Скачать презентацию SAP 3103 ASAS PENYELESAIAN MASALAH Ln P Скачать презентацию SAP 3103 ASAS PENYELESAIAN MASALAH Ln P

82bb36a333052c1687508297565c68c0.ppt

  • Количество слайдов: 45

SAP 3103 – ASAS PENYELESAIAN MASALAH Ln. P 01. 01 Pengenalan Kepada Kitar Hayat SAP 3103 – ASAS PENYELESAIAN MASALAH Ln. P 01. 01 Pengenalan Kepada Kitar Hayat Pembangunan Sistem

Objektif • Di akhir kursus ini, peserta – peserta akan boleh : Teori • Objektif • Di akhir kursus ini, peserta – peserta akan boleh : Teori • Mengenalpasti kitar hayat pembangunan sistem • Mengaplikasikan kitar hayat pembangunan sistem • Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Merekabentuk penyelesaian masalah • Menulis program (sintak bahasa pengaturcaraan) • Menguji dan menyahsilap program • Implemen program dan melatih penggunaan program • Menyelenggara dan ubahsuai program

Pembangunan Sistem Maklumat • merujuk kpd. aktiviti membangunkan sesebuah sistem baru atau pengubahsuaian sistem Pembangunan Sistem Maklumat • merujuk kpd. aktiviti membangunkan sesebuah sistem baru atau pengubahsuaian sistem yg. sedia ada sebagai penyelesaian kepada masalah organisasi • oleh sebab itu adalah penting bagi semua peringkat pengurusan organisasi memahami aspek 2 pembangunan sistem secara menyeluruh, agar memudahkan penglibatan mereka dalam proses pembangunan sistem

……yg. terlibat Pengurus Stakeholders pengaturcara Juruanalisa sistem Pakar teknikal Pengguna Pembekal/vendor ……yg. terlibat Pengurus Stakeholders pengaturcara Juruanalisa sistem Pakar teknikal Pengguna Pembekal/vendor

Pihak yang terlibat • Juruanalisa Sistem – seorang yang berkemahiran dalam menganalisa dan merekabentuk Pihak yang terlibat • Juruanalisa Sistem – seorang yang berkemahiran dalam menganalisa dan merekabentuk sistem maklumat • Pengaturcara - seorang yang berkemahiran untuk mengubahsuai aturcara komputer sedia ada @ menulis aturcara baru yang dapat memenuhi keperluan pengguna • Pakar teknikal – seorang yang pakar teknikal khusus seperti dalam bidang pangkalan data @ telekomunikasi yang dapat membantu membangunkan sistem maklumat

Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) • Kaedah pembangunan sistem tradisional • Sangat popular sehingga Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) • Kaedah pembangunan sistem tradisional • Sangat popular sehingga ke hari ini • Walau bagaimanapun, masih terdapat pelbagai kaedah alternatif selain SDLC • SDLC merupakan sebuah rangka kerja yang berstruktur • Terdiri daripada proses-proses yang berturutan

Kitar Hayat Pembangunan Sistem Tradisional (SDLC) 1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah 2. Kitar Hayat Pembangunan Sistem Tradisional (SDLC) 1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah 2. Merekabentuk penyelesaian masalah 3. Menulis program (sintak bahasa pengaturcaraan) 4. Menguji dan menyahsilap program 5. Implemen program dan melatih penggunaan program 6. Menyelenggara dan ubahsuai program

1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Mengendalikan pra analisis • Mulakan dengan 1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Mengendalikan pra analisis • Mulakan dengan objektif dan skop masalah • Cadangkan penyelesaian alternatif • Membiarkan sistem lama, membuat sistem lama lebih efisyen atau membina sistem baru • Menerangkan mengenai kos dan faedah setiap penyelesaian masalah • Menghantar perancangan awal

1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Menjalankan kajian kebolehlaksanaan (feasibility study) untuk 1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Menjalankan kajian kebolehlaksanaan (feasibility study) untuk mengenalpasti samada pembangunan sistem dapat dijalankan dengan jayanya • Kaji sama ada sistem yg akan dibangunkan benar-benar sesuai dan memenuhi kehendak pengguna • Juga kenal pasti keperluan sumber, kos, faedah yg akan diperolehi dan faktor-faktor kejayaan • Antara kajian yang dilaksanakan: • • Kajian Awal Organisasi Kajian Awal Teknikal Kajian Awal Ekonomi Kajian Awal Operasi

1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Kajian Awal Organisasi – Melihat sejauh 1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Kajian Awal Organisasi – Melihat sejauh mana sistem baru memberi faedah kepada organisasi • Cth: Adakah sistem baru dapat memberi kelebihan bersaing dgn memastikan pelanggan tidak bertukar kepada membeli barang/perkhidmatan dari pesaing • Kajian Awal Teknikal – Kenalpasti komponen perkakasan, perisian dan rangkaian • Cth: Sekiranya organisasi baru sahaja membeli 250 buah PC baru, adakah cadangan membangunkan sistem baru akan diluluskan pihak atasan?

