Скачать презентацию СЕДЕМ ПРОСТИ ПРАВИЛА ДА НАПРАВИШ ЧАСТНА ЛАБОРАТОРИЯ Дипл Скачать презентацию СЕДЕМ ПРОСТИ ПРАВИЛА ДА НАПРАВИШ ЧАСТНА ЛАБОРАТОРИЯ Дипл

ea095b49b512b553ac12733a6b983660.ppt

  • Количество слайдов: 30

СЕДЕМ ПРОСТИ ПРАВИЛА ДА НАПРАВИШ ЧАСТНА ЛАБОРАТОРИЯ Дипл. биолог, Здравен мениджър Евгения Карова, Собственик СЕДЕМ ПРОСТИ ПРАВИЛА ДА НАПРАВИШ ЧАСТНА ЛАБОРАТОРИЯ Дипл. биолог, Здравен мениджър Евгения Карова, Собственик на мед. лаборатория „Ескулап“

1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА 2. НАМИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ И РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА 2. НАМИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ И РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РИОКЗ 3. РЕГИСТРАЦИЯ В РЦЗ 4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ- АПАРАТУРА 5. НАБИРАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ 6. СЕРТИФИКАТИ 7. АКРЕДИТАЦИЯ

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г. - 2000, 2002, ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г. - 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 07, 08, 2012 Чл. 1. Този закон урежда устройството и дейността на лечебните заведения в Република България

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г. , в сила Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г. , в сила от 01. 2007 г. ) Лечебни заведения по смисъла на този закон са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности: 1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни; 2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; 3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица 4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; 5. мерки за укрепване и опазване на здравето; 6. (нова - ДВ, бр. 83 от 2003 г. , в сила от 01. 2004 г. ) трансплантация на органи, тъкани и клетки. (2) В лечебните заведения може да се извършва обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти по реда на този закон. (3) В лечебните заведения може да се извършва научна дейност

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2007 г. , в сила Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2007 г. , в сила от 20. 07. 2007 г. ) Лечебните заведения, без тези по чл. 5, ал. 1, се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на този закон

Лечебни заведения за извънболнична помощ са: 1. амбулатории за първична медицинска помощ, 2. амбулатории Лечебни заведения за извънболнична помощ са: 1. амбулатории за първична медицинска помощ, 2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, 3. самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 4. дентални центрове

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г. , в сила Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г. , в сила от 01. 2007 г. ) Самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което лекар с помощта на други специалисти извършва предписани от друг лекар или лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания. В нея работи поне един лекар с призната специалност по профила на лабораторията.

(3) Самостоятелната медико-диагностична лаборатория се управлява от лекар с призната специалност по профила на (3) Самостоятелната медико-диагностична лаборатория се управлява от лекар с призната специалност по профила на лабораторията. Управител, съответно изпълнителен директор, на лечебното заведение може да бъде само лице с образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването. ( (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 41 от 2009 г. , в сила от 02. 06. 2009 г. ) Дейността на лабораториите по ал. 1 и 2 се извършва съгласно правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, утвърден от ръководителя на лабораторията. За осъществяването на дейността на лабораторията могат да се наемат и други лица.

СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Чл. 40. (1) Регистрацията се извършва в съответната СЪЗДАВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Чл. 40. (1) Регистрацията се извършва в съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, въз основа на заявление, към което се прилагат следните документи: данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър учредителният акт на дружеството имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят удостоверението за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз, които ще ръководят свидетелство за съдимост на управителя

В 14 -дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция В 14 -дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания, регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването им.

Чл. 41. (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на лечебните заведения. Регистърът Чл. 41. (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на лечебните заведения. Регистърът е публичен.

СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ СТАНДАРТИ !!! 1. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2. МИКРОБИОЛОГИЯ 3. СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ СТАНДАРТИ !!! 1. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2. МИКРОБИОЛОГИЯ 3. ПАРАЗИТОЛОГИЯ и т. н.

АКРЕДИТАЦИЯ Чл. 86. (1) (Доп. - в сила от 31. 07. 2010 г. ) АКРЕДИТАЦИЯ Чл. 86. (1) (Доп. - в сила от 31. 07. 2010 г. ) Лечебните заведения доброволна акредитация. подлежат на Акредитацията е процес, насочен към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на базовите възможности за обучение на студенти и специализанти, за постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите.

Критериите и показателите съдържат условията, на които трябва да отговарят структурата и организацията на Критериите и показателите съдържат условията, на които трябва да отговарят структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване, квалификацията на персонала, както и стандартите за качество на медицинските услуги.

Първоначална акредитация се извършва на лечебни заведения или структури, които са осъществявали дейност по-малко Първоначална акредитация се извършва на лечебни заведения или структури, които са осъществявали дейност по-малко от една година, съответно по-малко от 6 месеца. В ТОЗИ 6 -МЕСЕЧЕН ПЕРИОД СЕ РАБОТИ ПО ВЪНШНИЯ КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ВИД ЛАБОРАТОРИЯ ДО ПОЛУЧАВЕНЕТО НА СЕРТИФИКАТ И ЕДВА СЛЕД ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С НЗОК

(4) Лечебното заведение осигурява необходимите условия и съдейства за осъществяване на акредитацията. (5) Акредитиращото (4) Лечебното заведение осигурява необходимите условия и съдейства за осъществяване на акредитацията. (5) Акредитиращото се лечебно заведение заплаща държавна такса за процедурата по акредитация, определена с тарифа, приета от Министерския съвет. (6) Средствата по ал. 5 се разходват за дейностите по извършване на процедурата по акредитация.

ФИНАНСИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Чл. 96. Източници за финансиране на лечебните заведения могат да ФИНАНСИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Чл. 96. Източници за финансиране на лечебните заведения могат да бъдат: 1. Националната здравноосигурителна каса; 2. републиканският и общинските бюджети; 3. ДОБРОВОЛНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ 4. местни и чуждестранни юридически и физически лица. В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения формират цена.

Лого на Лабораторията – лечителят Ескулап (Асклепий) Лого на Лабораторията – лечителят Ескулап (Асклепий)

Интернет сайтът, предоставящ резултатите оn-line е вече задължително изискване от страна на пациентите към Интернет сайтът, предоставящ резултатите оn-line е вече задължително изискване от страна на пациентите към всяка една от лабораториите. , Благодаря за вниманието !