sportów zimowych (hotele, restauracje, parkingi) Cel pośredni 3. 5. • Utworzenie powiatowego punktu informacyjnego dotyczącego wolnych miejsc noclegowych, organizowanych imprez w powiecie – tak kulturalnych jak i sportowych – promocja zdrowego stylu życia

POWIAT MYŚLENICKI Udostępnienie Zalewu Dobczyckiego do celów rekreacyjnych – turystyki, białej żeglugi w miejscach POWIAT MYŚLENICKI Udostępnienie Zalewu Dobczyckiego do celów rekreacyjnych – turystyki, białej żeglugi w miejscach dostępnych. - władze Gmin Dobczyce i Siepraw podejmują działania mające na celu udostępnienie Zalewu Dobczyckiego dla celów turystyczno – rekreacyjnych i zagospodarowanie terenów wokół jeziora. -zabiegają o pozyskanie nowych inwestorów mogących się przyczynić do rozwoju zaplecza rekreacyjnego. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce zostały wydzielone obszary do zagospodarowania turystycznego. - lipiec 2013 r. > zawarto porozumienie pomiędzy zarządzającym obiektem Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce i Wójtem Gminy Siepraw dotyczące udostępnienia Zalewu Dobczyckiego do celów rekreacyjnych. . Przygotowany jest trzyetapowy projekt: I etap: otwarcie zapory dla zwiedzających i spacerowiczów, II etap: utworzenie przejścia z zapory na wzgórze zamkowe w Dobczycach, III etap: wykorzystanie zalewu do celów rekreacyjnych. Projekt jest zawiera plan w celu przeanalizowania wariantów i możliwości udostępnienia zbiornika dobczyckiego do użytku publicznego w celach rekreacyjnych, bez szkody dla środowiska naturalnego i jakości wody. Gmina Dobczyce ma sfinansować inwestycje mające na celu podniesienie stopnia bezpieczeństwa zwiedzających, m. in. barierki ochronne schodów prowadzących na koronę zapory oraz barierki w miejscu, gdzie stoi wieża sterownicza.

POWIAT MYŚLENICKI Rozwój turystyki specjalistycznej i aktywnej (ścieżki rowe, deptaki itp. ) > wybudowanie POWIAT MYŚLENICKI Rozwój turystyki specjalistycznej i aktywnej (ścieżki rowe, deptaki itp. ) > wybudowanie Ścieżki rowerowo-biegowej w gminie Myślenice o długości 2, 5 km (trasa prowadzi z Zarabia wzdłuż prawego brzegu Raby - rozpoczyna się przy wejściu do parku miejskiego w Myślenicach, kończy się przy moście Osieczanach). Szerokość ścieżki 2, 8 m, z czego 1, 60 m zajmuje ciąg rowerowy a 1, 20 m – ciąg pieszy, przeznaczona dla biegaczy i rowerzystów, nie ma charakteru spacerowego. Koszt budowy ścieżki: 1 mln 153 tys. zł. Ścieżkę otwarto w X 2012 r. > Ścieżka rowerowa w gminie Pcim ( w realizacji) - ścieżka rowerowa o szerokości 2, 5 mb i długości 850 m (trasa prowadzi od mostu na rzece Rabie w miejscowości Pcim do roli Krawcy Pcim Górzany. Z ścieżką tą łączyć się będzie drugi odcinek ścieżki rowej, której trasa prowadzi począwszy od Stróża Zarębki rola Wierciakowa do Pcimia most na rzece Rabie. Odcinek ten wynosić będzie 3, 5 km. Budowa tej ścieżki rowej dobiega końca – planowane otwarcie ścieżki rowej – wrzesień 2013 r. Inwestycja dofinansowana ze EFRR w ramach MRPO. > Gmina Myślenice - plany budowy sieci ścieżek rowerowych na Zarabiu - stworzenie sieci ścieżek rowerowych łączących prawą część Zarabia z lewą (Dolny i Górny Jaz) oraz centrum miasta z Zarabiem. Projekt na etapie samej koncepcji. Ponadto w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach rozważana jest koncepcja powstania ścieżek rowerowych prowadzących do Drogini i Poręby, a jeżeli będzie miejsce w pasie drogowym, utworzenia ścieżek rowerowych wzdłuż dróg zbiorczych przy , , zakopiance” w kierunku Krzyszkowic i Polanki.

POWIAT MYŚLENICKI Utworzenie powiatowego punktu informacyjnego dotyczącego wolnych miejsc noclegowych, organizowanych imprez w powiecie POWIAT MYŚLENICKI Utworzenie powiatowego punktu informacyjnego dotyczącego wolnych miejsc noclegowych, organizowanych imprez w powiecie – tak kulturalnych jak i sportowych – promocja zdrowego stylu życia. • Utworzenie Punktów Informacji Turystycznej w Gminach: Myślenice, Dobczyce, Wiśniowa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej , , Małopolski System Informacji Turystycznej” to nowoczesny system zintegrowanych w warstwie analogowej i cyfrowej 33 jednostek Informacji Turystycznej, zrealizowany w partnerstwie z 25 gminami i powiatami z Małopolski. Projekt dofinansowano w ramach MRPO. Poszczególne PIT tworzą regionalny system informacji turystycznej. PIT dysponują szerokim katalogiem materiałów informacyjnych o atrakcjach turystycznych w poszczególnych gminach i Małopolsce Beneficjentem projektu było Województwo Małopolskie wraz z Partnerami Projektu, którymi są jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. Ramy czasowe: lata 2009 – 2011. Lider projektu: Województwo Małopolskie. Partnerzy projektu: z powiatu myślenickiego w projekcie uczestniczyły: Gmina Myślenice, Gmina Dobczyce, Gmina Wiśniowa, w których utworzono Punkty Informacji Turystycznej (PIT-y) wchodzące w skład Subregionu krakowskiego stanowiącego Centrum Informacji Turystycznej (CIT). • Gmina Tokarnia – w 2012 r. z udziałem środków z PROW rozbudowano sieć informacji turystycznej w gminie.

