Скачать презентацию Sedm pádů PRO nebo PROTI managementu kvality ve Скачать презентацию Sedm pádů PRO nebo PROTI managementu kvality ve

1f067066733cc31cb607f33d7a123323.ppt

  • Количество слайдов: 25

„Sedm pádů“ PRO nebo PROTI managementu kvality ve vzdělávání Mgr. Jan Mareš Střední škola „Sedm pádů“ PRO nebo PROTI managementu kvality ve vzdělávání Mgr. Jan Mareš Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Stručné představení Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Zřizovatel: Stručné představení Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Zřizovatel: Ústecký kraj. . a proč systém managementu kvality

ISŠ energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 1951: zahájení vzdělávací činnosti - pracovní ISŠ energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 1951: zahájení vzdělávací činnosti - pracovní zálohy - OU - SOU 1983 1991: škola samostatně hospodařící jednotkou právní subjekt, vyčleněno z ČEZ s. p. 1994: Integrovaná střední škola energetická, Chomutov 2000: zřizovatel Ústecký kraj

SŠ stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace 70. léta 20. století – založení SŠ stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace 70. léta 20. století – založení školy 1975 - vzniká učiliště při okresním stavebním podniku v Chomutově 1984 - přijat název Střední odborné učiliště 1990 - vznik samostatného právního subjektu Střední odborné učiliště, Na Moráni 4803, Chomutov, zřizovatelem bylo ministerstvo vnitra 1996 - správa SOU přechází pod MŠMT 2000 - zřizovatel se stává podle zákona 157/2000 Sb. Ústecký kraj 2006 – nový název: Střední škola stavební Chomutov

ISŠ energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace + SŠ stavební, Chomutov, Na Moráni ISŠ energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace + SŠ stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace = STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, NA PRŮHONĚ 4800, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1. září 2007

Základní statistické údaje: Počet žáků 1059 skutečnost / možnost až 1500 žáků Počet zaměstnanců Základní statistické údaje: Počet žáků 1059 skutečnost / možnost až 1500 žáků Počet zaměstnanců 168 Ubytovací kapacita 235 Stravování 1346 hlavních jídel

Čalounické dílny Čalounic Budovy školy Domov mládeže a školní jídelna Hlavní sídlo školy Strojní Čalounické dílny Čalounic Budovy školy Domov mládeže a školní jídelna Hlavní sídlo školy Strojní a elektrotechnické obory Strojní a elektrotechnické dílny Centrum stavebních oborů Domov mládeže hotel Centrum stavebních oborů Domov mládeže Elektrotechnické dílny

 ČEZ a. s. , elektrárny: Tušimice / Prunéřov / Počerady Smluvní pracoviště energetických ČEZ a. s. , elektrárny: Tušimice / Prunéřov / Počerady Smluvní pracoviště energetických a elektrotechnických firem a hasičských záchranných sborů praxe produktivní práce zakázková činnost Tušimice Prunéřov Počerady

Smluvní a další partnerství Výuka vzdělávacích programů je zajišťována také v rámci smluvního partnerství: Smluvní a další partnerství Výuka vzdělávacích programů je zajišťována také v rámci smluvního partnerství: q Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR q ČEZ a. s. q United Energy a. s. , Komořany q Energetické opravny a. s. q REGIONSTAV – SMP CZ a. s. , Vodohospodářská stavební s. r. o. , První Elektro a. s. , ABC Chomutov s. r. o. Severočeské doly a. s. , NOEL Plus, KERNER s. r. o. , Slévárna Chomutov a. s. , Silnice Group a. s. , NOEL PLUS s. r. o. Chomutov, První elektro a. s. , I&C Energo, Energetické opravy, Cherry Klášterec nad Ohří, FAS Maniny Praha, TIN Žatec, Gipmont Praha, Stamat Černčice, Manalak Chomutov, BIB Chomutov, Sč. stavební Klášterec, firma Lucák, Chomutov

