Скачать презентацию SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003 -05 -27 Скачать презентацию SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003 -05 -27

9d6d1ad5265b7620607929aff601cc8b.ppt

  • Количество слайдов: 110

SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003 -05 -27 SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003 -05 -27

Presentation av SAMBA 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, Presentation av SAMBA 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen 7. Underliggande begrepp, översikt av modell

Diskussion om SAMBA Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av Diskussion om SAMBA Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av processer i modellen? – är processmodellens start och slut samt gränsytor mot omgivningena acceptabla? Underliggande begreppsmodellering, detaljgenomgång - betydels för vårt eget arbete - deltagare i remisshantering mm?

Presentation av SAMBA 1 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Presentation av SAMBA 1 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

SAMBA - vårdprocessen 1 Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat SAMBA - vårdprocessen 1 Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat projekt från våren 2002 Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell

Syfte med SAMBA 1 att beskriva verksamheten i hälso- och sjukvård på en generell Syfte med SAMBA 1 att beskriva verksamheten i hälso- och sjukvård på en generell nivå så att de gemensamma dragen hos olika processer görs tydliga. Då kan en informationsmodell för hälso- och sjukvården skapas till utveckling av processtödjande IT-system.

SAMBA - tidplan 1 Modellering 2003 -04 -30 Dokumentation 2003 -06 -30 SAMBA - tidplan 1 Modellering 2003 -04 -30 Dokumentation 2003 -06 -30

Utgångspunkt 1 Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting Tagit del av nationella Utgångspunkt 1 Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete POINT SITHS Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTSYS HL 7 HISA

Uppgift 1 Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp Uppgift 1 Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp

Avgränsning 1 Projektet har inget mandat att sätta standarder men skall kunna överlämna förslag Avgränsning 1 Projektet har inget mandat att sätta standarder men skall kunna överlämna förslag till SIS/HSI till kommande standard

Deltagare 1 Stockholms läns Landstinget i Värmland Region Skåne Västra Götalandsregionen Region. IT (Jönköping, Deltagare 1 Stockholms läns Landstinget i Värmland Region Skåne Västra Götalandsregionen Region. IT (Jönköping, Östergötland) Örebro Universitet Carelink SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik

Presentation av SAMBA 2 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Presentation av SAMBA 2 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

2 SPINDELN Hedin et al, Att mena och mäta samma sak - en begreppsorienterad 2 SPINDELN Hedin et al, Att mena och mäta samma sak - en begreppsorienterad metod för terminologiarbete Studentlitteratur, 1999

Spindeln 2 Kärnbegrepp aktör patient uppfattat tillstånd patientrelaterad aktivitet Stödbegrepp IMSF Icke Mänsklig Struktur Spindeln 2 Kärnbegrepp aktör patient uppfattat tillstånd patientrelaterad aktivitet Stödbegrepp IMSF Icke Mänsklig Struktur o Fenomen MSF Mänsklig Struktur o Fenomen

2 2

BRAA-projektet 2 BRAA-projektet 2

Landstinget i Värmland 2 Li. Vs koncept för Vårdinformationssystem Beskrivning av ett nytt gemensamt Landstinget i Värmland 2 Li. Vs koncept för Vårdinformationssystem Beskrivning av ett nytt gemensamt vårdinformationssystem för Hälso- och sjukvården i Landstinget i Värmland VISI-projektet 2000 -12 -07 http: //www. liv. se/forandring/utrednrapp/visi-koncept. pdf

2 2

2 2

Projekt POINT 2 POlicy för INformationstillgång och dess Tillämpning i informationssystemet Projektet är delfinansierat Projekt POINT 2 POlicy för INformationstillgång och dess Tillämpning i informationssystemet Projektet är delfinansierat av ITHSprogrammet (Landstingssektorn och KK-stiftelsen) http: //www. carelink. se/files/Point. pdf

2 2

2 2

CONTSYS 2 CEN TC 251 ENV 13940 ¡ System of concepts to support continuity CONTSYS 2 CEN TC 251 ENV 13940 ¡ System of concepts to support continuity of care ¡ Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