POWIAT MYŚLENICKI Zrealizowane w latach 2007 -2013 inwestycje i projekty w obszarze turystyki i POWIAT MYŚLENICKI Zrealizowane w latach 2007 -2013 inwestycje i projekty w obszarze turystyki i rekreacji • Gmina Wiśniowa - odbudowano przedwojenne Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze (904 m n. p. m) we wsi Węglówka w gminie Wiśniowa. (otwarcie w X 2007 r. ) Inwestycję wykonano w ramach ZPORR. Całkowita wartość projektu: 1 788 665, 26 zł. Wybudowane Obserwatorium Astronomiczne przyczynia się do rozwoju turystyki w powiecie myślenickim, oferując turystom nowy produkt - turystykę astronomiczną. - zrealizowano projekt "Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza". Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 20072013. Wartość całkowita projektu: 1 246 521, 40 Euro. Cele projektu: zapewnienie zaplecza astronomicznego w Obserwatorium Astronomicznym na Lubomirze, budowa wiat na szlaku turystycznym z Przełęczy Jaworzyca do Obserwatorium, tworzenie i promocja nowych produktów turystycznych związanych z astronomią. Okres realizacji projektu: 2009 - 2012 - w 2010 r. utworzono astronomiczną ścieżkę dydaktyczną i wybudowano drewnianą altanę obserwacyjną na górze Lubomir w Węglówce. • - Gmina Siepraw zrealizowano projekt „Budowa "Parku Słonecznego" w Sieprawiu” w ramach PROW. Całkowity koszt: 811 146, 72 zł. W ramach I etapu Słonecznego Parku wykonano: 2 korty tenisowe wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, boiska do piłki plażowej, bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią w dal, ścieżki pieszo-rowe, elementy małej architektury, obwód zasilający wraz z montażem tablicy sterującej oświetleniem. Inwestycję (etap I) oddano do użytkowania w sierpniu 2012 r.

POWIAT MYŚLENICKI Zrealizowane w latach 2007 -2013 inwestycje i projekty w obszarze turystyki i POWIAT MYŚLENICKI Zrealizowane w latach 2007 -2013 inwestycje i projekty w obszarze turystyki i rekreacji • - Gmina Myślenice realizacja Programu Rewitalizacji Zarabia - projekt pn. , , Podobszar E - rewitalizacja Zarabia: park miejski, rozbudowa centrum sportu i rekreacji, budowa strzelnicy, kortów, skate parku”. Całkowita wartość projektu ponad 14 mln 200 tys. zł. W ramach Programu Rewitalizacji Zarabia w latach 2009 -2012 wybudowano Centrum Sportu i Rekreacji, strzelnicę, korty i skatepark, a także zrewitalizowano park miejski. Największą kilkuetapową inwestycją była budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach: > w 2009 r. otwarto Halę Widowiskowo – Sportową w Myślenicach na Zarabiu o zasięgu powiatowym. Koszt inwestycji: 21 475 431 zł. Hala widowiskowo sportowa posiada Centrum Odnowy Biologicznej. Przy obiekcie ma w przyszłości powstać hotel. > w drugim etapie prac powstał nowoczesny kompleks sal do sportów walki: judo i zapasy oraz zaplecze administracyjno-biurowe i zespół szatniowy dla Klubu Sportowego „Dalin” Myślenice. Obok stadionu powstało pełnowymiarowe, oświetlone boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, > w trzecim etapie budowy Centrum Sportu i Rekreacji powstała nowoczesna zamknięta strzelnica sportowa, > zmodernizowano korty tenisowych na terenie Zarabia, zlokalizowanych ok. 200 m od hali sportowej, - sierpień 2013 r. rozpoczęcie odbudowy terenów rekreacyjnych na Zarabiu wraz z małą i dużą infrastrukturą

POWIAT MYŚLENICKI Zrealizowane w latach 2007 -2013 inwestycje i projekty w obszarze turystyki i POWIAT MYŚLENICKI Zrealizowane w latach 2007 -2013 inwestycje i projekty w obszarze turystyki i rekreacji Gmina Myślenice - w latach 2011 -2012 wybudowano 4 boiska ze sztuczną nawierzchnią w miejscowościach: Krzyszkowice, Polanka, Poręba i Borzęta ( dofinansowanie z MRPO), - w latach 2009 -2010 wybudowano w ramach MRPO salę gimnastyczną w Trzemeśni, wartość projektu: ponad 1 mln 732 tys. zł, - powstały nowoczesne place zabaw w lokalnej strefie czasu wolnego - w 13 sołectwach: w Bęczarce, Borzęcie, Jasienicy, Polance, Krzyszkowicach, Osieczanach, Zasani, Zawadzie, Drogini, Bysinie, Głogoczowie, Porębie, Trzemeśni (dofinansowanie z PROW) Gmina Sułkowice - w latach: 2011 -2012 wybudowano zalew w Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym „Gościbia” w Sułkowicach. Inwestycję zrealizowano w ramach MRPO. Koszt inwestycji: 4 306 528 zł. Zbiornik wodny o powierzchni ok. 10. 000 m 2 i pojemności 23 000 m 3, 2) amfiteatr (zadaszona scena oraz widownia). - 2013 r. > rozpoczęcie budowy wyciągu narciarskiego na Szklanej Górze w Harbutowicach Gmina Dobczyce - w ramach MRPO realizowany jest projekt "Zachowanie reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja". Wartość projektu: 2. 371. 368, 04 zł. Okres realizacji: 2010 -2013. Gmina Pcim - w latach 2010 - 2011 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka zrealizowano projekty: „Współpraca Transgraniczna Gmin Breza i Pcim w zakresie kultury i sportu” oraz „Inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy transgranicznej Gmin Breza i Pcim”, - w 2013 r. realizacja projektu „Poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w Gminie Pcim w celu zwiększenia ruchu turystycznego” (dofinansowanie z MRPO ok. 1 mln zł).

POWIAT MYŚLENICKI , , Portal Ziemi Myślenickiej” – projekt Lokalnych Grup Działania • sierpień POWIAT MYŚLENICKI , , Portal Ziemi Myślenickiej” – projekt Lokalnych Grup Działania • sierpień 2013 r. > rozpoczęcie projektu pn. , , Portal Ziemi Myślenickiej” , Cel: promocja Ziemi Myślenickiej przy pomocy portalu turystycznego www. ziemiamyslenicka. pl. W projekcie uczestniczą trzy Lokalne Grupy Działania, które swoim zasięgiem obejmują obszar powiatu myślenickiego: - Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, - Lokalna Grupa Działania , , Turystyczna Podkowa”, - Lokalna Grupa Działania , , Klimas”. • Portal internetowy „Ziemia Myślenicka” będzie skierowany do osób zainteresowanych spędzeniem wolnego czasu na terenie powiatu myślenickiego. Zawierać ma również część przeznaczoną dla mieszkańców tego terenu, by umożliwiać im komunikację w sprawach dotyczących ich codziennego życia. Strona będzie podzielona na kilka części: część turystycznokrajoznawczą, informacje o produktach lokalnych, informacje o gminach i instytucjach z terenu ziemi myślenickiej, informacje o LGD realizujących projekt współpracy, sekcję biznesu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze : OBSZAR : Gospodarka i ochrona środowiska Cel strategiczny: 4 • Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rozwój produktów i marek lokalnych Cel pośredni 4. 1. • Stworzenie mechanizmów do rozwoju gospodarstw tradycyjnych, szczególnie ekologicznych Cel pośredni 4. 2. • Rozwój lokalnych rynków zbytu, pozyskanie inwestorów w branży przetwórstwa rolno-spożywczego Cel pośredni 4. 3. • Identyfikacja lokalnych produktów i stworzenie marki lokalnej