1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Kajian Awal Ekonomi – Lebih tertumpu 1. Membuat analisa, mengenalpasti dan fahamkan masalah • Kajian Awal Ekonomi – Lebih tertumpu kpd pulangan yang akan diperolehi berbanding kos yg terpaksa dilaburkan • Cth: Adakah peningkatan jualan selepas penggunaan sistem baru berpadanan dengan kos yang dikeluarkan? • Kajian Awal Operasi – Cuba mendapatkan maklum balas sama ada sistem baru diterima oleh kakitangan yg terlibat • Cth: Adakah semua kakitangan bersetuju menggunakan sistem baru sepenuhnya? • Adakah penggunaan sistem baru sesuai dengan budaya kerja organisasi?

2. Merekabentuk penyelesaian masalah • Gather data using tools of written documents, interviews, questionnaires 2. Merekabentuk penyelesaian masalah • Gather data using tools of written documents, interviews, questionnaires and observation • Analyze the data using modeling tools such as data flow diagram (DFD), CASE tools • Write a report

2. Merekabentuk penyelesaian masalah • Fasa ini akan hanya dilaksanakan apabila mendapat persetujuan semua 2. Merekabentuk penyelesaian masalah • Fasa ini akan hanya dilaksanakan apabila mendapat persetujuan semua pihak yg terlibat • Mengkaji & memahami masalah perniagaan secara lebih mendalam untuk diselesaikan dengan pembangunan sistem baru • 3 kaedah utk selesaikan masalah: – Tidak berubah, guna cara lama – Ubahsuai sistem sedia ada – Bangunkan sistem baru • Mengenalpasti APAKAH yang perlu dijana oleh sistem yang akan dibangunkan dengan mengambilkira – Kelebihan & kekurangan sistem sedia ada/proses kerja semasa – Fungsi yang perlu ada pada sistem baru agar masalah yang timbul dapat diatasi @ merebut peluang yg. ada – Keperluan maklumat pengguna

2. Merekabentuk penyelesaian masalah • Menerangkan BAGAIMANA sistem dapat memenuhi keperluan pengguna • Rekabentuk 2. Merekabentuk penyelesaian masalah • Menerangkan BAGAIMANA sistem dapat memenuhi keperluan pengguna • Rekabentuk yang menggambarkan sistem baru atau menggambarkan sistem yg telah diubahsuai • Melibatkan rekabentuk logikal & fizikal • Alatan seperti rajah hubungan entiti (ERD), rajah aliran data (DFD) akan digunakan • Output => rekabentuk teknikal @ spesifikasi sistem • output, input, & antaramuka pengguna • perkakasan, perisian, pangkalan data, telekomunikasi, personel, & prosedur • Bagaimana kesemua komponen di atas digabungkan

2. Merekabentuk penyelesaian masalah • What is the design phase? Acquire hardware and software 2. Merekabentuk penyelesaian masalah • What is the design phase? Acquire hardware and software Develop all details of new or modified information system

Rekabentuk Logikal vs Fizikal Logikal Fizikal Menerangkan perkara yang Menerangkan fungsi sesuatu akan dilakukan Rekabentuk Logikal vs Fizikal Logikal Fizikal Menerangkan perkara yang Menerangkan fungsi sesuatu akan dilakukan oleh sistem Spesifikasi abstrak Ini termasuklah rekabentuk output, input, proses, pangkalan data, telekomunikasi, kawalan keselamatan Spesifikasi Fizikal yang sebenar Termasuk rekabentuk perkakasan, pangkalan data, telekomunikasi & prosidur

DFD Ø Tool that graphically shows flow of data in system DFD Ø Tool that graphically shows flow of data in system

ERD Tool that graphically shows connections between entities in system Course Number Course Name ERD Tool that graphically shows connections between entities in system Course Number Course Name Course Time Course Place 1: M can have Professor ID Number 1: 1 Name Department

3. Menulis program (sintak bahasa pengaturcaraan) • Develop the software • • Make-or-buy decision, 3. Menulis program (sintak bahasa pengaturcaraan) • Develop the software • • Make-or-buy decision, whether have to create a program or buy it. Develop software : inside staff or outside staff (outsource) • Acquire hardware • The hardware to run the system • Test the system • Two stages: – Unit Testing – System Testing