CONTSYS - kontinuitetsbegrepp 2 ett resultat av att identifiera, analysera och modellera begrepp inom CONTSYS - kontinuitetsbegrepp 2 ett resultat av att identifiera, analysera och modellera begrepp inom vårdens kontinuitet Klinik A VC Mott Klinik B Avd Klinik B Kommun Mott åb Hem VC åb Maria Areblad 2003 -02 -04

Socialstyrelsen 2 • Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier • Uppdrag 2001 till Socialstyrelsen 2 • Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier • Uppdrag 2001 till en arbetsgrupp att översätta och bearbeta CONTSYS för svenska förhållanden • Svensk version juni 2001 Maria Areblad 2003 -02 -04

Task force CONTsys 2 Europeisk revision av CONTsys startad 2003 -05 -17 ¡ Europeisk Task force CONTsys 2 Europeisk revision av CONTsys startad 2003 -05 -17 ¡ Europeisk standard i slutet av 2004 ¡ Tvingande standard i Sverige 2006 ¡

2 Inte klin isk term inologi Magnus Fogelberg 2001 -12 -18 2 Inte klin isk term inologi Magnus Fogelberg 2001 -12 -18

2 Begrepp i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg 2001 -12 -18 2 Begrepp i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg 2001 -12 -18

Kapitel i CONTSYS 2 Vårdkontinuitetens aktörer ¡ Hälsoproblem och deras handläggning ¡ Vårdverksamhet i Kapitel i CONTSYS 2 Vårdkontinuitetens aktörer ¡ Hälsoproblem och deras handläggning ¡ Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv ¡ Aktiviteter och olika former av beslutsstöd ¡ Mandat i vårdkontinuiteten ¡ Hälsodata i vårdkontinuiteten ¡ Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Hälsan och dess problem 2 person definierar 1. . 1 uppfattar 0. . * Hälsan och dess problem 2 person definierar 1. . 1 uppfattar 0. . * 1. . 1 hälsotillstånd 1. . 1 1. . * 1. . 1 hälsoförhållande 1. . * utgör 1. . 1 0. . 1 hälsoproblem 0. . 1 1. . 1 föranleder består av 1. . * behov av hälso- och sjukvård skapar problemkomplex 1. . * vårdbegäran fogare/MA/MF 2003 -05 -23

Problem i hälso- och sjukvård 2 hälsoproblem: problem relaterat till persons hälsa och som Problem i hälso- och sjukvård 2 hälsoproblem: problem relaterat till persons hälsa och som uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal problemkomplex: gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman fogare/MA/MF 2003 -05 -23

Kontakter 2 Hälso- då hälso- och patientkontakt och sjukvårdspersonal English term = utför hälso- Kontakter 2 Hälso- då hälso- och patientkontakt och sjukvårdspersonal English term = utför hälso- och sjukvårdspersonalhealth care professional sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient 1. . n deltar i 0. . n Patientkontakt English term = contact kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälsooch sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient 0. . n inbegriper 1 Patient English term = subject of care fogare/MA/MF 2003 -05 -23

Kontakter 2 Hälso- och sjukvårdspersonal 1. . n English term = health care professional Kontakter 2 Hälso- och sjukvårdspersonal 1. . n English term = health care professional deltar i 0. . n Patientkontakt English term = contact 0. . n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party deltar i 0. . n Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter 0. . n inbegriper 1 Patient English term = subject of care fogare/MA/MF 2003 -05 -23

Aktiviteter/tjänster 2 termförvirring ¡ Spindeln: patientrelaterad aktivitet ¡ BRAA: ¡ l l ¡ aktivitet Aktiviteter/tjänster 2 termförvirring ¡ Spindeln: patientrelaterad aktivitet ¡ BRAA: ¡ l l ¡ aktivitet = patientrelaterad aktivitet tjänst = aktivitet som har ett positivt syfte för patientens tillstånd CONTSYS: l l aktivitet = BRAA tjänst = aktivitet utförd av hälso- och sjukvårdspersonal Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent 2 English term = Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent 2 English term = subject of care 1. . n 1 utförs för 0. . n 1. . n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 0. . n utförs av 1. . n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Magnus Fogelberg 2001 -12 -18

Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent 2 English term = Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent 2 English term = subject of care 1. . n 1 utförs för 0. . n 1. . n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 0. . n utförs av Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 0. . n utförs av 0. . n 1. . n utförs av Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 1. . n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Magnus Fogelberg 2001 -12 -18

Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent 2 English term = Hälso- och sjukvårdsagent Patient English term = health care agent 2 English term = subject of care 1. . n 1 utförs för Patientkontakt English term = contact 1. . n 0. . n Hälso- och sjukvårdsaktivitet Journalföring() English term = health care activity är tillfälle för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 0. . n utförs av Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity English term = health care automated activity 0. . n utförs av 1. . n 0. . n utförs av Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 1. . n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1 Medicinteknisk anordning English term = health care device 1 Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Magnus Fogelberg 2001 -12 -18

Kontakter i förhållande till problem 2 Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Kontakter i förhållande till problem 2 Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 1 avser 1 Kontaktperiod English term = period_of_service 1 Patientkontakt omfattar English term = contact 1. . n Journalföring() 0. . n 1 utfärdas av vårdepisod (LF 1998): alla vårdkontakter med en eller flera 1 1. . n vårdgivare. Hälso- ochsom en patient haft för Kontaktkomponent (1) sjukvårdstjänst utförs inom English term = health care service 1. . n ett visst specifikt hälsoproblem English term = contact element 1. . n 0. . n 1. . n mellan en start- och en slutpunkt 0. . n Hälso- och sjukvårdsintressent 1. . n English term = health care party definierar används mot 0. . n Problemkomplex English term = health issue thread ingår i hanterar vårdepisod (CONTSYS): samtliga 1. . n 1 Hälsoproblem kontaktkomponenter som äravser ett föremål för English term = health issue 1 1. . n och samma hälsoproblem 0. . n 1 Vårdepisod English term = episode of care Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Kontakter i förhållande till problem 2 Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Kontakter i förhållande till problem 2 Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 1 avser 1 Patientkontakt Kontaktperiod English term = period_of_service 1 omfattar English term = contact 1. . n Journalföring() 0. . n 1 utfärdas av Hälso- och sjukvårdsintressent 1. . n English term = health care party 1 1. . n Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1. . n Kontaktkomponent utförs inom 1 0. . n English term = contact element 1. . n definierar används mot 0. . n 1. . n Hälsoproblem Problemkomplex English term = health issue thread ingår i 1. . n English term = health issue 1 Vårdepisod är föremål för 1 0. . n English term = episode of care Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

En patients sjukhistoria 2 Besök på VC Uppföljning Diabetes -blodsocker -urinsocker Kontroll av lab. En patients sjukhistoria 2 Besök på VC Uppföljning Diabetes -blodsocker -urinsocker Kontroll av lab. resultat Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -remiss Återbesök på VC Högt blodtryck -bltr kontr -recept Återbesök på diabetesmottagning Besök på ortopedmottagning Återbesök på VC Kontroll av lab. resultat Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Uppföljning Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -recept -remiss Kontroll hälsporre av remissvar Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

En patients sjukhistoria 2 abstraktionsnivå 1 Direkt pat. kontakt Diabetes Hälsoproblem 1 -blodsocker -urinsocker En patients sjukhistoria 2 abstraktionsnivå 1 Direkt pat. kontakt Diabetes Hälsoproblem 1 -blodsocker -urinsocker Högt Hälsoproblem 2 blodtryck -bltr kontr -recept Hälssporre Hälsoproblem 3 -remiss Indirekt pat. kontakt Direkt pat. kontakt Kontroll av lab. resultat Högt blodtryck -bltr kontr -recept Direkt pat. kontakt Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Indirekt pat. kontakt Direkt pat. kontakt Kontroll av lab. resultat Direkt pat. kontakt Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälssporre -recept -remiss Kontroll av remissvar hälssporre Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

En patients sjukhistoria 2 abstraktionsnivå 2 Direkt pat. kontakt Indirekt pat. kontakt- kontaktkomponent -h&s En patients sjukhistoria 2 abstraktionsnivå 2 Direkt pat. kontakt Indirekt pat. kontakt- kontaktkomponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 komponent -h&s tjänst kontakt. Hälsoproblem 2 komponent -h&s tjänst kontaktkomponent Hälsoproblem 3 -h&s tjänst Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst Indirekt pat. kontakt Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