POWIAT MYŚLENICKI Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rozwój produktów i marek lokalnych. Zadania w zakresie POWIAT MYŚLENICKI Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rozwój produktów i marek lokalnych. Zadania w zakresie edukacji i doradztwa rolno-ekologicznego dla rolników i producentów rolnych są realizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i służby Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Myślenicach oraz poprzez przedsięwzięcia realizowane przez Lokalne Grupy Działania z terenu powiatu myślenickiego: LGD , , Klimas” (obejmuje obszar gmin: Lubień, Tokarnia) , LGD , , Turystyczna Podkowa” (obejmuje obszar gmin: Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa), LGD , , Między Dalinem i Gościbią” (obejmuje obszar gmin: Myślenice, Sułkowice). , określone w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Wg danych Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych w powiecie myślenickim znajduje się 41 gospodarstw ekologicznych. Produkty lokalne z terenu powiatu myślenickiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: > Jabłko z Raciechowic, > Sułkowicka krzonówka - tradycyjna zupa rodem z Sułkowic

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 OBSZAR STRATEGICZNY: Sprawy społeczne i Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 OBSZAR STRATEGICZNY: Sprawy społeczne i potencjał instytucjonalny

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze : OBSZAR : Sprawy społeczne i potencjał instytucjonalny Cel strategiczny: 5 • Rozwój oferty edukacyjnej szkolnej, przedszkolnej i pozaszkolnej Cel pośredni 5. 1. • Poprawa jakości kształcenia w systemie szkolnym Cel pośredni 5. 2. • Unowocześnienie oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym Cel pośredni 5. 3. • Rozwój kształcenia ustawicznego w oparciu o zasadę , , Lifelong Learning”

Najważniejsze inwestycje, remonty i nowoczesne pomoce dydaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego w latach Najważniejsze inwestycje, remonty i nowoczesne pomoce dydaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego w latach 2007 – 2013 -zrealizowano projekt , , Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach” w ramach MRPO. Całkowita wartość projektu wyniosła: 3 336 334, 48 zł, Realizacja projektu: 05. 08. 2008 r. – 31. 03. 2010 r. - termomodernizacja budynku ZSZi. O w Sułkowicach. Koszt inwestycji: 468 336 zł. - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach: wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów. Koszt inwestycji: 338 823, 43 zł. , - odnowiono elewację ZSO w Myślenicach, koszt: 337 457, 21 zł, - wykonano termomodernizację Warsztatów Szkolnych w ZSTE w Myślenicach, koszt: 448 667 zł - w 2009 r. w celu zwiększenia konkurencyjności szkół i podniesienia jakości kształcenia Powiat Myślenicki przeznaczył ponad 500 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych, - wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach - koszt inwestycji: 70 635 zł. - ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropodachów budynku Zespołu Szkół w Dobczycach, koszt inwestycji: 507 362, 62 zł, źródło finansowania: PFOŚi. G -termo i hydroizolacja ścian przy gruncie budynku ZSO w Myślenicach, koszt inwestycji: 208 244 zł, - adaptacja strychu na salę audytoryjno – konferencyjną w ZSO w Myślenicach, koszt: 285 130 zł,

Najważniejsze inwestycje, remonty i nowoczesne pomoce dydaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego w latach Najważniejsze inwestycje, remonty i nowoczesne pomoce dydaktyczne w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego w latach 2007 – 2013 - termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Dobczycach - wymiana instalacji c. o. w budynku ZSO w Myślenicach - przebudowa dachu budynku warsztatowo - gospodarczego ZSTE w Myślenicach - wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach - wymiana pokrycia dachowego w ZSTi. R w Dobczycach Koszt inwestycji: 108 650 zł - w Zespole Szkół w Dobczycach Powiat zrealizował na łączną kwotę 1 mln 322 tys. zł dwa zadania inwestycyjne: 1) termomodernizację budynku byłego internatu. Prace obejmowały m. in. wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropodachu oraz elewacji budynku. 2) przebudowę i remont budynku byłego internatu Zespołu Szkół w Dobczycach dla celów dydaktycznych. - w Zespole Szkół w Dobczycach otwarto strzelnicę sportową - w 2012 r. Powiat Myślenicki przeznaczył ok. 300 tys. zł na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych - 2013 r. > planowane inwestycje w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu myślenickiego: modernizacja ciepłociągu (ZS w Dobczycach), modernizacja sali gimnastycznej (ZSTE w Myślenicach), modernizacja hali warsztatów w celu dostosowania do bieżących potrzeb (ZSZi. O w Sułkowicach) , wymiana instalacji elektrycznej i dachu (stary budynek LO przy ZSO w Myślenicach).

Gminy Powiatu Myślenickiego - rozwój bazy edukacyjnej i sportowej w latach 2007 – 2013 Gminy Powiatu Myślenickiego - rozwój bazy edukacyjnej i sportowej w latach 2007 – 2013 • Gmina Dobczyce - wybudowano Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe w Dobczycach – w ramach realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków MRPO: 1). projekt pn. , , Regionalne Centrum Oświatowe – Sportowe w Dobczycach - etap II budowa hali sportowej’’ , 2). projekt pn. , , Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach - etap I dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego” W wyniku realizacji projektu RCOS powstała: hala sportowa z widownią na 410 miejsc, szkoła dla 473 uczniów, aula widowiskowa z widownią na 454 miejsca (w jej skład wchodzą 2 świetlice, 2 garderoby, zaplecze sceny, pracownia teatralna, sala widowiskowa i kabiny techniczne, pracownia techniki, 2 sale konferencyjne, sala tańca, sala prób muzycznych dla orkiestry i chóru, zaplecze socjalne i sanitariaty), biblioteka (czytelnie multimedialne, księgozbiory, pracownie 481 m 2), boiska sportowe, w tym kryte, kuchnia i stołówka, plac zabaw dla dzieci, parking. Koszt budowy Regionalnego Centrum Oświatowo- Sportowego: 39 147 360 zł, w tym budynku wielofunkcyjnego 32 420 068 zł, hali 6 727 292 zł. - 2012 r. - wybudowano kompleks boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Dobczycach. Inwestycję realizowana w ramach Programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Wartość całkowita budowy 1 094 700 zł.