Pengaturcaraan • Menterjemahkan rekabentuk spesifikasi sistem ke dalam kod aturcara • Memilih bahasa pengaturcaraan Pengaturcaraan • Menterjemahkan rekabentuk spesifikasi sistem ke dalam kod aturcara • Memilih bahasa pengaturcaraan yang sesuai • Memastikan setiap komponen yg telah ditetapkan pada fasa rkbtk berfungsi • Tugas pengaturcaraan dilakukan oleh pengaturcara

4. Menguji dan menyahsilap program • Pastikan sistem berfungsi dengan baik • Pastikan tiada 4. Menguji dan menyahsilap program • Pastikan sistem berfungsi dengan baik • Pastikan tiada ralat: – Ralat sintak • Cth: tertinggal koma, tersilap ejaan – Ralat logik • Cth: kesilapan pemprosesan yg akan menyebabkan hasil/output menjadi salah • Sukar dikesan • Perbaiki kelemahan jika ada

4. Menguji dan menyahsilap program • Unit Testing • • The performance the individual 4. Menguji dan menyahsilap program • Unit Testing • • The performance the individual parts is examined using test data Each part of the program is tested separately • System Testing • • The part are linked togethe and test data is used to see if the part work together Actual data may be used to test the system

5. Implemen program dan melatih penggunaan program • Convert hardware, software and files through 5. Implemen program dan melatih penggunaan program • Convert hardware, software and files through one of four types of conversions: • • Direct Parallel Phase Pilot • Compile final documentation • Train the user

 • Proses penukaran sistem lama kepada sistem baru • 4 strategi yang boleh • Proses penukaran sistem lama kepada sistem baru • 4 strategi yang boleh dilaksanakan: – Penukaran Serentak (Parallel conversion) • kedua 2 sistem baru & lama akan beroperasi serentak sehingga sistem baru betul-betul stabil – Penukaran Terus (Direct conversion) • sistem lama tidak lagi digunakan & diganti dengan sistem baru – Penukaran Rintis (Pilot conversion) • Sistem baru hanya digunakan oleh beberapa bahagian/ jabatan/unit/cawangan dahulu – Penukaran Berperingkat (Phased conversion) • Sistem baru dilaksanakan mengikut modul-modul tertentu secara berperingkat (iaitu diperkenalkan satu fungsi secara beransur 2)

 • What are conversion strategies? Ø Used to change from old system to • What are conversion strategies? Ø Used to change from old system to new system

6. Menyelenggara dan ubahsuai program • Provides ongoing assistance after system is implemented • 6. Menyelenggara dan ubahsuai program • Provides ongoing assistance after system is implemented • Is to keep the system running through system audits and periodic evaluations • Not only keeping the system running but updating and upgrade the system.

Conduct post-implementation system review—meeting to find out if information system is performing according to Conduct post-implementation system review—meeting to find out if information system is performing according to expectations Identify errors Identify enhancements Monitor system performance

6. Menyelenggara dan ubahsuai program • Sistem baru akan terus digunakan selagimana ianya tidak 6. Menyelenggara dan ubahsuai program • Sistem baru akan terus digunakan selagimana ianya tidak memberi sebarang masalah kepada pengguna • Sistem yg telah beroperasi juga akan dikaji semula setelah satu tempoh yang tertentu bagi memastikan objektif penggunaannya sentiasa dicapai • Sekiranya ada masalah, perlu diselenggarakan/ diubahsuai utk menyesuaikan dengan perubahan situasi perniagaan

6. Menyelenggara dan ubahsuai program • Penyelenggaraan – Menyahpepijat (debugging the programs) – mengemaskini 6. Menyelenggara dan ubahsuai program • Penyelenggaraan – Menyahpepijat (debugging the programs) – mengemaskini sistem bagi memenuhi keperluan pengguna – Menambah fungsi baru

SDLC. . • Di penghujung setiap fasa, semakan (formal review) akan dilakukan • Keputusan SDLC. . • Di penghujung setiap fasa, semakan (formal review) akan dilakukan • Keputusan akan dilakukan pada penghujung setiap fasa samada untuk teruskan, hentikan atau ulangi fasa-fasa terdahulu. • Ralat perlu segera dikesan supaya lebih mudah dibetulkan. • Semakin lewat dikesan, semakin sukar • Sesuai untuk projek yang besar dan yang memerlukan spesifikasi yang formal dan kawalan pengurusan yang ketat untuk setiap tahap