Verksamhetsuppföljning 2 kontaktperiod tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient Verksamhetsuppföljning 2 kontaktperiod tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Direkt pat. kontakt Indirekt pat. kontakt- kontaktkomponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 komponent -h&s tjänst kontakt. Hälsoproblem 2 komponent -h&s tjänst kontakt- Hälsoproblem 3 komponent -h&s tjänst Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst Indirekt pat. kontakt Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

Verksamhetsuppföljning 2 vårdepisod samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Direkt pat. kontakt Verksamhetsuppföljning 2 vårdepisod samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Direkt pat. kontakt Indirekt pat. kontakt- kontaktkomponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 komponent -h&s tjänst kontakt. Hälsoproblem 2 komponent -h&s tjänst kontaktkomponent Hälsoproblem 3 -h&s tjänst Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst Indirekt pat. kontakt Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

Verksamhetsuppföljning 2 problemkomplex gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents Verksamhetsuppföljning 2 problemkomplex gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Direkt pat. kontakt Indirekt pat. kontakt Hälsoproblem 1 kontakt- kontaktkomponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt- komponent -h&s tjänst kontaktkomponent Hälsoproblem 3 -h&s tjänst Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst Indirekt pat. kontakt Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

Verksamhetsuppföljning 2 tjänstekomplex alla genomförda hälso- och sjukvårdstjänster som relaterar till ett problemkomplex Direkt Verksamhetsuppföljning 2 tjänstekomplex alla genomförda hälso- och sjukvårdstjänster som relaterar till ett problemkomplex Direkt pat. kontakt Indirekt pat. kontakt- kontaktkomponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 komponent -h&s tjänst kontakt. Hälsoproblem 2 komponent -h&s tjänst kontaktkomponent Hälsoproblem 3 -h&s tjänst Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst Indirekt pat. kontakt Direkt pat. kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst kontaktkomponent -h&s tjänst Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

Planering av vård (CONTsys) 2 kliniska riktlinjer globalt problem 1. . * vårdprogram organisation Planering av vård (CONTsys) 2 kliniska riktlinjer globalt problem 1. . * vårdprogram organisation problem 1. . 1 vårdplan patient problemkomplex aktivitetsplan patient problemkomplex fogare/MA/MF 2003 -05 -23

Områden som ej ingår i CONTSYS 2 ¡ ¡ ¡ Beskrivning av hur vårdprocesser Områden som ej ingår i CONTSYS 2 ¡ ¡ ¡ Beskrivning av hur vårdprocesser ska genomföras i en speciell hälso- och sjukvårdsstruktur. Regelverk för det faktiska vårdarbetet. Den specifika hanteringen av t. ex. läkemedelsförskrivning och laboratorieprover med svar. Definition av säkerhet och specifik hantering av åtgärder. Den ekonomiska mekanismen i tillhandahållande av hälso- och sjukvård Maria Areblad 2003 -02 -04

Presentation av SAMBA 3 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Presentation av SAMBA 3 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

Process 3 ¡ ¡ ¡ ¡ grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som Process 3 ¡ ¡ ¡ ¡ grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000: 2000) har ett förädlingsobjekt är värdehöjande för någon har ett definierat mål/syfte någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad 2003 -03 -06

PROCESS 3 En kedja av aktiviteter som tillför ett värde till någon eller något. PROCESS 3 En kedja av aktiviteter som tillför ett värde till någon eller något.

Kännetecknande för en process 3 Tillfredsställd kund Kund Start Förväntningar Mål Process Uppfyllt förväntningar Kännetecknande för en process 3 Tillfredsställd kund Kund Start Förväntningar Mål Process Uppfyllt förväntningar Resurser Finns alltid en kund Väldefinierad början Upprepas i tiden Mätbara resultat Tillför ett nyttovärde för kunden Väldefinierat slut Använder interna och externa resurser Logiskt sammanhängande kedja av aktiviteter

MÄTA 3 ARBETSRESULTAT ¡ Prestation EFFEKTRESULTAT ¡ Nyttan av prestation MÄTA 3 ARBETSRESULTAT ¡ Prestation EFFEKTRESULTAT ¡ Nyttan av prestation