Gminy Powiatu Myślenickiego - rozwój bazy edukacyjnej i sportowej w latach 2007 – 2013 Gminy Powiatu Myślenickiego - rozwój bazy edukacyjnej i sportowej w latach 2007 – 2013 - Gmina Myślenice - w X 2008 r. , w Myślenicach otwarto przy SP numer 3 kompleks boisk zbudowanych w ramach programu: "Moje boisko - Orlik 2012". Inwestycje sfinansowały: województwo małopolskie (330 tys. zł), rząd RP (330 tys. zł) oraz Gmina Myślenice (970 tys. zł). -przy Gimnazjum im. ks. Józefa Tischnera w Trzemeśni powstała sala gimnastyczna. Projekt pn. Rozbudowa budynku szkoły w Trzemeśni o budynek sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną zrealizowano w ramach MRPO. Wartość inwestycji: 2 011 182 zł. -V 2012 r. > wybudowano nowy gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. Koszt inwestycji wraz wyposażeniem osiągnęła 5, 2 mln Biblioteka posiada 12 stanowisk komputerowych oraz hotspot, który umożliwia bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu z własnych laptopów. - Gmina Tokarnia - w latach 2008 -2009 w ramach MRPO zrealizowano projekt pn. , , Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tokarni”. Wartość projektu: 2 499 544, 89 zł. 2009 r. wykonano kompleks sportowy w Tokarni w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. (boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki plażowej, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego. Wartość inwestycji: 1. 222. 000 zł. - Gmina Pcim - w 2008 r. otwarto Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach - zlokalizowane w Świetlicy KulturalnoŚrodowiskowej w Trzebuni - 2009 r. , w ramach wybudowano kompleks sportowy w miejscowości Trzebunia w ramach rządowego „Moje Boisko Orlik 2012”. Koszt inwestycji: 1 350 000, 00 zł. -w ramach PROW wybudowano boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parking) w Stróży (2009 -2010) Wartość inwestycji: 532 705, 48 zł.

Gminy Powiatu Myślenickiego - rozwój bazy dydaktycznej i sportowej w latach 2007 – 2013 Gminy Powiatu Myślenickiego - rozwój bazy dydaktycznej i sportowej w latach 2007 – 2013 • Gmina Siepraw - wybudowano ogólnodostępną halę sportową przy Gimnazjum w Sieprawiu. Koszt: 5, 77 mln zł, - wbudowano kompleks boisk sportowych w Sieprawiu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Koszt inwestycji: 1, 3 mln zł - zmodernizowano boisko sportowe w Zakliczynie Wartość prac: 333 tys. zł, w tym PROW - 204 tys. zł. - wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej im. św. brata Alberta w Czechówce. Koszt budowy 1. 276 tys. zł - zmodernizowano boisko w Sieprawiu w ramach programu „Orlik plus” – koszt : 54. 000 zł -wybudowano ogólnodostępną salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Łyczance. • Gmina Lubień - w Lubniu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” wybudowano boiska sportowe. Koszt inwestycji: 1 300 000 zł, - w 2010 r. w Krzeczowie, przy ZS im. św. Jadwigi Królowej, wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe. Koszt : 320 tys. zł. - w ramach MRPO rozbudowano Gimnazjum im. H. Łaska wraz z infrastrukturą techniczną - kompleksem boisk w Skomielnej Białej. Wartość projektu: ponad 1 mln 800 tys. zł. • Gmina Sułkowice - 2012 -2013 > budowa budynku gimnazjum w Rudniku. W ramach inwestycji powstanie obiekt trzykondygnacyjny połączony przewiązką z istniejącą szkołą. Planowana wartość inwestycji: 2. 998. 519, 78 zł. • Gmina Wiśniowa - w 2012 r. wykonano kompleks sportowy w ramach programu , , Moje Boisko - Orlik 2012” w Wiśniowej wartość inwestycji: 1 007 474, 47 zł

Projekty zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego w latach 2007 – 2013 - projekt: Projekty zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego w latach 2007 – 2013 - projekt: , , Wizyty Przygotowawcze Ld. V”. zrealizowany przez ZSZi. O w Sułkowicach w ramach Program "Uczenie się przez całe życie"Leonardo da Vinci. Okres realizacji: 2011 rok - projekt: „Obsługa obrabiarek CNC i wykorzystanie programów wspomagających procesy technologiczne CAD/CAM”. zrealizowany przez ZSZi. O w Sułkowicach w ramach Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci Okres realizacji: 2011 rok -projekt: „Nasza Wiedza – Nasza Szansą na Przyszłość”- całkowita wartość projektu: 658 120, 80 zł, dofinansowanie dla Powiatu Myślenickiego : 50 532, 50 zł w ramach EFS. Projekt realizowany Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach w ramach PO KL Okres realizacji: 2009 r. – 2011 r. - realizacja projektu: "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach - Powiat Myślenicki zrealizował projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego„ dofinansowany z EFRR w ramach MRPO. Całkowita wartość projektu : 3 603 106, 16 zł. Okres realizacji: 20. 04. 2007 r. - 31. 12. 2010 r. Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Myślenickim. Inwestycja dotyczyła rozbudowy bazy dydaktycznej sześciu szkół ponadgimnazjanych: ZSOi. Z w Lubniu, ZS w Myślenicach, ZSTi. R Dobczycach, ZS w Dobczycach, ZSTE w Myślenicach oraz ZSZi. O w Sułkowicach. W w/w szkołach powstały specjalistyczne pracownie wyposażone w wysokiej jakości urządzenia i pomoce dydaktyczne. Pozwoliło to na stworzenie realnej bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie kompetencji zawodowych. W ramach projektu wyposażono 12 pracowni w 6 zespołach szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku realizacji projektu zakupiono 116 sztuk sprzętu, w tym również sprzętu komputerowego.

Projekty zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego w latach 2007 – 2013 - Powiat Projekty zrealizowane w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego w latach 2007 – 2013 - Powiat Myślenicki realizuje projekt pn. , , Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” Jest to projekt systemowy realizowany w latach 2010 -2014 przez Województwo Małopolskie w ramach PO KL w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, którymi są małopolskie powiaty. Beneficjent – Partner projektu: Powiat Myślenicki. Lokalizacja projektu: szkoły zawodowe Powiatu Myślenickiego. Całkowita wartość projektu: 7 180 405, 27 zł Od IX 2010 r. projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” był realizowany w 6. zespołach szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego: ZSOi. Z w Lubniu, ZS w Myślenicach, ZSTi. R Dobczycach, ZS w Dobczycach, ZSTE w Myślenicach oraz ZSZi. O w Sułkowicach Od września 2012 r. projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” jest realizowany w 5. zespołach szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego - z uwagi na likwidację ZSTi. R w Dobczycach Efekty realizacji projektu , , Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” na 30. 06. 2013 r. > w okresie od października 2010 r. do 30. 06. 2013 r. w przeprowadzonych kursach i szkoleniach uczestniczyło łącznie 3141 uczniów z poszczególnych zespołów szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego, > w okresie 2011 – 30. 06. 2013 r. w stażach – wizytach zawodoznawczych uczestniczyło łącznie 1134 uczniów z poszczególnych zespołów szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego, > 791 800, 59 zł wydatkowano w okresie 2010 – 30. 06. 2013 r. na doposażenie lub kompleksowe wyposażenie specjalistycznych pracowni szkół zawodowych Powiatu Myślenickiego w sprzęt techniczny i dydaktyczny, niezbędny do realizacji zajęć w poszczególnych branżach.

