Скачать презентацию Savarankiškų darbų vertinimas Seminaras Vilma Morkūnienė Savarankiškų Скачать презентацию Savarankiškų darbų vertinimas Seminaras Vilma Morkūnienė Savarankiškų

295676e397a91de5d04ce06fdb597b14.ppt

  • Количество слайдов: 41

Savarankiškų darbų vertinimas Seminaras Vilma Morkūnienė Savarankiškų darbų vertinimas Seminaras Vilma Morkūnienė

Savarankiškų darbų vertinimas Savarankiškas Darbas 30% h Pagal dėstytojo parengtą savarankiško darbo užduotį Individualus Savarankiškų darbų vertinimas Savarankiškas Darbas 30% h Pagal dėstytojo parengtą savarankiško darbo užduotį Individualus sav. darbas; 30% 24 h Nereglamentuotas užduotimi Pasirengimas egzaminams, praktiniams ir kontroliniams darbams 14 h (17, 5%)

Savarankiškų darbų vertinimas • Iš dėstytojo pozicijų: 1) Savarankiško darbo valandų paskirstymas; 38 h(studijų Savarankiškų darbų vertinimas • Iš dėstytojo pozicijų: 1) Savarankiško darbo valandų paskirstymas; 38 h(studijų programoje)-24 h(sav. darbo)=14 h (pasirengimui kontroliniams, egzaminui, . . . ) 1). . . užduoties struktūra; 2). . . užduoties turinys; 3). . . vertinimas;

Savarankiškų darbų vertinimas • Iš studento pozicijų: 1) Savarankiškam darbui skiriamas laikas; 2). . Savarankiškų darbų vertinimas • Iš studento pozicijų: 1) Savarankiškam darbui skiriamas laikas; 2). . . turinio išpildymas; 3). . . vertinimas? ? ? . . . nauda, darbo įvertinimas, pasitenkinimas, teoriniųpraktinių žinių praplėtimas, motyvacija studijoms, . . .

Savarankiškų darbų vertinimas !!! Dėstytojas rengdamas savarankiško darbo užduotį, vadovaujasi dalyko programoje nurodytais tikslais Savarankiškų darbų vertinimas !!! Dėstytojas rengdamas savarankiško darbo užduotį, vadovaujasi dalyko programoje nurodytais tikslais ir savarankiško darbo apimtimi valandomis. Savarankiško darbo užduotis (užduoties lapas) 1) Savarankiško darbo struktūra; 2) Savarankiško darbo turinys: - aiškiai suformuluota užduotis; apibrėžiami reikalavimai; nurodama darbo apimtis; pateikiami ir aptariami vertinimo kriterijai;

Savarankiškų darbų vertinimas • Modulio “statistika” tikslas – supažindinti studentus su masinių socialiniųekonominių, vadybos, Savarankiškų darbų vertinimas • Modulio “statistika” tikslas – supažindinti studentus su masinių socialiniųekonominių, vadybos, finansų, verslo, biznio ir kitų ekonominių reiškinių tyrinėjimo, naudojant statistinius rodiklius, metodologija ir metodais, ugdyti valstybinį komercinį požiūrį į darbą, atsakomybės už statistinius rodiklius jausmą, kad būtų išvengta skirtingo tų pačių statistinių rodiklių traktavimo.

Savarankiškų darbų vertinimas Tikslai studentui: 1 – išmoksti sisteminti duomenis; 2 – gebėti parinkti Savarankiškų darbų vertinimas Tikslai studentui: 1 – išmoksti sisteminti duomenis; 2 – gebėti parinkti tinkamą savo problemai statistinį modelį; 3 – apskaičiuoti visas reikiamas jo charakteristikas; 4 – teisingai atlikti statistinę analizę ir interpretuoti gautus rezultatus; 5 – suprasti ir kritiškai įvertinti profesinėje literatūroje pateikiamus statistinius tyrimus; 6 – suvokti bendruosius teorinius principus; 7 – įgyti veiksmingą įrankį praktiniams skaičiavimams;

Savarankiškų darbų vertinimas STATISTIKOS dalyko pagrindinių temų sąrašas 1. Statistikos objektas. Savarankiško darbo organizavimas. Savarankiškų darbų vertinimas STATISTIKOS dalyko pagrindinių temų sąrašas 1. Statistikos objektas. Savarankiško darbo organizavimas. 2. Duomenų rinkimas: • populiacija ir imtis; K 1 • duomenų gavimo būdai; (kontrolinis d. ) • imties sudarymo būdai. 3. Aprašomoji statistika: • požymio charakterizavimas; • dažnių lentelės; • grafiniai duomenų vaizdavimo metodai; • skaitinės duomenų charakteristikos.