Cesta k zavedení managementu jakosti Cesta k zavedení managementu jakosti

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) V normě ČSN EN ISO ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat výrobek, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

Systém managementu jakosti školy Své služby poskytujeme zákazníkům v souladu se zavedeným standardem kvality Systém managementu jakosti školy Své služby poskytujeme zákazníkům v souladu se zavedeným standardem kvality podle norem ISO 9001: 2000. Certifikační proces byl realizován společností SGS v prosinci 2006 a škola obhájila systém kvality managementu. číslo certifikátu CH 07/0020

Systém managementu jakosti školy Co nás vedlo – PROČ: A. Legislativní rámec - školství Systém managementu jakosti školy Co nás vedlo – PROČ: A. Legislativní rámec - školství B. Sociální partnerství školy, národní a mezinárodní spolupráce C. Projektové záměry školy – dotační tituly ESF (RLZ, OPVK) D. Prezentace a propagace

Systém managementu jakosti školy Vlastní hodnocení školy Legislativní rámec: Ø zákon č. 561/2004 Sb. Systém managementu jakosti školy Vlastní hodnocení školy Legislativní rámec: Ø zákon č. 561/2004 Sb. , „školský zákona“, v platném znění Ø vyhláška č. 15/2005, Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení Při navrhování struktury vlastního hodnocení vychází ředitel a další pedagogičtí pracovníci z požadavků uvedených v § 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb. , které jsou uváděny poměrně obecně, aby každá škola mohla přizpůsobit strukturu vlastního hodnocení svým podmínkám.

Systém managementu jakosti školy Vlastní hodnocení školy jako koncepční dokument má vypovídat zejména o Systém managementu jakosti školy Vlastní hodnocení školy jako koncepční dokument má vypovídat zejména o tom: jak škola dosahuje cílů stanovených ve vzdělávacích programech a případně dalších koncepčních dokumentech školy, v jakých oblastech škola dosahuje dobrých výsledků, v jakých oblastech je třeba úroveň vzdělávání a podmínek vzdělávání zlepšit, včetně návrhu opatření ke zlepšení zjištěného stavu, jak byla účinná dřívější opatření navržená ke zlepšení zjištěného stavu. Vlastní hodnocení by nemělo být jednorázovým popisem situace ve škole, ale mělo by být výsledkem dlouhodobého a systematického posuzování. Z tohoto důvodu se ponechává na zpracování vlastního hodnocení celý školní rok – tři roky (od projednání struktury vlastního hodnocení v září do projednání zprávy v říjnu následujícího roku). Předpokládá se, že do zpracování vlastního hodnocení školy budou zapojeni prakticky všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Systém managementu kvality školy Škola v souladu s požadavky mezinárodní normy vytvořila, zdokumentovala, uplatňuje Systém managementu kvality školy Škola v souladu s požadavky mezinárodní normy vytvořila, zdokumentovala, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality. Zároveň se zavazuje udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Systém managementu kvality slouží jako prostředek pro posouzení schopnosti školy plnit požadavky zákazníka a zvyšovat jeho spokojenost a také jako prostředek k naplňování příslušných požadavků zákonů a předpisů.