Rozwój kształcenia ustawicznego w oparciu o zasadę „Lifelong Learning” - utworzenie Powiatowego Ośrodka Dokształcania Rozwój kształcenia ustawicznego w oparciu o zasadę „Lifelong Learning” - utworzenie Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w celu dokształcania i doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników i uczniów. - studia wyższe w Myślenicach: na podstawie podpisanych porozumień Starostwa Powiatowego w Myślenicach z dwoma krakowskimi uczelniami: Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno. Ekonomicznych są organizowane studia obu Uczelni. Oferta uczelni krakowskich zawiera ofertę studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. - w Myślenicach funkcjonuje filia Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Kształci studentów na studiach licencjackich na kierunkach: turystyka, ekonomia i organizacja produkcji, rachunkowość i na studiach podyplomowych. Korzysta z pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach. - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach: - w 2011 r. rozpoczęto pierwszy rok nauki na UTW w Myślenicach. Powstał nowy ruch na rzecz edukacji, kształcenia i animacji życia osób starszych z terenu powiatu myślenickiego. Celem działalności uczelni jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Opiekę merytoryczną nad UTW sprawuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Studenci- seniorzy uczestniczą w czterosemestrowym cyklu kształcenia w następujących zajęciach: informatycznych, języki obce, psychologicznych, ruchowych, wykładach naukowych, spotkaniach integracyjnych i warsztatach umiejętności praktycznych. - od września 2013 r. szkoły ponadgimnazjalnej Powiatu Myślenickiego, oferujące kształcenie zawodowe prowadzić będą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze : OBSZAR : Sprawy społeczne i potencjał instytucjonalny Cel strategiczny: 6 • Zintegrowane, aktywne i bezpieczne społeczeństwo, w tym zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu powiatu. Rozwój mieszkalnictwa i zapewnienie wysokiej jakości życia, szczególnie opieki zdrowotnej i socjalnej. Cel pośredni 6. 1. • Zwiększony poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu Cel pośredni 6. 2. • Zintegrowane i aktywne społeczeństwo Cel pośredni 6. 3. • Poprawa usług opieki zdrowotnej Cel pośredni 6. 4. • Zbudowanie zintegrowanego systemu promocji pracy i zamieszkania w powiecie myślenickim Cel pośredni 6. 5. • Zwiększenie udziału młodych osób w życiu powiatu

Zwiększony poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu - w latach 2008 – 2012 zrealizowano projekt Zwiększony poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu - w latach 2008 – 2012 zrealizowano projekt , , Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu sanitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO” Projekt umożliwił utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu wszystkich zasobów wraz z satelitarnym pozycjonowaniem pojazdów w Jednostkach publicznych na poziomie starostw powiatowych, obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach. Niezbędny sprzęt przekazano w użytkowanie jednostkom pogotowia w SP ZOZ Myślenice. - w latach 2008 -2011 r. zrealizowano w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, projekt: , , Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia”. Wartość projektu: 1 160 000 zł. Składał się z części inwestycyjnej (tj. wyposażenie gabinetów stomatologicznych, sal do gimnastyki korekcyjnej) oraz z części nieinwestycyjnej tj. szeregu programów profilaktycznych promujących zdrowie wśród uczniów ze szkół z terenu Powiatu Myślenickiego. - zrealizowano projekt , , Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji : 1 316 331, 22 zł. Okres realizacji: IV 2010 r. – IX 2011 r. - w latach 2010 – 2011 zrealizowano 4. edycje projektu "Szkoła Młodych Ratowników”- w całości finansowane przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Uczniowie gimnazjów z powiatu myślenickiego zdobyli wiedzę i nabyli umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. - 2010 – 2011 zrealizowano program edukacyjny , , Bezpieczne życie” Celem programu realizowanego przez KG PSP było upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacji zagrożenia. Program skierowano do dzieci z klas I - III szkół podstawowych.

Zintegrowane i aktywne społeczeństwo - Powiatowa Kampania Wspieramy Niepełnosprawnych – przeprowadzona w 2010 r. Zintegrowane i aktywne społeczeństwo - Powiatowa Kampania Wspieramy Niepełnosprawnych – przeprowadzona w 2010 r. w celu umożliwienia mieszkańcom powiatu myślenickiego, osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom równego dostępu do oferty wsparcia osób niepełnosprawnych, jakiej udzielają instytucje na terenie powiatu myślenickiego, przede wszystkim w zakresie zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lokalnych firmach w regionie. Kampania została inicjowana przez PUP w Myślenicach oraz Powiat Myślenicki. Programy realizowane na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej w latach 2007 -2013 - projekt „Pierwsze kroki” - wartość projektu: 1. 796. 790, 42 projekt „Spróbujmy razem” - wartość projektu: 1. 519. 520, 89. zł ( projekty kontynuowane w l. 2007 – 2008) - realizacja projektu systemowego: „ Fenix - Na Skrzydłach Aktywności ”, źródło finansowania: PO KL. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z występującymi dysfunkcjami: uzależnieniem, bezrobociem, przemocą, konfliktami, kryzysami psychicznymi i niepełnosprawnością. Kontynuacja projektu w okresach: 01 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2009 r. , całkowita wartość projektu : 513 921 zł, 01. 2010 r. – 31. 12. 2012 r. , całkowita wartość projektu : 1 108 155 zł - projekt: „ Piecza zastępcza”, całkowita wartość projektu : 87 761 zł. Okres realizacji: 01. 2012 r. – 31. 12. 2012 r. Projekt zrealizowano w ramach Programu: Rozwój pieczy zastępczej. - projekt: „ Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana. Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim”, całkowita wartość projektu : 30 250 zł. Okres realizacji: VIII. 2012 r. –XII. 2012 r. Projekt zrealizowano w ramach Programu: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury socjalnej dziennej i całodobowej Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat Rozbudowa i poprawa jakości infrastruktury socjalnej dziennej i całodobowej Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat Myślenicki w obszarze Pomoc społeczna w latach 2007 - 2013 - instalacja systemu solarnego dla kompleksu budynków DPS w Pcimiu. Koszt inwestycji: 276 578 zł - modernizacja kotłowni poprzez wymianę kotłów koksowych na kondensacyjne kotły gazowe w DPS w Trzemeśni. Koszt inwestycji: 231 752, 28 zł. . - modernizacja zaplecza kuchni w DPS w Trzemeśni. Koszt inwestycji: 112 696, 50 złotych. - modernizacja kotłowni poprzez wymianę kotłów koksowych na kondensacyjne kotły gazowe w DPS w Harbutowicach. Koszt inwestycji: 334 187, 64 zł. -remont oddziałów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Harbutowicach -termomodernizacja budynku DPS w Pcimiu wraz z modernizacją tarasów zewnętrznych. Koszt inwestycji: 132 023 zł. - przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczo – wychowawczej w miejscowości Lubień. Koszt inwestycji: 413 304 zł. - termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach – etap I i etap II. Wartość zadania inwestycyjnego: 487 602, 60 zł. - zrealizowano projekt pn. , , Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni” – w ramach MRPO. Wartość projektu: 2 280 072, 93 zł. -remont dachu w DPS im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach. Koszt remontu: 190 000 zł.

