Скачать презентацию Шуменският университет Епископ Константин Преславски и Факултетът по Скачать презентацию Шуменският университет Епископ Константин Преславски и Факултетът по

f8b97c03ba0fd51fe4b7c693e6ba7026.ppt

  • Количество слайдов: 25

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” и Факултетът по природни науки представят специалността Астрономия и Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” и Факултетът по природни науки представят специалността Астрономия и метеорология степен бакалавър

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 ГОДИНИ Кандидат-студентски изпит (под формата на тест) по избор: СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 ГОДИНИ Кандидат-студентски изпит (под формата на тест) по избор: • Физика • Математика • Химия • Биология • География • Български език и литература

Признаване на оценка от матура по избор: Физика и астрономия Математика География и икономика Признаване на оценка от матура по избор: Физика и астрономия Математика География и икономика Признаване на oценка от: • Националното състезание по природни науки • Националния кръг на олимпиадата по физика и по астрономия

Вие сте вече студент Предстои ритуала ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ в академическата общност на Шуменския университет Вие сте вече студент Предстои ритуала ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ в академическата общност на Шуменския университет и полагане на студентска клетва

Започва обучението Освен традиционните лекции и семинарни упражнения в обучението са планирани лабораторни практикуми Започва обучението Освен традиционните лекции и семинарни упражнения в обучението са планирани лабораторни практикуми по много от дисциплините, както и лятна практика в астрономически и метеорологични обсерватории

По време на обучението можете да упражнявате различни видове спорт Аеробика Бойни изкуства Зимни По време на обучението можете да упражнявате различни видове спорт Аеробика Бойни изкуства Зимни спортове Ритмика и танци Спортни игри (Баскетбол, Волейбол, Футбол) Плуване Туризъм, ориентиране, катерене Лечебна гимнастика

Шуменският университет предлага широк спектър ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ • по една специалност • Шуменският университет предлага широк спектър ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ • по една специалност • едновременно по две специалности • обучение по индивидуален план • ако работите – имате право да посещавате 50% от учебните занятия Възползвайте се!

По време на обучението може да получавате финансови бонуси • стипендия по ПМС 90 По време на обучението може да получавате финансови бонуси • стипендия по ПМС 90 – между 50 и 90 лв. на месец • стипендия за успех по Проект BG 051 PO 001 -4. 2. 06 „Студентски стипендии” – 120 лв. на месец • специална стипендия по Проект BG 051 PO 0014. 2. 06 „Студентски стипендии” – 200 лв. на семестър • Ако имате висок успех можете да получавате и трите едновременно!

други предимства КАТО СТУДЕНТИ НА ШУ МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ Студентски общежития Студентски стол с други предимства КАТО СТУДЕНТИ НА ШУ МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ Студентски общежития Студентски стол с обяд и вечеря на преференциални цени Безжичен интернет във всички сгради на ШУ

КАТО СТУДЕНТИ НА ШУ МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ още 50% намаление при пътуване с влак КАТО СТУДЕНТИ НА ШУ МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ още 50% намаление при пътуване с влак н 10% намаление при пътуване с междуградски автобус Здравна осигуровка за сметка на Университета 16. 80 лв. всеки месец Възможността да отидете на студентска бригада в Англия или САЩ

Ако обичате да пътувате МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ Международна студтска идентификационна карта ISIC, която осигурява: Ако обичате да пътувате МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ Международна студтска идентификационна карта ISIC, която осигурява: Намаления в България – в повече от 1 500 обекти Намаления в чужбина – в повече от 40 000 обекти Специални цени за самолетни и автобусни билети Отстъпки при настаняване в хостели и хотели Преференциални цени на застраховки при пътуване За повече информация: http: //isic. bg/isic-karti

Обучението в ШУ завършва с • Държавен изпит или защита на дипломна работа И. Обучението в ШУ завършва с • Държавен изпит или защита на дипломна работа И. . . ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ • След успешно завършване получавате легитимна диплома и Европейско приложение към нея

Малко повече информация за избраната специалност и за бъдещите преподаватели Малко повече информация за избраната специалност и за бъдещите преподаватели

История Началото на обучението на студенти в областта на физическите науки, в частност и История Началото на обучението на студенти в областта на физическите науки, в частност и по астрономия, се поставя през 1964 г. , когато в Шумен се открива Факултетът-филиал на Софийския университет. Една от първите дублетни специалности е Математика и физика. Обучението физика било 3 години, като завършилите студенти имали право да работят като прогимназиални учители. През 1971 г. на мястото на Филиала се открива Висшият педагогически институт, в който обучението е 4 години и завършилите получават висше образование. Една от първите катедри е Физика, от която впоследствие се обособяват сегашните катедри Теоретична и приложна физика (ТПФ) и Експериментална физика и МОФ. Освен традиционното обучение по дублетни учителски специалности от 1988 г. започва обучение и по специалност Физика. Добрата материална база и наличието на квалифициран преподавателски състав дават основание за разкриване от учебната 2004/05 г. на специалност Астрономия, бакалавърска степен в Астрономия Шуменския университет. Тогава, както и до момента, тя е единствена в България. Тя беше и първата специалност в България, получила през 2008 г. акредитация за дистанционна форма на обучение