Processdelning 3 Process Delprocess Aktivitet En process delas upp i delprocesser, som består av Processdelning 3 Process Delprocess Aktivitet En process delas upp i delprocesser, som består av ett antal aktiviteter. Aktiviteterna består i sin tur av ett antal delaktiviteter

Händelser = okontrollerad påverkan från andra processer - kan ge avvikelser i den egna Händelser = okontrollerad påverkan från andra processer - kan ge avvikelser i den egna processen Avvikelse = skillnad mellan mål- och sluttillstånd Undantagshantering = Uppfatta och kompensera för avvikelse 3 Verklig effekt Önskad effekt Avnämare Aktör Mål ”ägare” ”ledare” ”utförare” Q Resultatkvalitet har Uppfattat tillstånd 1 Process Q Processkvalitet Utsträckning i tiden Uppfattat tillstånd 2 vid genomförandet även oförutsedda tillstånd = avvikelser

Presentation av SAMBA 4 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Presentation av SAMBA 4 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

Vision 4 Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan: • Öka vårdpersonalens Vision 4 Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan: • Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande • Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov • Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd

Effekter 4 Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd ¡ Referensterminologi för vårdprocessen ¡ Förutsättningar för Effekter 4 Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd ¡ Referensterminologi för vårdprocessen ¡ Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling ¡ Rationell åtkomst av information ¡ Maria Areblad 2003 -02 -04

Patientens process avvakta / inte göra något Arbet Framställa begäran om vård Uppleva vårdbehov Patientens process avvakta / inte göra något Arbet Framställa begäran om vård Uppleva vårdbehov smate r ial 4 Ho. S process för vård av en enskild patient Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud Hänvisa / Avvisa Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran avveckla Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse fortsätta enligt plan förändra vårdåtagande SAMBA – 021115 Maria Areblad 2003 -02 -04

Förslag till gemensam, övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” med ingående begrepp Statiska Förslag till gemensam, övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” med ingående begrepp Statiska begrepp, 4 Ho. S -personal Ho. Sorganisation Processsteg Skapa Vårdbegäran finns oberoende av processen Vårdutbud ej accepterad vårdbegäran ”hanterar vi detta? ” Mottaga Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran accepterad vårdbegäran Bedöma vårdbehov Vårdhänvisning VårdÅtagande --* uppfattat tillstånd Vårdåtagandeplan --* Vårdplan * Mål Planera forts. åtgärd Vårdbehov fortsätta enl. plan Utföra planerad åtgärd Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utvärdera åtgärd/mål Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vårdutvärdering --*Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande Person/ Patient ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad 2003 -02 -04

Vad är problemet? 4 ¡ förädlingsobjekten skiftar Magnus Fogelberg 2003 -04 -24 Vad är problemet? 4 ¡ förädlingsobjekten skiftar Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Patientens process avvakta / inte göra något Arbet Framställa begäran om vård Uppleva vårdbehov Patientens process avvakta / inte göra något Arbet Framställa begäran om vård Uppleva vårdbehov smate r ial 4 Ho. S process för vård av en enskild patient Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud Hänvisa / Avvisa Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran avveckla Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse fortsätta enligt plan förändra vårdåtagande SAMBA – 021115 Maria Areblad 2003 -02 -04

Alltså 4 De modeller som finns är inte processmodeller ¡ De är flödesmodeller ¡ Alltså 4 De modeller som finns är inte processmodeller ¡ De är flödesmodeller ¡ En flödesmodell beskriver ett arbetsflöde, inte ett förädlingsobjekts väg genom aktiviteterna ¡ För systemutveckling måste de enskilda processerna identifieras ¡ Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Presentation av SAMBA 5 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Presentation av SAMBA 5 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

Process 5 Vårdprocess Klinisk process Magnus Fogelberg 2003 -04 -24 Process 5 Vårdprocess Klinisk process Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Process 5 Styrprocess Klinisk process Kommunikationsprocess Process 5 Styrprocess Klinisk process Kommunikationsprocess

Process 5 Process 5

Process 5 Process 5

Process 5 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess Magnus Fogelberg 2003 -04 -24 Process 5 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Process 5 Magnus Fogelberg 2003 -04 -24 Process 5 Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Process 5 (Patientens process) (Sjukhusets administrativa process) Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) Magnus Fogelberg Process 5 (Patientens process) (Sjukhusets administrativa process) Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Process 5 Magnus Fogelberg 2003 -04 -24 Process 5 Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Process 5 Process 5