Ośrodki dla osób doświadczających przemocy, Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach - Ośrodki dla osób doświadczających przemocy, Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach - ze wsparcia w OIK mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu doświadczający różnego typu kryzysów. Formy działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach: > Budowanie sieci wsparcia poprzez organizowanie konferencji i spotkania zespołów interdyscyplinarnych > Prowadzenie Interwencji Kryzysowej: stacjonarnej (wsparcie od 4 do 8 tygodni), udzielanie schronienia (1 -3 miesiace), interwencje w terenie (w miarę możliwości , stosownie do przyznanych przez powiat środków) > Prowadzenie Grup Wsparcia > Prowadzenie Terapii wspierającej > Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego - wyróżnienie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w małopolskim konkursie na najlepsze działanie interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu "Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - interwencje w przemocy domowej". Marszałek Województwa Małopolskiego przyznał wyróżnienie Powiatowi Myślenickiemu, jako jedynemu, za pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - Powiat Myślenicki otrzymał zaszczytny tytuł , , SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2013 USŁUGI SPOŁECZNE" w dziedzinie: pomoc społeczna, w kategorii: powiaty. Nagrodzono działania "Prometeusz - Nadzieja, Pomoc, Zmiana. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Myślenickim" realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.

Rozwój i doskonalenie sieci wsparcia dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - rok 2011 > Rozwój i doskonalenie sieci wsparcia dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - rok 2011 > uruchomienie i prowadzenie placówki całodobowej dla dzieci i młodzieży - Młodzieżowej Grupy Usamodzielnienia , , BETA” w Lubniu. W X 2011 roku Powiat Myślenicki podpisał umowę ze Stowarzyszeniem „SIEMACHA” z Krakowa na uruchomienie i prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w Lubniu. Umowę podpisano na 5 lat. Powiat Myślenicki przeznaczył: na adaptację i remont placówki: ponad 450 tys. zł, na wyposażenie budynku i ogrodzenie działki: 100 tys. zł. Na realizację całości zadania Powiat Myślenicki przekazuje Stowarzyszeniu SIEMACHA dotację w kwocie 1 972 000 zł w miesięcznych transzach w latach 2011 – 2016. Rozwoju sieci ośrodków i działań obejmujących rehabilitację i aktywizację osób chorych , osób niepełnosprawnych - IX 2013 r. > nowa siedziba Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Myślenicach. Całkowita powierzchnia budynku wynosi 1200 m. kw. , a koszt jego budowy ok. 3, 3 mln zł. Nowy budynek mieści: sale lekcyjne, pracownie: psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną, kulinarną, robót ręcznych, salę doświadczania świata, "klockolandię" oraz gabinet lekarski. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Myślenicach i jego filię w Skomielnej Czarnej prowadzi Myślenickie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. OREW zapewnia wszechstronną i kompleksową opiekę dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie.

Poprawa usług opieki zdrowotnej Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat Myślenicki w SP ZOZ Myślenice Poprawa usług opieki zdrowotnej Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat Myślenicki w SP ZOZ Myślenice - zmodernizowano oddział neurologiczny w budynku dawnej stacji dializ – koszt inwestycji: 244 tys. zł - na oddziale chorób płuc wykonano generalny remont wszystkich łazienek i sanitariatów Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową w całym oddziale. - w poradni chirurgii ogólnej i ortopedycznej wykonano generalny remont, - kompleksowy remont szpitalnego oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, - modernizacja bloku porodowego oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z powstaniem przy nim sali do cięć cesarskich oraz monitorowanej sali do wybudzeń, Nastąpiło dostosowanie standardu sal porodowych do wymogów unijnych. - w ramach projektu pn. , , Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu myślenickiego i turystów poprzez wymianę zużytych ambulansów” - dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zakupiono dwie karetki wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 600 000 zł. - modernizacja systemu informatycznego w SP ZOZ Myślenice: rozbudowa oprogramowania informatycznego Info. Medica, zakup zestawów komputerowych. Koszt: 107 073, 88 zł -remont Oddziału Chirurgii Ogólnej, remont części dachu na budynku głównym szpitala, wzmocnienie i remont konstrukcji balkonów spornikowych budynku głównego i budynku Chorób Płuc, remont parkingów, remonty w Oddziale Wewnętrznym, Oddziale Zakaźnym. Łączny koszt remontów: 771 403 zł.

Poprawa usług opieki zdrowotnej Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat Myślenicki w SP ZOZ Myślenice Poprawa usług opieki zdrowotnej Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat Myślenicki w SP ZOZ Myślenice - przeprowadzono kompleksową modernizację Oddziału Chorób Płuc. Koszt remontu: 1 000 zł. - uruchomienie nowych poradni specjalistycznych w SP ZOZ Myślenice: Poradnia neonatologiczna, Poradnia gastroenterologiczna oraz Poradnia ginekologiczno-położnicza, - przebudowa podjazdu i wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – wybudowano tzw. , , ciepłą sieni” w celu dostosowania do standardów wymaganych przez NFZ , - modernizacja łazienek w Oddziale Zakaźnym SP ZOZ w Myślenicach, - likwidacja barier architektonicznych, poprzez dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Oddziałach: Ginekologiczno - Położniczym, Zakaźnym, Wewnętrznym, Poradni Pulmonologicznej, Laboratorium Analityki Medycznej i Mikrobiologii i w Dziale Administracji. Koszt inwestycji: 279 724, 06 zł. - w trakcie realizacji największa inwestycja > modernizacja Bloku Operacyjnego, koszt 5, 9 mln zł. Powiat Myślenicki wsparł inwestycję kwotą 3 mln zł , a Gmina Myślenice kwotą ponad 170 tys. zł. Zakres prac: I etap - rozbudowa istniejącego Bloku Operacyjnego , II etap – modernizacja istniejącej części pomieszczeń. Modernizacja obejmuje: rozbudowę istniejącego bloku operacyjnego o dodatkowe pomieszczenia (sale posiadać będą klimatyzację, monitorowaną salę wybudzeń, pomieszczenia socjalne i nowe korytarze), nadbudowę wentylatorni z pomieszczeniami technicznymi nad blokiem operacyjnym, wykonanie magazynu na odpady medyczne, dobudowę klatki schodowej, rozbudowę wewnętrznych instalacji oraz wykonanie parkingu. - modernizacja pracowni RTG i zakup aparatu RTG - planowana jest kompleksowa modernizacja Oddziału Dziecięcego, wartość zadania ok. 2, 3 mln. zł.

