Скачать презентацию Самооценка на качеството на професионалното образование в Националната Скачать презентацию Самооценка на качеството на професионалното образование в Националната

e025375ad094ad3a432ea7bbcd9dd09c.ppt

  • Количество слайдов: 22

Самооценка на качеството на професионалното образование в Националната търговско-банкова гимназия 12. 2012 г. Емилия Самооценка на качеството на професионалното образование в Националната търговско-банкова гимназия 12. 2012 г. Емилия Ивановa Директор на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) гр. София

Самооценяване на училищата Как ще допринесе за подобряване на качеството на образованието? n n Самооценяване на училищата Как ще допринесе за подобряване на качеството на образованието? n n n Европейската практика е показала, че основните ползи от провеждане на самооценяване в организацията са: идентифицират се добрите практики и се създават условия за устойчивостта им; идентифицират се недостатъците и се вземат мерки за отстраняването им; разкрива се потенциалът за развитие на професионалната гимназия; насърчават се партньорствата; набелязват се по-резултатни начини за стимулиране на персонала

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ n Показатели общо за училището: n общ Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ n Показатели общо за училището: n общ брой паралелки; n общ брой ученици (Фиг. 1); n общ успех на гимназията (Фиг. 2); n брой на професионалните направления, по които се осъществява обучението, и брой специалности;

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 1 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 1

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 2 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 2

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ n n n n Показатели за учениците; Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ n n n n Показатели за учениците; приемен бал на учениците, които постъпват за обучение в НТБГ (Фиг. 3); среден успех на класовете по учебни години (фиг. 4); процент стипендианти – ученици от IX до XI клас с успех над “отличен 5, 50” (Фиг. 5); брой и процент пълни отличници; брой и процент наказани ученици по учебни години (по чл. 139 на Правилника за прилагане на закона за народната просвета)(3); брой извинени и неизвинени отсъствия на един ученик;

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 3 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 3

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 4 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 4

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 5 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 5

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ n Показатели за учениците: n спечелени награди Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ n Показатели за учениците: n спечелени награди от ученици в национални и n n международни състезания; резултати от държавните зрелостни изпити (Фиг. 6, Фиг. 7); резултати от изпитите за професионална квалификация (Фиг. 8); процент ученици, които при завършването си получават международен сертификат на Световната организация за учебно тренировъчна дейност PEN INTERNATIONAL с централа в Есен, Германия; процент ученици, продължаващи образованието си във висши учебни заведения в страната и в чужбина;

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 6 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 6

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 7 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 7

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 8 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 8

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Показатели за учителите: n образование на учителите; Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Показатели за учителите: n образование на учителите; n калификация на учителите; n учители, притежаващи професионално- квалификационна или научна степен (фиг. 9); n учители, участващи в проекти.

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 9 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 9

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ n n n Изпълнение на делегирания бюджет: Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ n n n Изпълнение на делегирания бюджет: съотношение на фонд „работна заплата”/делегиран бюджет (Фиг. 10); съотношение „издръжка”/делегиран бюджет (Фиг. 10) процент заети лица на един ученик (Фиг. 11); средна брутна работна заплата на педагогическия персонал; средна брутна работна заплата на непедагогическия персонал; средства за квалификационна дейност.

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 10 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 10

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 11 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 11

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Усъвършенстване на материалната база: n средства за Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Усъвършенстване на материалната база: n средства за закупено имущество – ученическо оборудване, компютри и др. (Фиг. 12); n средства за извършени ремонти (Фиг. 12); n брой компютри на един ученик

Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 12 Количествени показатели за оценяване качеството в НТБГ Фиг. 12

Качествени показатели на НТБГ Качествени критерии Училищен мениджмънт Критерий т. Училищна среда Критерий Обучение Качествени показатели на НТБГ Качествени критерии Училищен мениджмънт Критерий т. Училищна среда Критерий Обучение и учене т. Критерий Училищно партньорство т. Критерий т. 7, 5 Система за осигуряване на качеството на ПОО 9, 5 Индивидуална среда на ученика 4, 5 Учебна дейност 10 Училищно партньорство между преките участници в училищното образование Инвестиции в ПОО 4 Училището като социално място 6, 5 Оценяване и самооценяване 5 Външно партньорство 7, 5 Квалификационна дейност 2, 5 Материалнотехническа база 9 Взаимоотношения ученик–учител; ученик– ученик 10 Нормативно осигуряване 3 Резултати от обучението 5 Училищен персонал 6 Надграждане на знания и умения 5 Педагогически постижения 5 Общо за критерия 25 Общо за критерия 20 Общо за критерия 40 Общо за критерия 15 ОБЩО 100 точки Табл. 1

Провежданият анализ и самооценка на образователния процес в НТБГ осигурява: Установяване на тенденции в Провежданият анализ и самооценка на образователния процес в НТБГ осигурява: Установяване на тенденции в развитието; n Определяне на области, които имат нужда от промяна; n Разкриване на неизползвани възможности; n Планиране на бъдещата дейност; n Ефективно управление на ресурсите; n Адаптивност към промените; n Високо качество на предлаганото професионално образование. n