Материална база Материална база

§ § § § Материалната база на АЦ на ШУ се състои от: 2 § § § § Материалната база на АЦ на ШУ се състои от: 2 работни кабинета с библиотека и 6 компютърни конфигурации; оборудвана зала за практически упражнения по астрономия с 10 компютъра; астрономическа кула с 15 -сm телескоп-рефлектор; площадка за наблюдения с 2 телескопа-рефрактори, 6. 5 -сm телескоп «Алкор» , зрителна тръба 6 секстанта.

По време на обучението студентите се включват в научноизследователската дейност По проекта “Студентска практика По време на обучението студентите се включват в научноизследователската дейност По проекта “Студентска практика по астрономия в НАО-Рожен 2008 -2009”, финансиран от програмата „Развитие на човешките ресурси” за първи път бе проведено практическо обучение на студентите за работа с професионални телескопи, в резултат на което те придобиха компетенции и умения за работа с тези уникални инструменти.

Плод на самоинициатива на студентите е създаването на Студентско астрономическо общество (САО) в Шуменския Плод на самоинициатива на студентите е създаването на Студентско астрономическо общество (САО) в Шуменския университет през 2010 г. Студенти от САО са автори на редица материали за популяризация на астрономията и на дейността на Астрономическия център на ШУ във в-к “Телескоп”, сп. „Андромеда” и др. Те организират и наблюденията на интересни астрономически явления за шуменската общественост в АЦ на ШУ. Студентската мобилност в ШУ се реализира чрез четири договора за размяна на студенти и преподаватели по програмата ERASMUS: с Белгия, Франция, Латвия и Турция.

Практическо обучение на студентите в ШУ по метеорологичните дисциплини се реализира в Хидрометеорологичната обсерватория–Шумен, Практическо обучение на студентите в ШУ по метеорологичните дисциплини се реализира в Хидрометеорологичната обсерватория–Шумен, която се намира на територията на ШУ, а лятната практика - в Института по метеорология и хидрология на БАН, с който от 2010 г. има подписан договор.

Постижения Студенти от физическите специалности на ШУ са участвали в 10 международни наблюдателни кампании, Постижения Студенти от физическите специалности на ШУ са участвали в 10 международни наблюдателни кампании, като имат над 20 предварителни открития на нови астероиди от основния пояс между Марс и Юпитер. За добрите постижения и участието в научни проекти голяма част от студентите от физическите специалности в последните години са бенефициенти на европейски награди и стипедии по проекта „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси 20072013”.

Катедрите по физика на ШУ разполагат с академичен състав, чиято квалификация и професионален опит Катедрите по физика на ШУ разполагат с академичен състав, чиято квалификация и професионален опит осигуряват продуктивна академична среда за успешна подготовка на бакалаври, магистри и докторанти. В тях работят трима професори и 4 доценти. Те са участвали в научните разработки на редица национални и международни научни проекти. АЦ на ШУ е част от консорциума на Центъра за върхови научни постижения и обучение по астрономия в България, който е между 7 -те признати институции на Националната пътна карта на научната инфраструктура.

През 2010 г. Катедра Теоретична и приложна физика на удостоена ШУ бе с колективната През 2010 г. Катедра Теоретична и приложна физика на удостоена ШУ бе с колективната награда на Шумен за принос в науката и образование. висшето

Реализация Завършилите специалността Астрономия и метеорология могат да работят като физици в астрономически обсерватории Реализация Завършилите специалността Астрономия и метеорология могат да работят като физици в астрономически обсерватории и планетариуми, метеорологични станции и обсерватории, физически лаборатории на производствени фирми; в научни институти; като метеоролози в звената, обслужващи гражданската и военната авиация, в системата за борба с градушките, в системата на Министерството на околната среда и водите и в други организации и фирми, където са необходими специалисти с квалификация по метеорология; в областта на висшето и средното образование. Придобитите в курса на обучение знания и умения по информационни технологии им позволяват да се реализират и в най-разнообразни сфери на човешката дейност. Завършилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърски програми от направление Физически науки. Шуменският университет предбага обучение в 3 такива програми: Астрофизика, Метеорология и Медицинска физика и радиоекология.

Информация за сроковете за подаване на документи и датите на кандидат-студентските изпити можете да Информация за сроковете за подаване на документи и датите на кандидат-студентските изпити можете да получите от: от • Справочник за кандидатстуденти 2014/2015 на ШУ “Епископ К. Преславски” • Тел. 054 832 106 • Web-адрес: www. shu-bg. net