Škola rozvíjí a zlepšuje svůj systém managementu kvality v souladu těmito zásadami : 1. Škola rozvíjí a zlepšuje svůj systém managementu kvality v souladu těmito zásadami : 1. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU Identifikování, znalost a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti školy při dosahování cílů 2. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Neustálé zlepšování celkové výkonnosti je trvalým cílem školy. 3. PŘÍSTUP K ROZHODOVÁNÍ, KTERÝ SE ZAKLÁDÁ NA FAKTECH Efektivní a účinná rozhodnutí a činnosti jsou založeny na analýze údajů, dat a informací z různých zdrojů (výsledky interních auditů, opatření k nápravě, výkonnost procesů, stížností zákazníků a jiné zdroje). 4. PROCESNÍ PŘÍSTUP Škola přijala procesní přístup ke všem svým prováděným činnostem, tzn. že požadovaného výsledku je efektivně dosaženo jen tehdy, jsou-li potřebné zdroje a činnosti řízeny jako proces. 5. ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA Každá škola je závislá na svých zákaznících (klientech), a proto musí předvídat, znát a rozumět současným i budoucím přáním, potřebám a požadavkům svých stávajících i potencionálních zákazníků. 6. VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ Vedení školy musí prokazovat, aby účel a nasměrování školy ve všech aspektech poskytování služby byly jednotné. Dále vytváří a udržuje interní prostředí, ve kterém se všichni zaměstnanci plně zapojují při dosahování stanovených strategických cílů školy. 7. ZAPOJOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem školy a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností a dovedností ve prospěch školy. 8. VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÉ DODAVATELSKÉ VZTAHY Tvorba vzájemně výhodných obchodních vztahů s dodavateli, kdy dodavatel prokáže způsobilost plnit požadavky odběratele, vede k zabezpečení spolehlivosti, včasnosti a bezchybnosti poskytovaných služeb.

Systém managementu kvality školy POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Škola vytvořila a udržuje postup a systém Systém managementu kvality školy POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Škola vytvořila a udržuje postup a systém pro tvorbu, kontrolu, schvalování, uvolnění, vydávání, evidenci, registraci, distribuci, změny a archivaci všech dokumentů, vztahujících se k systému managementu kvality. Škola má zpracovanou dokumentaci systému managementu kvality ve třech následujících vrstvách :

Systém managementu jakosti školy Základní zdroje: Název programu: OP RLZ Název projektu: Opatření: CZ. Systém managementu jakosti školy Základní zdroje: Název programu: OP RLZ Název projektu: Opatření: CZ. 04. 1. 03 „ Moderní systémy řízení středních odborných škol“ CZ. 04. 03. /4. 1. 06. 3/0027 Realizátor projektu Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, p. o. Finanční podpora: 1 144 500, - Kč Partner: Střední škola technická Most – Velebudice Další zdroje: Hospodářská a sociální rada Chomutovska Střední škola energetická a stavební, Chomutov Předchozí zkušenosti: Leonardo da Vinci – Německo a Dánsko Děkujeme.

Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: George Shinn „Nevěřte, že se někdo dopracoval úspěchů Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: George Shinn „Nevěřte, že se někdo dopracoval úspěchů jen a jen vlastními silami. Svých cílů můžeme dosáhnout jedině s pomocí jiných lidí. “ Věra Linhartová „Skutečně dobře lze dělat jen jednu věc, a ta potom, když se přivede k dokonalosti, obsáhne v sobě vše ostatní. “

Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: Kdo? , Co? „Bez“ Koho? , Čeho? „Ke“ Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: Kdo? , Co? „Bez“ Koho? , Čeho? „Ke“ Komu? Čemu? „Pro“ Koho? Co? oslovujeme, voláme „O“ Kom? Čem? „S“ Kým? , Čím?

Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: 1. Kdo? , Co? • _____________ • _______ Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: 1. Kdo? , Co? • _____________ • _______ 2. • _______ „Bez“ Koho? , Čeho?

Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: 3. „Ke“ _______________________________ _________________ __________________________ Komu? , Čemu? Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: 3. „Ke“ _______________________________ _________________ __________________________ Komu? , Čemu? 4. „Pro“ Koho? , Co? 5. Oslovujeme, voláme

Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: • _______ 6. • _______ „O“ Kom? , Sedm pádů kvality managementu ve vzdělávání: • _______ 6. • _______ „O“ Kom? , Čem? 7. • ______________ „S“ Kým? , Čím?

Děkuji za pozornost jan. mares@ssescv. cz www. ssescv. cz Mgr. Jan Mareš SŠEa. S Děkuji za pozornost jan. [email protected] cz www. ssescv. cz Mgr. Jan Mareš SŠEa. S Chomutov