Poprawa usług opieki zdrowotnej Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna dla SP ZOZ Myślenice - Poprawa usług opieki zdrowotnej Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna dla SP ZOZ Myślenice - zakup duodenoskopu, uzupełniający zakupiony zestaw do endoskopii. Zestaw videoendoskopii uzupełniono o automatyczną myjnię endoskopową, - zakup respiratora i defibrylatorów na oddział intensywnej opieki kardiologicznej, zakup aparatu EKG, -oddział noworodkowy: zakupiono: aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechów u wcześniaków i noworodków, respirator transportowy, pulsoksymetr, pompę dwustrzykawkową, lampę do fototerapii, - oddział chirurgii: zakupiono defibrylator, oddział ortopedii - zakupiono kardiomonitor, shaver z oprzyrządowaniem do artroskopii oraz urządzenie do koablacji tkanek, -pogotowie dysponuje dodatkowymi ssakami akumulatorowymi, a także radioprzekaźnikiem na górze Chełm, który poprawi łączność w karetkach, -zakupiono nowe łóżko porodowe na blok porodowy, blok operacyjny – zakupiono nowy stół operacyjny ogólnochirurgiczny, - oddział wewnętrzny: zakupiono system holterowskiego EKG i ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, oddział intensywnej opieki medycznej - zakupiono elektroniczne łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej, - zakupiono nowe autoklawy, zakup aparatu USG na blok operacyjny, - zakup ambulansu sanitarnego dla Stacji Pomocy Doraźnej, zakup aparatu EKG dla potrzeb Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Całodobowej, - zakup pompy infuzyjnej dla potrzeb Oddzialu Chorób Płuc, zakup pulskosymetru dla potrzeb Oddziału Dziecięcego - zakup kardiomonitora, aparatu do znieczulania, wiertarki i piły do zabiegów ortopedycznych, zestawu do artroskopii i laparoskopii z torem wizyjnym.

POWIAT MYŚLENICKI - Poprawa usług opieki zdrowotnej • projekt , , Budowanie sieci współpracy POWIAT MYŚLENICKI - Poprawa usług opieki zdrowotnej • projekt , , Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego”- zrealizowany przez Fundację ARTS w partnerstwie Powiatem Myślenickim i Bjerringbro Gymnastic Forening z Danii. Okres realizacji projektu: 01. 08. 2012 r. – 30. 06. 2013 r. - Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w tworzenie, realizację i ocenę polityk publicznych w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Powiatu Myślenickiego. Działania w ramach projektu: - Akademia Rzecznictwa skierowana do przedstawicieli organizacji - służąca wzmocnieniu ich kompetencji rzeczniczych i współpracy z samorządem, - opracowanie Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia, mającego na celu wzmocnienie roli organizacji w planowaniu i realizacji polityki ochrony zdrowia min. w oparciu o praktyki duńskich partnerów, - stworzenie filmów promujących aktywność społeczną w ramach organizacji pozarządowych oraz reportażu upowszechniającego partycypacyjne tworzenie polityk publicznych, - konferencja ekspercka z panelem dyskusyjnym dla instytucji zajmujących się promocją i ochroną zdrowia, - udział mieszkańców powiatu myślenickiego w konsultacjach społecznych dotyczących ochrony i promocji zdrowia, - organizacja Powiatowego Dnia Zdrowia.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007 -2015 Cele strategiczne zawarte w Obszarze : OBSZAR : Sprawy społeczne i potencjał instytucjonalny Cel strategiczny: 7 • Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna oraz uporządkowana polityka przestrzenna Cel pośredni 7. 1. • Sprawna i kompetentna administracja publiczna Cel pośredni 7. 2. • Administracja publiczna przyjazna mieszkańcom i przedsiębiorstwom Cel pośredni 7. 3. • Uporządkowana polityka przestrzenna

 Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna • Powiat Myślenicki - w 2007 r. Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna • Powiat Myślenicki - w 2007 r. w celu poprawy jakości usług świadczonych przez powiat i ułatwienia klientom załatwiania spraw związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami – wprowadzono elektroniczny System Sterowania Ruchem Interesantów w Wydziale Zarządzania Ruchem, Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach, -sierpień 2013: uruchomienie programu komputerowego rejestrującego klientów w Wydziale Komunikacji w celu usprawnienia ich obsługi - uruchomienie Portalu Edukacyjnego Powiatu Myślenickiego www. edu. myslenicki. pl Pod adresem edu. myslenicki. pl można znaleźć aktualne informacje z dziedziny edukacji, kultury i sportu, a także spis przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz oddziałów uczelni wyższych działających na terenie Powiatu Myślenickiego. Każda ze szkół posiada swoją wizytówkę, dane kontaktowe oraz opis kierunków kształcenia jakie oferuje. Poprzez portal mieszkańcy powiatu mają możliwość uzyskania wiedzy w zakresie edukacji, a także imprez kulturalnych, sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Myślenicki. -2013 r. > przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz placówek edukacyjnych uczestniczący w projekcie pn. „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego”, w oparciu o wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań oraz własną wiedzę i doświadczenie, działając wspólnie, wypracowali założenia Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Zdrowia - Starostwo Powiatowe w Myślenicach posiada Certyfikat ISO 9001: 2008 potwierdzający wdrożenie w JST systemu zarządzania jakością i spełnienie wymagań w zakresie realizacji zadań określonych międzynarodową normą. lipiec/sierpień 2013 : Starostwo Powiatowe w Myślenicach - rozpoczęcie procesu recertyfikacji przyjętego przed trzema laty Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001: 2008.

POWIAT MYŚLENICKI Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna Powiat Myślenicki laureatem w Rankingu Związku POWIAT MYŚLENICKI Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna Powiat Myślenicki laureatem w Rankingu Związku Powiatów Polskich W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za 2012 r. – w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców - Powiat Myślenicki się znalazł się w gronie Laureatów Rankingu Powiatów i zajął 7. miejsce w kraju. W klasyfikacji małopolskich samorządów powiatowych w roku 2012 - Powiat Myślenicki zajął 3. miejsce. W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2011, Powiat Myślenicki został sklasyfikowany na 18. miejscu w Polsce. W 2012 roku Powiat Myślenicki znalazł się w ścisłej czołówce krajowej samorządów powiatowych. Wyniki Rankingu Powiatów ZPP - to zestawienie postępów poszczególnych samorządów powiatowych. Samorządy są oceniane wg kilkudziesięciu kryteriów w 10. grupach tematycznych: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.