Process 5 Magnus Fogelberg 2003 -04 -24 Process 5 Magnus Fogelberg 2003 -04 -24

Process 5 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess Process 5 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

Process 5 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess Process 5 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

Begrepp i processen 5 Maria Areblad 2003 -03 -06 Begrepp i processen 5 Maria Areblad 2003 -03 -06

Processmodell med resurslager 5 Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering Maria Processmodell med resurslager 5 Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering Maria Areblad 2003 -02 -04

Koppling SAMBA - CONTSYS 5 Processteg SAMBA Aktiviteter SAMBA Begrepp CONTSYS Terminologi CONTSYS Maria Koppling SAMBA - CONTSYS 5 Processteg SAMBA Aktiviteter SAMBA Begrepp CONTSYS Terminologi CONTSYS Maria Areblad 2003 -02 -04

Process 5 grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall Process 5 grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000: 2000) har ett förädlingsobjekt är värdehöjande för någon har ett definierat mål/syfte någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden har en tydlig start och ett tydligt slut

Presentation av SAMBA 6 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Presentation av SAMBA 6 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

Processerna 6 Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende Processerna 6 Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering, beslut mm Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden

1 6 Översikt 1 6 Översikt

1 6 Översikt 1 6 Översikt

1 6 Översikt 1 6 Översikt

1 6 Översikt 1 6 Översikt

1 Översikt 6 15 1 Översikt 6 15

1 6 Översikt 1 6 Översikt

2 Vårdbegäran direkt hänvisning Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 Styrprocess - mandat besluta 2 Vårdbegäran direkt hänvisning Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 Styrprocess - mandat besluta om bedömning vårdbegäran mottagen vårdbegäran beslut att ej bedöma vårdbegäran hänvisa Kommunikationsprocess - information hänvisad vårdbegäran

1 6 Översikt 1 6 Översikt

3 Vårdbegäran bedöms Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 bedöma tillstånd Styrprocess - mandat 3 Vårdbegäran bedöms Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 bedöma tillstånd Styrprocess - mandat besluta om bedömning vårdbegäran mottagen vårdbegäran Kommunikationsprocess- information beslut att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd

4 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 uppfattat 4 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 uppfattat tillstånd matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet Styrprocess - mandat beslut att bedöma vårdbegäran besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat inget hälsooch sjukvårdsmandat Kommunikationsprocess - information mottagen vårdbegäran hänvisad vårdbegäran

1 6 Översikt 1 6 Översikt

5 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 uppfattat tillstånd 5 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 uppfattat tillstånd matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet identifiera hälsoproblem Styrprocess - mandat beslut att bedöma vårdbegäran besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat Kommunikationsprocess - information mottagen vårdbegäran hälso- och sjukvårdsmandat

6 Problemkomplex, mål i vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 hälsoproblem inhämta kompletterande 6 Problemkomplex, mål i vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 hälsoproblem inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp Styrprocess - mandat hälso- och sjukvårdsmandat avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan i Ho. Smandat Kommunikationsprocess - information mottagen vårdbegäran matcha mål mot tillgängliga tjänster

7 Vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 förädlad välja aktiviteter problemgrupp tillstånd med 7 Vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 förädlad välja aktiviteter problemgrupp tillstånd med aktivitetsplaner Styrprocess - mandat mål i vårdplan i Ho. Smandat besluta om vårdplaneringsbeslut fastställa vårdplan aktivitetslista Kommunikationsprocess - information vårdplan boka resurser, dokumentera vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet uppdaterad aktivitetslista

8 Aktiviteter - utredning Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 tillstånd med aktivitetsplaner utföra 8 Aktiviteter - utredning Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 tillstånd med aktivitetsplaner utföra utredande aktivitet utrett tillstånd bedöma tillstånd beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd uppdatera mål i vårdplan i Ho. Smandat Styrprocess - mandat uppdaterad aktivitetslista matcha mål mot tillgängliga tjänster Kommunikationsprocess- information

9 Aktiviteter - behandling Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 utföra behandlande aktivitet bedömt 9 Aktiviteter - behandling Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 utföra behandlande aktivitet bedömt tillstånd behandlat tillstånd Styrprocess - mandat mål i vårdplan i Ho. Smandat uppdatera vårdplan aktivitetslista vårdplan boka resurser, dokumentera vårdplan Kommunikationsprocess- information besluta om användning av planerad aktivitet uppdaterad aktivitetslista beslut att utföra aktivitet

10 Kvalitetskontroll Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 behandlat tillstånd bedömt tillstånd matcha tillståndsutfall 10 Kvalitetskontroll Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 behandlat tillstånd bedömt tillstånd matcha tillståndsutfall mot mål kontrollera kvalitet utvärdera resultat kvalitetsutfall uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan Styrprocess - mandat beslut att utföra aktivitet uppdaterad aktivitetslista skapa vårdinformation uppdatera mål i vårdplan vårdinformation Kommunikationsprocess - information Patientjournalprocess

11 Målet är nått Slut på processen Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 uppfattat 11 Målet är nått Slut på processen Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat mål i vårdplan i Ho. Smandat besluta att vårdåtagande skall avslutas avslut av vårdåtagande meddela avslut av vårdåtagande vårdinformation Kommunikationsprocess - information avslutsmeddelande

1 6 Översikt 1 6 Översikt

12 Målet är ej nått förnyat vårdåtagande Processen fortsätter Klinisk process - uppfattat tillstånd 12 Målet är ej nått förnyat vårdåtagande Processen fortsätter Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd inventera hälsoproblem, identifiera tillkommande hälsoproblem Styrprocess - mandat mål i vårdplan i Ho. Smandat uppdatera hälsooch sjukvårdsmandat vårdinformation Kommunikationsprocess - information hälso- och sjukvårdsmandat

13 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts Klinisk process - uppfattat 13 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 Hälsoproblem inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp Styrprocess - mandat hälso- och sjukvårdsmandat avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan i Ho. Smandat Kommunikationsprocess - information vårdinformation matcha mål mot tillgängliga tjänster

1 Översikt 6 15 1 Översikt 6 15

Remiss till annan hälso- och 14 sjukvårdsproducent Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 bedömt Remiss till annan hälso- och 14 sjukvårdsproducent Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 bedömt tillstånd bedöma tillstånd som skall remitteras problemgrupp till remiss Styrprocess - mandat mål i vårdplan i Ho. Smandat besluta om remissbeslut avgränsa problemkomplex i remiss ingen tillgänglig tjänst Kommunikationsprocess - information beslut om problemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran

15 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 Styrprocess 15 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent Klinisk process - uppfattat tillstånd 6 Styrprocess - mandat besluta om bedömning vårdbegäran mottagen vårdbegäran Kommunikationsprocess - information vårdbegäran att bedöma

Presentation av SAMBA 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, Presentation av SAMBA 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t. ex. Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen

Bildernas ursprung Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från ¡ Magnus Bildernas ursprung Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från ¡ Magnus Fogelberg ¡ Maria Areblad ¡ Lars Björkman ¡ Ulla Gerdin ¡ Britha Sjöberg ¡ div arbetsmaterial från SAMBA

Diskussion om SAMBA Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av Diskussion om SAMBA Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av processer i modellen? – är processmodellens start och slut samt gränsytor mot omgivningena acceptabla? Underliggande begreppsmodellering, detaljgenomgång - betydels för vårt eget arbete - deltagare i remisshantering mm?

Roller görs för 1. . * 0. . * Fysiskt objekt innehas av 0. Roller görs för 1. . * 0. . * Fysiskt objekt innehas av 0. . 1 1. . 1 Patient 0. . * Aktivitetstyp 0. . * innehas av Ho. S-agent 0. . 1 agerar i 1. . * innehas av 0. . * aktörsroll Fysisk person 0. . 1 ingår i 1. . * görs inom 1. . * 1. . 1 kräver formell kompetens 0. . * professionell aktörsroll icke professionell aktörsroll organisatorisk enhet 1. . * 0. . * kompetens 0. . * styrs av 1. . 1 0. . * styrs av kräver tillhör informell kompetens 1. . * formellt mandat kräver informellt mandat 1. . * 0. . * befattningsroll 0. . *