Kelemahan SDLC • Bakal pengguna tidak berpeluang guna sistem sehingga pembangunan sistem siap sepenuhnya Kelemahan SDLC • Bakal pengguna tidak berpeluang guna sistem sehingga pembangunan sistem siap sepenuhnya • Pembangunan berkemungkinan dijalankan mengikut pemahaman kumpulan pembangun yang tidak serasi dengan pengguna • Kaedah ini terlalu rigid dan mahal, tidak sesuai untuk aplikasi yang tidak berstruktur dan berorientasikan keputusan dimana keperluannya sukar dikenalpasti dengan cepat

Table 12. 2 Table 12. 2

Pendekatan selain SDLC Pendekatan selain SDLC

Prototyping • Is a system development methodology that uses a “trial and error” approach Prototyping • Is a system development methodology that uses a “trial and error” approach for discovering how a system should operate – Prototaip yang dibina akan sentiasa diubahsuai dan ditingkatkan mutunya (iterative process) untuk memenuhi keperluan pengguna sehinggalah ia boleh dijadikan sebagai rangka untuk membina sistem yang sebenar – Melibatkan kos yang murah untuk diuji dan dinilai oleh pengguna akhir – Menggalakkan penglibatan pengguna akhir dalam pembangunan sistem sehingga segala spesifikasi dapat dipenuhi – Masa pembangunannya yang cepat mungkin akan mengakibatkan sistem yang tidak sempurna dari segi ujian dokumentasi dan kemungkinan kurang tersedia untuk persekitaran sebenarnya

Collect Requirement Develop/ Refine prototype Review prototype with user Does user accept prototype? No Collect Requirement Develop/ Refine prototype Review prototype with user Does user accept prototype? No YES Imlement and Use System The prototyping process uses a trial-and error approach to discovering how a system should operate

RAD • The rapid development and testing of working models of new applications in RAD • The rapid development and testing of working models of new applications in an interactive, iterative process. • Sometimes called rapid application design (RAD). • Simplifies and accelerates systems design. • Most often used in interface design

Prototyping Prototyping

Pembangunan Aplikasi Pantas (RAD) • Pendekatan yang menggabungkan penggunaan joint application design (JAD), prototaip Pembangunan Aplikasi Pantas (RAD) • Pendekatan yang menggabungkan penggunaan joint application design (JAD), prototaip & alatan CASE, untuk menghasilkan sistem yang berkualiti tinggi dalam masa yang singkat • JAD A group-based method for collecting user requirements and creating system designs in which all users meet simultaneously with analysts to jointly define & agree upon system requirements • alatan CASE uses specialized tools, such as code generators & documentation generators, to automate many of the tasks in the SDLC

Pembangunan oleh Pengguna Akhir Pembangunan sistem dilakukan secara individual atau dengan sedikit pertolongan dari Pembangunan oleh Pengguna Akhir Pembangunan sistem dilakukan secara individual atau dengan sedikit pertolongan dari pakar sistem maklumat Boleh dibina secara cepat dan kurang formal dengan menggunakan bahasa generasi keempat Pusat maklumat boleh mambantu memantau pambangunan oleh pengguna akhir – dari segi penyediakan perkakasan, perisian & kepakaran teknikal yang sesuai serta boleh menggalakkan pematuhan kepada piawai kualiti Organisasi juga boleh menyediakan polisi serta prosedur mengenai piawai bagi pembangunan sistem, latihan, pentadbiran data dan kawalanuntk mengurusan perkomputeran pengguna akhir secara efektif

Pembangunan oleh Pengguna Akhir • Kebaikan: Memperbaiki penentuan keperluan sistem, mengurangkan backlog aplikasi, meningkatkan Pembangunan oleh Pengguna Akhir • Kebaikan: Memperbaiki penentuan keperluan sistem, mengurangkan backlog aplikasi, meningkatkan kerjasama dari pengguna • Kelemahan: kemungkinan akan timbul masalah tidak menepati kualiti yang piawai

Outsourcing • Menggunakan pihak luar bagi tujuan pembangunan sistem • Kelebihan: – dapat menyediakan Outsourcing • Menggunakan pihak luar bagi tujuan pembangunan sistem • Kelebihan: – dapat menyediakan perkakasan dengan kos yang lebih murah – dapat meyediakan staf teknikal yang diperlukan – lebih berkemahiran

Outsourcing • Kelemahan: – Lebih utamakan keperluan pihak ketiga bukannya pelanggan – Kurang memahami Outsourcing • Kelemahan: – Lebih utamakan keperluan pihak ketiga bukannya pelanggan – Kurang memahami proses sesuatu perniagaan – Masalah dengan kontrak • Panduan: – Perlukan kontrak bertulis yang fleksibel (sesuai dengan keperluan yang berubah 2) – Penggunaan pihak luar perlu dikawal – Penggunaan pihak luar hanya apabila diperlukan