Скачать презентацию Sesja Rady Miejskiej 27 marca 2009 RAPORT Скачать презентацию Sesja Rady Miejskiej 27 marca 2009 RAPORT

ae928ec2230156c16436227e6ccd5cfd.ppt

  • Количество слайдов: 43

Sesja Rady Miejskiej – 27 marca 2009 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I Sesja Rady Miejskiej – 27 marca 2009 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA – LESZCZYNY NA LATA 2007 - 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Strategia została uchwalona RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Strategia została uchwalona 28 września 2007 r. Uchwałą Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Misja „Gmina i RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Misja „Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny – miejsce, w którym możemy godnie żyć, pracować i odpoczywać, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, z dobrymi warunkami dla inwestorów w różnych dziedzinach działalności. ”

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE W RAPORTOWANYM OKRESIE

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa sali gimnastycznej RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Termomodernizacja budynku KS RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Termomodernizacja budynku KS „Górnik” Czerwionka – I etap

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa placu zabaw RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa placu zabaw w Bełku wraz z otoczeniem – „Słoneczny Plac”

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY „Słoneczny Plac” RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY „Słoneczny Plac”

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa kanalizacji sanitarnej RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczynach Starych

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Renowacja rowu R RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Renowacja rowu R w Czerwionce

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Centrum kształcenia na RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Centrum kształcenia na odległość w Bełku

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Inne ważne działania RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Inne ważne działania zrealizowane w raportowanym okresie

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Ø Zakończenie realizacji RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Ø Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn” i uzyskanie nagrody Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku 2007” Ø Przystąpienie do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta. Ø Zrealizowanie przez organizacje pozarządowe 20 projektów społecznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Prowadzone były działania RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Prowadzone były działania o charakterze ciągłym, których realizacja odbywa się co roku, m. in. : Ø Modernizacja sieci wodociągowej, Ø Modernizacja kanalizacji sanitarnej, Ø Remonty i modernizacja dróg gminnych, Ø Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych, Ø Profilaktyka i terapia uzależnień

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ

ROZWÓJ GOSPODARCZY Cel strategiczny Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw w gminie, w oparciu ROZWÓJ GOSPODARCZY Cel strategiczny Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw w gminie, w oparciu o zasoby własne i zewnętrzne

ROZWÓJ GOSPODARCZY Liczba inwestorów lokujących swoje firmy na terenie gminy rozpoczęcie działalności przez Spółkę ROZWÓJ GOSPODARCZY Liczba inwestorów lokujących swoje firmy na terenie gminy rozpoczęcie działalności przez Spółkę Karbonia PL i Spółkę Łukosz

ROZWÓJ GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY

ROZWÓJ GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY

ROZWÓJ GOSPODARCZY Powierzchnie nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej przyrost o 2, 8 % ROZWÓJ GOSPODARCZY Powierzchnie nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej przyrost o 2, 8 %

ROZWÓJ GOSPODARCZY Powierzchnie wykorzystywane na działalność gospodarczą (m 2) ROZWÓJ GOSPODARCZY Powierzchnie wykorzystywane na działalność gospodarczą (m 2)

ROZWÓJ GOSPODARCZY Zatrudnienie w lokalnych firmach brak danych ROZWÓJ GOSPODARCZY Zatrudnienie w lokalnych firmach brak danych

ROZWÓJ SPOŁECZNY Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej ROZWÓJ SPOŁECZNY Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej

ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ SPOŁECZNY

ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba środowisk korzystających z pomocy materialnej wzrost o 29, 6 % ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba środowisk korzystających z pomocy materialnej wzrost o 29, 6 %

ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba przestępstw we wszystkich kategoriach Øliczba przestępstw zmalała o 2, 2 % ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba przestępstw we wszystkich kategoriach Øliczba przestępstw zmalała o 2, 2 % Øwzrosła wykrywalność przestępstw o 2, 3 %

ROZWÓJ SPOŁECZNY Przestępczość ROZWÓJ SPOŁECZNY Przestępczość

ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ SPOŁECZNY

ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba osób oczekujących na samodzielne mieszkanie 2007 - 434 2008 - 454 ROZWÓJ SPOŁECZNY Liczba osób oczekujących na samodzielne mieszkanie 2007 - 434 2008 - 454

GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Cel strategiczny Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych i poprawa ich atrakcyjności, tak, GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Cel strategiczny Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych i poprawa ich atrakcyjności, tak, aby służyły dalszemu rozwojowi gminy

GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Wskaźnik skanalizowania gminy (stosunek długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej) 5, 27 GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Wskaźnik skanalizowania gminy (stosunek długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej) 5, 27

GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Powierzchnia obiektów przyrodniczych i kulturowych uporządkowanych i zagospodarowanych brak danych GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Powierzchnia obiektów przyrodniczych i kulturowych uporządkowanych i zagospodarowanych brak danych

GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Długość ścieżek, tras rowerowych i innych na terenie gminy Łączna długość wynosi GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Długość ścieżek, tras rowerowych i innych na terenie gminy Łączna długość wynosi ok. 85 km

GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Liczba podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie turystyki i rekreacji brak danych GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM Liczba podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie turystyki i rekreacji brak danych

ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Cel strategiczny Rozwój cywilizacyjny społeczności gminy umożliwiający aktywne życie we współczesnym świecie ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Cel strategiczny Rozwój cywilizacyjny społeczności gminy umożliwiający aktywne życie we współczesnym świecie

ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy brak danych ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy brak danych

ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Gminne Centrum Multimedialne w każdej miejscowości wzrost o 1 Centrum ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Gminne Centrum Multimedialne w każdej miejscowości wzrost o 1 Centrum

ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba osób korzystających z GCM brak pełnych danych do wyliczenia wskaźnika ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba osób korzystających z GCM brak pełnych danych do wyliczenia wskaźnika

ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba odwiedzin na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta ROZWÓJ CYWILIZACYJNY Liczba odwiedzin na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Zaplanowane działania na RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Zaplanowane działania na najbliższe lata:

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Ø zmiana funkcji RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Ø zmiana funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne, Ø zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce, Ø budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”, Ø budowa przedszkola w Bełku, Ø budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko,

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Ø budowa miejsc RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA - LESZCZYNY Ø budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w ramach projektu „Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce – Leszczynach”, Ø promocja inwestycyjna w ramach projektu „Czerwionka – Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji”, Ø działania związane z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy i miasta, Ø wdrożenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001: 2000.

Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny ul. Parkowa 9 44 -230 Czerwionka-Leszczyny tel: (032) Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny ul. Parkowa 9 44 -230 Czerwionka-Leszczyny tel: (032) 429 59 11 (032) 431 17 60 e-mail: [email protected] com. pl strona internetowa: www. czerwionka-leszczyny. pl