Savarankiškų darbų vertinimas STATISTIKOS dalyko pagrindinių temų sąrašas 4. Koreliacinė ir regresinė analizė: • Savarankiškų darbų vertinimas STATISTIKOS dalyko pagrindinių temų sąrašas 4. Koreliacinė ir regresinė analizė: • • • bendras supratimas; paprastoji tiesinė regresija; kiti regresijos atvejai; determinacijos bei koreliacijos koeficientas; neparametriniai ryšio glaudumo rodikliai. K 2 (kontrolinis d. )

Savarankiškų darbų vertinimas STATISTIKOS dalyko pagrindinių temų sąrašas 5. Laiko eilutės: • duomenų glodinimas; Savarankiškų darbų vertinimas STATISTIKOS dalyko pagrindinių temų sąrašas 5. Laiko eilutės: • duomenų glodinimas; • trendas; • sezoniniai svyravimai; • prognozavimo metodai. K 3 (kontrolinis d. )

Savarankiškų darbų vertinimas STATISTIKOS dalyko pagrindinių temų sąrašas 6. Svarbiausi tikimybiniai skirstiniai: • diskretieji Savarankiškų darbų vertinimas STATISTIKOS dalyko pagrindinių temų sąrašas 6. Svarbiausi tikimybiniai skirstiniai: • diskretieji (binominiai, Puasono) skirstiniai; • tolydieji (normalusis, eksponentinis) skirstiniai. 7. Intervaliniai įverčiai: • pasikliautinasis intervalas. 8. Hipotezių tikrinimas. 9. Atrankinė visuma. 10. Indeksai. Egzamino/ įskaitos praktinė užduotis

Savarankiškų darbų vertinimas Rekomenduojama literatūra (mokyklos bibliotekoje) • • • Bartosevičienė V. , Jančiukienė Savarankiškų darbų vertinimas Rekomenduojama literatūra (mokyklos bibliotekoje) • • • Bartosevičienė V. , Jančiukienė I. (2002). Ekonominė statistika. Kaunas. (*) Čekanavičius V. , Murauskas G. (2000). Statistika ir jos taikymai I ir II dalys. Vilnius: TEV. (*) Sakalauskas V. (1998). Statistika su STATISTICA. Vilnius. (*) Ekonominė statistika I ir II d. (1996). Kaunas: KTU. (*) Francis A. (1993). Business mathematics and statistics. DP publication Ltd Aldine House. London. (*) A first course instatistics (2 -nd ED). (1992) DP publication Ltd Aldine Place. London. (*) Laškovas J. Ir kt. (1989). Bendroji statistikos teorija. Vilnius. (*) Morkūnienė V. (2004) Statistika I dalis. Mokymo priemonė/ kompiuterinė laikmena. Kaunas, Kauno kolegija Jankūnaitė A. (1999)Taikomoji matematika. Mokymo priemonė. KATM, (*)

Savarankiškų darbų vertinimas Galutinis vertinimas (GV): (pasirinktas studentų pirmosios paskaitos metu) • TV grupėms: Savarankiškų darbų vertinimas Galutinis vertinimas (GV): (pasirinktas studentų pirmosios paskaitos metu) • TV grupėms: GV = K 1*0. 10 + K 2*0. 10 + K 3*0. 10 + S*0. 20 + E*0. 5; E = Praktinė užduotis*0, 5 + Teorijos testas*0, 5. • VV grupėms: GV = K 1*0. 15 + K 2*0. 15 + K 3*0. 20 + S*0. 30 + I*0, 20; I = Praktinė užduotis*0, 5 + Teorijos testas*0, 5.

Savarankiškų darbų vertinimas Individualus (savarankiškas) darbas Čia sprendžiami uždaviniai iš pasirinktų temų/ statistinių duomenų Savarankiškų darbų vertinimas Individualus (savarankiškas) darbas Čia sprendžiami uždaviniai iš pasirinktų temų/ statistinių duomenų ar remiantis konkrečios darbo vietos statistiniais duomenimis. Atliekant šį darbą laikomasi reikalavimų: • pateikti nuoseklų uždavinio sprendimą su visomis formulėmis ir tarpiniais skaičiavimais bei paaiškinimais; • sunumeruoti visas lenteles (jei jų yra daugiau nei viena), pateikti lentelių bei lentelių skilčių ir eilučių pavadinimus; • pradinius (ar sutvarkytus dažnių lentelėje) duomenis pavaizduoti pasirinkta diagramos (histogramos) forma; • apskaičiuoti pagrindines skaitines charakteristikas (sklaidos ir poslinkio); • atlikti pasirinktų duomenų koreliacinę ir regresinę analizę arba laiko eilutės analizę (priklausomai nuo duomenų prigimties ir atliekamo tyrimo tikslo); • pateikti sprendimo atsakymus su atitinkamais matavimo vienetais; • pateikti sprendimo rezultatų ekonominę interpretaciją bei išvadas.

Savarankiškų darbų vertinimas • Individualus darbas atliekamas referato forma, panaudojant MS Excel (MS Word) Savarankiškų darbų vertinimas • Individualus darbas atliekamas referato forma, panaudojant MS Excel (MS Word) programą (kartu pridedamas diskelis ar kita laikmena su MS Excel, kur yra atlikti skaičiavimai). • Individualaus darbo įvertinimas: S = savalaikis savarankiško darbo atlikimas*0, 5 + +gynimas*0, 5 S-(savarankiško(individualaus) darbo įvertinimas) 1) gynimo būdą (pristatymą ar gynimą raštu) pasirenka kiekviena grupė; 2) savarankiško darbo temas (duomenis) pateikia visa grupė (iš anksto sutartu laiku)

Savarankiškų darbų vertinimas studentas dėstytojas 1. Savarankiško darbo valandų paskirstymas 2. Savarankiško darbo vertinimas Savarankiškų darbų vertinimas studentas dėstytojas 1. Savarankiško darbo valandų paskirstymas 2. Savarankiško darbo vertinimas pagal reproduktyvų ir produktyvų mąstymo santykį 3. Ryšys su kitais dalykais – kitų dalykų pritaikymas, panaudojimas; 4. Vertinimas – kaip motyvuoto mokymosi palaikymo veiksnys 5. Dėstytojo – studento veikla ir kontrolė Santykis su studijų dalykų tikslais 30%-24 h 38 -24=14 2/3 lygis 20/3 -2/-1 2/3

Savarankiškų darbų vertinimas 1. Savarankiškų valandų paskirstymas • • • programoje; dėstytojo; studento; Santykinis Savarankiškų darbų vertinimas 1. Savarankiškų valandų paskirstymas • • • programoje; dėstytojo; studento; Santykinis rodiklis: - dėstytojo/ studento; - studijų programos/ dėstytojo (ir/arba studento);

Savarankiškų darbų vertinimas 2. Savarankiško darbo vertinimas pagal reproduktyvų ir produktyvų mąstymo santykį 1 Savarankiškų darbų vertinimas 2. Savarankiško darbo vertinimas pagal reproduktyvų ir produktyvų mąstymo santykį 1 - Dėstytojo veiksmų ir samprotavimų perteikimas arba pamėgdžiojimas; 2 - Savarankiškų žinių, mokėjimų ir įgūdžių taikymas, kai yra panašios sąlygos, kuriomis jie įgyti; 3 - Įgytų žinių, mokėjimų ir įgūdžių taikymas, kai yra skirtingos sąlygos, negu kai buvo jie įgyti; 4 - Kūrybinis darbas, reikalaujantis savarankiškumo formuojant klausimus, stebint, apibendrinant ir darant išvadas;

Savarankiškų darbų vertinimas Reproduktyvus ir produktyvus mąstymo santykis + vertinimas 4 9 3 8 Savarankiškų darbų vertinimas Reproduktyvus ir produktyvus mąstymo santykis + vertinimas 4 9 3 8 2 1 10 10 10 1 s. d. 2 s. d. 3 s. d. 4 s. d. 5 s. d. .

Savarankiškų darbų vertinimas Reproduktyvus ir produktyvus mąstymo santykis + vertinimas 4 3 2 9 Savarankiškų darbų vertinimas Reproduktyvus ir produktyvus mąstymo santykis + vertinimas 4 3 2 9 6 1 Individualus savarankiškas darbas

Savarankiškų darbų vertinimas Dažniausiai skiriami tokie savarankiško darbo tipai: • neproduktyvūs darbai (kopijavimas ir Savarankiškų darbų vertinimas Dažniausiai skiriami tokie savarankiško darbo tipai: • neproduktyvūs darbai (kopijavimas ir kt. ), • reproduktyvūs darbai (pratybų atlikimas, taisyklių kartojimas, teksto atgaminimas ir kt. ), • produktyvūs darbai (planų, konspektų sudarymas, sisteminimas, naujo tipo uždavinių sprendimas, naujų žodžių mokymasis ir kt. ), • kūrybiniai darbai (projektavimas, naujų sprendimų paieška).

Savarankiškų darbų vertinimas Dažniausiai skiriami tokie savarankiškumo lygiai: • reproduktyvus – kai veikiama atgaminant Savarankiškų darbų vertinimas Dažniausiai skiriami tokie savarankiškumo lygiai: • reproduktyvus – kai veikiama atgaminant turimas žinias, instrukcijas ir kt. ; • produktyvus – kai naujoje situacijoje randami nauji sprendimai pasinaudojant turimomis žiniomis, jas įvairiai derinant; • aukštesnė produktyvumo forma – kūrybiškas savarankiškumas. Šie lygiai išryškėja funkcinėje, sudėtingesnėje praktinėje ir teorinėje veikloje. (L. Jovaiša, Pedagogikos terminai)

Savarankiškų darbų vertinimas Pagal psichologinį kriterijų, savarankiškas mokymasis gali būti: • manipuliavimo pačiais daiktais Savarankiškų darbų vertinimas Pagal psichologinį kriterijų, savarankiškas mokymasis gali būti: • manipuliavimo pačiais daiktais lygmenyje; • kalbos (žodžių ir sakinių) lygmenyje; • mąstymo lygmenyje. Pagal psichodidaktinį kriterijų: • percepcinė veikla (klausymas, stebėjimas); • simbolinė veikla (pavaizdavimas, pažymėjimas. Plano sudarymas);

Savarankiškų darbų vertinimas Pagal didaktinį kriterijų: • informacijos rinkimas ir apdorojimas (stebėjimas, skaitymas, klausymas, Savarankiškų darbų vertinimas Pagal didaktinį kriterijų: • informacijos rinkimas ir apdorojimas (stebėjimas, skaitymas, klausymas, eksperimentavimas); • įgūdžių ir mokėjimų formavimas pratybų metu; • žinių, mokėjimų ir įgūdžių pritaikymo kontrolė (uždavinių sprendimas, rašinių rašymas, veiksmų aprašymas, projektų sudarymas, naujų gaminių kūrimas). Remiantis O. Nilsono klasifikacija

Savarankiškų darbų vertinimas 3. Ryšys su kitais dalykais – kitų dalykų pritaikymas, panaudojimas Kiek Savarankiškų darbų vertinimas 3. Ryšys su kitais dalykais – kitų dalykų pritaikymas, panaudojimas Kiek skiriamos užduotys aktualizuoja turimą patyrimą, anksčiau įgytas žinias? Sav. darbai dalykai matematika informatika I-as III-as . . .

Savarankiškų darbų vertinimas 3. Ryšys su kitais dalykais – kitų dalykų pritaikymas, panaudojimas Kiek Savarankiškų darbų vertinimas 3. Ryšys su kitais dalykais – kitų dalykų pritaikymas, panaudojimas Kiek skiriamos užduotys aktualizuoja turimą patyrimą, anksčiau įgytas žinias? Sav. darbai Individualus savarankiškas darbas dalykai matematika informatika raštvedyba Kiek realiai yra panaudojami kiti studijų programos dalykai (pagal ryšius su kitais dalykais)?

Savarankiškų darbų vertinimas 4. Vertinimas – kaip motyvuoto mokymosi palaikymo veiksnys Koks yra savarankiškų Savarankiškų darbų vertinimas 4. Vertinimas – kaip motyvuoto mokymosi palaikymo veiksnys Koks yra savarankiškų darbų patikrinimo ir aptarimo santykis? -5 -4 patikrinimas -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 aptarimas

Savarankiškų darbų vertinimas 4. Vertinimas – kaip motyvuoto mokymosi palaikymo veiksnys statistikos savarankiškas darbas Savarankiškų darbų vertinimas 4. Vertinimas – kaip motyvuoto mokymosi palaikymo veiksnys statistikos savarankiškas darbas -5 -4 patikrinimas -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 aptarimas

Savarankiškų darbų vertinimas Savarankiški darbai pagal pasirinktą vertinimo kriterijų Vieno/ kelių dalykų savarankiškų darbų Savarankiškų darbų vertinimas Savarankiški darbai pagal pasirinktą vertinimo kriterijų Vieno/ kelių dalykų savarankiškų darbų vertinimo ir aptarimo santykis Patikrinimas/ vertinimas -5 -4 aptarimas -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Savarankiškų darbų vertinimas 5. Dėstytojo – studento veikla ir kontrolė Pagal G. Brow Dėstytojo Savarankiškų darbų vertinimas 5. Dėstytojo – studento veikla ir kontrolė Pagal G. Brow Dėstytojo veikla ir kontrolė Studento veikla ir kontrolė paskaita Mažų grupių mokymas(-is) Tiriamasis stebėjimas Lab. darbas Savarankiško mokymosi sistema Tiriamasis darbas (savarankiškas darbas)

Savarankiškų darbų vertinimas 5. Dėstytojo – studento veikla ir kontrolė statistikos savarankiškas darbas -5 Savarankiškų darbų vertinimas 5. Dėstytojo – studento veikla ir kontrolė statistikos savarankiškas darbas -5 -4 dėstytojas -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 studentas

Savarankiškų darbų vertinimas • Savarankiškumas reiškia, kad ugdytinio veikla yra aktyvi, kryptinga (turi stiprų Savarankiškų darbų vertinimas • Savarankiškumas reiškia, kad ugdytinio veikla yra aktyvi, kryptinga (turi stiprų pažinimo poreikį, interesą, motyvus, nuostatas ir kt. ), pedagogo kontroliuojama ir vyksta jam padedant, konsultuojant, kad atliekamos mokomosios, tiriamosios bei savišvietos užduotys.

Savarankiškų darbų vertinimas Taigi, besimokančiojo savarankiškas darbas yra ta veikla, kuri: • padeda pasiekti Savarankiškų darbų vertinimas Taigi, besimokančiojo savarankiškas darbas yra ta veikla, kuri: • padeda pasiekti žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygį, kuris yra būtinas konkrečiai didaktinei užduočiai atlikti; • ugdo tokius mokėjimus ir įgūdžius, kurie įgalina didinti mokymo proceso savarankiškumą; • padeda susiformuoti atitinkamą psichologinę nuostatą pažintinei veiklai; • sudaro palankias sąlygas mąstymo procesams tobulinti; • vyksta pedagogui tiesiogiai nedalyvaujant, tik konsultuojant.

Savarankiškų darbų vertinimas • Studento savarankiško darbo organizavimo būdai sudaro vieningą, darnią sistemą; • Savarankiškų darbų vertinimas • Studento savarankiško darbo organizavimo būdai sudaro vieningą, darnią sistemą; • galimi įvairūs šių būdų deriniai: frontalaus, grupinio ir individualaus darbo.

Savarankiškų darbų vertinimas • Savarankiško darbo esmę turėtų sudaryti mokslinės ir metodinės literatūros studijos, Savarankiškų darbų vertinimas • Savarankiško darbo esmę turėtų sudaryti mokslinės ir metodinės literatūros studijos, rengimasis pratyboms, seminarams, įskaitoms, egzaminams, taip pat rašto ir mokslinių tiriamųjų darbų rengimas, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, mokėjimų bei įgūdžių savarankiškas lavinimas.

Savarankiškų darbų vertinimas Pavyzdžiai (KK dėstytojų patirtis): Referatų vertinimui gali būti panaudojami šie bendrieji Savarankiškų darbų vertinimas Pavyzdžiai (KK dėstytojų patirtis): Referatų vertinimui gali būti panaudojami šie bendrieji kriterijai: • temos “rėmų” išlaikymas; • korektiškas šaltinių citavimas; • referato tipui būdingos struktūros ir apimties išlaikymas; • darbui keliamų tikslų pasiekimas.

Savarankiškų darbų vertinimas Esė darbų vertinimui gali būti naudojami šie vertinimo kriterijai: • mąstymo Savarankiškų darbų vertinimas Esė darbų vertinimui gali būti naudojami šie vertinimo kriterijai: • mąstymo savarankiškumas – neapsiribojama tik šaltinių autorių mintimis ir demonstruojamas savarankiškas mąstymas; • minties dėstymo nuoseklumas – nuosekliai aptariami darbe keliami klausimai, išvengiama minties šuolių; • argumentacija – pateikiamos mintys argumentuojamos; • išvadų formulavimas – pateikiamos išvados atsako į darbo pradžioje keliamus klausimus ir išplaukia iš darbe vystytų minčių; • darbo su literatūros šaltiniais korektiškumas – korektiškai pateikiamos nuorodos į literatūros šaltinius, literatūros sąrašas suformuotas pagal reikalavimus.

Savarankiškų darbų vertinimas Teorinio kursinio darbo vertinimo kriterijai: • aiškiai ir tiksliai apibrėžti ir Savarankiškų darbų vertinimas Teorinio kursinio darbo vertinimo kriterijai: • aiškiai ir tiksliai apibrėžti ir suformuluoti pagrindiniai teorinio tyrimo parametrai (tyrimo problema, objektas, klausimas, tikslas ir uždaviniai); • pateikiama savarankiškai formuluojamų teiginių argumentacija; • teorijos taikomos, o ne tik atpasakojamos; • darbe atspindi analizės, palyginimo, interpretavimo, argumentavimo, apibendrinimo, sintezės, teorinio modeliavimo ir vertinimo elementų; • darbas sutelktas į pagrindinės problemos sprendimą; • naudojama naujausia mokslinė temai tinkanti literatūra arba pagrindžiama, kodėl ji nenaudojama; • sąvokos apibrėžtos prisilaikant tiriamos mokslo šakos terminijos reikalavimų ir apibrėžta terminų reikšmė nuosekliai išlaikoma per visą darbą.

Savarankiškų darbų vertinimas Empirinio kursinio darbo vertinimo kriterijai: • aiškia ir tikslai apibrėžti ir Savarankiškų darbų vertinimas Empirinio kursinio darbo vertinimo kriterijai: • aiškia ir tikslai apibrėžti ir suformuluoti pagrindiniai empirinio tyrimo parametrai (tyrimo problema, objektas, klausimas, hipotezė, tikslas ir uždaviniai); • tyrimas projektuojamas ant aiškaus teorinio/metodologinio pagrindo; • pasirinktas tyrimo tipas atliepia pagrindinius tyrimo parametrus; • bendra tyrimo loginė schema (dizainas) atitinka to tipo tyrimui keliamiems dizaino reikalavimams; • parinkti tinkami duomenų rinkimo metodai; • naudojami valdūs ir patikimi tyrimo instrumentai; • vaizdžiai pateikiami tyrimo rezultatai; • atliekant tyrimą ir pristatant rezultatus laikomasi mokslinių tyrimų etikos reikalavimų; • rezultatai ne tik pateikiami, bet ir interpretuojami; • tyrimo išvados pagrįstos gautais tyrimo rezultatais.

Savarankiškų darbų vertinimas Bendri visiems studijų darbams kokybiniai vertinimo kriterijai: • darbas yra akivaizdžiai Savarankiškų darbų vertinimas Bendri visiems studijų darbams kokybiniai vertinimo kriterijai: • darbas yra akivaizdžiai savarankiškas; • atitinka studijų programą; • akivaizdus autoriaus profesinis susidomėjimas; • turi aiškią ir logišką struktūrą; • taisyklinga kalba; • mintys dėstomos logiškai; • atskiriamos kitų autorių ir savos mintys; • laikomasi darbo struktūros reikalavimų; • skyrių antraštės atitinka jų turinį; • yra visi reikalingi pagalbiniai skyriai; • nuosekliai laikomasi priimto citavimo būdo; • tinkamas maketas ir šriftas; • darbo apimtis atitinka reikalavimus.

Pabaigai ? ? ? Pabaigai ? ? ?