POWIAT MYŚLENICKI Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna Gmina Pcim - w latach 2009 POWIAT MYŚLENICKI Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna Gmina Pcim - w latach 2009 -2010 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8. 3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, zrealizowano projekt , , Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w Gminie Pcim”. Wartość zadania: 676 450, 55 zł. Celem projektu było wyrównywanie szans rodzinom zamieszkałym na terenie gminy, które były w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz osobom niepełnosprawnym, w dostępie do nowych technologii i zdobycie umiejętności obsługi komputera, oprogramowania i Internetu. • Gmina Raciechowice - w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizowano projekt „Obecni w Sieci - Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Raciechowice” (wartość projektu 1 mln 380 tys. zł), 120 gospodarstw domowych zostało zaopatrzonych w zestawy komputerowe wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Beneficjentom zapewniono przeszkolenie z obsługi komputera. • Gmina Lubień - 2013 r. , dobiega końca realizacja projektu , , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest dostarczenie usług dostępu do internetu oraz usługi wsparcia technicznego i serwisowego tzw. Pogotowia komputerowego dla 68 gospodarstw domowych.

POWIAT MYŚLENICKI Uporządkowana polityka przestrzenna • Powiat Myślenicki – w ramach MRPO zrealizowano projekt POWIAT MYŚLENICKI Uporządkowana polityka przestrzenna • Powiat Myślenicki – w ramach MRPO zrealizowano projekt pn. , , E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim”. Całkowita wartość projektu: 2 651 531, 27 zł. Okres realizacji: 01. 10. 2009 r. - 28. 09. 2012 r. Efektem projektu zrealizowanego przez Powiat Myślenicki w partnerstwie z 8. Gminami: Dobczyce, Sułkowice, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia i Wiśniowa jest powstanie zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system, informatycznych baz danych funkcjonujących w Starostwie i Gminach. Do tych baz danych należą dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, topograficznej, ortofotomapy, MPZP, gospodarki komunalnej, nieruchomości i mienia (SP, Powiat, Gminy), ekologii i rolnictwa, ochrony środowiska, inwestycji itp. Zastosowane rozwiązanie technologiczne umożliwiają - poprzez sieci teleinformatyczne (Intranet, Iternet) – prezentację bazy danych. Środowiskiem dostępu użytkowników zewnętrznych do systemu ZSIP PM są: Interaktywny Plan Powiatu oraz portale: Portal Turystyczny, Portal Gospodarczy, Portal Geodety, Portal Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Portal Edukacyjny, Portal Metadanych.

POWIAT MYŚLENICKI Uporządkowana polityka przestrzenna • Gmina Lubień: - w latach 2009 -2010 zagospodarowano POWIAT MYŚLENICKI Uporządkowana polityka przestrzenna • Gmina Lubień: - w latach 2009 -2010 zagospodarowano przestrzeń publiczną i odnowiono centrum wsi Lubień, wartość całkowita projektu z MRPO: ponad 1 mln 113 tys. zł), a w ramach PROW - wybudowano parkingi i place zabaw w Lubniu, Tenczynie i Krzeczowie, -projekt „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne miejscowości Lubień” zrealizowano w 2012 roku, pozyskując 365 tys. zł z PROW. • Gmina Wiśniowa: - w latach 2009 -2012 w ramach dofinansowania z MRPO i PROW poprawiono estetykę centrów wsi i zagospodarowano przestrzenie publiczne w Wiśniowej, Kobielniku i Lipniku. • Gmina Myślenice: - w ramach PROW w latach 2010 -2012 odnowiono centrum wsi Poręba (remont pętli autobusowej wraz z ciągami pieszymi i rekreacyjnymi), Osieczany (budowa parkingu), Łęki w sołectwie Bulina (przebudowa istniejącego ciągu drogi na ciąg pieszo-rowerowy i utwardzenie działki), Polanka (z rekreacją po zdrowie), Jawornik (po zdrowie przez sport i rekreację), Krzyszkowice (przebudowa pobocza drogi na ciąg pieszo-rowerowy), - w 2013 roku ukończony zostanie I etap odnowy centrum wsi Trzemeśnia. - w trakcie aplikacji są też trzy projekty dotyczące odnowy centrum wsi Poręba, Osieczany i Droginia (w ramach programu Leader).

POWIAT MYŚLENICKI • Gmina Tokarnia - w ramach PROW zmodernizowano centrum wsi: Skomielna Czarna POWIAT MYŚLENICKI • Gmina Tokarnia - w ramach PROW zmodernizowano centrum wsi: Skomielna Czarna (2010), Tokarnia (2011) i Krzczonów (2011), rozbudowano oświetlenie uliczne w gminie, wybudowano parkingi w Więciórce i Bogdanówce. • Gmina Sułkowice - w ramach PROW urządzono teren rekreacyjny w Biertowicach, odnowiono centrum Rudnika (parking, elementy małej architektury) - 2012, • Gmina Raciechowice - w ramach PROW w latach 2009 -2011 odnowiono centrum wsi Czasław, w latach 2010 -2012 – odnowiono centrum wsi Kwapinka, w 2013 roku zakończy się rozpoczęta w 2011 r. odnowa centrum Gruszowa. • Gmina Pcim - 2009 r. , w ramach MRPO zagospodarowano centrum miejscowości Pcim (wartość projektu ponad 1 mln 440 tys. zł), powstały nowe miejsca parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej, chodniki, tereny zielone oraz mała architektura, zmieniono oświetlenie centrum Pcima, a dodatkowo z udziałem środków z PROW zagospodarowano przestrzeń publiczną i odnowiono centrum wsi Pcim i Trzebunia. • Gmina Dobczyce - w ramach PROW zrealizowano projekt „Wzmocnienie roli centrum Stojowic i Stadnik jako przestrzeni spotkań i rekreacji”, odnowiono i zagospodarowano przestrzeń publiczną centrum miejscowości. Całkowity koszt projektu: 511 011, 74 zł.

 POWIAT MYŚLENICKI Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32 -400 Myślenice, ul. Mikołaja Reja 13 POWIAT MYŚLENICKI Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32 -400 Myślenice, ul. Mikołaja Reja 13 Certyfikat ISO 9001: 2008 tel. 12 272 04 56, fax 12 272 12 14 e-mail: [email protected] pl www. myslenicki. pl

 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę